Dęblin: Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, Nr 10/15/N


Numer ogłoszenia: 81189 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
41 Baza Lotnictwa Szkolnego , ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin, woj. lubelskie, tel. 81 551 75 25, faks 81 551 95 36.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.41blsz.wp.mil.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, Nr 10/15/N.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz pododdziałów będących na jej zaopatrzeniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej oraz w załączniku nr 1 do siwz tj. formularzu ofertowym, załączniku nr 1a do siwz oraz załącznikach nr 8a i 8b tj. ogólnych warunkach umowy odpowiednio dla grupy I i grupy II (a+b+c+d+e). 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z podziałem na następujące grupy i podgrupy: GRUPA I - Służba Łączności i Informatyki; GRUPA II - Sekcja Wychowawcza, w skład której wchodzą następujące podgrupy: GRUPA II a - 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego; GRUPA II b - 41 Baza Lotnictwa Szkolnego; GRUPA II c - Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych; GRUPA II d - WKU Puławy; GRUPA IIe - Kompania Roskosz. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w asortymencie oraz ilościach określonych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz, jednorazowo i w całości - w terminie: - 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (dotyczy grupy I); - 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (dotyczy grupy II: a+b+c+d+e); 5. Wykonawca zobowiązuje się wystawić oddzielne faktury dla grupy I i lub grupy IIa, IIb, IIc, IId, IIe. 6. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony asortyment w wymiarze: - GRUPA I - Służba Łączności i Informatyki: 12 miesięcy (dwunastu miesięcy) na tusze i 24 miesięcy (dwudziestu czterech) na tonery; - GRUPY II - Sekcja Wychowawcza (II a + II b + II c+ II d + IIe): 12 miesięcy (dwunastu miesięcy); 7. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji, tj. - w przypadku grupy I - odbioru zużytych tuszy - w ciągu 12 miesięcy od dnia dostawy oraz odbioru zużytych tonerów - w ciągu 24 miesięcy od dnia dostawy, - w przypadku grupy II (a+b+c+d+e) - odbioru zużytych tonerów- w ciągu 12 miesięcy od dnia dostawy, na własny koszt zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2013 poz. 21) i Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.) w terminach oraz ilościach podanych przez Zamawiającego i na podstawie wystawianej przez Zamawiającego karty odpadów. Zamawiający nie gwarantuje odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych w ilości równej ilości dostarczonych materiałów eksploatacyjnych 8. Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty, wskazaniu standardu jakościowego. 9. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, (...) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Dostarczane tusze, tonery muszą być w oryginalnych opakowaniach zamkniętych fabrycznie nie noszących śladów otwierania. W opakowaniach powinny być zabezpieczenia tekturowe lub poduszki powietrzne uniemożliwiające przemieszczanie się tonera podczas transportu. Opakowania muszą umożliwiać pełną identyfikację towaru, tzn. powinna na nich być widoczna ilość, symbol materiału, typ drukarki, data produkcji, oraz zabezpieczenie w postaci hologramu. Termin ważności musi być widoczny na zewnątrz opakowania, bez konieczności jego otwierania w celu odczytania tej daty. Na obudowie tonera powinien znajdować się pełen jego symbol oraz symbol producenta. 11. W przypadku zaoferowania towaru równoważnego Wykonawca musi przedstawić wraz z ofertą: a) pisemne oświadczenie, że oferowane materiały równoważne spełniają wymagania Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do siwz. b) raporty testów z wydruków dla każdego oferowanego towaru równoważnego, określonych za pomocą pomiaru zgodnego z normą ISO/IEC 19752 (dotyczącą monochromatycznych kartridży do drukarek laserowych), normą ISO/IEC 24711 (dotyczącą kolorowych i monochromatycznych kartridży do drukarek atramentowych), normą ISO/IEC 19798 (dotyczącą kolorowych kartridży do drukarek laserowych), oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych. Z których powinno w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego wynikać, że zaoferowany towar jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do towaru określonego przez Zamawiającego w formularzu cenowym. Dokumenty te mogą być wystawione przez zewnętrzne podmioty uprawnione do kontroli jakości towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub przez producenta wskazanego w ofercie produktu równoważnego. c) certyfikaty: ISO 9001:2009 oraz 14001:2005. Zamawiający dopuszcza również certyfikaty: ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. d) po jednej sztuce każdego zaoferowanego materiału równoważnego w postaci tonera i tuszu (nieodpłatnie), w celu wykonania testu. Zamawiający dokona oceny zgodności oferowanych materiałów równoważnych z wymogami określonymi przez Zamawiającego. 12. Testy zostaną przeprowadzone w celu potwierdzenia zgodności oferowanych materiałów równoważnych z wymogami określonymi przez Zamawiającego. Testy zostaną przeprowadzone w stosunku do losowo wybranych zaoferowanych produktów równoważnych. Z przeprowadzonych testów zostanie sporządzony protokół wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do siwz. 13. O terminie przeprowadzenia testu Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego upoważniony przedstawiciel może uczestniczyć w czynnościach testowych w charakterze obserwatora. 14. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, informacja o tym musi znaleźć się w ofercie. Odpowiednie informacje Wykonawca winien wpisać w kolumnie nr 5 załącznika nr 1 do siwz (formularz ofertowy), tj.: -nazwę producenta; -kod produktu nadany przez producenta; -oferowaną wydajność. Przedstawiona przez Wykonawcę wydajność winna być określona za pomocą pomiaru zgodności z normą ISO IEC 19752, normą ISO IEC 24711, normą ISO IEC 19798 oraz normą ISO IEC 24712. W przeciwnym razie, w przypadku wyboru jego oferty, Wykonawca musi dostarczyć tonery zgodne z ofertą. 15. Przedmiot zamówienia nie generuje i nie wygeneruje żadnych kosztów eksploatacji w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym nie mogą być one uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.12.43.00-7, 30.19.23.29-0, 30.12.50.00-1, 30.12.51.20-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla GRUPY I i GRUPY II (a+b+c+d+e): Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do siwz).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla GRUPY I: Warunek ten spełnią wykonawcy, którzy wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie- należycie wykonali lub wykonują co najmniej dwie umowy, których przedmiotem jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych (tuszy i tonerów) - każda umowa na kwotę już zrealizowanych dostaw minimum 300.000,00 zł brutto (trzysta tysięcy złotych) oraz załączeniem dowodów czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie). W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie -na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji umowy. W przypadku zamówień w toku -zamawiający dokona przeliczenia wartości w walucie obcej na złote polskie -na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert. Dla GRUPY II (a+b+c+d+e): Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do siwz).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla GRUPY I i GRUPY II (a+b+c+d+e): Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do siwz).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla GRUPY I i GRUPY II (a+b+c+d+e): Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do siwz).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla GRUPY I i GRUPY II (a+b+c+d+e): Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do siwz).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Określenie dostaw, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie (na podstawie § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231): co najmniej dwie umowy, których przedmiotem jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych (tuszy i tonerów) - każda umowa na kwotę już zrealizowanych dostaw minimum 300.000,00 zł brutto (trzysta tysięcy złotych). Zamawiający nie wymaga informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Z wykazu musi wynikać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie -wykonawca należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie umowy polegające na dostawie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych (tuszy i tonerów) - każda na kwotę już zrealizowanych dostaw minimum 300.000,00 zł brutto (trzysta tysięcy złotych) - wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do siwz.;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca (w przypadku zaoferowania towaru równoważnego) zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą: a) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że oferowane materiały równoważne spełniają wymagania Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do siwz. - raporty testów z wydruków dla każdego oferowanego towaru równoważnego, określonych za pomocą pomiaru zgodnego z normą ISO/IEC 19752 (dotyczącą monochromatycznych kartridży do drukarek laserowych), normą ISO/IEC 24711 (dotyczącą kolorowych i monochromatycznych kartridży do drukarek atramentowych), normą ISO/IEC 19798 (dotyczącą kolorowych kartridży do drukarek laserowych), oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych. Z których powinno w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego wynikać, że zaoferowany towar jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do towaru określonego przez Zamawiającego w formularzu cenowym. Dokumenty te mogą być wystawione przez zewnętrzne podmioty uprawnione do kontroli jakości towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub przez producenta wskazanego w ofercie produktu równoważnego. Oferowane materiały równoważne muszą być wytwarzane zgodnie z zintegrowanym systemem zarządzania jakością i zintegrowanym systemem zarządzania środowiskowego zgodnego z normami ISO 9001:2009 oraz ISO 14001:2005. Zamawiający dopuszcza również certyfikaty ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 c) certyfikaty: ISO 9001:2009 oraz ISO 14001:2005. Zamawiający dopuszcza również certyfikaty: ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. d) po jednej sztuce każdego zaoferowanego materiału równoważnego w postaci tonera i tuszu, w celu wykonania testu. Dostarczone tusze i tonery mają być fabrycznie nowe, nieużywane, i w pełni zgodne z ofertą oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w siwz oraz załączniku nr 1 i 1a do siwz. Zamawiający dokona oceny zgodności oferowanych materiałów równoważnych z wymogami określonymi przez Zamawiającego i przeprowadzi test w stosunku do losowo wybranych zaoferowanych materiałów równoważnych. Test dostarczonych tonerów i tuszy przeprowadzony zostanie na sprzęcie pracującym w środowisku Zamawiającego i polegać będzie na wykonaniu następujących czynności: - włożenie dostarczonego do testów produktu do urządzenia i sprawdzenie poprawności odczytu informacji o poziomie tuszu lub toneru w sposób przewidziany przez producenta urządzenia (wyświetlenie na panelu urządzenia, poprzez wydruk, za pomocą oprogramowania przez sieć LAN). W przypadku wyniku negatywnego, w celu jego potwierdzenia, test zostanie przeprowadzony ponownie, jeden raz, na innym egzemplarzu urządzenia tego samego modelu. Wynik testu zostanie określony w Protokole z przeprowadzenia testu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Siwz. Jeżeli wynik testu wykaże, że badany produkt równoważny w postaci zasobnika z tuszem lub tonerem ogranicza pełną współpracę z programem sprzętu, monitorującym stan tuszu lub toneru, Zamawiający uzna, że zaoferowane materiały równoważne nie spełniają wymagań określonych w Siwz i w związku z tym oferta zostanie odrzucona. O terminie przeprowadzenia testu Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego upoważniony przedstawiciel może uczestniczyć w czynnościach testowych w charakterze obserwatora. UWAGA! Zaoferowanie asortymentu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (wraz z ofertą) 2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (wraz z ofertą) 3) W przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby udzielające pełnomocnictwa w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa (wraz z ofertą). 4) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę. (np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum) w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Zaleca się, aby z treści tej umowy wynikały w szczególności: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podziału obowiązków w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba - w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków; 2) wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany; 3) gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www. 41blsz.wp.mil.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
41 Baza Lotnictwa Szkolnego, 08 521 Dęblin, Lotnisko, bud. 205, (pokój nr 305 sekcja zam. publ.) w godzinach 7.30 15.30 lub pocztą po wpłacie 30,00 zł na konto 24 1010 1339 0016 1622 3100 0000...


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.06.2015 godzina 12:00, miejsce: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie ul. Brygady Pościgowej 5 08-521 Dęblin Budynek Nr 226, pokój nr 7 - Kancelaria Jawna.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Na podstawie art. 24 ust. 2a. ustawy Prawo zamówień publicznych - zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia 2. Zamawiający nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych tuszy i tonerów do drukareki kserokopiarek dla 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz pododdziałów będących na jej zaopatrzeniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej oraz w załączniku nr 1 do siwz tj. formularzu ofertowym, załączniku nr 1a do siwz oraz załącznikach nr 8a i 8b tj. ogólnych warunkach umowy odpowiednio dla grupy I i grupy II (a+b+c+d+e)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.12.43.00-7, 30.19.23.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 15.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz pododdziałów będących na jej zaopatrzeniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej oraz w załączniku nr 1 do siwz tj. formularzu ofertowym, załączniku nr 1a do siwz oraz załącznikach nr 8a i 8b tj. ogólnych warunkach umowy odpowiednio dla grupy I i grupy II (a+b+c+d+e)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.50.00-1, 30.12.51.20-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 20.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Dęblin: Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, Nr 10/15/N.


Numer ogłoszenia: 105911 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 81189 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
41 Baza Lotnictwa Szkolnego, ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin, woj. lubelskie, tel. 81 551 75 25, faks 81 551 95 36.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, Nr 10/15/N..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz pododdziałów będących na jej zaopatrzeniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej oraz w załączniku nr 1 do siwz tj. formularzu ofertowym, załączniku nr 1a do siwz oraz załącznikach nr 8a i 8b tj. ogólnych warunkach umowy odpowiednio dla grupy I i grupy II (a+b+c+d+e). 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z podziałem na następujące grupy i podgrupy: GRUPA I - Służba Łączności i Informatyki; GRUPA II - Sekcja Wychowawcza, w skład której wchodzą następujące podgrupy: GRUPA II a - 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego; GRUPA II b - 41 Baza Lotnictwa Szkolnego; GRUPA II c - Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych; GRUPA II d - WKU Puławy; GRUPA IIe - Kompania Roskosz. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w asortymencie oraz ilościach określonych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz, jednorazowo i w całości - w terminie: - 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (dotyczy grupy I); - 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (dotyczy grupy II: a+b+c+d+e); 5. Wykonawca zobowiązuje się wystawić oddzielne faktury dla grupy I i lub grupy IIa, IIb, IIc, IId, IIe. 6. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony asortyment w wymiarze: - GRUPA I - Służba Łączności i Informatyki: 12 miesięcy (dwunastu miesięcy) na tusze i 24 miesięcy (dwudziestu czterech) na tonery; - GRUPY II - Sekcja Wychowawcza (II a + II b + II c+ II d + IIe): 12 miesięcy (dwunastu miesięcy); 7. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji, tj. - w przypadku grupy I - odbioru zużytych tuszy - w ciągu 12 miesięcy od dnia dostawy oraz odbioru zużytych tonerów - w ciągu 24 miesięcy od dnia dostawy, - w przypadku grupy II (a+b+c+d+e) - odbioru zużytych tonerów- w ciągu 12 miesięcy od dnia dostawy, na własny koszt zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2013 poz. 21) i Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.) w terminach oraz ilościach podanych przez Zamawiającego i na podstawie wystawianej przez Zamawiającego karty odpadów. Zamawiający nie gwarantuje odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych w ilości równej ilości dostarczonych materiałów eksploatacyjnych 8. Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty, wskazaniu standardu jakościowego. 9. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, (...) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Dostarczane tusze, tonery muszą być w oryginalnych opakowaniach zamkniętych fabrycznie nie noszących śladów otwierania. W opakowaniach powinny być zabezpieczenia tekturowe lub poduszki powietrzne uniemożliwiające przemieszczanie się tonera podczas transportu. Opakowania muszą umożliwiać pełną identyfikację towaru, tzn. powinna na nich być widoczna ilość, symbol materiału, typ drukarki, data produkcji, oraz zabezpieczenie w postaci hologramu. Termin ważności musi być widoczny na zewnątrz opakowania, bez konieczności jego otwierania w celu odczytania tej daty. Na obudowie tonera powinien znajdować się pełen jego symbol oraz symbol producenta. 11. W przypadku zaoferowania towaru równoważnego Wykonawca musi przedstawić wraz z ofertą: a) pisemne oświadczenie, że oferowane materiały równoważne spełniają wymagania Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do siwz. b) raporty testów z wydruków dla każdego oferowanego towaru równoważnego, określonych za pomocą pomiaru zgodnego z normą ISO/IEC 19752 (dotyczącą monochromatycznych kartridży do drukarek laserowych), normą ISO/IEC 24711 (dotyczącą kolorowych i monochromatycznych kartridży do drukarek atramentowych), normą ISO/IEC 19798 (dotyczącą kolorowych kartridży do drukarek laserowych), oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych. Z których powinno w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego wynikać, że zaoferowany towar jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do towaru określonego przez Zamawiającego w formularzu cenowym. Dokumenty te mogą być wystawione przez zewnętrzne podmioty uprawnione do kontroli jakości towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub przez producenta wskazanego w ofercie produktu równoważnego. c) certyfikaty: ISO 9001:2009 oraz 14001:2005. Zamawiający dopuszcza również certyfikaty: ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. d) po jednej sztuce każdego zaoferowanego materiału równoważnego w postaci tonera i tuszu (nieodpłatnie), w celu wykonania testu. Zamawiający dokona oceny zgodności oferowanych materiałów równoważnych z wymogami określonymi przez Zamawiającego. 12. Testy zostaną przeprowadzone w celu potwierdzenia zgodności oferowanych materiałów równoważnych z wymogami określonymi przez Zamawiającego. Testy zostaną przeprowadzone w stosunku do losowo wybranych zaoferowanych produktów równoważnych. Z przeprowadzonych testów zostanie sporządzony protokół wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do siwz. 13. O terminie przeprowadzenia testu Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego upoważniony przedstawiciel może uczestniczyć w czynnościach testowych w charakterze obserwatora. 14. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, informacja o tym musi znaleźć się w ofercie. Odpowiednie informacje Wykonawca winien wpisać w kolumnie nr 5 załącznika nr 1 do siwz (formularz ofertowy), tj.: -nazwę producenta; -kod produktu nadany przez producenta; -oferowaną wydajność. Przedstawiona przez Wykonawcę wydajność winna być określona za pomocą pomiaru zgodności z normą ISO IEC 19752, normą ISO IEC 24711, normą ISO IEC 19798 oraz normą ISO IEC 24712. W przeciwnym razie, w przypadku wyboru jego oferty, Wykonawca musi dostarczyć tonery zgodne z ofertą. 15. Przedmiot zamówienia nie generuje i nie wygeneruje żadnych kosztów eksploatacji w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym nie mogą być one uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.12.43.00-7, 30.19.23.29-0, 30.12.50.00-1, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek..


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.07.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 358871,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  380926,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  348338,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  424016,91


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.07.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski, {Dane ukryte}, 85-741 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11255,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12312,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  12312,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12992,12


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl,
tel: 261 517 525,
fax: 261 519 536
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-06-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8118920150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-06-02
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.41blsz.wp.mil.pl
Informacja dostępna pod: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, 08 521 Dęblin, Lotnisko, bud. 205, (pokój nr 305 sekcja zam. publ.) w godzinach 7.30 15.30 lub pocztą po wpłacie 30,00 zł na konto 24 1010 1339 0016 1622 3100 0000..
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125000-1 Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192113-6 Wkłady drukujące
30192320-0 Taśmy do drukarek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek.. JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2015-07-16 380 926,00
Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski
Bydgoszcz
2015-07-16 12 312,00