Gorlice: dostawy materiałów sypkich


Numer ogłoszenia: 81294 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Usług Komunalnych , ul. Kościuszki 92a, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. 018 3526715, faks 018 3526715 w. 25.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.republika.pl/mzukgorlice


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawy materiałów sypkich.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów sypkich w szacunkowych ilościach* - tłucznia 31,5-63 mm, 638 ton - klińca 20-40 mm, 1470 ton - klińca 20-31,5 mm, 26 ton - klińca 5-20 mm, 1248 ton - klińca 5-31,5 mm, 26 ton - klińca 2-8 mm, 353 ton - mieszanki kamienia 0-63 mm, 75 ton - kamień łamany 100-300mm, 50 ton - kamień łamany powyżej 300 mm, 350 ton - piasku płukanego 0-2 mm, 777 m3 - piasku kopanego, zwykłego 0-2 mm, 51 m3 - grysów bazaltowych płukanych 2-5 mm, 400 ton - grysów porfirowych płukanych 2-6,3 mm, 100 ton - grysów granitowo piaskowych 2-8 mm ostrych 176 ton - grysów granitowo piaskowych 8-16 mm ostrych 386 ton *dane na podstawie 2014 roku..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.00.00-6, 14.21.10.00-3, 14.21.11.00-4, 14.21.21.00-1, 14.21.22.00-2, 14.21.23.20-9, 14.21.23.30-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 7.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz OFERTA, który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy, Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, Potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wzór umowy stanowiący zał. Nr 2 do SIWZ, Oświadczenie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://mzukgorlice.republika.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
MZUK Gorlice ul. Kościuszki 92a.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.04.2015 godzina 09:00, miejsce: MZUK Gorlice ul. Kościuszki 92a.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
tłuczeń, kliniec.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  A) I część zamówienia dostawy: - tłucznia 31,5-63 mm, - klińca 20-40 mm, - klińca 20-31,5 mm, - klińca 5-20 mm, - klińca 5-31,5 mm, - klińca 2-8 mm, - mieszanki kamienia 0-63 mm, - kamień łamany 100-300 mm,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6, 14.21.22.00-2, 14.21.21.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
piasek kopany.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  B) II część zamówienia dostawy: piasku zwykłego kopanego 0-2mm,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.11.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
piasek płukany.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  C) III część zamówienia dostawy: piasku płukanego 0-2 mm,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
bazalt.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  D) IV część zamówienia dostawy grysów bazaltowych płukanych 2-5 mm,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.23.30-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
porfir.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  E) V część zamówienia dostawy grysów porfirowych/diabazowych płukanych 2-6,3 mm,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.21.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
granit.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  F) VI część zamówienia dostawy: - grysów granitowo piaskowych 2-8 mm ostrych, - grysów granitowo piaskowych 8-16 mm ostrych,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.23.20-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
kamień łamany.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  VII część zamówienia dostawy kamienia łamanego powyżej 300 mm,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.21.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Gorlice: dostawy materiałów sypkich.


Numer ogłoszenia: 166018 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 81294 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Kościuszki 92a, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. 018 3526715, faks 018 3526715 w. 25.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawy materiałów sypkich..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów sypkich w szacunkowych ilościach* - tłucznia 31,5-63 mm, 638 ton - klińca 20-40 mm, 1470 ton - klińca 20-31,5 mm, 26 ton - klińca 5-20 mm, 1248 ton - klińca 5-31,5 mm, 26 ton - klińca 2-8 mm, 353 ton - mieszanki kamienia 0-63 mm, 75 ton - kamień łamany 100-300mm, 50 ton - kamień łamany powyżej 300 mm, 350 ton - piasku płukanego 0-2 mm, 777 m3 - piasku kopanego, zwykłego 0-2 mm, 51 m3 - grysów bazaltowych płukanych 2-5 mm, 400 ton - grysów porfirowych płukanych 2-6,3 mm, 100 ton - grysów granitowo piaskowych 2-8 mm ostrych 176 ton - grysów granitowo piaskowych 8-16 mm ostrych 386 ton *dane na podstawie 2014 roku...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.00.00-6, 14.21.10.00-3, 14.21.11.00-4, 14.21.21.00-1, 14.21.22.00-2, 14.21.23.20-9, 14.21.23.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
tłuczeń, kliniec.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 33-394 Klęczany, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 129147,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  120985,26


 • Oferta z najniższą ceną:
  120985,26
  / Oferta z najwyższą ceną:
  120985,26


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
piasek kopany.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.05.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZEK {Dane ukryte} Sp.J. PW Mieczysła Świderski Łukasz świderski, {Dane ukryte}, 32-831 Olszyny, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 827,18 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  753,65


 • Oferta z najniższą ceną:
  753,65
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1256,08


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
piasek płukany.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.05.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZEK {Dane ukryte} Sp.J PW, {Dane ukryte}, 32-831 Olszyny, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37698,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  36705,78


 • Oferta z najniższą ceną:
  36705,78
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54944,18


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
bazalt.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.05.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek, {Dane ukryte}, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 52046,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45479,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  45479,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  57615,81


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
porfir.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.05.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek, {Dane ukryte}, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11562,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11562,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11685,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
granit.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.05.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZEK {Dane ukryte} PW Mieczysław Świderski Łukasz Świderski, {Dane ukryte}, 32-831 Olszyny, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21148,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17974,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  17974,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17976,68


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
kamień łamany.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.05.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KSS Klęczany Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 33-394 Klęczany, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12915,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11623,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12915,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kościuszki , 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: elix_kn@interia.pl
tel: 183 526 715
fax: 018 3526715 w. 25
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-04-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8129420150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-04-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.republika.pl/mzukgorlice
Informacja dostępna pod: MZUK Gorlice ul. Kościuszki 92a
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
14211000-3 Piasek
14211100-4 Piasek naturalny
14212100-1 Otoczaki i żwir
14212200-2 Kruszywo
14212320-9 Granit kruszony
14212330-2 Bazalt kruszony
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
tłuczeń, kliniec. Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany Sp. z o.o.
Klęczany
2015-07-06 120 985,00
piasek kopany. ZEK Rozstoka Sp.J. PW Mieczysła Świderski Łukasz świderski
Olszyny
2015-07-06 753,00
piasek płukany. ZEK Rozstoka Sp.J PW
Olszyny
2015-07-06 36 705,00
bazalt. Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek
Dębica
2015-07-06 45 479,00
porfir. Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek
Dębica
2015-07-06 11 562,00
granit. ZEK Rozstoka PW Mieczysław Świderski Łukasz Świderski
Olszyny
2015-07-06 17 974,00
kamień łamany. KSS Klęczany Sp. z o.o.
Klęczany
2015-07-06 12 915,00