Warszawa: RZP/2/2011 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych dla Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście Lindleya 14


Numer ogłoszenia: 77633 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście , ul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5846113, faks 022 5846250.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.is.waw.pl - zakładka IUS Warszawa Śródmieście


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
RZP/2/2011 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych dla Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście Lindleya 14.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych dla Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście w Warszawie, ul. Lindleya 14 (kody wg CPV: 64200000-8). Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Zapewnienie stałego, całodobowego dostępu do publicznej sieci telefonicznej poprzez podłączenie jednego łącza ISDN PRA (30B + D), 300DDI, w budynku przy ul. Lindleya 14 w Warszawie 2.Zachowanie obecnych numerów linii końcowych: (22) 584 61 00 do (22) 584 63 99, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, 3.Realizacja połączeń telefonicznych z zachowaniem istniejącego numeru: (22) 629 19 65 4.Świadczone usługi telekomunikacyjne będą obejmowały: połączenia telefoniczne miejscowe (strefowe), połączenia międzystrefowe, połączenia telefoniczne do sieci komórkowych, połączenia międzynarodowe, połączenia inne (m.in. teleinformacyjne) 5.Dostarczenie funkcji prezentacji numeru połączenia przychodzącego i wychodzącego oraz świadczenia usług urządzeniami typu faks i modem. 6.Dostęp do połączeń z numerami infolinii (np. 0-800) 7.Zapewnienie bezpłatnych połączeń wewnątrz lokalizacji z wykorzystaniem numerów wewnętrznych 8.Świadczenie usług zgodnych z obowiązującymi przepisami 9.Zapewnienie sekundowego naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne. 10.Zapewnienie braku opłat za inicjacje połączeń 11.Zapewnienie bezpłatnej blokady połączeń o podwyższonej płatności dla numerów: 0-30xxx, 0-40xxx, 0-70xxx, 12.Możliwość wykonywania połączeń na numery alarmowe, 13.Wykonawca będzie naliczał koszty połączeń wg stawek określonych w formularzu ofertowym. 14.Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczał w cyklach miesięcznych zestawienie kosztów wykonanych połączeń. (ze wskazaniem numerów wewnętrznych, których połączenia dotyczą). Elektroniczny dostęp do systemu rozliczeniowego w szczególności bilingów. 15.Zapewnienie ciągłości świadczonych usług, tj. rozpoczęcie świadczenia przedmiotowych usług, bez przerwy w łączności telekomunikacyjnej w godzinach pracy Zamawiającego. 16.Świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową lub światłowodową z pominięciem technologii alternatywnych, tj. np.: VOIP, numery dostępowe, bramki GSM oraz inne. Nie dopuszcza się świadczenia usługi drogą radiową. 17.Zapewnienie możliwości nieodpłatnego przeniesienia numerów DDI do innego operatora po okresie obowiązywania umowy. 18.Czas reakcji serwisowej - podjęcia naprawy (od momentu zgłoszenia awarii/usterki ISDN oraz usługi DDI) określa się na maksymalnie 2 godziny. Czas naprawy nie dłuższy niż 12 godzin. 19.Wykonawca dokona na swój koszt odpowiedniego podłączenia do pomieszczenia centrali telefonicznej. 20.Wykonawca zobowiązuje się do podpięcia łączy ISDN do pomieszczenia centrali telefonicznej oraz do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji i udostępnienia koniecznych dokumentacji technicznych firmie, której Zamawiający zleci końcową konfigurację centrali będącej jego własnością. Budynek posiada własną centralę telefoniczną PLATAN DELTA wyposażoną w kartę traktu cyfrowego. Odbiór przedmiotu zamówienia, odbywać się będzie na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez Wykonawcę i Zamawiającego, odrębnie dla: podłączenia traktu ISDN oraz po sprawdzeniu poprawności funkcjonowania usługi. Płatność należności za usługę rozliczana będzie po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie faktury, w ciągu 21 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.20.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.: Posiadają wpis do rejestru prowadzonego przez Prezesa UKE. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w części VI pkt 1 SWIZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 usług (zadań) odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 10 000 zł brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w części VI pkt 2 SWIZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.is.waw.pl - zakładka IUS Warszawa Śródmieście

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 pok. 223.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.03.2011 godzina 12:00, miejsce: 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 pok. 223.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: RZP/2/2011 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych dla Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście


Numer ogłoszenia: 62568 - 2011; data zamieszczenia: 01.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 77633 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, ul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5846113, faks 022 5846250.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
RZP/2/2011 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych dla Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa telekomunikacyjna w zakresie połączeń telefonicznych opisanych w ogłoszeniu nr 77633.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.20.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INTELLIGENT TECHNOLOGIES SA., {Dane ukryte}, 00-807 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 70243,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39515,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  39515,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  55819,92


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: artur.lisowski@mz.mofnet.gov.pl
tel: 22 5846113
fax: 22 5846190
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7763320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-08
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.is.waw.pl - zakładka IUS Warszawa Śródmieście
Informacja dostępna pod: 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 pok. 223
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
64200000-8 Usługi telekomunikacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
RZP/2/2011 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych dla Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście INTELLIGENT TECHNOLOGIES SA.
Warszawa
2011-04-01 39 515,00