Lublin: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie


Numer ogłoszenia: 72725 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie , ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5354606, faks 081 5354313.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.kwp.lublin.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów w tym: tonerów do drukarek, tuszy do drukarek, taśm do drukarek, głowic do drukarek, bębnów do drukarek, tanerów i bębnów do faksów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okreslony został w zał. od 1A do 1F.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.12-9, 30.19.23.20-0, 30.12.43.00-7, 30.12.51.10-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr 1 (zał. 1A) - 5650,00 zł, słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100. Pakiet nr 2 - zadanie II (zał. 1B) - 570,00 zł, słownie: pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100. Pakiet nr 3 - zadanie III (zał. 1C) - 330,00 zł, słownie: trzysta trzydzieści złotych 00/100. Pakiet nr 4 - zadanie IV (zał. 1D) - 150,00 zł, słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100. Pakiet nr 5 - zadanie V (zał. 1 E) - 3630,00 zł, słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych 00/100. Pakiet nr 6 - zadanie VI (zał. 1F) - 810,00 zł, słownie: osiemset dziesięć złotych 00/100.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: a) oświadczy, iż spełnia warunek dot. posiadania wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotowego zamówienia; b) w przypadku złożenia oferty na Pakiet nr 1 i / lub Pakiet nr 5, wykaże się wykonaniem dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie tj: - w przypadku złożenia oferty na Pakiet nr 1 - zał. 1A - 1 zamówienia polegającego na dostawie tonerów do drukarek (w ramach jednej umowy) o wartości min. 200 tys. zł. lub co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie tonerów do drukarek (odrębna umowa na każde zamówienie) o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. każde zamówienie, - w przypadku złożenia oferty na Pakiet nr 5 - zał. 1E - 1 zamówienia polegającego na dostawie bębnów do drukarek (w ramach jednej umowy) o wartości min. 150 tys. zł. lub co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie bębnów do drukarek (odrębna umowa na każde zamówienie) o wartości nie mniejszej niż 75 tys. zł. każde zamówienie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotowego zamówienia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej mu na realizację przedmiotowego zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Raporty z badań wydajności dla każdego materiału równoważnego zaproponowanego w pakiecie nr 1 -zał. 1A oraz w pakiecie 2 - zał. 1B, sporządzone zgodnie z opisem w zał. 1.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Druk - Oferta - załącznik nr 1a do SIWZ oraz Wycena ofertowa - załącznik nr 1A - nr 1F do SIWZ (zależnie od wybranego pakietu). Formularz Dane o Wykonawcy - załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków musi udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamowienie - pełnomocnictwo udzielone ustanowionemu przedstawicielowipodpisane przez wszystkie osoby upowaznione do reprezentowania poszczególnych podmiotów wchodzacych w skład konsporcjum.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.kwp.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Zamówień Publicznych KWP w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.04.2010 godzina 10:30, miejsce: Zespół Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w w Lublinie , ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet nr 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów do drukarek laserowych. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w zał nr 1A.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet nr 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy do drukarek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 1B..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.12-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet nr 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa taśm do drukarek igłowych. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załaczniku nr 1C.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.23.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet nr 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa głowic do drukarek atramentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał 1D.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.12-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet nr 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bębnów do drukarek laserowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. 1 E.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.43.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet nr 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i bębnów do faksów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1F.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Lublin: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie


Numer ogłoszenia: 170262 - 2010; data zamieszczenia: 16.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 72725 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5354606, faks 081 5354313.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
PRzedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów, tuszów, taśm, głowic i bębnów do drukarek i faxów.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.12-9, 30.19.23.20-0, 30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski, {Dane ukryte}, BYDGOSZCZ, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 231680,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  151200,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  109080,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  236339,46


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiebiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski, {Dane ukryte}, BYDGOSZCZ, kraj/woj. Polska.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski, {Dane ukryte}, BYDGOSZCZ, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23524,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20678,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  10601,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30432,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HICOPY Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, KRAKÓW, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13401,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2671,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  2049,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9676,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet nr 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTRUM DRUKU S.C. Adam Stachura, Mariola Stachura, {Dane ukryte}, KRAKÓW, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6270,49 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4774,02


 • Oferta z najniższą ceną:
  4521,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5502,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet nr 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak S.J., {Dane ukryte}, ŁÓDŹ, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 148754,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  98862,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  98862,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  141867,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet nr 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WIREX BIS Wirecki Tomasz, {Dane ukryte}, SITKÓWKA NOWINY, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 33245,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14530,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  14530,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36620,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@lu.policja.gov.pl
tel: 815 354 606
fax: 815 354 313
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-04-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7272520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-03-31
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.kwp.lublin.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Zamówień Publicznych KWP w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192112-9 Głowice barwiące do maszyn drukujących
30192320-0 Taśmy do drukarek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet nr 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski
BYDGOSZCZ
2010-06-16 151 200,00
Pakiet nr 2 Przedsiebiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski
BYDGOSZCZ
2010-06-16 10 339,00
Pakiet nr 3 HICOPY Polska Sp. z o.o.
KRAKÓW
2010-06-16 2 671,00
Pakiet nr 4 CENTRUM DRUKU S.C. Adam Stachura, Mariola Stachura
KRAKÓW
2010-06-16 4 774,00
Pakiet nr 5 PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak S.J.
ŁÓDŹ
2010-06-16 98 862,00
Pakiet nr 6 WIREX BIS Wirecki Tomasz
SITKÓWKA NOWINY
2010-06-16 14 530,00