Góra Kalwaria: Przebudowa dojazdu do Zamku w Czersku


Numer ogłoszenia: 71684 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dojazdu do Zamku w Czersku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dojazdu do zamku w Czersku, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę nr 248/RGK/2011 z dnia 22.08.2011, projektem przebudowy dojazdu i aneksem do tego projektu. W ramach zadania należy wykonać: - przebudowę dojazdu - linię oświetleniową - remont bramy wjazdowej Uwaga: Prowadzenia prac nie może uniemożliwić dostępu do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Czersku oraz dostępu na Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku. Kostka granitowa zaprojektowana jako nawierzchnia drogi jest ułożona na terenie dawnej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii. Należy ją rozebrać, oczyścić a teren po zdemontowanym materiale wyrównać. Gruz nadający się do dalszego wykorzystania należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dokumentacja powykonawczą powinna zawierać inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą. Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • - elementy przebudowy dojazdu - linię oświetleniową


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.23-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegających na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki granitowej na terenie objętym ochrona konserwatorską za minimum 350.000 zł brutto; (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) potwierdzoną referencjami itp. od poprzednio zamawiających.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować, iż dysponuje kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia wymagane ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. w branży budowlanej i drogowy.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać (opłacone) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 350.000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 - Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1)   przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2)   zmniejszenia zakresu realizacji robót, 3)   terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a)   jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, b)   jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, lub wyniknięcia podczas realizacji nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi uzbrojeniem, c)   wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, d)   wystąpienia anomalii pogodowych, e)   wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, f)   wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów g)   skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego. 4)   zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót, 5)   wydłużenia terminu gwarancji, 6)   zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 7)   robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 8)   robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 9)   wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 10)wszelkich zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 11)zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne - Ratusz.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria - parter.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 81986 - 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
71684 - 2013 data 19.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria - parter..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria - parter..


Numer ogłoszenia: 97754 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
71684 - 2013 data 19.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  Wykonawca musi udokumentować, iż dysponuje kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia wymagane ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. w branży budowlanej i drogowy..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wykonawca musi udokumentować, iż dysponuje kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia wymagane ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. w branży budowlanej, drogowy i elektrycznej..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dojazdu do zamku w Czersku, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę nr 248/RGK/2011 z dnia 22.08.2011, projektem przebudowy dojazdu i aneksem do tego projektu. W ramach zadania należy wykonać: - przebudowę dojazdu - linię oświetleniową - remont bramy wjazdowej Uwaga: Prowadzenia prac nie może uniemożliwić dostępu do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Czersku oraz dostępu na Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku. Kostka granitowa zaprojektowana jako nawierzchnia drogi jest ułożona na terenie dawnej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii. Należy ją rozebrać, oczyścić a teren po zdemontowanym materiale wyrównać. Gruz nadający się do dalszego wykorzystania należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dokumentacja powykonawczą powinna zawierać inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą. Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dojazdu do zamku w Czersku, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę nr 248/RGK/2011 z dnia 22.08.2011, projektem przebudowy dojazdu i aneksem do tego projektu. W ramach zadania należy wykonać: - przebudowę dojazdu - linię oświetleniową - remont bramy wjazdowej Uwaga: Prowadzenia prac nie może uniemożliwić dostępu do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Czersku oraz dostępu na Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku w szczególności w dniach: 27 - 28. 04. 2013 r. 30.05. - 06.06.2013 r. (przejście wokół kościoła - procesja) 26.05.2013 r. 06.08.2013 r. 06.08. - 13.08.2013 r. (przejście wokół kościoła - procesja) Kostka granitowa zaprojektowana jako nawierzchnia drogi jest ułożona na terenie dawnej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii. Należy ją rozebrać, oczyścić a teren po zdemontowanym materiale wyrównać. Gruz nadający się do dalszego wykorzystania należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dokumentacja powykonawczą powinna zawierać inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą. Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny...

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  06.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria - parter..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  19.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria - parter..


Góra Kalwaria: Przebudowa dojazdu do Zamku w Czersku


Numer ogłoszenia: 189042 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 71684 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dojazdu do Zamku w Czersku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dojazdu do zamku w Czersku, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę nr 248/RGK/2011 z dnia 22.08.2011, projektem przebudowy dojazdu i aneksem do tego projektu. W ramach zadania należy wykonać: - przebudowę dojazdu - linię oświetleniową - remont bramy wjazdowej Uwaga: Prowadzenia prac nie może uniemożliwić dostępu do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Czersku oraz dostępu na Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku. Kostka granitowa zaprojektowana jako nawierzchnia drogi jest ułożona na terenie dawnej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii. Należy ją rozebrać, oczyścić a teren po zdemontowanym materiale wyrównać. Gruz nadający się do dalszego wykorzystania należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.23-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objetego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 487131,35 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  183027,65


 • Oferta z najniższą ceną:
  183027,65
  / Oferta z najwyższą ceną:
  624330,32


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-03-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7168420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne - Ratusz
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa dojazdu do Zamku w Czersku Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2013-05-14 183 027,00