Góra Kalwaria: Zabezpieczenie i konserwacja murów Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku


Numer ogłoszenia: 69046 - 2012; data zamieszczenia: 06.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zabezpieczenie i konserwacja murów Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia i konserwacji murów wieży południowej i wieży zachodniej Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę nr 166 przez RGK przez 08 z dnia 29.05.2008 r. W ramach zadania należy wykonać: Wieża południowa: -         likwidację życia biologicznego głównie na wewnętrznej powierzchni ścian -         uzupełnienie ubytków pojedynczych cegieł, których głębokość przekracza 4 cm -         wzmocnienie skorodowanej powierzchni cegieł -         uzupełnienie pustych spoin i wymianę skorodowanej zaprawy -         wykucie i ponowne osadzenie obluzowanych mocowań stalowych poręczy przy schodach -         zhydrofobizowanie wierzchu korony murów wykonanego z zaprawy -         naprawienie ubytków w stopniach ceglanych prowadzących na chodnik widokowy Wieża zachodnia: -         usunięcie zdewastowanej instalacji elektrycznej -         wymianę schodów drewnianych prowadzących z podestu na dno wieży -         uzupełnienie spoin -         naprawę złuszczonego lica cegły Uwaga! Prowadzenie prac należy zaplanować w taki sposób aby: -  nie kolidowały z ruchem turystycznym odbywającym się na Zamku - w pierwszej kolejności należy wykonać prace na wieży zachodniej, a następnie na wieży południowej - w dniach 28 - 29 kwietnia 2012 r na Zamku odbędzie się turniej rycerski - prace i rusztowania nie mogą kolidować z planowanym przedsięwzięciem. Ponadto, wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto. Kosztorys musi być szczegółowy i zawierać następujące elementy: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku - dla analiz indywidualnych i analogii - kalkulację szczegółowa cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem. W przypadku wystąpienia okoliczności, które będą miały wpływ na zmianę kosztorysu ofertowego, wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do jego korekty. Skorygowany kosztorys musi spełniać wszystkie wymagania określone powyżej. W/w kosztorysy podlegać będą weryfikacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem. Podkreślamy, że wycenę należy przygotować w oparciu o dokumentację techniczną i faktyczny stan obiektu stwierdzony podczas wizji lokalnej. Przedmiar jest materiałem poglądowym, stanowiącym materiał pomocniczy przy wycenie.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • likwidację życia biologicznego głównie na wewnętrznej powierzchni ścian - uzupełnienie ubytków pojedynczych cegieł, których głębokość przekracza 4 cm - wzmocnienie skorodowanej powierzchni cegieł - uzupełnienie pustych spoin i wymianę skorodowanej zaprawy - wykucie i ponowne osadzenie obluzowanych mocowań stalowych poręczy przy schodach - zhydrofobizowanie wierzchu korony murów wykonanego z zaprawy - naprawienie ubytków w stopniach ceglanych prowadzących na chodnik widokowy - usunięcie zdewastowanej instalacji elektrycznej - wymianę schodów drewnianych prowadzących z podestu na dno wieży - uzupełnienie spoin - naprawę złuszczonego lica cegły


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 92.52.20.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegających na konserwacji obiektów zabytkowych - dotyczącą konserwacji murów z cegły za kwotę min. 250.000 zł brutto; (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) potwierdzoną referencjami itp. od poprzednio zamawiających.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować w celu wykonania zamówienia, przynajmniej: - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która odbyła co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków spełniającą wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. 2011 r. nr 165) w tym zakresie. - 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika prac konserwatorskich - spełniającą wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. 2011 r. nr 165) w tym zakresie. - 3 osobami z zespołu wykonawczego, które spełnią wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. 2011 r. nr 165) w tym zakresie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt PLN).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 - Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, - Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy; w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania przetargowego, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej przy jednoczesnej zgodzie Zamawiającego i jednostki dofinansowującej.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria lewe skrzydło Ratusza pracownik d/s zamówien publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria prawe skrzydło Ratusza Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Zabezpieczenie i konserwacja murów Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku


Numer ogłoszenia: 139154 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 69046 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zabezpieczenie i konserwacja murów Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia i konserwacji murów wieży południowej i wieży zachodniej Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę W ramach zadania należy wykonać: Wieża południowa: -         likwidację życia biologicznego głównie na wewnętrznej powierzchni ścian -         uzupełnienie ubytków pojedynczych cegieł, których głębokość przekracza 4 cm -         wzmocnienie skorodowanej powierzchni cegieł -         uzupełnienie pustych spoin i wymianę skorodowanej zaprawy -         wykucie i ponowne osadzenie obluzowanych mocowań stalowych poręczy przy schodach -         zhydrofobizowanie wierzchu korony murów wykonanego z zaprawy -         naprawienie ubytków w stopniach ceglanych prowadzących na chodnik widokowy Wieża zachodnia: -         usunięcie zdewastowanej instalacji elektrycznej -         wymianę schodów drewnianych prowadzących z podestu na dno wieży -         uzupełnienie spoin -         naprawę złuszczonego lica cegły.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 92.52.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Spółka z o.o.;, {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 539252,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  343856,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  180597,54
  / Oferta z najwyższą ceną:
  602700,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6904620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-05
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 223 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria lewe skrzydło Ratusza pracownik d/s zamówien publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zabezpieczenie i konserwacja murów Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku AMP Spółka z o.o.;
Warszawa
2012-04-30 343 856,00