Warszawa 60: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki (oznaczenie sprawy: ZP-11/Log/2011)


Numer ogłoszenia: 73160 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego , ul. W. Oczki 1, 02-007 Warszawa 60, woj. mazowieckie, tel. 022 684 11 19, 684 15 87, faks 022 6841203.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  022 6841587


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki (oznaczenie sprawy: ZP-11/Log/2011).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1) Wykonawca pod rygorem wykluczenia wniesie wadium w wysokości 13.500,00 zł. (słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset i 00/100). 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP o/W-wa 75 1010 1010 0054 5413 9120 0000 z zaznaczeniem wadium do sprawy - ZP-11/Log/2011; 4) Poświadczoną przez Wykonawcę, za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty; 5) Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina jak w rozdziale XIV pkt. 1). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego przy ul. Oczki 1 w Warszawie, budynek nr 1 (w godzinach: 11:00-14:00 od poniedziałku do piątku). 7) Do oferty Wykonawca załącza kopię dokumentu wadialnego, o którym mowa w pkt. 6). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 8) Gwarancja lub poręczenie, o którym mowa w pkt. 6, musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja lub poręczenie musi zawierać następujące elementy: a) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), b) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), c) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, d) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, w tym Zamawiający nie zaakceptuje gwarancji lub poręczenia zawierającego m. in. zastrzeżenie, że wezwanie do zapłaty musi zostać złożone do Gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta umowy, który potwierdzi, że podpisy widniejące na wezwaniu zostały złożone w ważny sposób i należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Beneficjenta. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium. 9) Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie i wymaganym terminie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego ofertę uzna się za odrzuconą (art. 24 ust. 4). 10) Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 11) Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że wykonał, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego również wykonuje jako strona umowy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki odpowiadającą swoim rodzajem dostawie będącej przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 400.000,00 zł. brutto i na te dostawy (umowy) złoży dokument potwierdzający, że zostały one wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje lub inne dokumenty potwierdzające).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ciężar udowodnienia, iż produkt jest równoważny spoczywa na Wykonawcy, dlatego też w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie należy do oferty dołączyć stosowne certyfikaty/dokumenty potwierdzające metodykę testowania wydajności materiałów eksploatacyjnych przez podmiot niezależny, oraz co najmniej oświadczenie producenta, że oferowane produkty równoważne są z wyrobami fabrycznie nowymi nie regenerowanymi w pełni kompatybilnymi ze sprzętem do którego są przeznaczone o parametrach takich samych w stosunku do typu zamawianego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - rodzaj materiałów eksploatacyjnych - 40


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.skw.gov.pl (plik: SIWZ _11 rozszerzenie .zip)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Warszawa, ul. W. Oczki 1, tel. wew. 840-499.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.04.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Biura Łączności i Informatyki SKW w Warszawie poprzez Kancelarię Jawną SKW mieszczącą się przy ul. T. Chałubińskiego/róg W. Oczki 1 (tel. wew. 841-333, w godz. 8:30 - 15:00).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Międzyrzecz: Dostawa medycznych środków pomocniczych - pieluchomajtek, podkładów ginekologicznych, rękawów, torebek papierowo foliowych.


Numer ogłoszenia: 75522 - 2011; data zamieszczenia: 13.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 77173 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 095 7428298, faks.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa medycznych środków pomocniczych - pieluchomajtek, podkładów ginekologicznych, rękawów, torebek papierowo foliowych..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna dostawa dla potrzeb Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu środków medycznych --pieluchomajtek, podkładów ginekologicznych, rękawów, torebek papierowo foliowych oraz testów do sterylizacji ujętych w dwóch [pakietach w następującym asortymencia i ilościach rocznie: Pakiet 1 Pieluchomajtki dla dorosłych - 35500, Pieluchy anatomiczne - 23500, Pieluchomajtki noworodkowe - 8000, Pieluchomajtki dziecięce - 5400, Podkład ginekologiczny - 10000, Podkład złożony - 250. Pakiet 2 Rękawy papireowo-foliowe - różne rozmiary - 160, Torebki papierowo-foliowe - różne rozmiary - 5500 IV. Części zamówienia ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.77.00.00-8, 33.77.12.00-7, 33.77.11.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, Toruń, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 91901,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  102550,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  102550,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  102550,32


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, Toruń, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18071,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20878,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  20878,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20878,35


 • Waluta:
  PLN.


Warszawa 60: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki - ZP-11-Log-2011


Numer ogłoszenia: 95082 - 2011; data zamieszczenia: 28.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 73160 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ul. W. Oczki 1, 02-007 Warszawa 60, woj. mazowieckie, tel. 022 684 11 19, 684 15 87, faks 022 6841203.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki - ZP-11-Log-2011.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 365853,65 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  336124,56


 • Oferta z najniższą ceną:
  336124,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  378619,83


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. W. Oczki 1, 00-909 Warszawa 60
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: zamowienia@skw.gov.pl
tel: +48 261840499
fax: +48 261846576
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-18
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 7316020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-10
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 28 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: 022 6841587
Informacja dostępna pod: Warszawa, ul. W. Oczki 1, tel. wew. 840-499
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki - ZP-11-Log-2011 JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2011-04-28 336 124,00