Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu konserwatorskiego elewacji zachodniej, południowej, szczytów od strony południowo - wschodniej i ogrodzenia zabytkowej kamienicy przy ul. 6 sierpnia 5 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 76795 - 2012; data zamieszczenia: 03.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu konserwatorskiego elewacji zachodniej, południowej, szczytów od strony południowo - wschodniej i ogrodzenia zabytkowej kamienicy przy ul. 6 sierpnia 5 w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego elewacji zachodniej, południowej, szczytów od strony południowo-wschodniej i ogrodzenia zabytkowej kamienicy w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 5. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji składającej się z: 1.inwentaryzacji elewacji, 2.badań stratygraficznych warstw malarskich, 3.kwerendy archiwalnej, 4.projektu kolorystyki z planszą elewacji frontowej w formacie A1, 5.wykonawczego projektu budowlanego, łącznie z rysunkami odtwarzanych elementów w skali 1:50, w przypadku detali architektonicznych szczegółowego opracowania w skali umożliwiającej renowację, konserwację lub odtworzenie oraz informacji BIOZ w 7 egz. w wersji papierowej i elektronicznej na 3 płytach CD w pliku PDF, 6.kosztorysu inwestorskiego zgodnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz.1389) w 4 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną w formacie plików Norma Pro lub Norma 3 oraz PDF na 3 płytach CD, 7.przedmiaru robót zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem w 3 egz. w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF na 3 płytach CD, 8. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 4 egz. w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF na 3 płytach CD, Zakres dokumentacji winien obejmować: a.renowację fasady zachodniej, południowej, szczytów od strony wschodniej i gzymsów budynku oraz ogrodzenia, polegającą między innymi na odtworzeniu i naprawie detalu architektonicznego, profili ciągnionych oraz likwidacji pęknięć i zarysowań, b.uzupełnienie i naprawę tynków, c.malowanie elewacji, d.renowację drewnianego wykusza usytuowanego przy południowo-wschodnim szczycie budynku, polegającą na naprawie lub wymianie uszkodzonych elementów wykusza łącznie z pokryciem dachu, e.wymianę lub renowację stolarki okiennej i parapetów okiennych, f.wymianę bądź renowację drzwi zewnętrznych, g.remont schodów i podestów wejściowych, h.remont wykuszy oraz balkonów łącznie z konstrukcją wsporczą, i.renowację i częściową wymianę krat okiennych oraz żaluzji w oknach parteru, j.wymianę obróbek blacharskich attyki, gzymsów, parapetów, daszków, ogrodzenia, rynien i rur spustowych, k.renowację lub wymianę balustrad balkonów i schodów zewnętrznych, bramy wjazdowej oraz przęseł ogrodzenia, l.wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murowanego ogrodzenia posesji, ł.wykonanie zabezpieczeń przeciw ptakom, m.uporządkowanie instalacji ułożonych na elewacji. W dokumentacji projektowej sposób opisywania zaproponowanych materiałów i urządzeń winien być zgodny z art. 29 ust. 1, 2, 3 u.p.z.p. Rozwiązania technologiczne zawarte w dokumentacji muszą zapewnić wymaganą wysoką jakość i trwałość wykonania, gwarantującą bezusterkowe użytkowanie obiektu..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: dwie dokumentacje projektowo - kosztorysowe: remontu konserwatorskiego elewacji budynków zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków o łącznej wartości brutto min. 52 000 zł. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, dysponowanie co najmniej: a) 1 osobą z wykształceniem wyższym technicznym (projektant) i min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako projektant, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej b) 1 osobą z wykształceniem wyższym technicznym (projektant) i min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako projektant, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Uwaga: 1) Wymagania o których mowa w punkcie a) i b) może spełniać również jedna i ta sama osoba. 2) Uprawnienia o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 3) W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9.1.1 - 9.1.5 SIWZ oceniane będzie łącznie. 3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 10.2.2 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 10.4.1 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. 5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi Departament Obsługi i Administracji Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.04.2012 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Departament Obsługi i Administracji Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pok. Nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Projekt nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu konserwatorskiego elewacji zachodniej, południowej, szczytów od strony południowo-wschodniej i ogrodzenia zabytkowej kamienicy przy ul. 6 Sierpnia 5 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 132287 - 2012; data zamieszczenia: 18.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 76795 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu konserwatorskiego elewacji zachodniej, południowej, szczytów od strony południowo-wschodniej i ogrodzenia zabytkowej kamienicy przy ul. 6 Sierpnia 5 w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego elewacji zachodniej, południowej, szczytów od strony południowo-wschodniej i ogrodzenia zabytkowej kamienicy w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 5. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji składającej się z: 1. inwentaryzacji elewacji, 2. badań stratygraficznych warstw malarskich, 3. kwerendy archiwalnej, 4. projektu kolorystyki z planszą elewacji frontowej w formacie A1, 5. wykonawczego projektu budowlanego, łącznie z rysunkami odtwarzanych elementów w skali 1:50, w przypadku detali architektonicznych szczegółowego opracowania w skali umożliwiającej renowację, konserwację lub odtworzenie oraz informacji BIOZ w 7 egz. w wersji papierowej i elektronicznej na 3 płytach CD w pliku PDF, 6. kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz.1389) w 4 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną w formacie plików Norma Pro lub Norma 3 oraz PDF na 3 płytach CD, 7. przedmiaru robót zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem w 3 egz. w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF na 3 płytach CD, 8. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 4 egz. w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF na 3 płytach CD, Zakres dokumentacji winien obejmować: a. renowację fasady zachodniej, południowej, szczytów od strony wschodniej i gzymsów budynku oraz ogrodzenia, polegającą między innymi na odtworzeniu i naprawie detalu architektonicznego, profili ciągnionych oraz likwidacji pęknięć i zarysowań, b. uzupełnienie i naprawę tynków, c. malowanie elewacji, d. renowację drewnianego wykusza usytuowanego przy południowo-wschodnim szczycie budynku, polegającą na naprawie lub wymianie uszkodzonych elementów wykusza łącznie z pokryciem dachu, e. wymianę lub renowację stolarki okiennej i parapetów okiennych, f. wymianę bądź renowację drzwi zewnętrznych, g. remont schodów i podestów wejściowych, i. remont wykuszy oraz balkonów łącznie z konstrukcją wsporczą, j. renowację i częściową wymianę krat okiennych oraz żaluzji w oknach parteru, k. wymianę obróbek blacharskich attyki, gzymsów, parapetów, daszków, ogrodzenia, rynien i rur spustowych, l. renowację lub wymianę balustrad balkonów i schodów zewnętrznych, bramy wjazdowej oraz przęseł ogrodzenia, ł. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murowanego ogrodzenia posesji, m. wykonanie zabezpieczeń przeciw ptakom, n. uporządkowanie instalacji ułożonych na elewacji. W dokumentacji projektowej sposób opisywania zaproponowanych materiałów i urządzeń winien być zgodny z art. 29 ust. 1, 2, 3 u.p.z.p. Rozwiązania technologiczne zawarte w dokumentacji muszą zapewnić wymaganą wysoką jakość i trwałość wykonania, gwarantującą bezusterkowe użytkowanie obiektu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AVASTUDIO Miłosz Łucki, ul. Solna 53, 32-020 Wieliczka, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 44666,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  36408,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  36408,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  52890,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7679520120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-04-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi Departament Obsługi i Administracji Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu konserwatorskiego elewacji zachodniej, południowej, szczytów od strony południowo-wschodniej i ogrodzenia zabytkowej kamienicy przy ul. 6 Sierpnia 5 w Łodzi AVASTUDIO Miłosz Łucki
ul. Solna 53, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
2012-06-18 36 408,00