Gdynia: Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących


Numer ogłoszenia: 77659 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 627 38 18, faks 58 663 16 66.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.opecgdy.com.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w siwz w pkt. 3.2. Warunki dotyczące gwarancji: Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli 12-miesięcznej gwarancji. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości - nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabeli w załączniku nr 1 do siwz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe (materiał eksploatacyjny fabrycznie nowy to produkt: nieregenerowany, nie używany, nie noszący znamion użytkowania oraz posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania). Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numery katalogowe, terminy ważności/produkcji, numery seryjne kaset i opakowań. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych posiadających pojemności startowe. Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych (zastępujących wyroby producenta urządzenia wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) . Realizacja zamówień: systematycznie, na podstawie pisemnego zamówienia (fax/poczta elektroniczna), określającego: numer i datę wezwania, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę oraz termin dostawy. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Sopot, Rumia i Wejherowo wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu. Realizacja dostaw: do 5 dni kalendarzowych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1. siwz; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 14:00. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31.07.2017r..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.07.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia razem z ofertą wadium przetargowego w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 0/100). Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: PeKaO S.A. III/O Gdynia, Nr rachunku: 44 1240 3523 1111 0000 4334 8901. Wadium wnoszone w gwarancjach należy złożyć w oryginale wraz ze składaną ofertą. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione, jeżeli wpływ kwoty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 20.06.2016r. do godz. 09:00. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie brakujących lub wadliwych dokumentów oraz pełnomocnictw, nie złożył ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej w ciągu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe muszą zawierać w swojej treści nazwę oraz numer postępowania przetargowego.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do siwz


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do siwz


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do siwz


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do siwz


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do siwz


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia - w takim przypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy przedstawią umowę regulującą ich współpracę. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca winien złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument wymieniony w pkt. 7.3. siwz musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


  IV.2.2)

     przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
  adres strony, na której będzie prowadzona:


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  https://www.opecgdy.com.pl/index.php/aktualneprzetargi/aktualne-przetargi

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14.


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  20.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14, kancelaria na parterze budynku.


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie


  Gdynia: Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących


  Numer ogłoszenia: 124187 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  nieobowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 77659 - 2016r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 627 38 18, faks 58 663 16 66.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Podmiot prawa publicznego.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Dostawy.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w siwz w pkt 3.2. Warunki dotyczące gwarancji: Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli 12-miesięcznej gwarancji. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości - nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabeli w załączniku nr 1 do siwz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe (materiał eksploatacyjny fabrycznie nowy to produkt: nieregenerowany, nie używany, nie noszący znamion użytkowania oraz posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania). Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numery katalogowe, terminy ważności/produkcji, numery seryjne kaset i opakowań. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych posiadających pojemności startowe. Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych (zastępujących wyroby producenta urządzenia wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) . Realizacja zamówień: systematycznie, na podstawie pisemnego zamówienia (fax/poczta elektroniczna), określającego: numer i datę wezwania, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę oraz termin dostawy. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Sopot, Rumia i Wejherowo wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu. Realizacja dostaw: do 5 dni kalendarzowych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1. siwz; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 14:00. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31.07.2017r..


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  29.06.2016.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  6.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 214677,05 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   242638,41


  • Oferta z najniższą ceną:
   242638,41
   / Oferta z najwyższą ceną:
   307333,36


  • Waluta:
   PLN .


  Adres: ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia
  woj. pomorskie
  Dane kontaktowe: email: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl
  tel: 58 627 38 18
  fax: 58 663 16 66
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2016-06-19
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 7765920160
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2016-06-08
  Rodzaj zamówienia: dostawy
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 406 dni
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: NIE
  Oferty częściowe: NIE
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: NIE
  Ilość części: 1
  Kryterium ceny: 100%
  WWW ogłoszenia: www.opecgdy.com.pl
  Informacja dostępna pod: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  30192113-6 Wkłady drukujące
  Wyniki
  Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
  Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
  Warszawa
  2016-07-07 242 638,00