Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 78614-2012
PD Data publikacji 09/03/2012
OJ Dz.U. S 48
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 07/03/2012
DT Termin 18/04/2012
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OC Pierwotny kod CPV 45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

09/03/2012    S48    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty drogowe

2012/S 48-078614

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Janina Kubica
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Izabela Nowak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126379000-244
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jarzębińska
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126382603
E-mail: k.jarzebinska@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126372879
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Proszowice – Ostrów”- część II: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 od km 18+336 do km 31+247 oraz od km 33+526 do km 42+008 – dokończenie robót.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: DW 776, województwo małopolskie, powiat krakowski, proszowicki, gmina Kocmyrzów, Luborzyca, Koniusza, Proszowice.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest:
1) organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja,
2) opracowanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód opadowych z kanalizacji deszczowej DW 776 do odbiornika w m. Luborzyca w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, wraz z pozyskaniem decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych i wykonanie robot budowlanych,
3) aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę sieci energetycznej niskiego napięcia od km 18+400 do km 18+900, w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy wraz z wykonaniem robót budowlanych i opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci,
4) wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową - dokończenie inwestycji po odstąpieniu Inwestora od umowy z poprzednim wykonawcą:
a) przebudowa zjazdów na posesje (nawierzchnie, murki czołowe przepustów),
b) wykonanie dróg dojazdowych do zbiorników retencyjnych,
c) wykonanie poboczy,
d) przebudowa i budowa urządzeń odwadniających (umocnienie skarp i dna rowów, budowa zbiornika retencyjnego, wykonanie osadników)
e) wykonanie ogrodzeń zbiorników retencyjnych,
f) montaż elementów oświetlenia drogi,
g) zabezpieczenie i przebudowa sieci elektroenergetycznych wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci
h) roboty wykończeniowe i porządkowe (plantowanie i porządkowanie terenu budowy,humusowanie i obsiew skarp)
i) oznakowania pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz ze sporządzeniem aneksu do projektu docelowej organizacji ruchu.
5) Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta będącego przedstawicielem Wykonawcy
(dot. całego przedmiotu zamówienia, w tym robót zaprojektowanych przez wykonawcę oraz realizowanych w oparciu o dokumentację projektową przekazaną przez Zamawiającego).
6) Uzupełnienie dokumentów formalno-prawnych dla zjazdów do posesji i innych elementów, przez projektantów pełniących nadzór autorski
7) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233140, 45231400, 45232452, 71322000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 70 000 PLN.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - zgodnie z zapisami w cz. III. 2.3),
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zgodnie zapisami w cz. III. 2.3),
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zgodnie zapisami w cz. III. 2.2).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3. Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust.1 Ustawy - składając oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz wymagane dokumenty.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
5. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:
1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu,
1.2 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
Jeżeli wartości robót podane w dokumentach potwierdzających, że roboty zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów.
1.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
1.4 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.5 informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku gdy w informacji określonej w pkt. 1.5 wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wykazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
1.6 jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w cz. III. 2.2) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 2 wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 1.5, dotyczącej tych podmiotów,
1.7 pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy I doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, należy przedłożyć:
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (uwaga. oprócz oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie wykonawca winien również złożyć oświadczenie o którym mowa w pkt. 2.1),
2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.7 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w punkcie 2 ppkt. od 2.1 do 2.6
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt. 2 ppkt. 2.2 - 2.4 i ppkt. 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2) pkt. 2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1) lit. a i c oraz ppkt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 5 stosuje się odpowiednio.
7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w cz. II pkt. 2 oraz cz. III pkt 3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy w informacji wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wykazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w cz. III.2.2) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w cz. II.2.1) pkt. 2 tj., "Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia" - wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w niniejszym punkcie, dotyczącej tych podmiotów.
2. Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy I doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Jeżeli wartości robót podane w dokumentach potwierdzających, że roboty zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów.
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy I doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN.
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - - wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:
— projektantami (którzy wykonywać będą dokumentacje projektową i pełnić nadzór autorski) posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania w następujących branżach: drogowej, sieci wodno-kanalizacyjnych, sieci elektroenergetycznych,
— kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy bez ograniczeń w zakresie dróg, który wykaże się pełnieniem funkcji kierownika budowy robót drogowych na co najmniej dwóch zakończonych robotach budowlanych realizowanych w oparciu o pozwolenie na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DI-3-271-13/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 1 658,04 PLN
Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury - gotówką w kasie Zamawiającego, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.4.2012 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.4.2012 - 10:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt nr MRPO.04.01.01-12-059/08 - Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.11.2012 r.
2. Przedmiotem zamówienia jest część nie wykonanego zamówienia objętego ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia nr 2008/S 235 - 311555 z dnia 3.12.2008 r.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI środki ochrony prawnej Rozdział 2 - Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2011 r (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.3.2012
TI Tytuł PL-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 92131-2012
PD Data publikacji 22/03/2012
OJ Dz.U. S 57
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 19/03/2012
DT Termin 18/04/2012
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OC Pierwotny kod CPV 45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

22/03/2012    S57    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty drogowe

2012/S 57-092131

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603. E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl. Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.3.2012, 2012/S 48-078614)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 45231400, 45232452, 71322000

Roboty drogowe.

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

Roboty odwadniające.

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:

— projektantami (którzy wykonywać będą dokumentacje projektową i pełnić nadzór autorski) posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania w następujących branżach: drogowej, sieci wodno-kanalizacyjnych, sieci elektroenergetycznych,

— kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy bez ograniczeń w zakresie dróg, który wykaże się pełnieniem funkcji kierownika budowy robót drogowych na co najmniej dwóch zakończonych robotach budowlanych realizowanych w oparciu o pozwolenie na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:

— projektantami (którzy wykonywać będą dokumentacje projektową i pełnić nadzór autorski) posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania w następujących branżach: drogowej, sieci wodno-kanalizacyjnych, sieci elektroenergetycznych,

— kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy bez ograniczeń w zakresie dróg, który wykaże się pełnieniem funkcji kierownika budowy na co najmniej dwóch zakończonych robotach budowlanych w zakresie dróg.

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł PL-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 100832-2012
PD Data publikacji 30/03/2012
OJ Dz.U. S 63
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 26/03/2012
DT Termin 18/04/2012
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OC Pierwotny kod CPV 45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

30/03/2012    S63    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty drogowe

2012/S 63-100832

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603. E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl. Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.3.2012, 2012/S 48-078614)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 45231400, 45232452, 71322000

Roboty drogowe.

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

Roboty odwadniające.

Zamiast: 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia pkt. II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu.

Powinno być: 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia pkt. II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu pkt. 8) Sporządzenie inwentaryzacji robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę na dzień przejęcia terenu budowy na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej przekazanej przez Zamawiającego i pomiarów w terenie.


TI Tytuł PL-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 174326-2012
PD Data publikacji 05/06/2012
OJ Dz.U. S 105
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 31/05/2012
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322200 - Usługi projektowania rurociągów
OC Pierwotny kod CPV 45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322200 - Usługi projektowania rurociągów
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

05/06/2012    S105    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty drogowe

2012/S 105-174326

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Janina Kubica
30-085 Kraków
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Proszowice – Ostrów”- część II: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 od km 18+336 do km 31+247 oraz od km 33+526 do km 42+008 – dokończenie robót.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: DW 776, województwo małopolskie, powiat krakowski, proszowicki, gmina Kocmyrzów, Luborzyca, Koniusza, Proszowice.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód opadowych z kanalizacji deszczowej DW 776 do odbiornika w m. Luborzyca w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, wraz z pozyskaniem decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych i wykonanie robot budowlanych.
3) Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę sieci energetycznej niskiego napięcia od km 18+400 do km 18+900, w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy wraz z wykonaniem robót budowlanych i opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci.
4) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową - dokończenie inwestycji po odstąpieniu Inwestora od umowy z poprzednim wykonawcą:
a) przebudowa zjazdów na posesje (nawierzchnie, murki czołowe przepustów),
b) wykonanie dróg dojazdowych do zbiorników retencyjnych,
c) wykonanie poboczy,
d) przebudowa i budowa urządzeń odwadniających (umocnienie skarp i dna rowów, budowa zbiornika retencyjnego, wykonanie osadników)
e) wykonanie ogrodzeń zbiorników retencyjnych,
f) montaż elementów oświetlenia drogi,
g) zabezpieczenie i przebudowa sieci elektroenergetycznych wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci,
h) roboty wykończeniowe i porządkowe (plantowanie i porządkowanie terenu budowy, humusowanie i obsiew skarp),
i) oznakowania pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz ze sporządzeniem aneksu do projektu docelowej organizacji ruchu,
5) Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta będącego przedstawicielem Wykonawcy (dot. całego przedmiotu zamówienia, w tym robót zaprojektowanych przez wykonawcę oraz realizowanych w oparciu o dokumentację projektową przekazaną przez Zamawiającego).
6) Uzupełnienie dokumentów formalno-prawnych dla zjazdów do posesji i innych elementów, przez projektantów pełniących nadzór autorski.
7) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót.
8) Sporządzenie inwentaryzacji robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę na dzień przejęcia terenu budowy na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej przekazanej przez Zamawiającego i pomiarów w terenie
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233140, 45231400, 45232452, 71322200, 71322000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 971 889,82 PLN

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DI-3-271-13/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 048-078614 z dnia 9.3.2012

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 063-100832 z dnia 30.3.2012

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 057-092131 z dnia 22.3.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe "WĄS-BUD" Józef Wąsowicz
Nr 711
32-420 Gdów
Polska
E-mail: wasbud@wasbud.pl
Tel.: +48 124235430
Faks: +48 124235430

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 500 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 971 889,82 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Prace projektowe, roboty, brukarskie, umocnienie rowu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt nr MRPO.04.01.01-12-059/08 - Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI środki ochrony prawnej Rozdział 2 - Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2011 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.5.2012

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-18
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 7861420121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 70000 ZŁ
Szacowana wartość* 2 333 333 PLN  -  3 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 90 dni
Kody CPV
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZP/2012/03/0058/TRN. Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe "WĄS-BUD" Józef Wąsowicz
Nr 711, 32-420 Gdów, woj. MAŁOPOLSKIE
2012-05-31 2 971 889,00