Przybiernów: Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 2.200.000zł


Numer ogłoszenia: 73231 - 2015; data zamieszczenia: 21.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przybiernów , ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4186451, faks 91 4186622.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.przybiernow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 2.200.000zł.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sfinansowanie bezspornych zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 2.200.000 zł (słownie złotych: dwa miliony dwieście tysięcy zł 00/00) w trybie art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego (subrogacja ustawowa).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.00.00.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2029.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynność, 2) posiadają wiedzę i doświadczenie, 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, 5) nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu wzięcia udziału w postępowaniu należy złożyć następujące dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1, 2) Wzór umowy (parafowany) subrogacji i restrukturyzacji wierzytelności - Załącznik nr 5, 3) Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 2 i 3, 4) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 4

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.przybiernow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Gmina Przybiernów, Adres: Urząd Gminy Przybiernów ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, tel 91 418 64 51 (centrala), 091 418 66 22 (fax), www.bip.przybiernow.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Przybiernów, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów lub osobiście w sekretariacie (pokój 106) adres j.w..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Przybiernów: Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 2.200.000 zł


Numer ogłoszenia: 90317 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 73231 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przybiernów, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4186451, faks 91 4186622.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 2.200.000 zł.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sfinansowanie bezspornych zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 2.200.000 zł (słownie złotych: dwa miliony dwieście tysięcy zł 00/100) w trybie art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego (subrogacja ustawowa).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.00.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dekada Sp.zo.o., {Dane ukryte}, 81-381 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 755726,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  693536,81


 • Oferta z najniższą ceną:
  693536,81
  / Oferta z najwyższą ceną:
  693536,81


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: sekretarz@przybiernow.pl
tel: 914 186 451
fax: 914 186 622
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-05-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7323120150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-05-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 5331 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.przybiernow.pl
Informacja dostępna pod: Gmina Przybiernów, Adres: Urząd Gminy Przybiernów ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, tel 91 418 64 51 (centrala), 091 418 66 22 (fax), www.bip.przybiernow.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 2.200.000 zł Dekada Sp.zo.o.
Gdynia
2015-06-19 693 536,00