Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Opracowanie mapy akustycznej Łodzi w ramach zadania: Aktualizacji mapy akustycznej miasta Łodzi na lata 2012-2017.


Numer ogłoszenia: 70806 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie mapy akustycznej Łodzi w ramach zadania: Aktualizacji mapy akustycznej miasta Łodzi na lata 2012-2017..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu mapy akustycznej miasta Łodzi na lata 2012 - 2017 wraz z rozbudową systemu do tworzenia, aktualizacji, zarządzania i udostępniania Mapy Akustycznej Łodzi (MAŁ) opracowanego w 2008 roku. Zadania niezbędne do wykonania zamówienia: 1. Analiza danych przekazanych przez Zamawiającego. 2. Uzupełnienie danych przekazanych przez Zamawiającego. 3. Określenie obszaru opracowania dla każdego z typów źródeł hałasu. 4. Wykonanie obliczeń za pomocą oprogramowania do tworzenia cyfrowych map akustycznych. 5.Wykonanie kalibracyjnych pomiarów akustycznych z określeniem poprawki kalibracjnej dla wyliczonego modelu akustycznego. 6.Opracowanie map i przekazanie wyników..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.71.41.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: -minimum 1. opracowanie numerycznego modelu budynków 2.5D, w terenie zurbanizowanym o powierzchni minimum 150 km2 (przez model budynków 2.5D rozumiemy wektor o dwuwymiarowych współrzędnych z dołączonymi atrybutami wysokościowymi), z wykorzystaniem technologii GIS, oraz - minimum 1. opracowanie numerycznego modelu terenu (NMT) dla powierzchni minimum 150 km2, oraz -minimum 1. projekt dotyczący analizy klimatu akustycznego od źródeł hałasu przemysłowego, oraz -minimum 1. projekt dotyczący analizy klimatu akustycznego od źródeł hałasu komunikacyjnego (drogowego lub szynowego), Uwaga: Ww. warunek może być zrealizowany w ramach jednej usługi bądź jako oddzielne usługi. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia następujące dokumenty: - wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,- wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; - dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie;


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, dysponowanie co najmniej: a) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika projektu lub akustyka przy realizacji strategicznej mapy akustycznej, wykonanej w oparciu o art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz.U. z2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) lub aktualizacji ww. mapy strategicznej, obejmującej swym zakresem opracowanie cyfrowych map rozkładu hałasu oraz map konfliktów akustycznych, dla minimum dwóch źródeł hałasu: komunikacyjnego (drogowego lub szynowego) oraz przemysłowego, dla całej powierzchni miasta o ilości mieszkańców minimum 100 tysięcy w środowisku oprogramowania do tworzenia cyfrowych map hałasu LIMA firmy Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft GmbH lub równoważnego tj. posiadającego następujące cechy: - model geometryczny i akustyczny zapisywany jest w pliku *.BNA, który (wewnętrzny format danych oprogramowania do tworzenia cyfrowych map akustycznych), - w przypadku zmian modelu akustycznego w jego fragmencie oprogramowanie umożliwia zaktualizowanie modelu poprzez wykonanie obliczeń tylko dla analizowanego fragmentu, - oprogramowanie realizuje obliczenia fragmentów modelu akustycznego uwzględniając źródła zlokalizowane na obszarach sąsiednich. - jednakże zapewniającego transfer danych wynikowych do oprogramowania LIMA (oprogramowanie LIMA 7812 posiadane przez Zamawiającego zostało zakupione w trybie z wolnej ręki na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr ZT/1046/06 z dnia 27.03.2006r.), oraz b) 2 osobami z wyższym wykształceniem geodezyjnym posiadającymi uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii dla zakresów określonych w art. 43 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity w Dz.U. z 2010 Nr 193, poz. 1287), Uwaga: 1. Wymagania o których mowa w punkcie a) i b) może spełniać również jedna i ta sama osoba. 2. Kwalifikacje, o których mowa powyżej winny być zgodne z przepisami ww. rozporządzenia lub ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 3. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.). Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji/ uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie III.4.3.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok. 6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustalenia dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje iż szacunkowa wartości zamówienia została ustalona na kwotę : 443.902,44 zł. (netto).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 79754 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
70806 - 2012 data 07.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2.

 • W ogłoszeniu jest:
  Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: -minimum 1. opracowanie numerycznego modelu budynków 2.5D, w terenie zurbanizowanym o powierzchni minimum 150 km2 (przez model budynków 2.5D rozumiemy wektor o dwuwymiarowych współrzędnych z dołączonymi atrybutami wysokościowymi), z wykorzystaniem technologii GIS, oraz - minimum 1. opracowanie numerycznego modelu terenu (NMT) dla powierzchni minimum 150 km2, oraz -minimum 1. projekt dotyczący analizy klimatu akustycznego od źródeł hałasu przemysłowego, oraz -minimum 1. projekt dotyczący analizy klimatu akustycznego od źródeł hałasu komunikacyjnego (drogowego lub szynowego), Uwaga: Ww. warunek może być zrealizowany w ramach jednej usługi bądź jako oddzielne usługi. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia następujące dokumenty: - wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,- wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; - dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie;.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: -minimum 1. opracowanie numerycznego modelu budynków 2.5D lub 3D, w terenie zurbanizowanym o powierzchni minimum 150 km2 (przez model budynków 2.5D rozumiemy wektor o dwuwymiarowych współrzędnych z dołączonymi atrybutami wysokościowymi), z wykorzystaniem technologii GIS, oraz -minimum 1. opracowanie numerycznego modelu terenu (NMT) dla powierzchni minimum 150 km2, oraz - minimum 1. projekt dotyczący analizy klimatu akustycznego od źródeł hałasu przemysłowego, oraz - minimum 1. projekt dotyczący analizy klimatu akustycznego od źródeł hałasu komunikacyjnego (drogowego lub szynowego), Uwaga: Ww. warunek może być zrealizowany w ramach jednej usługi bądź jako oddzielne usługi. Uwaga: Ww. warunek może być zrealizowany w ramach jednej usługi bądź jako oddzielne usługi. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia następujące dokumenty: - wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,- wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; - dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie;.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.8..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.8..


Łódź: Opracowanie mapy akustycznej Łodzi w ramach zadania Aktualizacji mapy akustycznej miasta Łodzi na lata 2012-2017.


Numer ogłoszenia: 165020 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 70806 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie mapy akustycznej Łodzi w ramach zadania Aktualizacji mapy akustycznej miasta Łodzi na lata 2012-2017..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu mapy akustycznej miasta Łodzi na lata 2012 - 2017 wraz z rozbudową systemu do tworzenia, aktualizacji, zarządzania i udostępniania Mapy Akustycznej Łodzi (MAŁ) opracowanego w 2008 roku. Zadania niezbędne do wykonania zamówienia: 1.Analiza danych przekazanych przez Zamawiającego. 2.Uzupełnienie danych przekazanych przez Zamawiającego. 3.Określenie obszaru opracowania dla każdego z typów źródeł hałasu. 4.Wykonanie obliczeń za pomocą oprogramowania do tworzenia cyfrowych map akustycznych. 5.Wykonanie kalibracyjnych pomiarów akustycznych z określeniem poprawki kalibracyjnej dla wyliczonego modelu akustycznego. 6.Opracowanie map i przekazanie wyników..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.71.41.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: DHV POLSKA Sp. z o.o., Partner konsorcjum: AKUSTIX Sp z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 443902,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  264450,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  110577,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  552750,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7080620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 106 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok. 6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90714100-6 Systemy informacji o środowisku naturalnym
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie mapy akustycznej Łodzi w ramach zadania Aktualizacji mapy akustycznej miasta Łodzi na lata 2012-2017. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: DHV POLSKA Sp. z o.o., Partner konsorcjum: AKUSTIX Sp z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, woj. małopolskie
2012-05-21 264 450,00