Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Opracowanie dla obiektów szkolnych Miasta Łodzi, kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji oraz modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego


Numer ogłoszenia: 73267 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dla obiektów szkolnych Miasta Łodzi, kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji oraz modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji dla 36 obiektów szkolnych.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.20.00.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu projektów w zakresie wykonania robót budowlanych w budynkach o powierzchni min. 500 m2 każdy. Warunek ten Wykonawca winien spełnić bez względu na ile części zostanie złożona oferta.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: Dla części 1 - a) 1 osobą posiadającą uprawnienie budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) 1 osobą, która wykona projekt robót w branży cieplnej i wentylacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (obecnie obowiązujące brzmienie uprawnień), Dla części 2 - a) 1 osobą posiadającą uprawnienie budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) 1 osobą, która wykona projekt robót w branży cieplnej i wentylacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (obecnie obowiązujące brzmienie uprawnień), Dla części 3 - a) 1 osobą posiadającą uprawnienie budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) 1 osobą, która wykona projekt robót w branży cieplnej i wentylacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (obecnie obowiązujące brzmienie uprawnień), c) 1 osobą, która wykona projekt robót w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych (obecnie obowiązujące brzmienie uprawnień), W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część warunki ten muszą być spełniony łącznie. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: -Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie III.4.3.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę terminów, o których mowa w par. 4 ust. 1 umowy, spowodowaną okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezaleznymi od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np.: przedłużającego się terminu uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne przy jednoczesnym dochowaniu przez Wykonawcę należytej staranności w tym zakresie, a także trudności terenowo-prawnych i konieczności zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiazań. Zmiana terminów wymienionych w par. 4 ust. 1 umowy wymaga aneksu do umowy i musi być udokumentowana. Pismo (wniosek) dotyczące zawarcia aneksu obejmującego zmiany terminów wymienionych w par. 4 ust. 1 umowy, strona wystepująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomości o takiej okoliczności. Zamawiający dopuszcza zmiane kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w par. 8 ust.1 i 2 umowy, w przypadku zmiany stawki procentowej podatku VAT na wykonanie przedmiotu umowy. Powyższa zmiana może nastapić na podstawie wniosku (pisma) strony, który okresli podstawe prawną takiej zmiany.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.04.2012 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź Sekretariat pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone winnych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia ozamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Opracowanie dokumentacji.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji dla 15 obiektów szkolnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.20.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 9.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Opracowanie dokumentacji.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji dla 15 obiektów szkolnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.20.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 9.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Opracowanie dokumentacji.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji dla 6 obiektów szkolnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.20.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 83891 - 2012; data zamieszczenia: 13.04.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
73267 - 2012 data 30.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2012 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź Sekretariat pok. 8..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2012 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź Sekretariat pok. 8..


Łódź: Opracowanie dla obiektów szkolnych Miasta Łodzi kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji oraz modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego


Numer ogłoszenia: 183155 - 2012; data zamieszczenia: 24.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 73267 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dla obiektów szkolnych Miasta Łodzi kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji oraz modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji dla 36 obiektów szkolnych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.20.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Opracowanie dokumentacji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
20.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
11.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENEPROJEKT Adam Dziamski,, os. Armii Krajowej 19/6, 61-374 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 271001,63 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  128600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  68080,5
  / Oferta z najwyższą ceną:
  548560,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Opracowanie dla obiektów szkolnych Miasta Łodzi kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji oraz modernizacji oświetlenia wewnętrznego


Numer ogłoszenia: 322992 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 73267 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dla obiektów szkolnych Miasta Łodzi kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji oraz modernizacji oświetlenia wewnętrznego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji dla 36 obiektów szkolnych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.20.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Opracowanie dokumentacji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
18.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
10.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Studio projektowo-kosztorysowe PROJEKTIK, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 72b/19, 78-600 Wałcz, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 176810,57 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  111400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  68080,5
  / Oferta z najwyższą ceną:
  351780,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Opracowanie dla obiektów szkolnych Miasta Łodzi kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji oraz modernizacji oświetlenia wewnętrznego


Numer ogłoszenia: 190829 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 73267 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dla obiektów szkolnych Miasta Łodzi kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji oraz modernizacji oświetlenia wewnętrznego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji dla 36 obiektów szkolnych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.20.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Opracowanie dokumentacji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
16.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
11.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektowe Invest Polska sp. z o.o., ul. Słowiańska 3/25, 31-141 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 112609,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  84000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  27232,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  409000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7326720120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji Biuro Projektowe Invest Polska sp. z o.o.
ul. Słowiańska 3/25, 31-141 Kraków, woj. małopolskie
2012-09-05 84 000,00
Opracowanie dokumentacji Studio projektowo-kosztorysowe PROJEKTIK
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 72b/19, 78-600 Wałcz, woj. pomorskie
2012-08-30 111 400,00