Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa biletów okresowych na okaziciela dla Urzędu Miasta Łodzi w II półroczu 2013r


Numer ogłoszenia: 69611 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa biletów okresowych na okaziciela dla Urzędu Miasta Łodzi w II półroczu 2013r.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa biletów okresowych na okaziciela dla Urzędu Miasta Łodzi w II półroczu 2013r. upoważniających do przejazdu komunikacją miejską w strefie miejskiej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.45.90.00-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a. Uzasadnienie faktyczne: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6, jest jedynym przewoźnikiem w Łodzi świadczącym pasażerskie usługi przewozowe na terenie miasta Łodzi - Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr C/1834/10 z dnia 3 listopada 2010r. Żaden inny Wykonawca nie świadczy usługi przewozowej na terenie miasta Łodzi i żaden inny podmiot gospodarczy nie może dokonać sprzedaży biletów okresowych na okaziciela.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o., ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Dostawa biletów okresowych na okaziciela dla Urzędu Miasta Łodzi w II półroczu 2013r.


Numer ogłoszenia: 222694 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 69611 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa biletów okresowych na okaziciela dla Urzędu Miasta Łodzi w II półroczu 2013r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa biletów okresowych na okaziciela dla Urzędu Miasta Łodzi w II półroczu 2013r. upoważniających do przejazdu komunikacją miejską w strefie miejskiej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.45.90.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o., ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 147981,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  123074,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  123074,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  123074,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a. Uzasadnienie faktyczne: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6, jest jedynym przewoźnikiem w Łodzi świadczącym pasażerskie usługi przewozowe na terenie miasta Łodzi - Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr C/1834/10 z dnia 3 listopada 2010r. Żaden inny Wykonawca nie świadczy usługi przewozowej na terenie miasta Łodzi i żaden inny podmiot gospodarczy nie może dokonać sprzedaży biletów okresowych na okaziciela.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6961120130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-05-08
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
22459000-2 Bilety
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa biletów okresowych na okaziciela dla Urzędu Miasta Łodzi w II półroczu 2013r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.
ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź, woj. łódzkie
2013-06-10 123 074,00