TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
ND Nr dokumentu 77022-2016
PD Data publikacji 05/03/2016
OJ Dz.U. S 46
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 02/03/2016
DT Termin 29/03/2016
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 50530000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
OC Pierwotny kod CPV 50530000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
RC Kod NUTS PL225
PL227
PL229
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

05/03/2016    S46    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

2016/S 046-077022

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Robert Jarecki
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423/ +48 327564386
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Robert Jarecki
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423/+48 327564386
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Robert Jarecki
44-330 Jastrzębie Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423/+48 327564386
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564386
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Wykonanie remontów podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych kolejek podwieszanych dla potrzeb ruchowych Zakładów JSW S.A. (5 zadań): Zadanie 1 – Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji BECKER WARKOP. Zadanie 2 – Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji FERRIT. Zadanie 3 – Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji PIOMA. Zadanie 4 – Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji BEVEX. Zadanie 5 – Regeneracja kół ciernych napędowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie-Zdrój, Ornontowice, Pawłowice, Suszec, Knurów, Szczygłowice – JSW S.A.

Kod NUTS PL229,PL225,PL227

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wykonanie remontów podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych kolejek podwieszanych dla potrzeb ruchowych Zakładów JSW S.A. (5 zadań):
Zadanie 1 – Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji BECKER WARKOP.
Zadanie 2 – Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji FERRIT.
Zadanie 3 – Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji PIOMA.
Zadanie 4 – Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji BEVEX.
Zadanie 5 – Regeneracja kół ciernych napędowych.
Termin wykonania: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50530000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 418 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji BECKER WARKOP
1)Krótki opis:
Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji BECKER WARKOP.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50530000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 418 000 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 2 Nazwa: Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji FERRIT
1)Krótki opis:
Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji FERRIT.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50530000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 418 000 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 3 Nazwa: Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji PIOMA
1)Krótki opis:
Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji PIOMA.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50530000

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 418 000 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 4 Nazwa: Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji BEVEX
1)Krótki opis:
Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji BEVEX.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50530000

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 418 000 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 5 Nazwa: Regeneracja kół ciernych napędowych
1)Krótki opis:
Regeneracja kół ciernych napędowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50530000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 418 000 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium należy wnieść w wysokości:
Dla Zadania 1: 50 000 PLN.
Dla Zadania 2: 30 000 PLN.
Dla Zadania 3: 5 000 PLN.
Dla Zadania 4: 6 000 PLN.
Dla Zadania 5: 40 000 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT w formie przelewu, w terminie do 120 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do oferty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
1) pkt. 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych..
4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1) lit. a) i c) oraz pkt 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty musi złożyć każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ponadto Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
Wykaz wykonanych zamówień potwierdzający spełnienie warunku polegającego na:
1) dla Zadania nr 1: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na:
a) serwis podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji BECKER WARKOP
lub
b) remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji BECKER WARKOP
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się przerobem o wartości netto co najmniej 500.000,00 zł,
2) dla Zadania nr 2: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na:
a) serwis podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji FERRIT
lub
b) remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji FERRIT
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się przerobem o wartości netto co najmniej 500 000 PLN,
3) dla Zadania nr 3: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na:
a) serwis podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji PIOMA
lub
b) remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji PIOMA
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się przerobem o wartości netto co najmniej 50 000 PLN,
4) dla Zadania nr 4: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na:
a) serwis podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji BEVEX
lub
b) remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych produkcji BEVEX
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się przerobem o wartości netto co najmniej 50 000 PLN,
5) dla Zadania nr 5: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont kół ciernych napędowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się przerobem o wartości netto co najmniej 100 000 PLN.
Ze względu na możliwość składania ofert częściowych Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty na dwa lub więcej zadań, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku odrębnie dla każdego zadania.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. 1. Cena brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia – Zadanie 1, 2, 3 i 4. Waga 95

2. 2. Okres gwarancji na podzespół będący przedmiotem remontu – Zadanie 1, 2, 3 i 4. Waga 5

3. 1. Cena brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia – Zadanie 5. Waga 95

4. 2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia – Zadanie 5. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
1. W przypadku złożenia co najmniej 3 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a – 91c ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni spełniać następujące wymaganie techniczne:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
dla Windows XP: Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8
dla Windows Vista: Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9
dla Windows 7: Internet Explorer 9
b) Pozostałe wymagania techniczne:
dostęp do sieci internet
obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
włączona obsługa JavaScript
zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
zainstalowany Acrobat Reader
zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony zgodnie z przepisami prawa, a także współpracujące z komputerem opisanym w w/w punkcie urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu.
4. Wybór ofert w toku aukcji elektronicznej dokonany zostanie w oparciu o kryterium:
1) Zadanie 1, 2, 3 i 4:
a) Cena brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia (waga 95 %, maksymalna liczba punktów 95) – podlega licytacji.
b) Okres gwarancji na podzespół będący przedmiotem remontu – (waga 5 %, maksymalna liczba punktów 5) – nie podlega licytacji.
2) Zadanie 5:
a) Cena brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia (waga 95 %, maksymalna liczba punktów 95) – podlega licytacji.
b) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia – (waga 5 %, maksymalna liczba punktów 5) – nie podlega licytacji.
5. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen netto powiększonych o stawkę podatku od towarów i usług, celem umożliwienia porównania składanych ofert.
6. Zamawiający powiadomi, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający pisemnie zawiadomi wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
5/ZZ/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 247-450526 z dnia 22.12.2015

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 40 PLN
Warunki i sposób płatności: SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, parter, pok. nr 008, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00-10:00 oraz 12:00-14:00.
SIWZ można otrzymać również bezpłatnie, w wersji elektronicznej (na adres e-mail), po przesłaniu do Zamawiającego pisma na fax nr +48 327564445 (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.3.2016 - 11:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 27.5.2016
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.3.2016 - 12:00

Miejscowość

JSW S.A., Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, parter, sala nr 4.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym przekazanie za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zaleca się, aby faks został potwierdzony pisemnie.
Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zespół Zamówień Publicznych, al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, fax: +48 327564445.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.3.2016
TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
NDNr dokumentu310313-2016
PDData publikacji07/09/2016
OJDz.U. S172
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany05/09/2016
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV50530000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
OCPierwotny kod CPV50530000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
RCKod NUTSPL225
PL227
PL229
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

07/09/2016    S172    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

2016/S 172-310313

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445


Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie remontów podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych kolejek podwieszanych produkcji Becker-Warkop dla potrzeb ruchowych Zakładów JSW S.A.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie-Zdrój, Ornontowice, Pawłowice, Suszec, Knurów, Szczygłowice – JSW S.A.

Kod NUTS PL225,PL227,PL229

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wykonanie remontów podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych kolejek podwieszanych produkcji Becker-Warkop dla potrzeb ruchowych Zakładów JSW S.A.
Termin wykonania: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, według potrzeb poszczególnych Zakładów Zamawiającego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50530000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 6 139 128,03 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
33/ZZ/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 247-450526 z dnia 22.12.2015


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 126-227153 z dnia 2.7.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Wykonanie remontów podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych kolejek podwieszanych produkcji Becker-Warkop dla potrzeb ruchowych Zakładów JSW S.A.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.8.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Becker-Warkop Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11
44-266 Świerklany
Polska
Tel.: +48 324329900
Faks: +48 324329901

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 139 128,03 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 6 139 128,03 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 2164).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.9.2016

TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi ochroniarskie
NDNr dokumentu335057-2016
PDData publikacji27/09/2016
OJDz.U. S186
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany22/09/2016
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV79710000 - Usługi ochroniarskie
OCPierwotny kod CPV79710000 - Usługi ochroniarskie
RCKod NUTSPL227
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

27/09/2016    S186    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi ochroniarskie

2016/S 186-335057

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445


Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usługi ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej na posterunkach ujętych w Planie Ochrony JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) oraz na posterunkach tworzonych na doraźne potrzeby kopalni (nie ujętych w Planie Ochrony).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie-Zdrój – JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”.

Kod NUTS PL227

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Świadczenie usługi ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej na posterunkach ujętych w Planie Ochrony JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) oraz na posterunkach tworzonych na doraźne potrzeby kopalni (nie ujętych w Planie Ochrony)
Termin wykonania zamówienia:
Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka”: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 29.09.2016 r. od godz.: 8:00.
Ruch „Jas-Mos”: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 30.09.2016 r. od godz.: 8:00.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 8 037 808,96 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
26/ZZ/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


okresowego ogłoszenia informacyjnego

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 247-450526 z dnia 22.12.2015


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 110-196686 z dnia 9.6.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Świadczenie usługi ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej na posterunkach ujętych w Planie Ochrony JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) oraz na posterunkach tworzonych na doraźne potrzeby kopalni (nie ujętych w Planie Ochrony)
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.9.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o.o. (lider),Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o., Dersław Sp. z o.o., Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o.o., ERA Sp. z o.o., Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowe Tombor Celina Toman Jerzy Toman S.J. , Agencja Ochrony MATPOL Sp. z o.o., , Ekspert Security Sp. z o.o.,
ul. Jesionowa 9a
40-159 Katowice (lider)

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 9 067 375 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 8 037 808,96 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 0,50 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Działania grup interwencyjnych.
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.9.2016

TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi ochroniarskie
NDNr dokumentu335058-2016
PDData publikacji27/09/2016
OJDz.U. S186
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany22/09/2016
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV79710000 - Usługi ochroniarskie
OCPierwotny kod CPV79710000 - Usługi ochroniarskie
RCKod NUTSPL225
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

27/09/2016    S186    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi ochroniarskie

2016/S 186-335058

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445


Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usługi ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej na posterunkach ujętych w Planie Ochrony JSW S.A. KWK „Krupiński” przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) oraz na posterunkach tworzonych na doraźne potrzeby kopalni (nie ujętych w Planie Ochrony).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Suszec – JSW S.A. KWK „Krupiński”.

Kod NUTS PL225

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Świadczenie usługi ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej na posterunkach ujętych w Planie Ochrony JSW S.A. KWK „Krupiński” przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) oraz na posterunkach tworzonych na doraźne potrzeby kopalni (nie ujętych w Planie Ochrony)
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 29.9.2016 od godz.: 8:00.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 308 700,16 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
23/ZZ/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


okresowego ogłoszenia informacyjnego

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 247-450526 z dnia 22.12.2015


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 102-183304 z dnia 28.5.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Świadczenie usługi ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej na posterunkach ujętych w Planie Ochrony JSW S.A. KWK „Krupiński” przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) oraz na posterunkach tworzonych na doraźne potrzeby kopalni (nie ujętych w Planie Ochrony)
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.9.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o.o. (lider), Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o., Dersław Sp. z o.o., Ekotrade Sp. z o.o.
ul. Jesionowa 9a
40-159 Katowice (lider)
Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 140 054,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 308 700,16 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.9.2016

TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
NDNr dokumentu348397-2016
PDData publikacji06/10/2016
OJDz.U. S193
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany03/10/2016
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV50530000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
OCPierwotny kod CPV50530000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
RCKod NUTSPL22
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

06/10/2016    S193    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

2016/S 193-348397

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445


Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych kolejek podwieszanych typu Scharf dla Zakładów JSW S.A.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice, Suszec – Zakłady JSW S.A.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych kolejek podwieszanych typu Scharf dla Zakładów JSW S.A.
Termin wykonania: 24 miesiące od 3.10.2016.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50530000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 201 557 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
29/ZZ/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 247-450526 z dnia 22.12.2015


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 128-230985 z dnia 6.7.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1 - Nazwa: Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych kolejek podwieszanych typu SCHARF dla Zakładów JSW S.A.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.9.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

SMT SCHARF Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 55
43-100 Tychy
Polska
Tel.: +48 327314500
Faks: +48 327314599

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 254 447 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 201 557 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.10.2016

TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi przeładunku i składowania towarów
NDNr dokumentu348408-2016
PDData publikacji06/10/2016
OJDz.U. S193
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany04/10/2016
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV63100000 - Usługi przeładunku i składowania towarów
OCPierwotny kod CPV63100000 - Usługi przeładunku i składowania towarów
RCKod NUTSPL227
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

06/10/2016    S193    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi przeładunku i składowania towarów

2016/S 193-348408

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445


Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz utrzymanie czystości na placach, drogach i terenach zielonych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 20: Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie-Zdrój, JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”.

Kod NUTS PL227

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz utrzymanie czystości na placach, drogach i terenach zielonych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”
Termin wykonania zamówienia: do 48 miesięcy od 1.10.2016.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

63100000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 10 579 318,56 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
41/ZZ/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 247-450526 z dnia 22.12.2015


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 140-254141 z dnia 22.7.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz utrzymanie czystości na placach, drogach i terenach zielonych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.9.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Wykonawców: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOP” Sp. z o.o. (lider), „Amar” Sp. z o.o.
ul. Węglowa 4
44-268 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327561492
Faks: +48 324730420

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 11 745 488,69 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 10 579 318,56 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.10.2016

TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi przeładunku i składowania towarów
NDNr dokumentu377619-2016
PDData publikacji27/10/2016
OJDz.U. S208
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany24/10/2016
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV63100000 - Usługi przeładunku i składowania towarów
OCPierwotny kod CPV63100000 - Usługi przeładunku i składowania towarów
RCKod NUTSPL227
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

27/10/2016    S208    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi przeładunku i składowania towarów

2016/S 208-377619

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445


Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Kompleksowa obsługa placów magazynowych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 20: Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie-Zdrój, JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.

Kod NUTS PL227

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Kompleksowa obsługa placów magazynowych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”
Termin wykonania zamówienia: do 36 miesięcy od dnia 1.1.2017.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

63100000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 17 678 029,76 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
44/ZZ/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 247-450526 z dnia 22.12.2015


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 146-265359 z dnia 30.7.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Kompleksowa obsługa placów magazynowych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.10.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Wykonawców: „Amar” Sp. z o.o. (lider), Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOP” Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Skwary 29
44-370 Pszów
Polska
Tel.: +48 324558896
Faks: +48 324558896

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 19 109 676,95 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 17 678 029,76 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.10.2016

TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne
NDNr dokumentu12348-2017
PDData publikacji12/01/2017
OJDz.U. S8
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany10/01/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV71330000 - Różne usługi inżynieryjne
OCPierwotny kod CPV71330000 - Różne usługi inżynieryjne
RCKod NUTSPL22
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) (2014/25/UE)

12/01/2017    S8    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne

2017/S 008-012348

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Tel.: +48 327564113
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 324762671
Kod NUTS: PL227


Adresy internetowe:

Główny adres: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w kopalniach JSW S.A. (4 zadania).

Numer referencyjny: 50/ZZ/16
II.1.2)Główny kod CPV
71330000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w kopalniach JSW S.A. (4 zadania):

Zadanie 1 – Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”,

Zadanie 2 – Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w KWK „Budryk”,

Zadanie 3 – Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w KWK „Knurów-Szczygłowice”,

Zadanie 4 – Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w KWK „Pniówek”.

Termin wykonania zamówienia dla zadań nr 1 ÷ 4: 24 miesiące od daty zawarcia umowy (w dni robocze, soboty, niedziele i święta), jednak nie wcześniej niż od 1.1.2017 r.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 803 315.50 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”.

Termin wykonania zamówienia:

24 miesiące od 3.1.2017 r. (w dni robocze, soboty, niedziele i święta).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w KWK „Budryk”.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK Budryk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w KWK „Budryk”.

Termin wykonania zamówienia:

24 miesiące od 3.1.2017 r. (w dni robocze, soboty, niedziele i święta).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Termin wykonania zamówienia:

24 miesiące od 3.1.2017 r. (w dni robocze, soboty, niedziele i święta).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w KWK „Pniówek”.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK „Pniówek”.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w KWK „Pniówek”.

Termin wykonania zamówienia:

24 miesiące od 3.1.2017 r. (w dni robocze, soboty, niedziele i święta).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 184-330266
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
1

Część nr:
1

Nazwa:

Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/01/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum: ZOK Sp. z o.o. (lider)
ul. Boczna 24
Jastrzębie-Zdrój
44-335
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZSRG Sp. z o.o. (uczestnik)
ul. Boczna 6
Żory
44-240
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 754 450.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 225 915.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Podwykonawca -ZOK-TECH Sp. z o.o. , ul Boczna 26A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój -Uruchomienie i przegląd sprzętu wiertniczego – procentowa część 0,2 %.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
2

Część nr:
2

Nazwa:

Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w KWK „Budryk”.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/01/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych „BPW” Sp. z o.o.
ul. Hagera 41
Zabrze
41-800
Polska
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 374 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 688 680.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
3

Część nr:
3

Nazwa:

Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/01/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum: ZOK Sp. z o.o. (lider)
ul. Boczna 24
Jastrzębie-Zdrój
44-335
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZSRG Sp. z o.o. (uczestnik)
ul. Boczna 6
Żory
44-240
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 611 725.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 549 212.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Podwykonawca – ZOK-TECH Sp. z o.o., ul. Boczna 26A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój – Uruchomienie i przegląd sprzętu wiertniczego- procentowa część 0,2 %.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
4

Część nr:
4

Nazwa:

Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w KWK „Pniówek”.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/01/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum: ZOK Sp. z o.o. (lider),
ul. Boczna 24
Jastrzębie-Zdrój
44-335
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZSRG Sp. z o.o. (uczestnik)
ul. Boczna 6
Żory
44-240
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 004 420.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 339 508.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Podwykonawca -ZOK-TECH Sp. z o.o. , ul. Boczna 26A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój - Uruchomienie i przegląd sprzętu wiertniczego – procentowa część 0,2 %.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2017

TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne
NDNr dokumentu32328-2017
PDData publikacji27/01/2017
OJDz.U. S19
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany24/01/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV71330000 - Różne usługi inżynieryjne
OCPierwotny kod CPV71330000 - Różne usługi inżynieryjne
RCKod NUTSPL227
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) (2014/25/UE)

27/01/2017    S19    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne

2017/S 019-032328

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Tel.: +48 327564113
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 324762671
Kod NUTS: PL225


Adresy internetowe:

Główny adres: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty górnicze związane z obsługą, konserwacją, czyszczeniem tras przenośników odstawy oddziałowej w JSW S.A. KWK „Pniówek”.

Numer referencyjny: 67/ZZ/16
II.1.2)Główny kod CPV
71330000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Roboty górnicze związane z obsługą, konserwacją, czyszczeniem tras przenośników odstawy oddziałowej w JSW S.A. KWK „Pniówek”.

Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.1.2017 r.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 736 261.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pawłowice, JSW S.A. KWK „Pniówek”.

II.2.4)Opis zamówienia:

Roboty górnicze związane z obsługą, konserwacją, czyszczeniem tras przenośników odstawy oddziałowej w JSW S.A. KWK „Pniówek”.

Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.1.2017 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 228-415906
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
1

Nazwa:

Roboty górnicze związane z obsługą, konserwacją, czyszczeniem tras przenośników odstawy oddziałowej w JSW S.A. KWK „Pniówek”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/01/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Linter Mining Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 16f
Wodzisław Śląski
44-300
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 734 550.69 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 736 261.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie przekazują wyłącznie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście) e-mailem lub faksem. Forma maila oraz faksu jest niedopuszczalna dla następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, dla których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Zespół Zamówień Publicznych

Al. Jana Pawła II 4

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: (0048 32) 7564113

fax: (0048 32) 4762671

adres email: gpytel@jsw.pl, jkasprzyk@jsw.pl

adres strony internetowej: http://www.jsw.pl/przetargi

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2017

TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi inżynieryjne
NDNr dokumentu84925-2017
PDData publikacji07/03/2017
OJDz.U. S46
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany06/03/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV71300000 - Usługi inżynieryjne
OCPierwotny kod CPV71300000 - Usługi inżynieryjne
RCKod NUTSPL227
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) (2014/25/UE)

07/03/2017    S46    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi inżynieryjne

2017/S 046-084925

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Tel.: +48 327564113
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 324762671
Kod NUTS: PL227


Adresy internetowe:

Główny adres: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie montażu i demontażu rurociągów odmetanowania w JSW S.A. KWK „Budryk” (2 zadania).

Numer referencyjny: 65/ZZ/16
II.1.2)Główny kod CPV
71300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonywanie montażu i demontażu rurociągów odmetanowania w JSW S.A. KWK „Budryk” (2 zadania):

Zadanie 1: Wykonywanie montażu rurociągów odmetanowania w JSW S.A. KWK „Budryk”

Zadanie 2: Wykonywanie demontażu rurociągów odmetanowania w JSW S.A. KWK „Budryk”

Termin wykonania zamówienia:

Dla zadania 1: od nie wcześniej niż 1.3.2017 r. do 31.7.2018 r.

Dla zadania 2: od nie wcześniej niż 1.3.2017 r. do 31.7.2018 r.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 449 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie montażu rurociągów odmetanowania w JSW S.A. KWK „Budryk”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK „Budryk” Ornontowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonywanie montażu rurociągów odmetanowania w JSW S.A. KWK „Budryk”

Termin wykonania zamówienia: od nie wcześniej niż 1.3.2017 r. do 31.7.2018 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie demontażu rurociągów odmetanowania w JSW S.A. KWK „Budryk”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK „Budryk” Ornontowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonywanie demontażu rurociągów odmetanowania w JSW S.A. KWK „Budryk”

Termin wykonania zamówienia: od nie wcześniej niż 1.3.2017 r. do 31.7.2018 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 235-428777
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
1

Część nr:
1

Nazwa:

Wykonywanie montażu rurociągów odmetanowania w JSW S.A. KWK „Budryk” (zadanie 1)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/03/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZSRG Sp. z o.o.
ul. Boczna 6
Żory
44-240
Polska
Tel.: +48 324340082
E-mail: zsrg@exmeberger.pl
Faks: +48 324340085
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 941 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 941 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
2

Część nr:
2

Nazwa:

Wykonywanie demontażu rurociągów odmetanowania w JSW S.A. KWK „Budryk” (zadanie 2)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/03/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZSRG Sp. z o.o.
ul. Boczna 6
Żory
44-240
Polska
Tel.: +48 324340082
E-mail: zsrg@exmeberger.pl
Faks: +48 324340085
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 508 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 508 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1264 z późniejszymi zmianami).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2017

TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne
NDNr dokumentu86872-2017
PDData publikacji08/03/2017
OJDz.U. S47
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany07/03/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV71330000 - Różne usługi inżynieryjne
OCPierwotny kod CPV71330000 - Różne usługi inżynieryjne
RCKod NUTSPL227
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) (2014/25/UE)

08/03/2017    S47    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne

2017/S 047-086872

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Tel.: +48 327564113
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 324762671
Kod NUTS: PL227


Adresy internetowe:

Główny adres: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót górniczych dla JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” (4 zadania).

Numer referencyjny: 76/ZZ/16
II.1.2)Główny kod CPV
71330000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie 1 – Wykonanie robót górniczych związanych z obsługą, konserwacją, czyszczeniem tras przenośników odstawy z robót przygotowawczych dla JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.

Zadanie 2 – Wykonanie robót górniczych związanych z pracami pomocniczymi przy transporcie dołowym oraz pracami związanymi z utrzymaniem dróg transportu dołowego dla JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.

Zadanie 3 – Wykonanie robót górniczych związanych z obsługą, konserwacją, czyszczeniem tras przenośników odstawy z robót przygotowawczych dla JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Borynia”.

Zadanie 4 – Wykonanie robót górniczych związanych z pracami pomocniczymi przy transporcie dołowym oraz pracami związanymi z utrzymaniem dróg transportu dołowego dla JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Borynia”.

Termin wykonania zamówienia: Dla każdego zadania: 251 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku od daty zawarcia umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 20 140 993.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie robót górniczych związanych z obsługą, konserwacją, czyszczeniem tras przenośników odstawy z robót przygotowawczych dla JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1 – Wykonanie robót górniczych związanych z obsługą, konserwacją, czyszczeniem tras przenośników odstawy z robót przygotowawczych dla JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”. Termin wykonania zamówienia: 251 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie robót górniczych związanych z pracami pomocniczymi przy transporcie dołowym oraz pracami związanymi z utrzymaniem dróg transportu dołowego dla JSW S.A. KWK „Bor–Zof-Jas” Ruch Zofiówka

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KWK „Borynia – Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2 – Wykonanie robót górniczych związanych z pracami pomocniczymi przy transporcie dołowym oraz pracami związanymi z utrzymaniem dróg transportu dołowego dla JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.

Termin wykonania zamówienia: 251 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie robót górniczych związanych z obsługą, konserwacją, czyszczeniem tras przenośników odstawy z robót przygotowawczych dla JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Borynia”.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Borynia”.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 3 – Wykonanie robót górniczych związanych z obsługą, konserwacją, czyszczeniem tras przenośników odstawy z robót przygotowawczych dla JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Borynia”.

Termin wykonania zamówienia: 251 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie robót górniczych związanych z pracami pomocniczymi przy transporcie dołowym oraz pracami związanymi z utrzymaniem dróg transportu dołowego dla JSW S.A. KWK „Bor–Zof- Jas” Ruch Borynia

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Borynia”.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 4 – Wykonanie robót górniczych związanych z pracami pomocniczymi przy transporcie dołowym oraz pracami związanymi z utrzymaniem dróg transportu dołowego dla JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Borynia”.

Termin wykonania zamówienia: 251 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 242-441920
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
1

Część nr:
1

Nazwa:

Wykonanie robót górniczych związanych z obsługą, konserwacją, czyszczeniem tras przenośników odstawy z robót przygotowawczych dla JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/03/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum: ANTRO Sp. z o.o. (lider)
ul. Boczna 8
Żory
44-240
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Vacat Sp. z o.o. (uczestnik)
ul. Zebrzydowicka 117
Rybnik
44-217
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Geo-Wiert s.c. Janina Gabryś, Przemysław Gabryś (uczestnik)
ul. Morcinka 7c
Kaczyce
43-417
Polska
Kod NUTS: PL225
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 087 871.03 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 152 530.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Nazwa i adres Podwykonawcy - Metrum Sp. z o.o. - Opis części zamówienia jaką zrealizuje Podwykonawca - obsługa, konserwacja, czyszczenie tras przenośników odstawy, prace pomocnicze przy transporcie dołowym oraz prace związane z utrzymaniem dróg transportu dołowego-udział procentowy - 99 %.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
2

Część nr:
2

Nazwa:

Wykonanie robót górniczych związanych z pracami pomocniczymi przy transporcie dołowym oraz pracami związanymi z utrzymaniem dróg transportu dołowego dla JSW S.A. KWK „Bor–Zof-Jas” Ruch Zofiówka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/03/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum: Urządzenia i Konstrukcje S.A. (lider)
ul. Fabryczna 10
Żory
44-240
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Mikołowskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych i Budowlanych „Górbud” Sp. z o.o.(uczestnik)
ul. Podleska 72
Mikołów
43-190
Polska
Kod NUTS: PL229
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Górnicze Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o. (uczestnik)
ul. Fabryczna 10
Żory
44-240
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 456 503.43 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 103 850.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
3

Część nr:
3

Nazwa:

Wykonanie robót górniczych związanych z obsługą, konserwacją, czyszczeniem tras przenośników odstawy z robót przygotowawczych dla JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Borynia”.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/03/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Linter Mining Sp. z o.o.
ul. 1 Maja F
Wodzisław Śląski
44-300
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 459 509.47 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 144 295.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
4

Część nr:
4

Nazwa:

Wykonanie robót górniczych związanych z pracami pomocniczymi przy transporcie dołowym oraz pracami związanymi z utrzymaniem dróg transportu dołowego dla JSW S.A. KWK „Bor–Zof- Jas” Ruch Borynia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/02/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum: Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Sp. z o.o.
ul. Ruchu Oporu 2c
Jastrzębie -Zdrój
44-335
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOP” Sp. z o.o. (uczestnik)
ul. Węglowa 4
Jastrzębie–Zdrój
44-268
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 116 866.23 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 740 317.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie przekazują wyłącznie drogą pisemną (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście) e-mailem lub faksem. Forma maila oraz faksu jest niedopuszczalna dla następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, dla których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania korespondencji faksem lub e-mailem, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Zespół Zamówień Publicznych

al. Jana Pawła II 4

44-330 Jastrzębie-Zdrój.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/03/2017

Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-03-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 7702220161
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-03-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: 131000 ZŁ
Szacowana wartość* 4 366 666 PLN  -  6 550 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Armii Krajowej 56, 44-330 jastrzębie-zdrój, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
50530000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych kolejek podwieszanych typu SCHARF dla Zakładów JSW S.A. SMT SCHARF Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 55, 43-100 Tychy, woj. ŚLĄSKIE
2016-09-19 4 201 557,00
Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz utrzymanie czystości na placach, drogach i terenach zielonych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” Konsorcjum Wykonawców: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOP” Sp. z o.o. (lider), „Amar” Sp. z o.o.
ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2016-09-30 10 579 318,00
Kompleksowa obsługa placów magazynowych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” Konsorcjum Wykonawców: „Amar” Sp. z o.o. (lider), Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOP” Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Skwary 29, 44-370 Pszów, woj. ŚLĄSKIE
2016-10-20 17 678 029,00