Maków Mazowiecki: 07/M/2010 (środki czystościowe, worki foliowe )


Numer ogłoszenia: 73761 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  wwwszpital-makow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
07/M/2010 (środki czystościowe, worki foliowe ).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pak Nr 1 - środki czystościowe, Pak Nr 2 - mydło w płynie, Pak Nr 3 - papier toaletowy, Pak Nr 4 - proszek do prania, mydło w kostkach, sól do zmywarek, proszek do zmywarek, płyn, Pak Nr 5- worki foliowe, Pak Nr 6- zmywaki, wykałaczki, płyn, Pak Nr 7- mopy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.76.00.00-5, 33.71.19.00-6, 18.93.00.00-0, 39.83.13.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie podpisanego oświadczenia przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy z art.22.ust 1, Zał Nr 3 załączonego do oferty.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie podpisanego oświadczenia przez osobę uprawnioną to reprezentowania firmy z art.22.ust 1, Zał Nr 3 załączonego do oferty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie podpisanego oświadczenia przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy z art.22.ust 1, Zał Nr 3 załączonego do oferty.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie podpisanego oświadczenia przez osobę uprawnioną to reprezentowania firmy z art.22.ust 1, Zał Nr 3 załączonego do oferty.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie podpisanego oświadczenia przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy z art.22.ust 1, Zał Nr 3 załączonego do oferty.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - datowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpitl-makow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pokój 334, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.04.2010 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Maków Mazowiecki: 07/M/2010r ( środki czystościowe, worki foliowe )


Numer ogłoszenia: 133334 - 2010; data zamieszczenia: 17.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 73761 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
07/M/2010r ( środki czystościowe, worki foliowe ).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pak Nr 1- środków czystościowych, Pak Nr 2 - mydła w płynie, Pak Nr 3- papieru toaletowego, Pak Nr 4- proszku do prania, mydła w kostkach, soli do zmywarek, proszku do zmywarek, płynu, Pak Nr 5 - worków foliowych, Pak Nr 6 - zmywaków, wykałaczek, płynu, Pak Nr 7- mopów..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.76.10.00-2, 33.71.00.00-0, 39.83.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
mydło w płynie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.U.H. KAJA 13-324 {Dane ukryte} Kuligi 32, {Dane ukryte}, 13-324 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2255,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1705,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1705,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1829,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
worki foliowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUiH FOLWIK 08-221 {Dane ukryte} Horoszki Duże 16A, {Dane ukryte}, 08-221 08-221 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28577,97 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24508,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  24508,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25386,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pak Nr 6- zmywaki, wykałaczki, płyn


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DAUNPOL Sp.zo.o. 03-310 {Dane ukryte} ul. Staniewiecka 5, {Dane ukryte}, 03-310 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1184,37 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  902,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  902,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  902,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pak Nr 7- mopy.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DAUNPOL Sp.zo.o. 03-310 {Dane ukryte} ul. Staniewiecka 5, {Dane ukryte}, 03-310 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7372,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2581,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  2581,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5127,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-04-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7376120100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-03-31
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: wwwszpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: Pokój 334, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
18930000-7 Worki i torby
33711900-6 Mydło
33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
39831300-9 Środki do czyszczenia podłóg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
mydło w płynie F.U.H. KAJA 13-324 Grudziczno Kuligi 32
Grudziczno
2010-05-17 1 705,00
worki foliowe PPUiH FOLWIK 08-221 Hołowczyce Horoszki Duże 16A
08-221 Hołowczyce
2010-05-17 24 508,00
Pak Nr 6- zmywaki, wykałaczki, płyn DAUNPOL Sp.zo.o. 03-310 Warszawa ul. Staniewiecka 5
Warszawa
2010-05-17 902,00
Pak Nr 7- mopy. DAUNPOL Sp.zo.o. 03-310 Warszawa ul. Staniewiecka 5
Warszawa
2010-05-17 2 581,00