Katowice: Remont izolacji przyziemia w budynku Urzędu Statystycznego położonego w Katowicach przy ul. Owocowej 3


Numer ogłoszenia: 73847 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach , ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.stat.gov.pl/katow


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont izolacji przyziemia w budynku Urzędu Statystycznego położonego w Katowicach przy ul. Owocowej 3.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont izolacji przyziemia w budynku Urzędu Statystycznego położonego w Katowicach przy ul. Owocowej 3, w zakres, którego wchodzi: 1)Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, odpowiednie jej zabezpieczenie do ponownego zabudowania po wykonanych pracach naprawczych. 2)Rozebranie i zabezpieczenie do ponownego zabudowania podsypki piaskowej, na której jest ułożona kostka. 3)Rozebranie obróbki blacharskiej na wykończeniach ścian. 4)Rozebranie rygolików z prefabrykatów betonowych. 5)Odsłonięcie ścian zewnętrznych w celu wyprowadzenia izolacji na zewnętrzną warstwę okładziny ściany i połączenie izolacji poziomej stropu z izolacją pionową ścian. 6)Wyczyszczenie płyty dociskowej żelbetowej i przygotowanie jej do ułożenia właściwej izolacji poziomej stropu, z wykonaniem punktowych napraw powierzchni płyty. 7)Wykonanie izolacji poziomej typu ciężkiego, przeznaczonej na nawierzchnie parkingów i chodników z wyprowadzeniem na murek oraz obrobieniem kominków i schodów. Należy również tę izolację sprowadzić na ściany zewnętrzne i połączyć z istniejącą izolacją pionową ścian. 8)Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej. 9)Zamontowanie obróbki blacharskiej. 10)Odtworzenie obsypki skarpowej ściany budynku wraz z ułożeniem rozebranego rygolika z prefabrykatów betonowych. 11)Odtworzenie ciągów komunikacyjnych (tj. schody, podjazd dla niepełnosprawnych). 2. Prace należy wykonać w oparciu i w zgodzie z: 1) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 7 do SIWZ). 2) Przedmiarem robót (Załącznik nr 8 do SIWZ). 3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca: 1) przygotuje Harmonogram robót, 2) uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, 3) opracuje projekt zagospodarowania terenu budowy, 4) opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 5) opracuje projekt organizacji budowy. 4. Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne zgodnie z pkt. 6.1 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda. Ponadto Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby uczestniczące w realizacji zamówienia posiadają prawo wykonywania zawodu, a w szczególności za kierowanie robotami budowlanymi.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku działania siły wyższej, niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie. Termin ukończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania ich przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. 2) Zmiana przedstawicieli Wykonawcy - Kierownika Budowy: a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kierownika Budowy w przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych oraz niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy. b) Jeżeli zmiana Kierownika Budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.). c) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy, jeżeli uzna, że dotychczasowy Kierownik Budowy nie wykonuje swoich obowiązków zgodnie z przepisami prawa, wiedzy i doświadczenia zawodowego w najlepiej rozumianym interesie Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest zmienić Kierownika Budowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 3) W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wartość umowna wynagrodzenia brutto.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.stat.gov.pl/katow

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3 40-158 Katowice pok. 001 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3 40-158 Katowice pok. 001 (parter).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: Remont izolacji przyziemia w budynku Urzędu Statystycznego położonego w Katowicach przy ul. Owocowej 3.


Numer ogłoszenia: 152074 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 73847 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont izolacji przyziemia w budynku Urzędu Statystycznego położonego w Katowicach przy ul. Owocowej 3..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont izolacji przyziemia w budynku Urzędu Statystycznego położonego w Katowicach przy ul. Owocowej 3, w zakres, którego wchodzi: 1) Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, odpowiednie jej zabezpieczenie do ponownego zabudowania po wykonanych pracach naprawczych. 2) Rozebranie i zabezpieczenie do ponownego zabudowania podsypki piaskowej, na której jest ułożona kostka. 3) Rozebranie obróbki blacharskiej na wykończeniach ścian. 4) Rozebranie rygolików z prefabrykatów betonowych. 5) Odsłonięcie ścian zewnętrznych w celu wyprowadzenia izolacji na zewnętrzną warstwę okładziny ściany i połączenie izolacji poziomej stropu z izolacją pionową ścian. 6) Wyczyszczenie płyty dociskowej żelbetowej i przygotowanie jej do ułożenia właściwej izolacji poziomej stropu, z wykonaniem punktowych napraw powierzchni płyty. 7) Wykonanie izolacji poziomej typu ciężkiego, przeznaczonej na nawierzchnie parkingów i chodników z wyprowadzeniem na murek oraz obrobieniem kominków i schodów. Należy również tę izolację sprowadzić na ściany zewnętrzne i połączyć z istniejącą izolacją pionową ścian. 8) Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej. 9) Zamontowanie obróbki blacharskiej. 10) Odtworzenie obsypki skarpowej ściany budynku wraz z ułożeniem rozebranego rygolika z prefabrykatów betonowych. 11) Odtworzenie ciągów komunikacyjnych (tj. schody, podjazd dla niepełnosprawnych). 2. Prace, o których mowa w pkt. 1 należy wykonać w oparciu i w zgodzie z: 1) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 7 do SIWZ). 2) Przedmiarem robót (Załącznik nr 8 do SIWZ). 3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca: 1) przygotuje Harmonogram robót, 2) uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, 3) opracuje projekt zagospodarowania terenu budowy, 4) opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 5) opracuje projekt organizacji budowy. 4. Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne zgodnie z pkt. 6.1 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jarosław Szczerba ENERGO, {Dane ukryte}, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 64371,29 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  55002,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  55002,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  88449,61


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: b.krawczyk@stat.gov.pl
tel: 32 77 91 200
fax: 32 77 91 300
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-04-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7384720140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-04-03
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 69 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.stat.gov.pl/katow
Informacja dostępna pod: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3 40-158 Katowice pok. 001 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont izolacji przyziemia w budynku Urzędu Statystycznego położonego w Katowicach przy ul. Owocowej 3. Jarosław Szczerba ENERGO
Bytom
2014-05-07 55 002,00