Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych


Numer ogłoszenia: 75470 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych przy wykonaniu zadania pn. Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych, tj.: Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Rajdowej 18 w Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 152 przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 w Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 169 przy ul. Napoleońskiej 7/17 w Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 przy al. Politechniki 37 w Łodzi..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 71.24.80.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia: jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru robót budowlanych w tej specjalności; jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (obecne brzmienie nazwy specjalności) lub równoważne, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w zakresie instalacji cieplnych i urządzeń cieplnych - posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru robót budowlanych w tej specjalności. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (obecne brzmienie nazwy specjalności) lub równoważne, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w zakresie instalacji elektrycznych - posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru robót budowlanych w tej specjalności. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (obecne brzmienie nazwy specjalności) lub równoważne, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w zakresie instalacji cieplnych i urządzeń cieplnych - posiadającą co najmniej 3-letnie, doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania,jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (obecne brzmienie nazwy specjalności) lub równoważne, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w zakresie instalacji elektrycznych - posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania. Zamawiający dopuszcza, aby funkcję inspektora nadzoru oraz nadzór autorski sprawowały te same osoby.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu ich wystawienia o którym mowa w pkt. III.4.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.2. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie III.4.2) i III.4.4) musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt III.4) , mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2. 2. Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy: a. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego, b. zmiana inspektorów nadzoru, w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy, itp.).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.03.2014 godzina 09:30, miejsce: sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Czas trwania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2014 r. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, prawa opcji zamówień uzupełniających. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie przeprowadził dialogu technicznego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 85098 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
75470 - 2014 data 06.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 r., godzina 9:30, miejsce: sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks.Ignacego Skorupki 21, 90 - 532 Łódź, pokój nr 8,III piętro..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2014 r., godzina 9:30, miejsce: sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks.Ignacego Skorupki 21, 90 - 532 Łódź, pokój nr 8,III piętro..


Łódź: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych


Numer ogłoszenia: 157664 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 75470 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych przy wykonaniu zadania pn. Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych, tj.: Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Rajdowej 18 w Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 152 przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52_54 w Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 169 przy ul. Napoleońskiej 7/17 w Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 przy al. Politechniki 37 w Łodzi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa, ul. Standego 5/6, 93-221 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 62241,58 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19434,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  19434,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  141450,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-03-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7547020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-03-06
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 261 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa
ul. Standego 5/6, 93-221 Łódź, woj. łódzkie
2014-05-09 19 434,00