Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 75366 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa uruchomienia na terenie Łodzi obszarów bezprzewodowego dostępu do Internetu w standardzie WiFi (hot-spotów) tworzących bezprzewodowy system telekomunikacyjny zwany dalej ŁódźWiFi oraz ich utrzymanie w okresie do dnia 31.12.2014 r. wraz z usługami dodatkowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.40.00.00-4, 72.31.50.00-6, 72.21.22.00-1, 72.41.50.00-2, 72.26.50.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 11.000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy PLN).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej dwie usługi sieci bezprzewodowych składających się (każda) z minimum 20 punktów dostępowych instalowanych w przestrzeni otwartej umożliwiających publiczny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet oraz zarządzał nimi w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy; b) co najmniej jedną aplikację uruchamianą w przeglądarce internetowej wykorzystującą relacyjną bazę danych, zapewniającą transakcyjność przeprowadzanych operacji i zawierającą system zarządzania treścią, która to aplikacja umożliwia zapisywanie danych wprowadzanych do bazy i automatyczne ich przekazywanie do co najmniej 100 odrębnych klientów; c) co najmniej jeden portal www wykorzystujący system zarządzania treścią stron internetowych CMS o wartości nie mniejszej niż 15000 brutto PLN. Uwaga: W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie: - średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, - jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Koszt utrzymania (serwisu) - 30
 • 3 - Liczba dodatkowych lokalizacji - 20


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, w tym zmiany w przepisach, w oparciu, o które realizowany jest przedmiot umowy, b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminu rozpoczęcia świadczenia usług z powodu czynników naturalnych lub wystąpienia siły wyższej, c) zmiany danych Wykonawcy np. zmiany adresu, konta bankowego, osób kontaktowych, d) zmiany parametrów przedmiotu zamówienia w przypadku: -poprawienia parametrów technicznych, sprawności i wydajności sprzętu, -aktualizacji rozwiązań wynikających z postępu technicznego lub zmiany obowiązujących przepisów, e) zmiany warunków określonych dla zasad funkcjonowania systemu ŁódźWiFi, wprowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, f) zmiany zakresu informacyjnego lub funkcjonalnego systemu do zarządzania treścią portalu informacyjnego wifi.uml.lodz.pl, g) zmiany lokalizacji, liczby sesji lub zasięgu dla 10% hot-spotów ŁódźWiFi.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.03.2014 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pokój nr 8-sekretariat, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1 Zamawiający nie przewiduje: 1.1 zawarcia umowy ramowej, 1.2 składania ofert wariantowych, 1.3 rozliczania w walutach obcych, 1.4 aukcji elektronicznej, 1.5 dynamicznego systemu zakupów, 1.6 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 1.7 zamówień uzupełniających. 2 Zamawiający przewiduje: 2.1 prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wystąpienia okoliczności umożliwiających sfinansowanie świadczenia usługi w okresie po 31.12.2014 r. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie świadczenia usługi utrzymania (serwisu) dla wybranych przez Zamawiającego lokalizacji (dla minimum 10 lokalizacji, jednak nie więcej niż suma lokalizacji podstawowych oraz dodatkowych lokalizacji zaproponowanych przez wykonawcę w ofercie) poprzez wydłużenie okresu jej świadczenia, nie dłużej jednak niż do 31.12.2016 r. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem umowy. Okresy świadczenia usługi w ramach prawa opcji obejmują: 1) 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 2) 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. W okresach wymienionych w pkt 1) oraz 2), Wykonawca będzie świadczył usługę utrzymania bezprzewodowego systemu telekomunikacyjnego ŁódźWiFi w wybranych lokalizacjach (minimum 10), na zasadach oraz o parametrach takich, jak dla zamówienia podstawowego. 3 Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia: Termin uruchomienia systemu ŁódźWiFi: 90 dni od podpisania umowy. Okres świadczenia usługi: do 31.12.2014 od dnia uruchomienia sieci ŁódźWiFi. Harmonogram realizacji ŁódźWiFi zawarto w pkt. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 83724 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
75366 - 2014 data 06.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pokój nr 8-sekretariat, III piętro..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2014 godzina 11:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pokój nr 8-sekretariat, III piętro..


Łódź: Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi.


Numer ogłoszenia: 147568 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 75366 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa uruchomienia na terenie Łodzi obszarów bezprzewodowego dostępu do Internetu w standardzie WiFi (hot-spotów) tworzących bezprzewodowy system telekomunikacyjny zwany dalej ŁódźWiFi oraz ich utrzymanie w okresie do dnia 31.12.2014 r. wraz z usługami dodatkowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.40.00.00-4, 72.31.50.00-6, 72.21.22.00-1, 72.41.50.00-2, 72.26.50.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Avena Technologie Beata Szulc, ul. Solna 7B, 81-577 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 378791,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  416970,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  416970,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  416970,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-03-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7536620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-03-06
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 292 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
72212200-1 Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania
72315000-6 Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające
72400000-4 Usługi internetowe
72415000-2 Usługi hostingowe dla stron WWW
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi. Avena Technologie Beata Szulc
ul. Solna 7B, 81-577 Gdynia, woj. pomorskie
2014-04-30 416 970,00