Góra Kalwaria: Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii


Numer ogłoszenia: 81130 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii na terenie dz. nr ew.: 7, 110, 112 z obrębu (3 - 02), zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 03.11.2011, projektem budowlano-wykonawczym, obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej zaś po wybudowaniu obiektu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego. Dane techniczne obiektu: - kubatura - 5 537,55 m3 - powierzchnia zabudowy - 1 714,00 m2 - powierzchnia całkowita - 1 714,00 m2 - powierzchnia użytkowa - 1 430.00 m2 - wysokość - 4.78 m - ilość kondygnacji - 1 I. Budowa przedszkola integracyjnego została podzielona na 2 etapy. W I Etapie do wykonania pozostaje zakres robót określony w dokumentacji projektowo-budowlanej, w przedmiarze robót oraz w niniejszym opisie z następującymi wyłączeniami z wykonania: 1. Pomieszczenia Żłobka w Przedszkolu - wyłączenie z wykonania wyposażenia technologicznego pomieszczeń żłobka, - wyłączenie z wykonania wyposażenia łazienek żłobka. - wyłączenie z wykonania instalacji sanitarnych wewnętrznych - żłobka. - wyłączenie z wykonania instalacji elektrycznych, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd wtyczkowych 230 V, 400 V - żłobka. - wyłączenie z wykonania umeblowania i wyposażenia wewnętrznego za wyjątkiem wyposażenia i sprzętu wyszczególnionego w przedmiarach robót oraz w dokumentacji projektowej. 2. Obiekt Przedszkola. - wyłączenie z wykonania umeblowania sal przedszkolnych i gabinetów. 3. Zagospodarowaniu terenu: - wyłączenie z wykonania i wyposażenia placów zabaw oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu symbolem literowo-cyfrowym PZ 4, PZ 5, PZ 6 i PZ 7, - wyłączenie z wykonania części nawierzchni mineralnej (od strony południowo-zachodniej) licząc od początku placu zabaw - PZ 4 do końca placu zabaw - PZ 7, - wyłączenie z wykonania nasadzeń na terenie wzdłuż pasa ulicznego (przed ogrodzeniem zewnętrznym Przedszkola), od strony ul. Bema, na którym są zlokalizowane parkingi i chodniki, - zmiana materiału nawierzchni z kostki na nawierzchnię z ubitego żwiru na miejscach postojowych oznaczonych nr 1-16 (zlokalizowanych na terenie przedszkola). - wyłączenie z wykonania fragmentu chodnika w pasie ulicznym w narożniku od strony północno - wschodniej od strony ul. Bema, - wyłączenie z wykonania projektowanych nasadzeń drzewami i krzewami ozdobnymi na terenie przedszkola, wewnątrz terenu ogrodzonego, - wyłączenie z wykonania ogrodzeń wewnętrznych, - wyłączenie z wykonania tarasów drewnianych (poz. 138 przedmiaru robót - Roboty budowlane), - wyłączenie z wykonania chodnika przy zawrotce oraz chodnika wzdłuż sali rekreacyjnej oraz pozostałej części chodnika obwodowego , - wyłączenie z wykonania ławek i drobnych elementów małej architektury (z wyjątkiem dwóch ławek oznaczonych na projekcie zagospodarowania symbolem Ł1 i Ł2 oraz wykonania 2 kompletnych piaskownic przy placu zabaw PZ 1 i PZ 2 ). Uwaga: Dodatkowe informacje pozwalające zlokalizować elementy zagospodarowania terenu przewidziane do wykonania oraz wyłączone z wykonania zostały zamieszczone na planszy zbiorczej na wykonanej odbitce z kopii projektu zagospodarowania terenu (zał. nr A). Projekty budowlane, Projekty wykonawcze, obejmują budowę kompletnego Przedszkola - za wyjątkiem wyłączeń wyżej opisanych. II. Przedmiot zamówienia oprócz robót budowlanych i prac wymienionych w załączonej dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarze robót, obejmuje m.in. następujące czynności i obowiązki Wykonawcy: 1.Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz prowadzenie na bieżąco dziennika budowy. 2. Wytyczenie obiektu przez uprawnionego geodetę, pełna obsługa geodezyjna wykonywana przez uprawnionego geodetę, udokumentowana stosownymi szkicami powykonawczymi oraz wpisami do dziennika budowy. 3. Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy polegające na: 3a.Wydzieleniu terenu, na którym będą prowadzone prace, ogrodzeniem. 3b.Zapewnieniu całodobowego dozoru placu budowy; 3c.Zorganizowaniu zaplecza budowy, w tym części magazynowej, które powinno być usytuowane na terenie placu budowy, zgodnie z opracowanym projektem organizacji placu budowy; 3d.Przyjęciu przez wykonawcę pełnej odpowiedzialności za materiały, narzędzia i urządzenia znajdujące się na budowie, oraz za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie budowy; 4. Przedłożenie na dzień podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo finansowego oraz przestrzeganie terminów z niego wynikających po zaakceptowaniu go przez Zamawiającego. 5. Przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. 6. Przekazywanie do badań wytrzymałościowych próbek betonu użytego do poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu, przekazywanie Zamawiającemu wyników ww. badań niezwłocznie po ich uzyskaniu. 7. Roboty porządkowo - czystościowe po zakończeniu robót zarówno przedmiotowego obiektu jak i terenu budowy wraz z zapleczem. 8. Opracowanie w dwóch egzemplarzach i przekazanie po zakończeniu robót Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, protokołami pomiarów i prób poszczególnych instalacji (w tym opinii kominiarskiej o stanie technicznym i drożności przewodów wentylacji grawitacyjnej) oraz świadectwem energetycznym obiektu oraz instrukcji użytkowania obiektu i bezpieczeństwa pożarowego. 9. Przygotowanie obiektu i skompletowanie dokumentacji umożliwiającej odbiór obiektu i jego dopuszczenie do użytkowania przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Urząd Dozoru Technicznego. 10. Warunki poboru i odpłatności za energię elektryczną potrzebną do wykonania budowy (Techniczne Warunki Zasilania, prowizorkę budowlaną), zapewni sobie wykonawca na własny koszt w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna w ramach kosztów przygotowania placu budowy. 11. Warunki poboru wody i gazu Wykonawca zapewnia we własnym zakresie poprzez montaż zestawu podlicznikowego lub wykona docelowe przyłącze zgodnie z projektem. Ewentualny pobór gazu (do osuszania i grzania budynku) po przekazaniu kotłowni do odbioru i użytkowania. Koszty poboru gazu (tj. opłata stała, abonamentowa, przesyłowa wraz z kosztami za faktyczne zużycie gazu) będą obciążać Wykonawcę do czasu odbioru końcowego obiektu. Koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków, energii i gazu będą obciążać Wykonawcę do czasu odbioru końcowego obiektu. W cenie oferty należy uwzględnić: Wykonawca zleci inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłączy i urządzeń podziemnych i pokryje koszty wykonania odbioru technicznego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty i opłaty związane z wyłączeniami i włączeniami gazociągu oraz sieci wod. - kan. na czas prowadzenia robót. Wszelkie formalności (przygotowanie materiałów do podpisania umowy sprzedaży na dostawę gazu oraz na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, zawiezienie ich do Gazowni Warszawskiej i ZGK Sp. z o.o. Góra Kalwaria, opłaty, odbiory związane z MSG Sp. z o.o. - Zakład Gazowniczy Warszawa, ZGK Sp. z o.o. Góra Kalwaria, UDT, Sanepid należą do Wykonawcy ( wartość usług należy wkalkulować w cenie ryczałtowej). Wszelkie formalności (przygotowanie materiałów do podpisania nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawiezienie ich do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna), opłaty, odbiory związane z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej należą do Wykonawcy (wartość usług należy wkalkulować w cenę oferty). Energię elektryczną potrzebną do wykonania budowy (Techniczne Warunki Zasilania, prowizorkę budowlaną) zapewni sobie Wykonawca na własny koszt w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.41.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 zł. Słownie złotych: sto tysięcy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże się znajomością wykonania podobnych robót t.j. wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie placówki oświatowej lub budynku użyteczności publicznej (z wyłączeniem budynków kultu religijnego, usług bankowych, handlu, gastronomii, usług - w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; biurowych i socjalnych) w ciągu ostatnich 5 lat o wartości minimum 3.000.000,00 zł brutto i potwierdzonej dowodami, że zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednimi osobami w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej: - niżej wymienionymi osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego tj.: Kierownikiem budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej Kierownikiem robót elektrycznych - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Kierownikiem robót sanitarnych - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Kierownikiem robót drogowych - uprawnienia do kierowania robotami w branży drogowej


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji i rękojmi - 10


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) nie zawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, b) w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych albo innych niekorzystnych warunków atmosferycznych, których skala w sposób istotny odbiega od średniej wieloletniej określonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót, c) w przypadku natrafienia na przeszkody np. podziemne, których na etapie opracowywania projektu nie można było przewidzieć (np. niezainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków), d) w przypadku niezależnej od Zamawiającego konieczności wykonania i przekazania Wykonawcy dokumentacji zamiennej, e) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. f) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego. g) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót, h) wydłużenia terminu gwarancji, i) robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, j) robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, k) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, l) wszelkich zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. m) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 91582 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
81130 - 2015 data 10.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania (...) ofert: 27.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania (...) ofert: 05.05.2015 r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca..


Numer ogłoszenia: 99590 - 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
81130 - 2015 data 10.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca. W ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia (z dnia 22.04.2014 r) jest 05.05.2015 r..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca..


Góra Kalwaria: Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii


Numer ogłoszenia: 312966 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 81130 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii na terenie dz. nr ew.: 7, 110, 112 z obrębu (3 - 02), zgodnie z pozwoleniem na budowę - Decyzja nr 333/GK/11 z dnia 03.11.2011, projektem budowlano-wykonawczym, obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej zaś po wybudowaniu obiektu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie /w imieniu Zamawiającego/. Dane techniczne obiektu: - kubatura - 5 537,55 m3 - powierzchnia zabudowy - 1 714,00 m2 - powierzchnia całkowita - 1 714,00 m2 - powierzchnia użytkowa - 1 430.00 m2 - wysokość - 4.78 m - ilość kondygnacji - 1.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.41.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
18.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 37-450 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8191465,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5947562,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5947562,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11295925,88


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-04-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8113020150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-04-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 430 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Spółka Jawna
Stalowa Wola
2015-11-19 5 947 562,00