Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO POLEGAJĄCE NA: FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI PSZÓW, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2012 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (UMOWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R., NR WD/P/120802/3/1).


Numer ogłoszenia: 72567 - 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO POLEGAJĄCE NA: FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI PSZÓW, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2012 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (UMOWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R., NR WD/P/120802/3/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: frezowaniu nawierzchni bitumicznej grubości 10 cm, remoncie nawierzchni masą bitumiczną, regulacji wpustów ulicznych, mechanicznym malowaniu linii segregacyjnych farbą akrylową..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13 sierpnia 2012 r. nr 297938-2012, gdzie w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2012 R. DO 31.10.2015 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować: - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, - remonty cząstkowe nawierzchni chodników, - konserwację urządzeń odwodnienia dróg, a w tym czyszczenie i monitorowanie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie (odmulanie) rowów przydrożnych, - utrzymanie zielenie przydrożnej, a w tym ścinanie traw z poboczy, skarp oraz przeciwskarp rowów przydrożnych, przycinanie gałęzi drzew, wycinanie chwastów oraz samosiejek z pasa drogowego, - utrzymanie poboczy, a w tym ich miejscowe ścinanie oraz uzupełnianie, - wymianę (uzupełnienie) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w tym oznakowanie pionowe i poziome, barier energochłonnych oraz chodnikowych. Jezdnia drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Pszów na odcinku od wjazdu do stacji paliw do wiaduktu na torami PKP (łącznie z wiaduktem) jezdnia przejawia znaczne zużycie wynikające z codziennej eksploatacji tej drogi. Posiada ona bardzo liczne spękania, deformacje oraz niezliczoną ilość łat (remonty cząstkowe nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich kilkunastu lat - dokumentacja fotograficzna w załączeniu). Należy również dodać, iż lokalne społeczeństwo zaczyna w sposób coraz bardziej istotny odczuwać skutki prowadzenia remontów cząstkowych tj. nierówna nawierzchnia jezdni wywołuje wstrząsy oraz nadmierny hałas wywoływany przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe (kopia pisma Urzędu Miasta Pszów nr GK.7234.00024.2015 z dnia 15.04.2015 r.) Dalsze wykonywanie remontów cząstkowych na tym odcinku drogi staje się ekonomicznie oraz technicznie nieuzasadnione. W związku z powyższym zasadnym staje się wykonanie wielko powierzchniowego remontu nawierzchni jezdni tj. 1 536,5 m2 frezowania, skropieniu oraz ułożeniu warstw bitumicznych oraz regulacji urządzeń kanalizacji deszczowej. Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w odcinku drogi oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności. Wartość robót uzupełniających przewidziano do 50% wartości zamówienia podstawowego. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 308 609,76 zł (netto) co stanowi 4,95% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • KONSORCJUM: LIDER: PRZEDSIĘB. REMONTOWO-UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO PROJ. DOMINIK F.ELIAS PARTNER: FENIKS GT SP. Z O.O. ul. Lipowa 19a,44-207 Rybnik, ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO POLEGAJĄCE NA: FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI PSZÓW, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2012 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (UMOWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R., NR WD/P/120802/3/1).


Numer ogłoszenia: 127972 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 72567 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO POLEGAJĄCE NA: FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI PSZÓW, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2012 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (UMOWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R., NR WD/P/120802/3/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: frezowaniu nawierzchni bitumicznej grubości 10 cm, remoncie nawierzchni masą bitumiczną, regulacji wpustów ulicznych, mechanicznym malowaniu linii segregacyjnych farbą akrylową.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.05.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM LIDER:PRZED.REMONTOWO-UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO PROJEKTOWE DOMINIK FRANCISZEK ELIAS PARTNER:FENIKS GT SP. Z O.O., ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 308609,76 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  370409,11


 • Oferta z najniższą ceną:
  370409,11
  / Oferta z najwyższą ceną:
  370409,11


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13 sierpnia 2012 r. nr 297938-2012, gdzie w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2012 R. DO 31.10.2015 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować: - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, - remonty cząstkowe nawierzchni chodników, - konserwację urządzeń odwodnienia dróg, a w tym czyszczenie i monitorowanie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie (odmulanie) rowów przydrożnych, - utrzymanie zielenie przydrożnej, a w tym ścinanie traw z poboczy, skarp oraz przeciwskarp rowów przydrożnych, przycinanie gałęzi drzew, wycinanie chwastów oraz samosiejek z pasa drogowego, - utrzymanie poboczy, a w tym ich miejscowe ścinanie oraz uzupełnianie, - wymianę (uzupełnienie) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w tym oznakowanie pionowe i poziome, barier energochłonnych oraz chodnikowych. Jezdnia drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Pszów na odcinku od wjazdu do stacji paliw do wiaduktu na torami PKP (łącznie z wiaduktem) jezdnia przejawia znaczne zużycie wynikające z codziennej eksploatacji tej drogi. Posiada ona bardzo liczne spękania, deformacje oraz niezliczoną ilość łat (remonty cząstkowe nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich kilkunastu lat - dokumentacja fotograficzna w załączeniu). Należy również dodać, iż lokalne społeczeństwo zaczyna w sposób coraz bardziej istotny odczuwać skutki prowadzenia remontów cząstkowych tj. nierówna nawierzchnia jezdni wywołuje wstrząsy oraz nadmierny hałas wywoływany przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe (kopia pisma Urzędu Miasta Pszów nr GK.7234.00024.2015 z dnia 15.04.2015 r.) Dalsze wykonywanie remontów cząstkowych na tym odcinku drogi staje się ekonomicznie oraz technicznie nieuzasadnione. W związku z powyższym zasadnym staje się wykonanie wielko powierzchniowego remontu nawierzchni jezdni tj. 1 536,5 m2 frezowania, skropieniu oraz ułożeniu warstw bitumicznych oraz regulacji urządzeń kanalizacji deszczowej. Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w odcinku drogi oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności. Wartość robót uzupełniających przewidziano do 50% wartości zamówienia podstawowego. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 308 609,76 zł (netto) co stanowi 4,95% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7256720150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-05-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO POLEGAJĄCE NA: FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI PSZÓW, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄC KONSORCJUM LIDER:PRZED.REMONTOWO-UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO PROJEKTOWE DOMINIK FRANCISZEK ELIAS PARTNER:FENIKS GT SP. Z O.O.
ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, woj. śląskie
2015-05-28 370 409,00