Bydgoszcz: Zakup czelesty dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 69193 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego , ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.filharmonia.bydgoszcz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup czelesty dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Czelesta marki Schiedmayer, model Studio. 2. Fabrycznie nowa, rok produkcji: 2015. 3. Skala 5 i pół oktawy. 4. Strój: 442 Hz. 5. Oryginalny (oferowany przez producenta instrumentu) pokrowiec. 6. Kolor: dąb naturalny. 2. Inne wymagania: 2.1. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia serwis autoryzowany przez producenta instrumentu. 2.2. Gwarantowanie serwisu technicznego dotyczącego instrumentu - realizacja napraw w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia ich do Wykonawcy. 2.3. Instrumenty fabrycznie nowe (z certyfikatem producenta), bez jakichkolwiek uszkodzeń. 2.4. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 letniego okresu gwarancji. 2.5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca dokona przeglądów serwisowych. Przeglądy serwisowe odbędą się dwa razy w ciągu każdego roku użytkowania, z zastrzeżeniem, że ostatni z przeglądów zostanie dokonany nie wcześniej niż dwa miesiące przed upływem terminu gwarancji. 2.6. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. 2.7. W cenie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, w tym na korekty intonacyjne i regulacje mechaniki. 2.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia instrumentu jeśli nie będzie on spełniały oczekiwań wskazanego przez Zamawiającego eksperta pod względem brzmieniowym i intonacyjnym, zgodnie z zapisami projektu umowy. 2.9. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga by w przypadku oferty równoważnej wszystkie wymiary oraz użyte materiały były identyczne z konstrukcją czelest marki Schiedmayer, model Studio. 10. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę instrumentu równoważnego: a. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć jego opis do składanej oferty, b. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przetestowania instrumentu w siedzibie Zamawiającego celem potwierdzenia spełniania przez zaoferowany instrument zgodności z opisem przedmiotu zamówienia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży wykaz zrealizowanych dostaw, stanowiacy załącznik nr 7 do SIWZ wraz z dowodami stanowiącymi, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga wykazanie realizacji co najmniej jednego zamówienia o tym samym lub podobnym charakterze na rzecz jednostki sektora finansów publicznych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000, 00 złotych brutto.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas dostawy - 10


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie strony. 2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w przypadku konieczności przesunięcia terminów umownych, w razie wystąpienia siły wyższej, przez którą strony rozumieją takie zdarzenia lub okoliczność, na które Strona nie ma wpływu i nie zostało ono przez nią wywołane oraz przeciw któremu ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem Umowy, a którego skoro wystąpiło, nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub go przezwyciężyć (np. klęski żywiołowe, strajki wojnę, decyzje rządowe uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie, itp.) . 3. Wykonawca powołując się na zaistnienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody potwierdzające tę okoliczność.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.05.2015 godzina 09:30, miejsce: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz Pokój nr 16 - Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
do 20.06.2015.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bydgoszcz: Zakup czelesty dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 137720 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 69193 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup czelesty dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Czelesta marki Schiedmayer, model Studio. 2. Fabrycznie nowa, rok produkcji: 2015. 3. Skala 5 i pół oktawy. 4. Strój: 442 Hz. 5. Oryginalny (oferowany przez producenta instrumentu) pokrowiec. 6. Kolor: dąb naturalny. 2. Inne wymagania:2.1. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia serwis autoryzowany przez producenta instrumentu. 2.2. Gwarantowanie serwisu technicznego dotyczącego instrumentu - realizacja napraw w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia ich do Wykonawcy. 2.3. Instrumenty fabrycznie nowe (z certyfikatem producenta), bez jakichkolwiek uszkodzeń.2.4. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 letniego okresu gwarancji.2.5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca dokona przeglądów serwisowych. Przeglądy serwisowe odbędą się dwa razy w ciągu każdego roku użytkowania, z zastrzeżeniem, że ostatni z przeglądów zostanie dokonany nie wcześniej niż dwa miesiące przed upływem terminu gwarancji. 2.6. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. 2.7. W cenie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, w tym na korekty intonacyjne i regulacje mechaniki. 2.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia instrumentu jeśli nie będzie on spełniały oczekiwań wskazanego przez Zamawiającego eksperta pod względem brzmieniowym i intonacyjnym, zgodnie z zapisami projektu umowy. 2.9. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga by w przypadku oferty równoważnej wszystkie wymiary oraz użyte materiały były identyczne z konstrukcją czelest marki Schiedmayer, model Studio. 2.10. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę instrumentu równoważnego: a. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć jego opis do składanej oferty, b. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przetestowania instrumentu w siedzibie Zamawiającego celem potwierdzenia spełniania przez zaoferowany instrument zgodności z opisem przedmiotu zamówienia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RAGTIME Sp. J., {Dane ukryte}, 45-068 Opole, kraj/woj. opolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 140000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  179704,23


 • Oferta z najniższą ceną:
  179704,23
  / Oferta z najwyższą ceną:
  184254,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-05-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6919320150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-05-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 35 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.filharmonia.bydgoszcz.pl
Informacja dostępna pod: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37310000-4 Instrumenty muzyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup czelesty dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy RAGTIME Sp. J.
Opole
2015-06-09 179 704,00