Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz redakcja, skład, korekta, druk,a także częściowa dystrybucja siedmiu edycji biuletynu poświęconego szeroko rozumianej tematyce przedsiębiorczości, innowacji, powiązań gospodarki i nauki oraz przemysłów kreatywnych, w ramach Projektu Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Numer ogłoszenia: 6992 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz redakcja, skład, korekta, druk,a także częściowa dystrybucja siedmiu edycji biuletynu poświęconego szeroko rozumianej tematyce przedsiębiorczości, innowacji, powiązań gospodarki i nauki oraz przemysłów kreatywnych, w ramach Projektu Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: usługa polegająca na opracowaniu merytorycznym i graficznym oraz wydaniu siedmiu edycji biuletynu poświęconego przedsiębiorczości, innowacjom, powiązaniom gospodarki i nauki oraz przemysłom kreatywnym..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.22.10-6, 79.82.40.00-9, 79.53.00.00-8, 79.82.25.00-7, 79.96.00.00-1, 79.82.20.00-2, 79.82.11.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 1.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1.2.1 pieniądzu, 1.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.2.3 gwarancjach bankowych, 1.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 1.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania 1.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 1.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 1.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 1.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 1.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 1.6.3 kwotę wadium, 1.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, 1.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca: 1.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 1.6.5.2 którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 8.6 SIWZ. 1.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 1.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • UWAGA:W niniejszym punkcie została użyta numeracja zachowana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w celu dogodniejszego odnalezienia stosownych zapisów oraz w celu ujednolicenia całości dokumentacji przetargowej. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 5.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 5.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie co najmniej jedną usługę o wartości minimum 300 000 zł brutto polegającą łącznie na: opracowaniu merytorycznym, opracowaniu graficznym, redakcji i przygotowaniu do druku publikacji o objętości minimum 40 stron (wraz z okładką), której tematyka dotyczyła szeroko rozumianej promocji przedsiębiorczości lub funduszy unijnych lub powiązań nauki z biznesem lub przemysłów kreatywnych. Uwaga: 1) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. , b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 2) Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane ( tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego. 5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 5.1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować zespołem redakcyjnym składającym się z następujących osób: 1. Redaktor - osoba z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy lub współpracy na stanowisku w zakresie związanym z redagowaniem artykułów dotyczących projektów innowacyjnych lub przemysłów kreatywnych lub transferu wiedzy czy też powiązań nauki z biznesem w publikacjach o minimalnym nakładzie 1.000 sztuk i jest autorem lub współautorem co najmniej 5 artykułów o przynajmniej jednym z w/w tematów 2. Grafik - osoba z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy lub współpracy na stanowisku w zakresie opracowywania lub przygotowywania layoutów publikacji, która zrealizowała minimum 5 kompleksowych layuotów publikacji 3. Korektor - osoba, która ma wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane polonistyczne, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w dokonywaniu korekty tekstów redakcyjnych i publikacji 4. Fotograf - osoba z przynajmniej 3 letnim doświadczeniem w fotografii reportażowej. Uwaga: 1) Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w ofercie, w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia uczestniczyły w jego realizacji. Zmiana osoby wskazanej w ofercie będzie możliwa na wniosek wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunek w niniejszej specyfikacji. 5.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ WYKAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 6.1 W celu oceny spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 6.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ), 6.1.2 W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 6.1.2.1 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ Uwaga: 1) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. , b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 2) Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane ( tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego. 6.1.2.2 dowody potwierdzające, że usługa opisana w pkt. 5.1.2 SIWZ, została wykonana należycie. Uwaga: 1) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie: a. średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. , b. jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 2) Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane dostawy. 1) Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, składa swoje oświadczenie świadczące o wykonaniu dostaw należycie. 2) W miejsce ww. dowodów (poświadczeń) Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wg przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 3) W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. 6.1.3 W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty 6.1.3.1 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, Uwaga: 1) Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w ofercie, w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia uczestniczyły w jego realizacji. Zmiana osoby wskazanej w ofercie będzie możliwa na wniosek wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunek w niniejszej specyfikacji. 6.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. Uwaga: 1) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów - dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2) Pisemne zobowiązanie podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno być złożone w oryginale (podpisane przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy) lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy. 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: 6.3.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ); 6.3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu. 6.3.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.3.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie 6.3.2 SIWZ. 6.4 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6.5 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 6.3 i 6.6 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie. 6.6 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jak w pkt III.3.1.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jak w pkt III.3.1.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jak w pkt III.3.1.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jak w pkt III.3.1.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1 niniejszego ogłoszenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - jakość - 40


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat - III piętro, pok 8..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat - III piętro, pok 8..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. 1.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1.1 Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert przypisując mu odpowiednią wagę punktową Kryterium: 1. cena brutto - znaczenie procentowe - 60% - Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 60 pkt 2. jakość - znaczenie procentowe - 40% - Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 40 pkt 1.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasady: 1.2.1 W przypadku kryterium Cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: Pi(c) = (c min/ ci) x 60 c gdzie: pi(c)- Ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium Cena cmin - cena najniższej oferty ci - cena oferty rozpatrywanej c - znaczenie kryterium cena 1.2.2 W przypadku kryterium JAKOŚĆ oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: Pi(u) =( uo / umax) x 40 U gdzie: pi(u) = ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium jakość uo = ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie za kryterium jakość wg zasad opisanych poniżej u max = maksymalna liczba 40 punktów jaką można otrzymać za kryterium jakość u = znaczenie kryterium jakość Ocena ofert w ramach kryterium JAKOŚĆ dokonana zostanie na podstawie wiedzy eksperckiej członków merytorycznych komisji przetargowej. Punkty za kryterium JAKOŚĆ zostaną przyznane przez każdego członka komisji przetargowej dokonującego oceny w skali od 0 do 40 punktów. Ocena spełnienia kryterium zostanie dokonana w systemie 0-5, 0-10 za dane kryterium. Łączna liczba punktów przyznana przez dokonujących oceny członków merytorycznych komisji w tym kryterium zostanie zsumowana i podzielona przez liczbę członków komisji dokonujących oceny (liczbę członków merytorycznych), a następnie waga tego kryterium dla ocenianej oferty zostanie obliczona zgodnie z wzorem wskazanym w pkt 13.2.2. Punkty za to kryterium zostaną przyznane na podstawie i w zakresie punktacji poszczególnych kryteriów szczegółowych, zgodnie z poniższymi informacjami: Propozycja projektu graficznego okładki + 1 strona redakcyjna biuletynu Maksymalna liczba punktów w tym podkryterium - 40. 1. atrakcyjność graficzna koncepcji, układ graficzny i zastosowane elementy graficzne podnoszące przystępność tekstu (0-10 pkt) 2. spójność grafiki z prezentowaną treścią merytoryczną (0-5 pkt) 3. dostosowanie fotografii do treści merytorycznej (0-5 pkt) Próbka tekstu - artykuł dotyczący komercjalizacji wyników badań prowadzonych przez jednostki badawczo-rozwojowe w woj. łódzkim (3000 znaków bez spacji). Maksymalna liczba punktów w tym kryterium 20. 1. redakcja tekstu (uporządkowanie tekstu, przejrzystość, czytelność i logika układu tekstu) (0-5pkt) 2. styl i język wypowiedzi (poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i styl publicystyczny tekstu) (0-5 pkt) 3. poprawność merytoryczna tekstu (zgodność zawartości z podanym tematem artykułu) (0-5 pkt) 4. zastosowanie interesującej formy przekazu (czy forma przekazu zapewnia zrozumiałość przedstawionych informacji - walor edukacyjny, zastosowane tytuły, śródtytuły podnoszą jakość przekazu) (0-5 pkt) 1.3 W przypadku niezałączenia do oferty - Projekt biuletynu - Zamawiajacy przyjmie, że Wykonawca we wszystkich podkryteriach w kryterium JAKOŚĆ otrzyma 0 pkt. Również, w przypadku, kiedy Projekt biuletynu nie będzie zawierał wszystkich wymaganych elementów niezbędnych do oceny w kryterium JAKOŚĆ - Zamawiajacy przydzieli wykonawcy w tym podkryterium 0 pkt. 1.4 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), którego(ych) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania - od dnia podpisania umowy do 10 czerwca 2015 r. Etapy realizacji zamówienia wiążą się z kolejnymi wydaniami biuletynu: I wydanie zrealizowane zostanie do 20 lutego 2014 r. II wydanie zrealizowane zostanie do 20 maja 2014 r. III wydanie zrealizowany zostanie do 16 czerwca 2014 r. IV wydanie zrealizowane zostanie do 20 sierpnia 2014 r. V wydanie zrealizowane do dnia 20 listopada 2014 r. VI wydanie zrealizowane do dnia 20 lutego 2015 r. VII wydanie zrealizowane do dnia 20 maja 2015 r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 18156 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
6992 - 2014 data 08.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat - III piętro, pok 8...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  ermin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat - III piętro, pok 8...


Numer ogłoszenia: 7425 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
6992 - 2014 data 08.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.4.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat - III piętro, pok 8...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat - III piętro, pok 8...


Łódź: Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz redakcja, skład, korekta, druk, a także częściowa dystrybucja siedmiu edycji biuletynu poświęconego szeroko rozumianej tematyce przedsiębiorczości, innowacji, powiązań gospodarki i nauki oraz przemysłów kreatywnych, w ramach Projektu Łódź Kreuje Innowacje-promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013


Numer ogłoszenia: 32116 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 6992 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz redakcja, skład, korekta, druk, a także częściowa dystrybucja siedmiu edycji biuletynu poświęconego szeroko rozumianej tematyce przedsiębiorczości, innowacji, powiązań gospodarki i nauki oraz przemysłów kreatywnych, w ramach Projektu Łódź Kreuje Innowacje-promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu merytorycznym i graficznym oraz wydaniu siedmiu edycji biuletynu poświęconego przedsiębiorczości, innowacjom, powiązaniom gospodarki i nauki oraz przemysłom kreatywnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.22.10-6, 79.82.40.00-9, 79.53.00.00-8, 79.82.25.00-7, 79.96.00.00-1, 79.82.20.00-2, 79.82.11.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.01.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INFRAMEDIA Anna Krawczyk, ul. Balonowa 21/3, 02-635 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 333380,58 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  480311,31


 • Oferta z najniższą ceną:
  480311,31
  / Oferta z najwyższą ceną:
  480311,31


 • Waluta:
  PLN.


Pobiedziska: Szkolenia specjalistyczne dla pracowników samorządowych w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Wdrożenie usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska.


Numer ogłoszenia: 68114 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 6992 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pobiedziska, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie, tel. 061 8977100, faks 061 8977124.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Szkolenia specjalistyczne dla pracowników samorządowych w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Wdrożenie usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Wdrożenie usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. W ramach projektu konieczna jest realizacja następujących szkoleń: a) Praca zespołowa - łącznie 96 godzin szkoleń (4 grupy dziesięcioosobowe - 24 godz. szkolenia na jedną grupę) b) Fundusze Europejskie - łącznie 24 godziny szkoleń (2 grupy po 12 godzin szkolenia na jedną grupę - łącznie 15 osób) c) Finanse i Podatki - łącznie 60 godzin szkoleń ( 2 grupy po 8 osób - 30 godzin na grupę) d) Podatki, kontrola -15 godzin szkolenia (1 grupa - 6 osób) e) Język migowy - 30 godzin na 1 grupę (5 osób) f) Administrowanie nieruchomościami, prawo budowlane (książka obiektu budowlanego, przeglądy techniczne, budynki użyteczności publicznej), geodezja - 9 godzin szkolenia - grupa 4 osobowa g) Pożytek publiczny, finansowanie organizacja pozarządowych - 18 godzin na jedną grupę - grupa 4 osobowa h) Sprzedaż nieruchomości, dzierżawa, najem, podziały, rozgraniczenie, opłaty i przekształcenia - 12 godzin szkolenia na 1 grupę 3 osobową i) Ochrona danych osobowych - dostęp do informacji publicznej - 6 godzin na 1 grupę 4 osobową j) Kodeks postępowania administracyjnego - łącznie 90 godzin szkolenia - (3 grupy- łącznie ma być 40 osób przeszkolonych) k) Archiwizacja dokumentów - łącznie 18 godzin szkoleniowych (3 grupy, 6 h szkolenia na każdą grupę - łącznie ma być przeszkolonych 40 pracowników) l) Kodeks cywilny - łącznie 27 godzin szkoleniowych (3 grupy, 9 h szkolenia na każdą grupę, łącznie ma być przeszkolonych 34 pracowników) m) Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem (2 dni po 5 godzin dla jednej grupy) - dwie grupy po 7 osób n) Zarządzanie personelem, style zarządzania, lider zespołu, negocjacje, rozwiązywanie problemów, komunikacja o) Język angielski - 1 grupa 10 osobowa p) Język niemiecki - 1 grupa 10 osobowa 3. Salę wykładową zapewnia wraz z rzutnikiem zapewnia Zamawiający. 4. Wykonawca zapewni przygotowanie i druk materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika: minimum tekst dotyczący tematyki szkolenia, odwzorowujący przebieg szkolenia, notatnik (może być spięty razem z prezentacją), program szklenia, płytę CD zawierającą prezentację i inne materiały pomocnicze. 5. Wykonawca ma obowiązek przygotowania szczegółowego programu szkolenia, który będzie obejmował: nazwę i zakres szkolenia, czas jego trwania, szczegółowe tematy zajęć (dotyczy szkoleń kilkudniowych). Plan szkolenia musi określać wymiar godzin szkoleniowych z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej ( w opisie poszczególnych zadań, Zamawiający określi jaki procent czasu ma zajmować część praktyczna). 6. Szczegółowy program szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia imiennej listy obecności uczestników zajęć. 8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kart czasu pracy osób prowadzących szkolenie. 9. Wykonawca wyda uczestnikom imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 10. Wykonawca zobowiązuje się do dokumentowania potwierdzeń odbioru (zawierających datę i czytelny podpis uczestnika szkolenia) przekazanych uczestnikom: materiałów szkoleniowych, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. 11. Wykonawca zobowiązuje się przekazać do siedziby Zamawiającego w terminie do 2 dni od zakończenia szkolenia: imiennej listy obecności uczestników szkolenia, potwierdzeń odbioru przekazanych uczestnikom materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, rozliczenia godzin zajęć uwzględniającego dni, godziny, liczbę osób oraz tematykę zrealizowanych zajęć. 12. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania wszystkich materiałów zgodnie z zasadami promocji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013. 13. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do harmonogramu szkoleń przygotowanego przez Zamawiającego, harmonogram szkoleń będzie załącznikiem do umowy. 14. Przez jedną godzinę szkolenia należy rozumieć 45 minut. 15. Na każde 2 godziny szkolenia przypadać musi jedna przerwa 15 minutowa. 16. Poczęstunek zapewnia Zamawiający...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.21.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: projekt Wdrożenie usprawnień zarządczych w Urzędzie MiG Pobiedziska współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach FS w ramach działania 5.2..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - praca zespołowa..


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
15.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nestor group Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17640,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5904,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16704,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - fundusze europejskie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nestor Group Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4320,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7470,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - finanse i podatki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Gospodarcza Pro-Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7232,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7232,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12480,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - podatki i kontrola.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2726,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2726,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3240,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - język migowy.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Gospodarcza Pro-Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4282,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  4282,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - administrowanie nieruchomościami.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centralny Instytut Analiz Prawnych, ul. Gwiaździsta 15a/12, 01-651 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1620,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1620,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4318,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4318,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - administrowanie nieruchomościami.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centralny Instytut Analiz Prawnych, ul. Gwiaździsta 15a/12, 01-651 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2160,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2304,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2304,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2304,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - ochrona danych osobowych w Administracji Publicznej.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., ul. Grochowska 39A, 31-516 Kraków, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1080,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  789,36


 • Oferta z najniższą ceną:
  789,36
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1867,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - Kodeks postępowania administracyjnego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkoleń Adminisrtracyjnych, ul. Brodzińskiego 3, 30-506 Kraków, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11700,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28012,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - Archiwizacja dokumentów.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centralny Instytut Analiz Prawnych, ul. Gwiaździsta 15a/12, 01-651 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3240,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4776,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - kodeks cywilny.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Europejska Grupa Konsultingowa, ul. Żwirki 1c/4, 90-448 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4860,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4009,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  4009,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9436,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., ul. Grochowska 39A, 31-516 Kraków, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3137,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  3737,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9960,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - Zarządzanie personelem, style zarządzania, lider zespołu, negocjacje, rozwiązywanie problemów, komunikacja.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
14.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nestor Group Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1280,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1280,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9960,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Kurs języka angielskiego - poziom średniozaawansowany.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Europejska Grupa Konsultingowa, ul. Żwirki 1c/4, 90-448 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2895,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2895,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3900,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Kurs języka niemieckiego - poziom początkujący.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Europejska Grupa Konsultingowa, ul. Żwirki 1c/4, 90-448 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2895,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2895,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3200,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-01-16
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 699220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-01-08
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 510 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat - III piętro, pok 8.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
79821100-6 Usługi korektorskie
79822000-2 Usługi składu
79822500-7 Usługi projektów graficznych
79824000-6 Usługi drukowania i dystrybucji
79960000-1 Usługi fotograficzne i pomocnicze
92312210-6 Usługi świadczone przez autorów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - praca zespołowa.. Nestor group Bartosz Berkowski
Rynek 39-40, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
2014-02-28 7 200,00
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - fundusze europejskie. Nestor Group Bartosz Berkowski
Rynek 39-40, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
2014-02-28 3 000,00
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - finanse i podatki. Fundacja Gospodarcza Pro-Europa
ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, woj. zachodniopomorskie
2014-02-28 7 232,00
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - podatki i kontrola. Fundacja Gospodarcza Pro Europa
ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, woj. zachodniopomorskie
2014-02-28 2 726,00
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - język migowy. Fundacja Gospodarcza Pro-Europa
ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, woj. zachodniopomorskie
2014-02-28 4 282,00
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - administrowanie nieruchomościami. Centralny Instytut Analiz Prawnych
ul. Gwiaździsta 15a/12, 01-651 Warszawa, woj. mazowieckie
2014-02-28 1 620,00
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - administrowanie nieruchomościami. Centralny Instytut Analiz Prawnych
ul. Gwiaździsta 15a/12, 01-651 Warszawa, woj. mazowieckie
2014-02-28 2 304,00
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - ochrona danych osobowych w Administracji Publicznej. PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Grochowska 39A, 31-516 Kraków, woj. śląskie
2014-02-28 789,00
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - Kodeks postępowania administracyjnego. Ośrodek Szkoleń Adminisrtracyjnych
ul. Brodzińskiego 3, 30-506 Kraków, woj. śląskie
2014-02-28 11 700,00
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - Archiwizacja dokumentów. Centralny Instytut Analiz Prawnych
ul. Gwiaździsta 15a/12, 01-651 Warszawa, woj. mazowieckie
2014-02-28 3 762,00
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - kodeks cywilny. Europejska Grupa Konsultingowa
ul. Żwirki 1c/4, 90-448 Łódź, woj. łódzkie
2014-02-28 4 009,00
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem. PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Grochowska 39A, 31-516 Kraków, woj. śląskie
2014-02-28 3 137,00
Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe - Zarządzanie personelem, style zarządzania, lider zespołu, negocjacje, rozwiązywanie problemów, komunikacja. Nestor Group Bartosz Berkowski
Rynek 39-40, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
2014-02-28 1 280,00
Kurs języka angielskiego - poziom średniozaawansowany. Europejska Grupa Konsultingowa
ul. Żwirki 1c/4, 90-448 Łódź, woj. łódzkie
2014-02-28 2 895,00
Kurs języka niemieckiego - poziom początkujący. Europejska Grupa Konsultingowa
ul. Żwirki 1c/4, 90-448 Łódź, woj. łódzkie
2014-02-28 2 895,00