Poznań: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów oraz urządzeń kopiujących


Numer ogłoszenia: 81777 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Polna 33, 60-535 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8419294, faks 061 8419620.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gpsk.am.poznan.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów oraz urządzeń kopiujących.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów oraz urządzeń kopiujących w podziale na części: 1.1 Część Nr 1 - Materiały eksploatacyjne -orginalne 1.2 Część Nr 2 - Materiały eksploatacyjne - regenerowane 1.3 Część Nr 3 - Nośniki do przechowywania danych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji stanowiący integralną jej część..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.13-6, 30.23.40.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz Oferta, załącznik nr 2 do specyfikacji oraz niżej wymienione dokumenty: a) formularz specyfikacji cenowej; załącznik nr 1 do specyfikacji 2. Wraz z ofertą należy złożyć: a) Oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale VI specyfikacji, b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Z uwzględnieniem zapisu art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów; a) aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym, że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian b) aneks dopuszczający zmianę oznaczenia przedmiotu umowy w zakresie nazwy wyrobu przy zachowaniu jego parametrów, nie zmieniający ceny jednostkowej i wartości umowy. c) aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, d) aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, a które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gpsk.am.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Odbiór osobisty w siedzibie zamawiającego przy ul.Polnej 33 w Poznaniu, Budynek E1, I piętro, pokój 105 lub za pośrednictwem poczty po uprzednio złożonym wniosku.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.06.2013 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego przy ul. Polnej 33, w pokoju 317 - Kancelaria Ogólna w Budynku Wielofunkcyjnym Szpitala, wejście D1 lub drogą pocztową na adres Zamawiającego..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Materiały eksploatacyjne - oryginalne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały eksploatacyjne - oryginalne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji stanowiący integralną jej część..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Materiały eksploatacyjne-regenerowane.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały eksploatacyjne-regenerowane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji stanowiący integralną jej część..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5, 30.23.40.00-0, 30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Nośniki do przechowywania danych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nośniki do przechowywania danych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji stanowiący integralną jej część..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5, 30.23.40.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Poznań: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów oraz urządzeń kopiujących


Numer ogłoszenia: 135269 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 81777 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8419294, faks 061 8419620.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów oraz urządzeń kopiujących.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów oraz urządzeń kopiujących w podziale na części: 1.1 Część Nr 1 - Materiały eksploatacyjne -oryginalne 1.2 Część Nr 2 - Materiały eksploatacyjne - regenerowane 1.3 Część Nr 3 - Nośniki do przechowywania danych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji stanowiący integralną jej część..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.13-6, 30.23.40.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Materiały eksploatacyjne oryginalne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 85090,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  97358,19


 • Oferta z najniższą ceną:
  97358,19
  / Oferta z najwyższą ceną:
  115230,31


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
materiały eksploatacyjne regenerowane


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LASER 1 Osieja jerzy suchodolsi Zdzisław, {Dane ukryte}, 25-518 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11980,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9041,41


 • Oferta z najniższą ceną:
  9041,41
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22096,73


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Nośniki do przechowywania danych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TYGOGRAF Zbigniew Karcz, Grzegorz Orwat Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 62-300 Września, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3786,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4377,57


 • Oferta z najniższą ceną:
  4377,57
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7995,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Polna 33, 60-535 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: jjaworska@gpsk.ump.edu.pl
tel: 618 419 294
fax: 618 419 620
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-06-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8177720130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-05-19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.gpsk.am.poznan.pl
Informacja dostępna pod: Odbiór osobisty w siedzibie zamawiającego przy ul.Polnej 33 w Poznaniu, Budynek E1, I piętro, pokój 105 lub za pośrednictwem poczty po uprzednio złożonym wniosku
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192113-6 Wkłady drukujące
30234000-8 Nośniki do przechowywania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Materiały eksploatacyjne oryginalne JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2013-07-05 97 358,00
materiały eksploatacyjne regenerowane LASER 1 Osieja jerzy suchodolsi Zdzisław
Kielce
2013-07-05 9 041,00
Nośniki do przechowywania danych TYGOGRAF Zbigniew Karcz, Grzegorz Orwat Spółka Jawna
Września
2013-07-05 4 377,00