Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Dołhobyczów: Utworzenie terenu rekreacji w centrum Dołhobyczowa


Numer ogłoszenia: 69809 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów , ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dolhobyczow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utworzenie terenu rekreacji w centrum Dołhobyczowa.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Utworzenie terenu rekreacji w centrum Dołhobyczowa Zakres zadania: 1) Dostawa i montaż urządzenia fitness - drabinka - 1 szt., 2) Dostawa i montaż urządzenia fitness - podciąg do nóg - 1 szt., 3) Dostawa i montaż urządzenia fitness - orbitek - 1 szt., 4) Dostawa i montaż urządzenia fitness - wyciąg górny - 1 szt., 5) Dostawa i montaż urządzenia fitness - wyciskanie siedząc - 1 szt., 6) Dostawa i montaż drążka potrójnego - 1 szt., 7) Dostawa i montaż bujaka koniczynka - 1 szt., 8) Dostawa i montaż altany sześciokątnej wraz ze stołem i ławkami- 1kpl., 9) Dostawa toalety przenośnej - 1 szt. Wszystkie w/w roboty budowlane obejmują dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do ich wykonania..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.38.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Wykonawca przystępujący do udziału w przetargu zobowiązany jest wnieść wadium. 2.Wadium wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset i 00/100zł). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 5.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dołhobyczowie Nr 22 9603 0006 2001 0000 0433 0020 w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie. 7.Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonania minimum dwóch robót odpowiadających rodzajem i wartością robocie będącej przedmiotem zamówienia. Za robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna roboty budowlane polegające na wykonaniu placu zabaw lub siłowni zewnętrznych. Za robotę odpowiadającą swoją wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna roboty o wartości min. 30.000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wg załącznika nr 8 do SIWZ. Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, z których jednoznacznie musi wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. dysponowania co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Warunek zostanie spełniony po przedłożeniu wykazu i oświadczenia j.n.: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg załącznika nr 3 do SIWZ, z uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, czyli kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanej. Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: kierownikiem budowy o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wystawione we wcześniejszym stanie prawnym w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku obcokrajowców, którzy nie przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego podać podstawę prawną uznania uprawnień). Oświadczenie o posiadaniu uprawnień wg załącznika nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, z których jednoznacznie musi wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem uproszczonym, zawierającym podstawę podanej wyceny w załączonych przedmiarach robót (załącznik nr 11 do SIWZ) tj. opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji. 2.W przypadku udziału podwykonawców załącznik nr 5 do SIWZ. 3.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ jeżeli dotyczy. 4.W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: a)Zmianie rozwiązań technologicznych na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od przewidzianego. Zmiany wymagają uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. b)Wydłużeniu terminu realizacji zamówienia w związku z wystąpieniem wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych. c)Zmianie osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ. 2.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian: a)Zamawiający może zawiesić wykonanie umowy na okoliczność wniesienia odwołania b)Zamawiający może przedłużyć termin wykonania robót budowlanych o czas niezbędny do rozpatrzenia odwołania, jeżeli wystąpi.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dolhobyczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2A 22-540 Dołhobyczów..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2A 22-540 Dołhobyczów Sekretariat..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt dofinansowany z zakresu Małe projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: ul. Spółdzielcza , 22-540 Dołhobyczów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: rozwoj@vp.pl
tel: 846 532 524
fax: 846 532 524
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-04-17
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6980920140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-04-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 74 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.dolhobyczow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2A 22-540 Dołhobyczów.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji