Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Zaopatrzenie w wodę mieszkańców nie posiadających przyłączy wodociągowych.


Numer ogłoszenia: 7986 - 2011; data zamieszczenia: 18.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców nie posiadających przyłączy wodociągowych..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie wody mieszkańcom nie posiadającym przyłączy wodociągowych za pomocą: czynnych zdrojów ulicznych, studni publicznych oraz autocystern dowożących wodę do wyznaczonych punktów zlokalizowanych na terenie obszaru działania Delegatury Łódź- Bałuty Urzędu Miasta Łodzi. W ramach zamówienia planowane jest wykonanie następujących usług: 1.dostarczanie wody za pomocą zdrojów ulicznych - 93 sztuki; 2.dostarczanie wody za pomocą studni ulicznych - 62 sztuki; 3.dostarczanie wody za pomocą zdrojów ulicznych (zdroje opomiarowane) ulice: Przyklasztorne, Wycieczkowa; 4.dostawa wody autocysterną do posesji ul. Poziomkowa 43, 45, 45A, 54, 56 oraz ul. Brukowa 90..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.10.00.00-4.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Art.67 ust.1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych. Dostawy wody mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52 jest jedynym dysponentem urządzeń przesyłowych tj. studni, czynnych zdrojów ulicznych i autocystern dowożących wodę (Decyzja nr Kom.IV.70342-18/12/02 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 stycznia 2003 r. w sprawie udzielenia Zakładowi Wodociągów i kanalizacji Sp z o.o. zezwolenia na prowadzenie zbiorowegoo zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.)

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Zaopatrzenie w wodę mieszkańców nie posiadajacych przyłaczy wodociągowych


Numer ogłoszenia: 24808 - 2011; data zamieszczenia: 18.02.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 7986 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców nie posiadajacych przyłaczy wodociągowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie wody mieszkańcom nie posiadającym przyłączy wodociągowych za pomocą: czynnych zdrojów ulicznych, studni publicznych oraz autocystern dowożących wodę do wyznaczonych punktów zlokalizowanych na terenie obszaru działania Delegatury Łódź- Bałuty Urzędu Miasta Łodzi. W ramach zamówienia planowane jest wykonanie następujących usług: 1.dostarczanie wody za pomocą zdrojów ulicznych - 93 sztuki; 2. dostarczanie wody za pomocą studni ulicznych - 62 sztuki; 3. dostarczanie wody za pomocą zdrojów ulicznych (zdroje opomiarowane) ulice: Przyklasztorne, Wycieczkowa; 4. dostawa wody autocysterną do posesji ul. Poziomkowa 43, 45, 45A, 54, 56 oraz ul. Brukowa 90..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.10.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Lódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 366920,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  130868,47


 • Oferta z najniższą ceną:
  130868,47
  / Oferta z najwyższą ceną:
  130868,47


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych . Dostawy wody mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zakład wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzboiwej 52 jest jedynym dysponentem urzadzeń przesyłowych tj. studni, czynnych zdrojów ulicznych i autocystern dowożących wodę (Decycja nr Kom. IV. 70342-18/12/02 Prezydenta Miata Łodzi z dnia 01 stycznia 2003r. w sprawie udzielenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków).

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 798620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-01-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
65100000-4 Usługi przesyłu wody i podobne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców nie posiadajacych przyłaczy wodociągowych Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 52, 90-133 Lódź, woj. łódzkie
2011-02-18 130 868,00