Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych


Numer ogłoszenia: 78690 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej , ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pupbialapodlaska.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z podziałem na części: Część I 1. Monitor led 19 - szt. 15 2. Filtr prywatyzujący - szt. 15 3. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z duplexem - szt. 1 4. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne - szt. 5 5. Zasilacz UPS - szt. 5 6. Niszczarka - szt. 1 7. Mobilny projektor multimedialny - szt. 1 Część II Materiały eksploatacyjne i akcesoria komputerowe - kpl. zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający m. in. wymagania dotyczące dostawy, gwarancji i serwisu, zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.23.72.80-5, 30.19.14.00-8, 30.23.72.50-6, 30.23.72.00-1, 30.19.28.00-9, 38.65.21.00-1, 30.23.72.30-0, 30.12.43.00-7, 30.12.51.10-5, 32.42.00.00-3, 30.19.23.20-0, 30.23.72.10-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu w łącznej wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). W przypadku wnoszenia oferty dotyczącej części zamówienia wysokość wadium określa się następująco: 1) Wadium dla części I zamówienia - 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych). 2) Wadium dla części II zamówienia - 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U .z 2007r. nr 42, poz.275, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millenium, Nr: 56 1160 2202 0000 0002 7312 6964 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych. Dowód wpłaty lub jego kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wymieniony w Rozdziale IX ust. 4. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wymienionym w Rozdziale IX ust. 4. 7. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. 8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 9. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 1. dotyczy ofert w części I zamówienia: specyfikacji technicznych producenta sprzętu wskazanego w ofercie lub kart katalogowych ze szczegółową specyfikacją, z której jednoznacznie winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same bądź lepsze parametry oraz spełnia wymagania zamawiającego określone opisie przedmiotu zamówienia. 2. dotyczy ofert w części II zamówienia w zakresie oferowania produktów równoważnych, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II lit. c i pkt 5 - odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 1) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; 2) raportów z testów wydajności wykonanych wg standardów norm: ISO/IEC 19752 - norma pomiarów wydajności tonerów monochromatycznych drukarek laserowych oraz ISO/IEC 19798 - norma pomiarów wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, przy czym raporty z testów muszą dotyczyć każdego artykułu oddzielnie i określać wydajności przetestowanego produktu. Dokumenty winny zostać wystawione przez producenta równoważnych materiałów eksploatacyjnych lub ich importera. Zamawiający dopuszcza do złożenia wymaganych dokumentów w postaci: a) raportów z testów przeprowadzonych przez niezależne jednostki badawcze na zgodność z ww. normami ISO, b) dokumentów wydanych przez producenta lub importera równoważnego materiału eksploatacyjnego na podstawie badań wraz z deklaracjami zgodności dla wydajności produktów zgodnie z przywołanymi norami ISO, przy czym dołączone wyniki testów winny mieć formę raportów przewidzianych ww. normami ISO. 3) specyfikacji technicznych lub kart katalogowych ze szczegółową specyfikacją, z której jednoznacznie winno wynikać, że oferowany równoważny materiał eksploatacyjny posiada takie same bądź lepsze parametry oraz spełnia wymagania zamawiającego określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II lit. c i pkt 5


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). 2) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 3) W stosunku do osób fizycznych w celu potwierdzenia spełniania warunków z art. 24 ust. 1 ustawy, wymaga się przedstawienia wyłącznie oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 1 SIWZ. 4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 i ust. 3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 5) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu określone w Rozdziale VI ust. 2 i ust. 3 SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie. 6) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 1 SIWZ na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Postanowienia dotyczące podmiotów, które maja siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio. 7) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 8) W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W postanowieniach przedmiotowej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w razie wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności np.: a) zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wydłużenia terminów dostaw przez producentów lub dystrybutorów towarów stanowiących przedmiot zamówienia, działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie), b) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. zmiana stawki VAT), c) wprowadzenia przez producenta lub wykonawcę nowego towaru odpowiadającego towarowi będącemu przedmiotem zamówienia, d) zakończenia produkcji określonego towaru lub wycofania go z produkcji (lub obrotu na terytorium RP) lub braku dostępności towaru w momencie realizacji dostaw niezawinionego przez wykonawcę, e) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, f) wystąpienia uzasadnionych potrzeb zamawiającego dotyczących konieczności zmiany terminów wykonania zamówienia, g) uzasadnionych zmian podwykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.pupbialapodlaska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pok. 12.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pok. 17 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Sprzęt komputerowy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Monitor led 19 - szt. 15 2. Filtr prywatyzujący - szt. 15 3. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z duplexem - szt. 1 4. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne - szt. 5 5. Zasilacz UPS - szt. 5 6. Niszczarka - szt. 1 7. Mobilny projektor multimedialny - szt. 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.23.72.80-5, 30.19.14.00-8, 38.65.21.00-1, 30.23.72.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Długość gwarancji (ponad minimalną wymaganą długość gwarancji) - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Materiały eksploatacyjne i akcesoria komputerowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały eksploatacyjne i akcesoria komputerowe - kpl. zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 30.23.72.30-0, 32.42.00.00-3, 30.19.23.20-0, 30.23.72.50-6, 30.23.72.00-1, 30.19.28.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 20
  • 2. Jakość - 80


Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych


Numer ogłoszenia: 123730 - 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 78690 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z podziałem na części: Część I 1. Monitor led 19 - szt. 15 2. Filtr prywatyzujący - szt. 15 3. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z duplexem - szt. 1 4. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne - szt. 5 5. Zasilacz UPS - szt. 5 6. Niszczarka - szt. 1 7. Mobilny projektor multimedialny - szt. 1 Część II Materiały eksploatacyjne i akcesoria komputerowe - kpl. zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.23.72.80-5, 30.19.14.00-8, 30.23.72.50-6, 30.23.72.00-1, 30.19.28.00-9, 38.65.21.00-1, 30.23.72.30-0, 30.12.43.00-7, 30.12.51.10-5, 32.42.00.00-3, 30.19.23.20-0, 30.23.72.10-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Sprzęt komputerowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SPEEDSERWIS Tomasz Wroński, {Dane ukryte}, 20-880 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 30897,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32604,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  32422,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40047,69


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Materiały eksploatacyjne i akcesoria komputerowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s. c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 108967,51 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  126816,69


 • Oferta z najniższą ceną:
  65076,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  144423,94


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Brzeska, 21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@pupbialapodlaska.pl
tel: 83 341 65 00
fax: 83 341 65 57
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-04-13
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 7869020160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-05
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.pupbialapodlaska.pl
Informacja dostępna pod: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pok. 12
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30191400-8 Niszczarki
30192320-0 Taśmy do drukarek
30192800-9 Etykiety samoprzylepne
30231300-0 Monitory ekranowe
30232110-8 Drukarki laserowe
30237200-1 Akcesoria komputerowe
30237210-4 Ekrany antyodblaskowe
30237230-0 Pamięci
30237250-6 Akcesoria do czyszczenia komputerów
30237280-5 Akcesoria zasilające
32420000-3 Urządzenia sieciowe
38652100-1 Projektory
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sprzęt komputerowy SPEEDSERWIS Tomasz Wroński
Lublin
2016-05-17 32 604,00
Materiały eksploatacyjne i akcesoria komputerowe JM DATA s. c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2016-05-17 126 816,00