Legnica: ZDH/05/2015 - Przeglądy i prace konserwacyjno - remontowe suwnic


Numer ogłoszenia: 69155 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica , ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 8505500, faks 076 8505501.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.imn.legnica.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytut naukowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZDH/05/2015 - Przeglądy i prace konserwacyjno - remontowe suwnic.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: 1) Kompleksowe wykonanie przeglądów i konserwacji dźwignic dopuszczonych do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego na wydziałach (zakładach) Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy (teren Huty Miedzi Legnica), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 października 2003 roku (Dz. U. 193, poz. 1890). Wykaz dźwignic podlegających przeglądom wraz z częstotliwością przeglądów: a) Zakład Doświadczalny Hutnictwa - przeglądy 2 razy w miesiącu Lp. Rodzaj dźwignicy Nr rejestracyjny Udźwig [Mg] 1 Suwnica lejnicza WR 1271 20; 5 2 Suwnica pomostowa - chwytakowa WR 1272 5 3 Suwnica lejnicza* 46805 15; 6 * - SUWNICA OBJĘTA PRZEGLĄDAMI I PRACAMI KONSERWACYJNO REMONTOWYMI OD DN. 01.01.2016 b) Zakład doświadczalny Chemii - przeglądy 1 raz w miesiącu Lp. Rodzaj dźwignicy Nr rejestracyjny Udźwig [Mg] 4 Wciągnik elektryczny WR 842801859 1 5 Wciągnik elektryczny WR 842802393 1 6 Żuraw kolumnowy WR 822801552 0,5 7 Wciągnik elektryczny WR 842801226 2 8 Wciągnik elektryczny WR 842801857 1 9 Wciągnik elektryczny N 8428002940 1 10 Wciągnik elektryczny N 8428003077 1 c) Zakład Produkcji Małotonażowej - przeglądy 1 raz w miesiącu Lp. Rodzaj dźwignicy Nr rejestracyjny Udźwig [Mg] 11 Wciągnik elektryczny WR 842801858 1 12 Wciągnik elektryczny N 8428002960 1 13 Dźwig towarowy 0,1 14 Wciągnik elektryczny N 8428003133 2 15 Suwnica pomostowa - hakowa WR 2037 3,2 d) Wydział Energo-Mechaniczny - przeglądy 1 raz w miesiącu Lp. Rodzaj dźwignicy Nr rejestracyjny Udźwig [Mg] 16 Suwnica jednobelkowa WR 6309 1,5 Zakres czynności konserwacyjno - przeglądowych poz. 1,2,3, 15 - przegląd co 15 dni (2 razy w miesiącu). poz. od 4 - 14, 16 - przegląd co 30 dni (1 raz w miesiącu). Zakres czynności - przestrzeganie instrukcji konserwacji, usuwanie na bieżąco usterek i innych nieprawidłowości w działaniu dźwignicy oraz dokonywanie przeglądu i konserwacji ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń zawartych przez producenta w dokumentacji technicznej. W uzasadnionych przypadkach, w okresach określonych przez organ dozoru technicznego - w zależności od warunków pracy dźwignicy, stanu technicznego urządzenia. OPIS ROBÓT - SZCZEGÓŁOWA KONTROLA: 1. liny stalowe 2. zblocza linowe 3. cięgna nośne 4. bębny linowe 5. zespoły hamulcowe 6. urządzenia sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe 7. przekładnie zębate 8. sprzęgła 9. osie i wały 10. część mechaniczna - konstrukcja dźwignicy ( nity , spoiny , śruby , oszklenie i wyposażenie kabiny) 11. chwytaki elektromagnetyczne i mechaniczne (linowe) 12. zwalniaki elektromagnetyczne - elektrohydrauliczne 13. silniki asynchroniczne pierścieniowe i klatkowe 14. styczniki niskiego napięcia 15. obwody instalacji elektrycznych 16. nastawniki , sterowniki, falowniki, 17. wyłączniki krańcowe - wrzecionowe , różnicowe , dźwignicowe, wyłączniki zbliżeniowe 18. troleje i zbieraki prądowe, przewody zasilające podwieszane 19. oporniki - grzejniki 20. przekaźniki, nadajniki i odbiorniki radiowe 21. zestawy kół jezdnych 22. Torowisko i układ zasilania 23. Kwalifikowanie uszkodzeń oraz planowanie i prowadzenie remontów, napraw, napraw awaryjnych i wymian części oraz podzespołów dźwignic i urządzeń współpracujących z dźwignicami - torowisk, szyn zasilania, itp. 24. badania haków dźwignic raz do roku oraz kontrola stanu użytkowanych przez Zamawiającego trawers i zawiesi w ramach ryczałtu przeglądowego. Badanie takie Wykonawca udokumentuje odpowiednim protokołem, potwierdzonym przez przedstawicieli Zamawiającego. Przeprowadzony przegląd i konserwacja odnotowana musi być z aktualną datą w Dzienniku konserwacji prowadzonym przez Wykonawcę zgodnie z podpisanym przez IMN protokołem z wykonanych prac. 1. Udział w pracach inspektorów UDT w zakresie przeglądów odbiorowych, dopuszczenia do eksploatacji, sporządzania wymaganych przez UDT dokumentów, i innych. 2. Kwalifikowanie uszkodzeń oraz prowadzenie remontów, napraw, napraw awaryjnych i wymian części oraz podzespołów dźwignic i urządzeń współpracujących z dźwignicami - torowisk, szyn zasilania, itp. 3. Prowadzenie bieżącej analizy występujących awarii, przeprowadzonych napraw, remontów, wymian części i podzespołów w celu określenia przyczyn i prowadzących do nich zdarzeń. Co najmniej raz na dwa miesiące Wykonawca skonsultuje wyniki analiz z osobami wyznaczonymi do reprezentacji Zamawiającego, które sporządzą notatkę z takiego spotkania. Jeśli awarie i uszkodzenia wynikają z niewłaściwego użytkowania urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego - informacja faksem na numer 76 850 55 01. 4. Przeprowadzanie cyklicznych spotkań z kierownictwem wydziałów eksploatujących dźwignice, w celu przedstawienia wyników analiz opisanych powyżej. Przedstawienie wyników zostanie zrealizowane minimum raz na kwartał, przy jednoczesnej możliwości zwołania takiego spotkania przez Zamawiającego w dowolnym terminie. 5. Przeprowadzanie co najmniej raz na kwartał szkolenia załogi Zamawiającego w zakresie wybranych tematów prawidłowej eksploatacji dźwignic. Szkolenie będzie organizowane na pisemny wniosek i przy udziale osób reprezentujących stronę Zamawiającą. 6. Raz w roku Wykonawca przeprowadzi badania haków dźwignic oraz kontroli stanu użytkowanych przez Zamawiającego trawers i zawiesi w ramach zawartej umowy. Badanie takie Wykonawca udokumentuje odpowiednim protokołem, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy. 7. W przypadku podjęcia informacji przez Wykonawcę o zagrożeniu utraty zdrowia lub życia pracowników Zamawiającego na skutek złego stanu eksploatowanej dźwignicy i braku możliwości jej naprawy, Wykonawca uprawniony jest do jej bezzwłocznego wyłączenia informując jednocześnie o tym odpowiedzialnego Kierownika Zakładu - Wydziału, telefonicznie oraz niezwłocznie - na piśmie. Za dokonane przeglądy okresowe wraz z przeprowadzonymi naprawami bieżącymi i konserwacyjnymi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z podpisaną w wyniku niniejszego postępowania umową. Przewidywana liczna godzin dla prac remontowych - 2250/12 miesięcy Przewidywana liczna godzin dla prac warsztatowych - 350/12 miesięcy Wszystkie prace konserwacyjno - przeglądowe oraz naprawcze, wymagające wyłączenia z ruchu urządzeń dźwignicowych Wykonawca prowadzić będzie w zakresie i terminie uzgodnionymi z właściwym Kierownikiem wydziału Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić i przedstawić Zamawiającemu miesięczny plan przeglądów z wyprzedzeniem jednego miesiąca. Decyzje o konieczności remontu bądź wymiany istotnego zespołu, części zamiennej lub elementu o znaczącej wartości zakupu będą podejmowane przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Prace te będą zlecane oddzielnym zamówieniem publicznym. Wszelkie prace naprawcze, związane z koniecznością usuwania awarii wynikających z winy Wykonawcy będą wykonywane przez Wykonawcę w ramach udzielonych gwarancji lub zlecane podmiotowi trzeciemu - w takim wypadku Zamawiający obciąży kosztami naprawy Wykonawcę. W przypadku usuwania awarii nie wynikających z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie prac podmiotowi trzeciemu. Wartość należności za przeglądy i konserwacje wynikać będzie z ilości wykonanych przeglądów i związanych z nimi prac konserwacyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Istotnych Warunków Umowy. Należności za prace remontowe wynikać będą z ilości wykonanych prac remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Istotnych Warunków Umowy. Wynagrodzenie za wykonanie prac remontowych rozliczone zostanie fakturami VAT w oparciu o załącznik nr 3 do Istotnych Warunków Umowy i Protokół Odbioru - załącznik nr 4 do Istotnych Warunków Umowy, sporządzonych przez Wykonawcę, sprawdzony, podpisany i zatwierdzony przez Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych jakościowo remontów. W przypadku wykonania zakresu robót zawierających standardowe czynności stosuje się wyliczenie wynagrodzenia na podstawie odpowiednich cenników według pozycji KNR i KNP. W przypadku, gdy KNR i KNP nie zawierają danej czynności, dopuszcza się rozliczenie według rzeczywistej pracochłonności i scalonej stawki roboczogodziny jak w załączniku nr 3 do Istotnych Warunków Umowy. Jeżeli przy realizacji zleceń konieczne jest wynajęcie specjalistycznego sprzętu, strony uzgodnią wcześniej na roboczo warunki tego przedsięwzięcia. Jeżeli przy realizacji przedmiotu zamówienia konieczne będzie użycie materiałów i części zamiennych dostarczonych przez Wykonawcę, do wartości użytych materiałów i części zamiennych Wykonawca doliczy maksymalnie do 10% Kz (koszt transportu, zakup, składowanie materiałów) zgodnie z załącznikiem nr 3 do Istotnych Warunków Umowy. Jeżeli Wykonawca będzie montował części zamienne wykonywane we własnym zakresie, koszty tych części rozliczane będą wg stawek na prace warsztatowe (załącznik nr 3 do Istotnych Warunków Umowy). Wykonawca zabezpieczy materiały niezbędne do natychmiastowego usunięcia awarii. Wykonawca będzie wykonywał przeglądy okresowe na I zmianie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przeglądów na innych zmianach tylko i wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. Po otrzymaniu telefonu powiadamiającego o awarii Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia awarii, nie później jednak niż w ciągu 3 godzin od otrzymania zgłoszenia. Z każdych wykonanych prac konserwacyjno - przeglądowych, naprawczych i awaryjnych Wykonawca zobowiązany jest sporządzić niezwłocznie protokół podpisany przez: Przedstawicieli Wykonawcy - grupy naprawczej, osoby nadzoru. Mistrza sprawującego nadzór nad prowadzeniem zmiany ze strony Zamawiającego Przedstawiciela wydziału Energomechanicznego ze strony Zamawiającego Kierownika zakładu - wydziału Zamawiającego wykorzystującego urządzenia dźwignicowe. Protokół z naprawy awaryjnej zawierać ma dodatkowe informacje: Godzinę zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, godzinę przybycia grupy serwisowej Wykonawcy Krótki opis stanu technicznego urządzenia, w jakim przyjmuje go grupa naprawcza Wykonawcy Opis potencjalnych przyczyn zaistnienia awarii lub uszkodzenia Imię i nazwisko operatora urządzenia dźwignicowego wykonującego pracę w trakcie zaistnienia awarii. Okres gwarancji przyznany na wykonane prace przez Zamawiającego Wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Wykonawca do każdego protokołu odbioru dołączy wszelkie wymagane atesty i dokumenty związane z dopuszczeniem do stosowania zastosowanych materiałów i części zamiennych. Zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) jest posiadaczem odpadów złomu, natomiast Wykonawca przeprowadzający remonty lub modernizację w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia jest posiadaczem wszystkich innych rodzajów odpadów. Jeżeli przy realizacji zleceń konieczne jest wynajęcie specjalistycznego sprzętu, strony uzgodnią wcześniej na roboczo warunki tego przedsięwzięcia. Wykonawca zabezpieczy i dostarczy w ramach realizacji usługi wszelkie niezbędne części, materiały i podzespoły do usuwania awarii i dokonywania remontów niezbędnych do utrzymania urządzeń w ruchu. Wykonawca podejmie niezbędne działania w celu zachowania w dobrym stanie i kompletności udostępnianej dokumentacji eksploatowanych urządzeń dźwignicowych. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania części, materiałów i podzespołów niezbędnych do usuwania awarii i realizacji remontów urządzeń dźwignicowych z zachowaniem wymaganych dla nich zasad bezpiecznego i prawidłowego magazynowania, uwzględniających ochronę przed zniszczeniem i kradzieżą. W przypadku gdy Wykonawca do celów prawidłowego przechowywania będzie korzystać z pomieszczeń Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę co miesięcznymi kosztami najmu pomieszczenia w wysokości 11 zł za każdy m2. Wykonawca wykona wszystkie prace w terminie, z najwyższą starannością, w pełnej zgodności z przepisami i wymogami UDT. Wykonawca posiada właściwe uprawnienia do wykonywania wymienionych prac i gwarantuje całodobowy dyżur uprawnionych konserwatorów łącznie z niedzielami i świętami. Pracownicy wykonujący prace zaopatrzeni zostaną przez Wykonawcę w odzież ochronną i wymagane środki ochrony osobistej. Wykonawca ma zapewnić ciągły nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich swoich pracowników w miejscach wykonywania robót. Wykonawca udziela Instytutowi Metali Nieżelaznych minimum 12 - miesięcznej gwarancji na wykonane prace remontowe, licząc od dnia podpisania bezusterkowego Protokółu odbioru robót. Zapisy dotyczące przyznania gwarancji zostaną odnotowane w niniejszym protokole. Wzór protokołu stanowi załącznik do umowy (Istotne Warunki Umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Zamawiający wymaga zapoznania się z miejscem i zakresem wykonywania zamówienia. Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół bezusterkowego odbioru, którego sporządzenie jest obowiązkiem Wykonawcy. Do podanej w formularzu ofertowym ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego podany w pkt 1 SIWZ; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 26 ust. 2d


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 26 ust. 2d - Wykaz wykonanych usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia (remontowaniu i modernizacja suwnic - minimum 2 remonty suwnic o udźwigu co najmniej 20 Mg oraz minimum 1 modernizacji - wymiany starego osprzętu na osprzęt aktualnie dostępny i dopuszczony do eksploatacji w urządzeniach dźwignicowych) zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy od 3 lat wraz z wykazem należy przedłożyć dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane należycie (należy dołączyć referencje lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 26 ust. 2d


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 26 ust. 2d


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 26 ust. 2d - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wraz dowodem opłacenia składek, złożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, z datą na dzień sporządzenia oferty przez Wykonawcę


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 0.5
 • 2 - Czas reakcji na zgłoszenie awarii (rozpoczęcia naprawy) - 0.05
 • 3 - Scalona stawka netto rbh dla prac remontowych i pomiarów elektrycznych - 0.1
 • 4 - Scalona stawka netto rbh dla prac warsztatowych (obróbka skrawaniem, cięcie materiałów, obróbka cieplna , spawanie, prace ślusarskie) - 0.1
 • 5 - stawka jednej roboczogodziny kosztorysowej R - 0.1
 • 6 - narzut kosztów pośrednich Kp liczony do R + S - 0.05
 • 7 - koszty Kz transportu, zakupu i składowania materiałów do M - 0.05
 • 8 - narzut od kosztów użycia własnego sprzętu S wg. rzeczywistej robocizny - 0.05


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I. Na podstawie regulacji art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczalność wprowadzania zmian do umowy na zasadach i warunkach określonych w SIWZ i Ustawie Pzp. Zmiana umowy może obejmować w zakresie dozwolonym przez prawo: 1. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, 2. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany; 3. zmianę terminu realizacji poszczególnych usług przedmiotu umowy II. Warunkami dokonania zmian wskazanych w pkt. I mogą być: 1. nastąpi zmiana organizacyjna leżąca po stronie Zamawiającego, 2. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń działalności podstawowej (statutowej), 3. w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości działalności prowadzonej przez Zamawiającego albo/lub w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości działalności statutowej Zamawiającego, 4. będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, albo będzie to konieczne lub możliwe ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 5. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.imn.legnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.imn.legnica.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.05.2015 godzina 09:50, miejsce: IMN Oddział w Legnicy - sekretariat ul. Złotoryjska 89 59-220 Legnica.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Legnica: Przeglądy i prace konserwacyjno - remontowe suwnic ZDH/05/2015


Numer ogłoszenia: 156554 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 69155 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 8505500, faks 076 8505501.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytut naukowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeglądy i prace konserwacyjno - remontowe suwnic ZDH/05/2015.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: 1) Kompleksowe wykonanie przeglądów i konserwacji dźwignic dopuszczonych do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego na wydziałach (zakładach) Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy (teren Huty Miedzi Legnica), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 października 2003 roku (Dz. U. 193, poz. 1890). Zakres czynności - przestrzeganie instrukcji konserwacji, usuwanie na bieżąco usterek i innych nieprawidłowości w działaniu dźwignicy oraz dokonywanie przeglądu i konserwacji ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń zawartych przez producenta w dokumentacji technicznej. W uzasadnionych przypadkach, w okresach określonych przez organ dozoru technicznego - w zależności od warunków pracy dźwignicy, stanu technicznego urządzenia. OPIS ROBÓT - SZCZEGÓŁOWA KONTROLA: 1. liny stalowe 2. zblocza linowe 3. cięgna nośne 4. bębny linowe 5. zespoły hamulcowe 6. urządzenia sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe 7. przekładnie zębate 8. sprzęgła 9. osie i wały 10. część mechaniczna - konstrukcja dźwignicy ( nity , spoiny , śruby , oszklenie i wyposażenie kabiny) 11. chwytaki elektromagnetyczne i mechaniczne (linowe) 12. zwalniaki elektromagnetyczne - elektrohydrauliczne 13. silniki asynchroniczne pierścieniowe i klatkowe 14. styczniki niskiego napięcia 15. obwody instalacji elektrycznych 16. nastawniki , sterowniki, falowniki, 17. wyłączniki krańcowe - wrzecionowe , różnicowe , dźwignicowe, wyłączniki zbliżeniowe 18. troleje i zbieraki prądowe, przewody zasilające podwieszane 19. oporniki - grzejniki 20. przekaźniki, nadajniki i odbiorniki radiowe 21. zestawy kół jezdnych 22. Torowisko i układ zasilania 23. Kwalifikowanie uszkodzeń oraz planowanie i prowadzenie remontów, napraw, napraw awaryjnych i wymian części oraz podzespołów dźwignic i urządzeń współpracujących z dźwignicami - torowisk, szyn zasilania, itp. 24. badania haków dźwignic raz do roku oraz kontrola stanu użytkowanych przez Zamawiającego trawers i zawiesi w ramach ryczałtu przeglądowego. Badanie takie Wykonawca udokumentuje odpowiednim protokołem, potwierdzonym przez przedstawicieli Zamawiającego. Przeprowadzony przegląd i konserwacja odnotowana musi być z aktualną datą w Dzienniku konserwacji prowadzonym przez Wykonawcę zgodnie z podpisanym przez IMN protokołem z wykonanych prac. 1. Udział w pracach inspektorów UDT w zakresie przeglądów odbiorowych, dopuszczenia do eksploatacji, sporządzania wymaganych przez UDT dokumentów, i innych. 2. Kwalifikowanie uszkodzeń oraz prowadzenie remontów, napraw, napraw awaryjnych i wymian części oraz podzespołów dźwignic i urządzeń współpracujących z dźwignicami - torowisk, szyn zasilania, itp. 3. Prowadzenie bieżącej analizy występujących awarii, przeprowadzonych napraw, remontów, wymian części i podzespołów w celu określenia przyczyn i prowadzących do nich zdarzeń. Co najmniej raz na dwa miesiące Wykonawca skonsultuje wyniki analiz z osobami wyznaczonymi do reprezentacji Zamawiającego, które sporządzą notatkę z takiego spotkania. Jeśli awarie i uszkodzenia wynikają z niewłaściwego użytkowania urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego - informacja faksem na numer 76 850 55 01. 4. Przeprowadzanie cyklicznych spotkań z kierownictwem wydziałów eksploatujących dźwignice, w celu przedstawienia wyników analiz opisanych powyżej. Przedstawienie wyników zostanie zrealizowane minimum raz na kwartał, przy jednoczesnej możliwości zwołania takiego spotkania przez Zamawiającego w dowolnym terminie. 5. Przeprowadzanie co najmniej raz na kwartał szkolenia załogi Zamawiającego w zakresie wybranych tematów prawidłowej eksploatacji dźwignic. Szkolenie będzie organizowane na pisemny wniosek i przy udziale osób reprezentujących stronę Zamawiającą. 6. Raz w roku Wykonawca przeprowadzi badania haków dźwignic oraz kontroli stanu użytkowanych przez Zamawiającego trawers i zawiesi w ramach zawartej umowy. Badanie takie Wykonawca udokumentuje odpowiednim protokołem, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy. 7. W przypadku podjęcia informacji przez Wykonawcę o zagrożeniu utraty zdrowia lub życia pracowników Zamawiającego na skutek złego stanu eksploatowanej dźwignicy i braku możliwości jej naprawy, Wykonawca uprawniony jest do jej bezzwłocznego wyłączenia informując jednocześnie o tym odpowiedzialnego Kierownika Zakładu - Wydziału, telefonicznie oraz niezwłocznie - na piśmie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-Service Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 200000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  89760,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  89760,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  89760,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: inwestycje.ilg@imn.gliwice.pl
tel: 768 505 500
fax: 768 505 501
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-05-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6915520150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-05-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.imn.legnica.pl
Informacja dostępna pod: www.imn.legnica.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przeglądy i prace konserwacyjno - remontowe suwnic ZDH/05/2015 ZID-Service Sp. z o. o.
Warszawa
2015-06-26 89 760,00