Warszawa: Dostawa tuszy, tonerów, papieru oraz środków czyszczących do sprzętu komputerowego dla Jednostki Wojskowej Nr 2420, Nr sprawy 05/2012/Ł


Numer ogłoszenia: 77156 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Jednostka Wojskowa 2420 , ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6891532, faks 022 6891404.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.10wpsam.mil.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Wojskowa -Obrona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa tuszy, tonerów, papieru oraz środków czyszczących do sprzętu komputerowego dla Jednostki Wojskowej Nr 2420, Nr sprawy 05/2012/Ł.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa tuszy, tonerów, papieru oraz środków czyszczących do sprzętu komputerowego dla Jednostki Wojskowej Nr 2420. Wielkość i zakres zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.20-8, 30.12.51.00-2, 30.12.43.00-7, 30.19.93.30-2, 30.12.40.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w stosunku do zadań nr: 1 w wysokości 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami SIWZ i może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm); 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem do banku: Bank NBP 22 1010 1010 0046 4613 9120 0000 z dopiskiem: Wadium na PN - nr sprawy: 05-2012-Ł 5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego; Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn.zm.). 6. Miejscem wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna jest kasa Jednostki Wojskowej Nr 2420 w siedzibie Zamawiającego, czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 - 15:00. 7. W sprawach zwrotu lub utraty wadium zastosowanie mają przepisy art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn.zm.).


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy składają oświadczenie (załącznik nr 22 do SIWZ) że: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy składają oświadczenie (załącznik nr 22 do SIWZ) że: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy składają oświadczenie (załącznik nr 22 do SIWZ) że: posiadają wiedzę i doświadczenie:


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy składają oświadczenie (załącznik nr 22 do SIWZ) że: dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy składają oświadczenie (załącznik nr 22 do SIWZ) że: spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich
 • inne dokumenty

  1)Wykonawca w Załączniku do SIWZ w przypadku zaoferowania produktów równoważnych musi podać informacje umożliwiające ich porównanie z parametrami produktów oryginalnych: model / nazwę / symbol / producenta oferowanego produktu a także informację zawierającą wydajność produktu określoną jako ilość wydrukowanych stron przy zaczernieniu określonym procentowo przez producenta. 2dot. III.5) pkt 4)Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają normie ISO 9001 na produkcję proponowanych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie (jeżeli dotyczy). Jeżeli oferta podpisana jest przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie pełnomocnika do złożenia oferty (należy przez to rozumieć osobę umocowaną prawnie do składania oświadczeń woli, zawierania umów, podpisywania ofert i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 106 Kodeksu cywilnego przy właściwości podmiotowej określonej w ustawie o Krajowym rejestrze sądowym oraz z zastrzeżeniem art. 95 i nast. Kodeksu cywilnego dla podmiotów podlegających wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. 04.173.poz 1807, z późn. zm.);


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.10.wpsam.mil.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
w siedzibie Zamawiającego - ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa - Kancelaria Jednostki Wojskowej Nr 2420 budynek nr 22 II piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.03.2012 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa, budynek nr 22 pok. 9..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
dostawa tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych szczegółowo opisanych w siwz..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.20-8, 30.12.51.00-2, 30.12.43.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
dostawa papieru do drukowania.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa papieru do drukowania szczegółowo opisanego w siwz..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.93.30-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
dostawa środków czyszczących do sprzętu komputerowego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa środków czyszczących do sprzętu komputerowego szczegółowo opisanych w siwz..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.40.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 66675 - 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
77156 - 2012 data 13.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Jednostka Wojskowa 2420, ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6891532, fax. 022 6891404.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2012 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa, budynek nr 22 pok. 9.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2012 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa, budynek nr 22 pok. 9.


Numer ogłoszenia: 97024 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
77156 - 2012 data 13.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Jednostka Wojskowa 2420, ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6891532, fax. 022 6891404.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2012 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa, budynek nr 22 pok. 9.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2012 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa, budynek nr 22 pok. 9.


Warszawa: Dostawa tuszy, tonerów, papieru oraz środków czyszczących do sprzętu komputerowego dla Jednostki Wojskowej Nr 2420, Nr sprawy 05/2012/Ł


Numer ogłoszenia: 150474 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 77156 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Jednostka Wojskowa 2420, ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6891532, faks 022 6891404.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Wojskowa -Obrona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa tuszy, tonerów, papieru oraz środków czyszczących do sprzętu komputerowego dla Jednostki Wojskowej Nr 2420, Nr sprawy 05/2012/Ł.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa tuszy, tonerów, papieru oraz środków czyszczących do sprzętu komputerowego dla Jednostki Wojskowej Nr 2420, Nr sprawy 05/2012/Ł.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.20-8, 30.12.51.00-2, 30.12.43.00-7, 30.12.40.00-4, 30.19.93.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
dostawa tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data S.C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 136596,47 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  64113,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  63101,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  67350,03


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
dostawa papieru do drukowania


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PW SOLO-KOLOS Zakład Pracy Chronionej, {Dane ukryte}, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7720,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8388,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  8388,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10147,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
dostawa środków czyszczących do sprzętu komputerowego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.W. SOLO-KOLOS Zakład Pracy Chronionej, {Dane ukryte}, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1960,13


 • Oferta z najniższą ceną:
  1889,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4981,50


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: jw242010@o2.pl
tel: +48 226891501
fax: +48 226891404
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-26
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 7715620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 10 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.10wpsam.mil.pl
Informacja dostępna pod: w siedzibie Zamawiającego - ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa - Kancelaria Jednostki Wojskowej Nr 2420 budynek nr 22 II piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30124000-4 Części i akcesoria do maszyn biurowych
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125100-2 Wkłady barwiące
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30199330-2 Papier ciągły do drukarek komputerowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
dostawa tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych. JM Data S.C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2012-05-11 64 113,00
dostawa papieru do drukowania PW SOLO-KOLOS Zakład Pracy Chronionej
Częstochowa
2012-05-11 8 388,00
dostawa środków czyszczących do sprzętu komputerowego P.W. SOLO-KOLOS Zakład Pracy Chronionej
Częstochowa
2012-05-11 1 960,00