Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Dołhobyczów: Remont dróg w osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Wólka Poturzyńska w granicach działek geodezyjnych nr 1/17, 1/24, 1/8, 1/9 i 1/14


Numer ogłoszenia: 69829 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów , ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dolhobyczow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg w osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Wólka Poturzyńska w granicach działek geodezyjnych nr 1/17, 1/24, 1/8, 1/9 i 1/14.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Remont dróg w osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Wólka Poturzyńska w granicach działek geodezyjnych nr 1/17, 1/24, 1/8, 1/9 i 1/14. Zakres prac stanowi wykonanie regulacji istniejącej nawierzchni brukowcowej z kamienia, trylinki i żużlowej, oraz uzupełnienie gruntem stabilizowanym cementem, a także wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem. Wymiana krawężników drogowych w ilości 703m, oraz wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na powierzchni 2363,46m2, a następnie wykonanie robót wykończeniowych i instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zadanie obejmuje: a)Roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe - 0,519 km, - rozebranie krawężników betonowych i kamiennych-220,00m, -rozebranie nawierzchni z kostki (trylinki)-98,000m2, -nawierzchnie z płyt drogowych betonowych gr. 12cm- 98,000m2 - ścięcie drzew piłą mechaniczną- 4 szt., - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych-6 szt. b)Roboty ziemne: -usunięcie warstwy urodzajnej ziemi za pomocą spycharek gr. 15 cm-1175,00m2, - roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku do 1 km- 995,000m3, - formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wys. do 3m- 995,000m3, -wykopy wykonane spycharkami-345,000m3, - wykopy oraz przekopy wykonane na okład- 9,000m3, -części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych- 1 otworowych, rury Fi 80cm-8m, - obudowy wylotów- 2,800m3 - zasypywanie wykopów spycharkami- 6,000m3 c)Podbudowy: - koryta wykonane na powierzchniach jezdni lub chodników- gł. 20cm-105,00m2, - koryta wykonane na całej szerokości jezdni i chodników, mechaniczne- gł. 20cm- 1813,265m2 - warstwa odsączająca gr. 10 cm po zag.-1813,265m2, -podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm po zagęszczeniu-1813,265m2, - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu-10cm- 2363,465m2. d)Zjazdy i krawężniki: - krawężniki wraz z wykonaniem ław- 703,00m , - koryta wykonane na całej szerokości zjazdów, mechaniczne- 300,720m2, - warstwa odsączająca gr. 10 cm po zag. - 300,720m2, - podbudowa betonowa gr. 15 cm po zag.(pod zjazdy)-300,720m2, - obrzeża betonowe, 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-143,500m, - obrzeża betonowe, 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-81,200m, - zjazdy z koski brukowej betonowej 20x10cm grubości 8cm, na podsypce cementowo- piaskowej grubości 5cm.-300,720m2 e)Nawierzchnia: - wyrównanie istniejącej podbudowy miesz. mineralno - bitumiczną, mieszanka asfaltowa - 173,715t, - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych, mieszanka asfaltowa, gr. 3 cm po zag. - 2363,465m2, f)Roboty wykończeniowe: - pionowe znaki drogowe - 39 szt., - plantowanie ręczne- 752,00 m2 -oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową- 10,000m2. Wszystkie w/w roboty budowlane obejmują dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do ich wykonania. W razie zaistnienia konieczności obsługi geodezyjnej, koszt z tym związany leży po stronie Wykonawcy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wymagania dotyczące wadium 1.Wykonawca przystępujący do udziału w przetargu zobowiązany jest wnieść wadium. 2.Wadium wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 5.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dołhobyczowie Nr 50 9603 0006 2001 0000 0433 0001 w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie. 7.Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną przez Wykonawcę. 8.Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy załączyć w oryginale do oferty. 9.Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty: wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto każda; oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty: wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto każda; oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca składa: a) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności złożony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ. Przedłożony wykaz powinien zawierać osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek, b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5a Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 7 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca składa: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą obejmować: - przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli wynika to ze znaczących błędów w dokumentacji technicznej, - przedłużenie terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dolhobyczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Dołhobyczów; ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Dołhobyczów; ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Dołhobyczów: Remont dróg w osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Wólka Poturzyńska w granicach działek geodezyjnych nr 1/17, 1/24, 1/8, 1/9 i 1/14


Numer ogłoszenia: 140632 - 2012; data zamieszczenia: 02.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 69829 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg w osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Wólka Poturzyńska w granicach działek geodezyjnych nr 1/17, 1/24, 1/8, 1/9 i 1/14.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Remont dróg w osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Wólka Poturzyńska w granicach działek geodezyjnych nr 1/17, 1/24, 1/8, 1/9 i 1/14. Zakres prac stanowi wykonanie regulacji istniejącej nawierzchni brukowcowej z kamienia, trylinki i żużlowej, oraz uzupełnienie gruntem stabilizowanym cementem, a także wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem. Wymiana krawężników drogowych w ilości 703m, oraz wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na powierzchni 2363,46m2, a następnie wykonanie robót wykończeniowych i instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zadanie obejmuje: a)Roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe - 0,519 km, - rozebranie krawężników betonowych i kamiennych-220,00m, -rozebranie nawierzchni z kostki (trylinki)-98,000m2, -nawierzchnie z płyt drogowych betonowych gr. 12cm- 98,000m2 - ścięcie drzew piłą mechaniczną- 4 szt., - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych-6 szt. b)Roboty ziemne: -usunięcie warstwy urodzajnej ziemi za pomocą spycharek gr. 15 cm-1175,00m2, - roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku do 1 km- 995,000m3, - formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wys. do 3m- 995,000m3, -wykopy wykonane spycharkami-345,000m3, - wykopy oraz przekopy wykonane na okład- 9,000m3, -części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych- 1 otworowych, rury Fi 80cm-8m, - obudowy wylotów- 2,800m3 - zasypywanie wykopów spycharkami- 6,000m3 c)Podbudowy: - koryta wykonane na powierzchniach jezdni lub chodników- gł. 20cm-105,00m2, - koryta wykonane na całej szerokości jezdni i chodników, mechaniczne- gł. 20cm- 1813,265m2 - warstwa odsączająca gr. 10 cm po zag.-1813,265m2, -podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm po zagęszczeniu-1813,265m2, - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu-10cm- 2363,465m2. d)Zjazdy i krawężniki: - krawężniki wraz z wykonaniem ław- 703,00m , - koryta wykonane na całej szerokości zjazdów, mechaniczne- 300,720m2, - warstwa odsączająca gr. 10 cm po zag. - 300,720m2, - podbudowa betonowa gr. 15 cm po zag.(pod zjazdy)-300,720m2, - obrzeża betonowe, 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-143,500m, - obrzeża betonowe, 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-81,200m, - zjazdy z koski brukowej betonowej 20x10cm grubości 8cm, na podsypce cementowo- piaskowej grubości 5cm.-300,720m2 e)Nawierzchnia: - wyrównanie istniejącej podbudowy miesz. mineralno - bitumiczną, mieszanka asfaltowa - 173,715t, - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych, mieszanka asfaltowa, gr. 3 cm po zag. - 2363,465m2, f)Roboty wykończeniowe: - pionowe znaki drogowe - 39 szt., - plantowanie ręczne- 752,00 m2 -oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową- 10,000m2. Wszystkie w/w roboty budowlane obejmują dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do ich wykonania. W razie zaistnienia konieczności obsługi geodezyjnej, koszt z tym związany leży po stronie Wykonawcy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o, ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 348733,27 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  274705,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  274705,04
  / Oferta z najwyższą ceną:
  345273,83


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Spółdzielcza , 22-540 Dołhobyczów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: rozwoj@vp.pl
tel: 846 532 524
fax: 846 532 524
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6982920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 156 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.dolhobyczow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Dołhobyczów; ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont dróg w osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Wólka Poturzyńska w granicach działek geodezyjnych nr 1/17, 1/24, 1/8, 1/9 i 1/14 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o
ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
2012-05-02 274 705,00