TI Tytuł Polska-Katowice: Usługi ochroniarskie
ND Nr dokumentu 80188-2016
PD Data publikacji 09/03/2016
OJ Dz.U. S 48
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 04/03/2016
DD Termin składania wniosków o dokumentację 15/04/2016
DT Termin 15/04/2016
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 79710000 - Usługi ochroniarskie
OC Pierwotny kod CPV 79710000 - Usługi ochroniarskie
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) http://www.gddkia.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

09/03/2016    S48    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi ochroniarskie

2016/S 048-080188

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
Osoba do kontaktów: Paulina Sedlaczek
40-017 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 322086220
E-mail: psedlaczek@gddkia.gov.pl
Faks: +48 322598710

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.gddkia.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami krajowymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Pszczynie i Obwodu Drogowego w Pszczynie z siedzibą przy ul. Bielskiej 32, 43-200 Pszczyna, Obwodu Drogowego w Skoczowie-Pogórzu przy ul. Wierzbowej 7 oraz obsługa systemu sygnalizacji włamań i napadu (SSWiN) obiektu socjalnego Dróżniczówka Skalica w Ustroniu ul. Nadrzeczna 16.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Pszczynie i Obwodu Drogowego w Pszczynie z siedzibą przy ul. Bielskiej 32, 43-200 Pszczyna, Obwodu Drogowego w Skoczowie-Pogórzu przy ul. Wierzbowej 7 oraz obsługa systemu sygnalizacji włamań i napadu (SSWiN) obiektu socjalnego Dróżniczówka Skalica w Ustroniu ul. Nadrzeczna 16.
Usługa fizycznego dozorowania i ochrony a także obsługa systemu włamań obejmują:
a) plac i budynki GDDKiA Rejonu w Pszczynie i Obwodu Drogowego w
Pszczynie z siedzibą przy ul. Bielskiej 32, 43-200 Pszczyna:

— ogrodzony plac o powierzchni 3 500 m2,

— budynek administracyjno-biurowy,
— budynek socjalno-warsztatowo-magazynowy Obwodu Drogowego,
— 6 garaży (2 wolnostojące i 4 w budynku Obwodu),
— wiaty,
— 2 magazyny soli,
— 1 barak wolnostojący,
b) plac i budynki Obwodu Drogowego w Skoczowie-Pogórzu zlokalizowane przy ul. Wierzbowej 7

— ogrodzony plac o powierzchni 7 400 m2,

— budynek biurowo-socjalny,
— budynki magazynowo-warsztatowe,
— magazyn na sól,
— wytwórnia solanki,
— 2 garaże,
c) obsługa systemu sygnalizacji włamań i napadu (SSWiN) obiektu socjalnego Dróżniczówka Skalica w Ustroniu ul. Nadrzeczna 16”.
Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia a także obsługa systemu włamań i napadu SSWiN obiektu socjalnego będzie realizowana całodobowo.
2. Zamawiający określa poniżej dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia – klauzule społeczne.
1) Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp, żąda zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy), przez wykonawcę (lub podwykonawcę,) minimum 1 osobę/y w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat) do wykonywania niniejszego zamówienia i na okres nie krótszy niż do końca obowiązywania niniejszej Umowy.
Wykonawca będzie zobowiązany przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy utrzymywać stan ciągłości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
2) Wymagania w zakresie zatrudnienia osoby/osób na podstawie umowy o pracę odnoszą się do bezpośredniego ich zaangażowania do realizacji Usługi (tj. w zakresie świadczenia ochrony), zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ Tom II i III.
3) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji Usługi musi trwać przez cały okres obowiązywania Umowy tj. przez 48 miesięcy.
4) W przypadku rozwiązania stosunku pracy, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, z którąkolwiek z osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż ten, na którym zatrudniona była ta osoba i na okres nie krótszy niż do końca realizacji Przedmiotu umowy. W przypadku, o którym mowa powyżej, wyznaczenie danej osoby do realizacji Usługi musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia umowy z poprzednio zatrudnioną osobą.
5) Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Usługi Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykaz wszystkich osób skierowanych do realizacji przedmiotowej Usługi (w tym listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę). Do w/w Wykazu Wykonawca będzie zobowiązany załączyć między innymi dokumenty potwierdzające zatrudnienie przy realizacji Usługi osób na podstawie umowy o pracę.
6) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wymaganej liczby osoby/osób, w wymiarze czasu pracy i ilości wskazanej w ppkt.1) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skierowania i zaangażowania do wykonania przedmiotu umowy dodatkowej i niezbędnej ilości osób stosownie do zakresu i rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy (godziny/dni) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i który umożliwi wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią
7) Szczegółowo zakres przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym pozostałe warunki dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób przy realizacji przedmiotowej usługi, określony został w Tomach II–III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 135 000 EUR.
Zakres zamówienia został wskazany w Sekcji II.1.5) niniejszego Ogłoszenia.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wadium.
1.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN
(słownie złotych dziesięć tysięcy).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2.1 Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki płatności zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.).
W przypadku gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
2. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności: ustawą z
23.4.1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121), ustawą z 29.1.2004 Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ), ustawą z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014
poz. 1099 ze zm.).
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w Sekcji III.2.1), III.2.3) Ogłoszenia o zamówieniu oraz niepodlegający wykluczeniu z
powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 1a. Zgodnie z art. 24 ust. 2a
ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają
zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody
powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Wykonawca musi posiadać ważną koncesję w zakresie usług ochrony osób
i mienia zgodnie z ustawą z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014., poz. 1099)
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
złożonej przez Wykonawcę wraz z ofertą ważnej koncesji wydanej zgodnie z ustawą z 22.8.1997 o
ochronie osób i mienia (Dz.U z 2014 r., poz. 1099).
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie zamieszczony jest w Sekcji III.2.3
„Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie zamieszczony jest w Sekcji III.2.3
„Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w Sekcji III.2.1 pkt. 7.1 Ogłoszenia.
2.a. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1), Sekcji III.2.3) Ogłoszenia, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania
oceny spełnienia został zamieszczony w III.2.1) i III.2.3) Ogłoszenia Wykonawcy wykazują łącznie.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy – pod rygorem wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp – złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w
art.24 ust. 1 ustawy Pzp. 5.1.a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały
udział w realizacji części zamówienia.
5.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
5.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)-8) ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.6 Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5.7 Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10)-11)
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5)-8) i 10)-11) ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5)-8) i 10)-11) ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, należy – pod rygorem wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 b ust. 3 ustawy Pzp – złożyć następujący dokument:
6.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy
Pzp albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
7. W celu oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i zweryfikowania zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, i których opis został zamieszczony w Sekcji
III.2.1) i i III.2.3) Ogłoszenia należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4)
ustawy Pzp – złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
7.2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w Sekcji III.2.3) „Informacje i formalności konieczne do
dokonania oceny spełniania wymogów” Ogłoszenia.
8. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w Sekcji III.2.1) pkt 5.2.-5.4. i 5.6. Ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w Sekcji III.2.1) pkt 5.5. oraz 5.7. Ogłoszenia – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)-8) i 10)-11) ustawy Pzp.
8.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 8.1., zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
8.3. Dokumenty o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 8.1.1) lit a) i c) oraz Sekcji III.2.1) pkt 8.1.2), lub
zastępujący je dokument o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt 8.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt 8.1.1) lit b) lub
zastępujący go dokument, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt 8.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
9. Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów.
9.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu i zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia
(za wyjątkiem: dokumentu wymienionego w Sekcji III.2.1 pkt. 6.1 Ogłoszenia, oświadczenia wymienionego w
Sekcji III.2.1) pkt. 7.1 Ogłoszenia oraz które muszą zostać złożone w formie oryginału, a także zobowiązania,
o którym mowa w Sekcji III.2.3) „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania
wymogów” pkt. 2. Ogłoszenia, które wymaga zachowania formy pisemnej) należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w Sekcji III.2.3. „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania
wymogów” pkt 2 Ogłoszenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
9.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.9.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w Sekcji III.2.1) pkt 7.1 Ogłoszenia powinno być złożone w imieniu wszystkich
Wykonawców;
b) dokument wymieniony w Sekcji III.2.1) pkt. 2a) i Sekcji III.2.3) „Informacje i formalności konieczne do
dokonania oceny spełniania wymogów” Ogłoszenia w pkt.1.1) powinien złożyć ten wykonawca który będzie
realizował usługę ochrony spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
c) dokument, wymieniony w Sekcji III.2.3) „Informacje i formalności konieczne do
dokonania oceny spełniania wymogów” Ogłoszenia w pkt.1.2) i pkt.1.3) i 1.4) powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnianie warunków spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
d) oświadczenie, wymienione w Sekcji III.2.1) pkt 5.1. Ogłoszenia oraz dokumenty wymienione w Sekcji III.2.1)
pkt 5.2.- 5.8. Ogłoszenia albo odpowiadające im określone w pkt 8.1. i 8.2. powyżej, powinny być złożone przez
każdego Wykonawcę.
e) dokument wymieniony w Sekcji III.2.1) pkt. 6.1 Ogłoszenia powinien być złożony przez każdego Wykonawcę.
f) oświadczenie, wymienione w Sekcji III.2.1) pkt 5.1.a) Ogłoszenia składa każdy podmiot, na zasobach którego
Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a który to
podmiot będzie brał udział w realizacji części zamówienia.
11. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w
art.26 ust. 2b ustawy Pzp.
11.1. W sytuacji gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest
udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia oraz, że stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia.
11.2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów,
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za
szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
11.3. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
nie zbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów wskazanych w Sekcji III.2.3
„Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów”.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
ekonomicznej i finansowej na podstawie złożonego
przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym
mowa w Sekcji III.2.1 pkt. 7.1 Ogłoszenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania
oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu dokonania oceny spełniania
został zamieszczony w Sekcji III.2.3) „Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów” w pkt.1.1)
1.2) i 1.3b) na potrzeby zweryfikowania zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego
zamówienia, należy pod rygorem wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy
Pzp – złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1)ważna koncesje wydaną zgodnie z ustawą z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U z 2014 r., poz. 1099) w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w Sekcji III.2.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów” w pkt. 1.1) Ogłoszenia.
1.2) Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane należycie – w celu wykazania spełniania
warunku, którego opis został zamieszczony w Sekcji
III.2.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów” w pkt. 1.2) Ogłoszenia.
Przez główne usługi których dotyczy obowiązek
załączenia dowodów Zamawiający rozumie
zamówienia, o których mowa w Sekcji III.2.3)
„Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów” w pkt. 1.2) Ogłoszenia.
1.2a. *Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w
pkt 1). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o
którym mowa w Sekcji III.2.3 „Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów”
pkt.1.1., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa
w pkt 1).
1.3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresem wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – w celu wykazania spełniania warunku,
którego opis został zamieszczony w Sekcji III.2.3)
„Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów” pkt 1.3) b) Ogłoszenia.
1.4). Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień – w celu wykazania
spełniania warunku, którego opis został zamieszczony
w Sekcji III.2.3) „Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów” pkt 1.3) b) Ogłoszenia
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy
i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany
jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
2.a. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający
w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego
wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów
dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z
innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
2.b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia
Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu
do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) dokumenty wymienione w Sekcji III.2.3) pkt. 1.2)
i 1.3b) powyżej powinien złożyć dowolny/dowolni
Wykonawca/y wykazujący spełnienie warunku spośród
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) dokumenty wymienione w Sekcji III.2.3) pkt. 1.1)
powyżej powinien złożyć ten Wykonawca który będzie realizował usługę ochrony dowolny spośród
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca musi posiadać ważną koncesję w zakresie usług ochrony osób
i mienia zgodnie z ustawą z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014., poz. 1099)
1.2) Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający
uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania
zamówienia to taki, który wykaże się wiedzą i
doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch)
zamówień polegających na świadczeniu usług w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia i/lub
osób w budynkach użyteczności publicznej o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż: 500 000
brutto PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy )
Wykonawca musi wykazać, że każde z ww. zamówień
zostało zrealizowane lub jest
w trakcie realizacji nieprzerwanie przez okres co
najmniej 12 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Umowy.
Za budynek użyteczności publicznej Zamawiający uzna budynek wg definicji zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. 2015, poz. 1422)
1.3) Dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
a) Potencjał techniczny Zamawiający odstępuje od
opisu sposobu
dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z
ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu o którym mowa w oświadczenia
wymienionego Sekcji III.2.1) w 7.1 Ogłoszenia
b) Potencjał kadrowy Wykonawca musi wskazać osobę/y, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
legitymujące się kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji
zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
— Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Koordynator
ochrony:
— wymagana liczba osób: 1 – minimalne kwalifikacje: a) aktualne uprawnienia
kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej tj. aktualny wpis na listę pracowników ochrony
fizycznej zgodnie z ustawą z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2014 r. poz. 1099). lub inne równoważne uprawnienia;
— minimalne doświadczenie: brał udział w realizacji co najmniej dwóch zamówień (każde trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) polegających na świadczeniu usług w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia i/lub osób w budynkach użyteczności publicznej w charakterze pracownika ochrony fizycznej lub koordynatora ochrony. Za budynek użyteczności publicznej Zamawiający uzna budynek wg definicji zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. 2015, poz. 1422)
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, innych podmiotów niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków
wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których
opis sposobu dokonania oceny spełniania został
zamieszczony w pkt. 1.2) i 1.3) powyżej, Wykonawcy
wykazują łącznie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków
wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których
opis sposobu dokonania oceny spełniania został
zamieszczony w pkt. 1.1) powyżej, wykazuje ten Wykonawca który będzie realizował usługę ochrony.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Kryterium społeczne – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
O/KA.D-3.241.Z-14.14.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 15.4.2016 - 08:45
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.4.2016 - 08:45
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.4.2016 - 9:00

Miejscowość:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, pok.104

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona od dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 42 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać w następujący sposób:
a) w formie papierowej, po złożeniu pisemnego wniosku, pod adresem: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, pok. 303;

b) w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienie.
4. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi po podpisaniu umowy na pisemne polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się pozostawać w pełnej gotowości do przystąpienia do świadczenia usług. Przewidywany szacowany termin rozpoczęcia usługi II kwartał 2016 r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. a. i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia. d) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.3.2016
TI Tytuł Polska-Katowice: Usługi ochroniarskie
ND Nr dokumentu 86967-2016
PD Data publikacji 15/03/2016
OJ Dz.U. S 52
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 10/03/2016
DD Termin składania wniosków o dokumentację 15/04/2016
DT Termin 15/04/2016
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 79710000 - Usługi ochroniarskie
OC Pierwotny kod CPV 79710000 - Usługi ochroniarskie
RC Kod NUTS PL22

15/03/2016    S52    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi ochroniarskie

2016/S 052-086967

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, Osoba do kontaktów: Paulina Sedlaczek, Katowice 40-017, Polska. Tel.: +48 322086220. Faks: +48 322598710. E-mail: psedlaczek@gddkia.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.3.2016, 2016/S 048-080188)

Przedmiot zamówienia:
CPV:79710000

Usługi ochroniarskie

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Ważna koncesje wydaną zgodnie z ustawą z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U z 2014 r., poz. 1099)w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w Sekcji III.2.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” w pkt. 1.1) Ogłoszenia.

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Ważna koncesje w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną zgodnie z ustawą z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r., poz. 1099) w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w Sekcji III.2.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” w pkt 1.1) Ogłoszenia.


TI Tytuł Polska-Katowice: Usługi ochroniarskie
ND Nr dokumentu 209275-2016
PD Data publikacji 18/06/2016
OJ Dz.U. S 117
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 17/06/2016
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 79710000 - Usługi ochroniarskie
OC Pierwotny kod CPV 79710000 - Usługi ochroniarskie
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) http://www.gddkia.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

18/06/2016    S117    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi ochroniarskie

2016/S 117-209275

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
Punkt kontaktowy: GDDKiA Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Osoba do kontaktów: Agnieszka Koczy
40-017 Katowice
Polska
Tel.: +48 322086220
E-mail: akoczy@gddkia.gov.pl
Faks: +48 322598710

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.gddkia.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami krajowymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Pszczynie i Obwodu Drogowego w Pszczynie z siedzibą przy ul. Bielskiej 32, 43-200 Pszczyna, Obwodu Drogowego w Skoczowie-Pogórzu przy ul. Wierzbowej 7 oraz obsługa systemu sygnalizacji włamań i napadu (SSWiN) obiektu socjalnego Dróżniczówka Skalica w Ustroniu ul. Nadrzeczna 16.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Pszczynie i Obwodu Drogowego w Pszczynie z siedzibą przy ul. Bielskiej 32, 43-200 Pszczyna, Obwodu Drogowego w Skoczowie-Pogórzu przy ul. Wierzbowej 7 oraz obsługa systemusygnalizacji włamań i napadu (SSWiN) obiektu socjalnego Dróżniczówka Skalica w Ustroniu ul. Nadrzeczna 16.
Usługa fizycznego dozorowania i ochrony a także obsługa systemu włamań obejmują:
a) plac i budynki GDDKiA Rejonu w Pszczynie i Obwodu Drogowego w
Pszczynie z siedzibą przy ul. Bielskiej 32, 43-200 Pszczyna:
— ogrodzony plac o powierzchni 3 500 m²,
— budynek administracyjno-biurowy,
— budynek socjalno-warsztatowo-magazynowy Obwodu Drogowego,
— 6 garaży (2 wolnostojące i 4 w budynku Obwodu),
— wiaty,
— 2 magazyny soli,
— 1 barak wolnostojący,
b) plac i budynki Obwodu Drogowego w Skoczowie-Pogórzu zlokalizowane przy ul. Wierzbowej 7
— ogrodzony plac o powierzchni 7 400 m²,
— budynek biurowo-socjalny,
— budynki magazynowo-warsztatowe,
— magazyn na sól,
— wytwórnia solanki,
— 2 garaże,
c) obsługa systemu sygnalizacji włamań i napadu (SSWiN) obiektu socjalnego Dróżniczówka Skalica w Ustroniu ul. Nadrzeczna 16”.
Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia a także obsługa systemu włamań i napadu SSWiN obiektu socjalnego będzie realizowana całodobowo.
2. Zamawiający określa poniżej dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia – klauzule społeczne.
1) Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp, żąda zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy), przez wykonawcę (lub podwykonawcę,) minimum 1 osobę/y w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat) do wykonywania niniejszego zamówienia i na okres niekrótszy niż do końca obowiązywania niniejszej Umowy.
Wykonawca będzie zobowiązany przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy utrzymywać stan ciągłości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
2) Wymagania w zakresie zatrudnienia osoby/osób na podstawie umowy o pracę odnoszą się do bezpośredniego ich zaangażowania do realizacji Usługi (tj. w zakresie świadczenia ochrony), zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ Tom II i III.
3) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji Usługi musi trwać przez cały okres obowiązywania Umowy tj. przez 48 miesięcy.
4) W przypadku rozwiązania stosunku pracy, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, z którąkolwiek z osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż ten, na którym zatrudniona była ta osoba i na okres nie krótszy niż do końca realizacji Przedmiotu umowy. W przypadku, o którym mowa powyżej, wyznaczenie danej osoby do realizacji Usługi musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia umowy z poprzednio zatrudnioną osobą.
5) Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Usługi Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykaz wszystkich osób skierowanych do realizacji przedmiotowej Usługi (w tym listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę). Do w/w Wykazu Wykonawca będzie zobowiązany załączyć między innymi dokumenty potwierdzające zatrudnienie przy realizacji Usługi osób na podstawie umowy o pracę.
6) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wymaganej liczby osoby/osób, w wymiarze czasu pracy i ilości wskazanej w ppkt 1) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skierowania i zaangażowania do wykonania przedmiotu umowy dodatkowej i niezbędnej ilości osób stosownie do zakresu i rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy (godziny/dni) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i który umożliwi wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią
7) Szczegółowo zakres przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym pozostałe warunki dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób przy realizacji przedmiotowej usługi, określony został w Tomach II–III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 655 073,28 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Kryterium społeczne – zatrudnienie na podstawie umowy. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
O/KA.D-3.241.Z-14.14.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 048-080188 z dnia 9.3.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa:
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ERA Sp. z o.o. i NOVIA Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
41-500 Chorzów
Polska
E-mail: ochronaud1@era.com.pl
Tel.: +48 327725500
Faks: +48 327725575

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 824 830,72 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 805 740,13 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1.i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.6.2016

Adres: ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: mmodrzejewski@gddkia.gov.pl
tel: +48 322086220
fax: +48 322598710
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-04-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 8018820161
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-03-09
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 48 miesięcy
Wadium: 10000 ZŁ
Szacowana wartość* 333 333 PLN  -  500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.gddkia.gov.pl
Informacja dostępna pod: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Kraj
ul. Myśliwska 5, katowice, woj. nierozpoznano
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 15/04/2016
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Bezpieczeństwo finansów w obrocie gospodarczym ERA Sp. z o.o. i NOVIA Sp. z o.o.
Chorzów
2016-06-15 805 740,00