Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bgk.pl

Ogłoszenie nr 72322 - 2017 z dnia 2017-04-24 r.
Warszawa: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz udostępnienie systemu internetowego do składania zamówień w BGK
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Bank Gospodarstwa Krajowego, krajowy numer identyfikacyjny 1731900000, ul. Al. Jerozolimskie  7, 00-955   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 599 80 48, e-mail sekretariatBZP@bgk.pl, anna.iwasinska@bgk.pl, faks +48 22 596 59 05.
Adres strony internetowej (URL): www.bgk.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bgk.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bgk.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz udostępnienie systemu internetowego do składania zamówień w BGK

Numer referencyjny:
BZP/18/DI/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych takich jak drukarki komputerowe (atramentowe, laserowe, igłowe), kopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, faksy wraz z udostępnieniem systemu internetowego służącego do składania zamówień na dostawę oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych przez okres 12 miesięcy. Materiały eksploatacyjne dostarczone przez Wykonawcę będą wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego oraz będą objęte gwarancją na okres 12 miesięcy liczony od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 2.2 Zamówienie podstawowe obejmuje dostawę: a) w zakresie I – materiałów eksploatacyjnych, dla których dopuszczona jest równoważność; specyfikacja jest podana w Formularzu cenowym w poz. od 1 do 40; b) w zakresie II – materiałów eksploatacyjnych, dla których nie jest dopuszczona równoważność ze względu na strategiczną funkcję urządzeń oraz konieczność zachowania gwarancji produktu; specyfikacja jest podana w Formularzu cenowym w poz. od 41 do 48. 2.3 Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na asortyment wyspecyfikowany w poz. od 1 do 40 Formularza cenowego stanowiący przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w Formularzu cenowym. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że jest to produkt o parametrach jakościowych i użytkowych nie gorszych, niż parametry i cechy wskazanych produktów. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w kolumnie 4 Formularza cenowego Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę producenta oraz oznaczenie/model proponowanego materiału eksploatacyjnego. 2.4. Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, w przypadku produktów podanych w poz. od 41 do 48 Formularza cenowego - wyprodukowane przez producenta sprzętu, do którego przeznaczone są materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, do produkcji których nie użyto żadnych elementów ani podzespołów wcześniej używanych (np.: kaseta, bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, listwa czyszcząca, wałek grzewczy, wałek dociskowy, głowica drukująca, toner, atrament, tusz), wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich. Oryginalne materiały eksploatacyjne muszą posiadać znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności/produkcji. 2.5 W ramach Opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa do poniżej przedstawionych Opcji. Prawo Opcji jest prawem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać dostawy i usługi przedstawione w OPZ, a także posiadane przez Wykonawcę w ramach prowadzonej działalności. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie. Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do rezygnacji (tj. braku dokonania zamówienia) z maksymalnie 80% ilości wszystkich materiałów eksploatacyjnych, w ramach podstawowej części zamówienia, wymienionych w Formularzu cenowym w poz. od 1 do 48. W szczególności wycofanie z użytkowania może być spowodowane złym stanem technicznym urządzeń biurowych, do których mają być przeznaczone wymienione materiały eksploatacyjne lub zastąpieniem urządzeń innymi urządzeniami, z którymi wymienione materiały eksploatacyjne nie będą kompatybilne. a) Opcja Zakupu Dodatkowej Ilości Materiałów Eksploatacyjnych: W ramach niniejszej Opcji Zamawiający będzie posiadał możliwość zakupienia dodatkowej, większej ilości wybranych przez siebie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem materiałów eksploatacyjnych w przypadku jeśli zostanie wyczerpany limit określony szczegółowo w Formularzu cenowym. Zakup dodatkowej ilości materiałów eksploatacyjnych będzie dotyczył jedynie produktów wyspecyfikowanych w Formularzu cenowym w pozycjach od 1 do 48. Zamawiający na wykorzystanie niniejszej Opcji przeznaczy maksymalnie kwotę 28.000,00 zł brutto. b) Opcja Zakupu Dodatkowych Materiałów Eksploatacyjnych (z wyłączeniem materiałów określonych szczegółowo w Formularzu Cenowym w pozycjach od 1 do 48 oraz określonych w lit. a) powyżej) z katalogu dostaw produktów oferowanych przez Wykonawcę. W ramach niniejszej Opcji Zamawiający ma prawo wielokrotnie zakupić dostępne u Wykonawcy Dodatkowe Materiały Eksploatacyjne, w ramach prowadzonej przez niego działalności, w sytuacji gdy nie jest możliwe określenie przez Zamawiającego rodzaju materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, które są w jego dyspozycji, a nie są możliwe do identyfikacji na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Dodatkowe Materiały Eksploatacyjne będą użytkowane przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Zamawiający zakupi Dodatkowe Materiały Eksploatacyjne do urządzeń biurowych, dla których materiały eksploatacyjne określone w pozycjach od 1 do 48 Formularza Cenowego nie będą kompatybilne z uwagi na posiadanie innych właściwości. Cena zakupu materiałów eksploatacyjnych będzie zgodna z aktualnym cennikiem Wykonawcy, w dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub w przypadku braku jego obowiązywania u Wykonawcy cena ta będzie każdorazowo określana w informacji cenowej uzyskiwanej od Wykonawcy w formie pisemnej na żądanie Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca każdorazowo dostarczy w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania takiego żądania, aktualne cenniki oraz wskaże adresy stron internetowych, na których zamieszczone są ww. cenniki. Zamawiający na wykorzystanie niniejszej Opcji przeznaczy maksymalnie kwotę 20.951,00 zł brutto.


II.5) Główny kod CPV:
30192112-9

Dodatkowe kody CPV:
30125100-2, 30125110-5, 30125120-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna, że warunek doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej jedno (1) zamówienie, polegające na dostawie materiałów eksploatacyjnych o wartości, co najmniej 100 000,00 zł brutto. Jeżeli rozliczenie następowało w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeliczenia tej kwoty na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków opisanych w pkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz dostaw, wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wzór wykazu w załączeniu (Formularz 3c) oraz dowodów określających czy wymienione w wykazie dostawy zostały wykonane przez Wykonawcę należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wzór wykazu w załączeniu (Formularz 3f).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
XII. WADIUM 12.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 500,00 zł. 12.2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 30 dni włącznie z dniem składania ofert. 12. 3 Termin wniesienia wadium upływa w dniu 09.05.2017 r. o godz. 11:00 12.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. • w gwarancjach bankowych • w gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w/w forma lub formy wadium muszą zostać wniesione - oryginał dokumentu gwarancyjnego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, Biuro Zamówień Publicznych osoba do kontaktów: Sylwia Głowala tel. 22 522 9422 w wymaganym terminie, zaś do oferty należy dołączyć kopię ww. dokumentu • w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta 62 1130 0007 0000 0000 1390 0619 z dopiskiem: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz udostępnienie systemu internetowego do składania zamówień dla BGK” Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 12.5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 12.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania. 12.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji określonej art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 12.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena „C”60
Oryginalne materiały eksploatacyjne „OME”20
Termin realizacji zamówienia „TRZ”20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy zostały przewidziane w Istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 2 do siwz

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 09/05/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie nr 109766 - 2017 z dnia 2017-07-19 r.
Warszawa: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz udostępnienie systemu internetowego do składania zamówień w BGK
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 72322-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Bank Gospodarstwa Krajowego, krajowy numer identyfikacyjny 1731900000, ul. Al. Jerozolimskie  7, 00-955   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. +48 22 599 80 48, faks +48 22 596 59 05, e-mail sekretariatBZP@bgk.pl, anna.iwasinska@bgk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz udostępnienie systemu internetowego do składania zamówień w BGK

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZP.18.DI.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:


II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 30192112-9
Dodatkowe kody CPV: 30125100-2, 30125120-8, 30125110-5
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA:
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz udostępnienie systemu internetowego do składania zamówień w BGK
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04/07/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
148852.83

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
2
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
JM Data s.c, Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej,  ,  {Dane ukryte},  04-667,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
148852.83

Oferta z najniższą ceną/kosztem
148852.83
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
366335.77

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariatDZZK@bgk.pl, Magdalena.Sawicka@bgk.pl
tel: +48 22 599 80 48,
fax: +48 22 596 59 05
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-05-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7232220170
ID postępowania Zamawiającego: BZP/18/DI/2017
Data publikacji zamówienia: 2017-04-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bgk.pl
Informacja dostępna pod: www.bgk.pl
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30192112-9 Głowice barwiące do maszyn drukujących
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz udostępnienie systemu internetowego do składania zamówień w BGK JM Data s.c, Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2017-07-19 148 852,00