Zakopane: BZP.271.15.2016wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 2011-26 o nazwie Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul.Orkana w Zakopanem


Numer ogłoszenia: 82000 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Zakopane , ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2020448, faks 018 2020448.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zakopane.eu


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BZP.271.15.2016wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 2011-26 o nazwie Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul.Orkana w Zakopanem.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
3.Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie, dostarczenie i przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej opracowywanej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji, zwanej w dalszej części Dokumentacją 3.1.Zakres opracowania obejmuje: 3.1.1.pozyskanie materiałów przedprojektowych, 3.1.2.sporządzenie dwuwariantowej koncepcji programowo-przestrzennej dla przebudowy i rozbudowy stadionu wykonanej na podstawie przedłożonej przez Zamawiającego koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, 3.1.3.przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji na wycinkę zieleni kolidującej z projektowanymi obiektami, 3.1.4.uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji na wycinkę zieleni, 3.1.5.sporządzenie projektu rozbiórki istniejących naniesień kolidujących z zamierzona przebudowa i rozbudową, (PR), 3.1.6.przygotowanie materiałów opisowo-graficznych i uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji na lokalizację zjazdów z drogi gminnej, 3.1.7.przygotowanie materiałów opisowo-graficznych, w tym operatów, i uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji pozwolenia wodno prawnego, 3.1.8.sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego (PB) obejmującego: 3.1.8.1.projekt zagospodarowania(PZ) 3.1.8.2.projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy muru oporowego (PB), 3.1.8.3.projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy stadionu (PB), 3.1.9.sporządzenie informacji BIOZ dla robót objętych projektem budowlanym i projektem rozbiórki. 3.1.10.przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę, przebudowę i rozbudowę(PB + PR), 3.1.11.sporządzenie wielobranżowych projektów wykonawczych będące podstawą wykonania przebudowy i rozbudowy bedących uzupełnieniem projektu budowlanego(PW), 3.1.12.sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWIOR) 3.1.13.sporządzenie przedmiaru robót objętych pracami projektowymi, 3.1.14.kosztorys inwestorski 3.1.15.wycenę inwestorską robót budowlanych w formie Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), 3.1.16.wycenę ofertową robót budowlanych w formie Ofertowej Tabeli Elementów Rozliczeniowych (OTER), 3.1.17.Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zaprojektowaną inwestycją na żądanie Zamawiającego w przypadku przystąpienia Zamawiającego do jej realizacji. 3.2.W ramach zadania do obowiązków wykonawcy należeć będzie w zakresie organizacji prac projektowych: 3.2.1.dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego oględzin obiektu i terenu, weryfikacja dla potrzeb projektowych założeń podanych w SIWZ i §1 ust.10 umowy oraz dokonanie analizy niezbędnych do rozwiązania zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej, 3.2.2.skoordynowanie techniczne branżowych opracowań projektowych potwierdzone umieszczeniem w dokumentacji odpowiedniej klauzuli potwierdzającej z podpisem projektanta projektu budowlanego i wykonawczego, 3.2.3.udział w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż raz w miesiącu, projektanta projektu budowlanego lub wykonawczego albo jego upoważnionego do podejmowania decyzji przedstawiciela, 3.2.4.zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branżowego albo jego upoważnionego do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiającego, 3.3.W zakresie materiałów przedprojektowych: 3.3.1.pozyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście Zachód, 3.3.2.uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunków odłączenia lub likwidacji przyłączy do obiektu podlegającego rozbiórce wynikających ze specyfiki opracowania projektowego, od administratorów lub zarządców sieci, lub obiektów, 3.3.3.uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunków przyłączenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi uzbrojeniem działki wynikających ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratorów sieci, zarządców dróg lub obiektów, 3.3.4.przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji na wycinkę zieleni kolidującej z projektowanymi trasami lub obiektami, 3.3.5.uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji na wycinkę zieleni, 3.3.6.przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji na lokalizację zjazdów z drogi gminnej, 3.3.7.uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji lokalizacji zjazdu, 3.3.8.przygotowanie materiałów opisowo-graficznych, w tym operatów, i uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji pozwolenia wodno prawnego, 3.3.9.pozyskanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów i w razie potrzeb wyniki badań geologiczno- inżynierskich, 3.3.10.aktualizację w razie potrzeby decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji posiadanej przez Zamawiającego, 3.4.W zakresie opracowań geodezyjnych: 3.4.1.wysokościowej do celów projektowych zawierającej wszystkie wskazane przez projektanta naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w tym oznaczenia literowe i graficzne obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 3.5.W zakresie aktualizacji koncepcji programowo-przestrzennej: 3.5.1.wykonanie aktualizacji wj koncepcji programowo-przestrzennej uwzgledniającej: 3.5.1.1.założenia przedstawione w koncepcji posiadanej przez Zamawiającego, 3.5.1.2.uwagi Zamawiającego złożone do proponowanych rozwiązań, 3.5.1.3.pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branżowe od zarządcy dróg, administratorów urządzeń obcych i innych podmiotów uzgadniających, 3.5.2.uzgodnienie koncepcji z Naczelnikiem Wydziału Edukacji Turystyki I Sportu lub osobą przez niego upoważnioną, 3.5.3.uzgodnienie koncepcji z Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej lub osobą przez niego upoważnioną, 3.5.4.przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach działania opisanych we wzorze umowy, 3.6.W zakresie Projektu Rozbiórki: 3.6.1.wykonanie projektu rozbiórki istniejącego budynku wraz z likwidacja przyłączy oraz innych naniesień z nim powiązanych, które kolidują z projektowanym obiektem, 3.6.2.uzyskanie dla projektu rozbiórki wszystkich wymaganych prawem ostatecznych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień lub decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanego projektu, 3.6.3.wykonanie informacji bioz dla robót objętych, 3.6.4.dopuszcza się zintegrowanie projektu rozbiórki z projektem budowlanym i objecie tego zagadnienia jednym wnioskiem o wydanie pozwolenia na rozbiórkę i budowę, 3.7.W zakresie Projektu Budowlanego: 3.7.1.wykonanie pełno branżowego projektu budowlanego dla projektowanego zamierzenia inwestycyjnego, uwzględniającego pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branżowe od zarządców urządzeń obcych i dróg, 3.7.2.uzyskanie dla projektu budowlanego wszystkich wymaganych prawem ostatecznych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień lub decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanego projektu budowlanego w tym Narady Koordynacyjnej przy Staroście Tatrzańskim, 3.7.3.wykonanie informacji bioz dla robót objętych projektem budowlanym, 3.7.4.wykonanie wizualizacji przedsięwzięcia projektowego obejmującej: 3.7.4.1.zagospodarowanie, 3.7.4.2.widoki elewacji, 3.7.5.przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach działania opisanych we wzorze umowy wykonanego projektu budowlanego, 3.8.W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na rozbiórkę i budowę: 3.8.1.pozyskanie od Zamawiającego oświadczeń o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 3.8.2.przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę i budowę, z wyłączeniem oświadczenia o dysponowaniu terenem na cele budowlane, 3.8.3.nieodpłatne, bezzwłoczne dokonania poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku wystąpienia z takim uzasadnionym żądaniem przez organ administracji państwowej na etapie postępowania o pozwolenia na budowę, na wykonanie robót objętych dokumentacją, 3.9.W zakresie Projektu Wykonawczego 3.9.1.wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego stanowiącego uzupełnienie projektu budowlanego, w tym projektu zabezpieczenia wykopu i pompowania wody, jeśli zaistnieje taka potrzeba, 3.9.2.uzyskanie dla projektu wykonawczego wszystkich wymaganych prawem ostatecznych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień lub decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego, w tym uzgodnień z SEWIK,lub innymi administratorami sieci, 3.9.3.przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach działania opisanych we wzorze umowy, 3.10.W zakresie dokumentacji kosztowej 3.10.1.sporządzenie przedmiaru robót, 3.10.2.sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, 3.10.3.sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych zawierającej zagregowane pozycje kosztorysowe, 3.10.4.sporządzenie Ofertowej Tabeli Elementów Rozliczeniowych zawierającej zagregowane pozycje kosztorysowe, 3.10.5.Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, na wszystkie elementy realizowanych robót, dostosowane do specyfiki i skomplikowania realizowanych robót, 3.11.W zakresie opracowań i czynności dodatkowych: 3.11.1.sporządzenie na wezwanie pisemnych raportów dokumentujących przyczyny przerwania lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej części na poszczególnych zadaniach lub ich grupach, 3.11.2.wyjaśnianie wątpliwości dotyczących przyjętych w projekcie rozwiązań, 3.11.3.sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczącej zastosowania w projekcie wyrobów lub materiałów budowlanych, 3.12.w zakresie nadzoru autorskiego: 3.12.1.W przypadku przystąpienia do realizacji zaprojektowanego obiektu pełnienie nadzoru autorskiego polegającego w szczególności na: 3.12.1.1.stwierdzania w toku wykonywania projektu wykonawczego i robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 3.12.1.2.uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 3.12.1.3.kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego, 3.12.1.4.uczestniczeniu w radach budowy organizowanych nie rzadziej niż raz miesiącu, 3.13.Forma opracowania dokumentacji: 3.13.1.dokumentacja zbroszurowana, w ilości dla każdego z obiektów: 3.13.2.koncepcje w formie opisowej i graficznej - 2 szt 3.13.3.projekt budowlany 5 szt. (4 szt. oprawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.2012.462 z późn. zm.), 3.13.4.projekt wykonawczy - 3 szt., 3.13.5.specyfikacje istotnych warunków wykonania i odbioru robót -3 szt., 3.13.6.kosztorys inwestorski - 2 szt., 3.13.7.Tabele elementów rozliczeniowych - 2 szt. 3.13.8.dokumentacja elektroniczna w formacie Word, PDF, DWG oraz dodatkowo kosztorys inwestorski w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel, 3.13.9.układ i zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej (np. nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację - projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinny być identyczne z wersją papierową. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji papierowej, wraz ze stosownymi podpisami i klauzulami, 3.14.Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym: 3.14.1.Prawem budowlanym (j.t. Dz.U. Z 2016 r., Nr 290), 3.14.2.Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., Nr 1129), 3.14.3.Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130 poz.1389). 3.15.Dokumentacja powinna zawierać racjonalne ekonomicznie rozwiązania, które będą zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty 3.16.Dokumentacja swoim zakresem dowiązując do posiadanej przez Zamawiającego koncepcji powinna objąć w szczególności takie elementy stadionu jak: 3.16.1.przebudowę lub rozbudowę muru oporowego w sposób umożliwiający w II etapie lokowanie obiektu kubaturowego podziemnego pod częścią płyty stadionu, 3.16.2.rozbiórkę naniesień w tym kubaturowych kolidujących z inwestycją, 3.16.4.przebudowę, budowę i likwidację kolizji sieci podziemnych niezbędna do realizacji inwestycji, 3.16.5.przebudowę i rozbudowę stadionu wraz z wszystkimi niezbędnymi instalacjami i urządzeniami w tym ekranami dźwiękochłonnymi, uwzględniającą osiągnięcie jak największego parametry pola gry do piki nożnej ze sztuczna nawierzchnia, z zachowaniem takich elementów lekkoatletycznych jak: bieżnia okólna 4 torowa, bieżnia do sprintu, skocznia w dal, oraz opcjonalnie boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, rzutnie kula, opcjonalnie skocznie wzwyż, urządzenia rekreacyjne, 3.16.6.przebudowę i rozbudowę trybun na ok. 400 osób wraz z zadaszeniem, 3.16.7.budowę pomieszczeń administracyjnych i socjalno-sanitarnych, 3.16.8.budowę wszystkich instalacji wewnętrznych w tym: sanitarnych, grzewczych, energii elektrycznej, niskoprądowych, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w tym pół gier, niskoprądowych, wentylacyjnych, 3.16.9.budowę, przebudowę, usunięcie kolizji wszystkich niezbędnych do funkcjonowania obiektu przyłączy w tym odprowadzenia wód opadowych i drenażowych, 3.16.10.budowę komunikacji wewnętrznej połączonej z komunikacja zewnętrzną, 3.16.11.budowę ogrodzenia obiektu. 3.17.Przyjęte przez wykonawcę założenia wstępne do projektu podlegają uzgodnienia z Zamawiającym. 3.18.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej rękojmi na wykonane prace projektowe objęte przedmiotowym zamówieniem..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.25.00.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie świadczył usługi polegające na wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy lub przebudowy stadionu sportowego wielofunkcyjnego z polem gry do piłki nożnej- potwierdzone dowodami ,że świadczone usługi zostały prawidłowo wykonane. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta bez ograniczeń w specjalnościach; - architektonicznej, -konstrukcyjnej , - instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie ,sieci, instalacji i urządzeń gazowych, - instalacyjnej w zakresie sieci, elektrycznych i energetycznych lub odpowiadających wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów, należące do właściwej Izby samorządu zawodowego. Wykonawca który dysponuje osobami spoza terytorium RP musi wykazać ,że osoby te posiadają wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby oraz posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394 z późn. zm.) lub posiadać ważny wpis na listę członków izby zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.), wydane przez właściwe rady izby inżynierów budownictwa wraz z aktualnym zaświadczeniem o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej wydanym przez właściwe Izby Inżynierów Budownictwa Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga załączenia do oferty zestawienia asortymentu prac i czynności projektowych,(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy ) . Zestawienie służy pomocniczo do sporządzenia oferty , a wypełnione przez wykonawcę będzie załącznikiem do umowy o nazwie: tabela elementów rozliczeniowych (TER) i będzie służyło do wyliczenia zmniejszeń wynagrodzenia w przypadku nie wykonania całego przedmiotu umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatnosci faktury - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W związku z art. 144 Ustawy Zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach: 1)Zmiany kluczowych specjalistów ( projektantów wykazanych w ofercie ) na inne osoby legitymujące sie, co najmniej równoważonymi uprawnieniami, w przypadku ich śmierci, rezygnacji z pełnienia obowiązków, utraty uprawnień , choroby itp. 2)ustawowych zmian stawek podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy -zamawiający dopuszcza zmianę cen wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegną wyłącznie ceny brutto podane w druku oferty i TER , ceny netto pozostaną bez zmian. 3)przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zwłoki, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, spowodowanej przedłużaniem się procedur administracyjnych, lub przedłużającymi się uzgodnieniami Zamawiającego z właścicielami terenu przeznaczonego pod inwestycję, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania umowy w formie aneksu, z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zakopane.eu pod linkiem Zamówienia publiczne postępowania poniżej wartości art.11.8

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Biuro ds zamówień publicznych pok. 8, 7 Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Wymagany termin wykonania zamówienia: -dla przedłożenia koncepcji 30 dni od daty podpisania umowy. -dla wykonania projektu budowlanego i sporządzenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę - 15.12.2016 r , -dla pozostałych czynności opisanych w umowie 31.01.2017 r -dla czynności nadzoru autorskiego od daty podpisania odrębnej umowy do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Zakopane: BZP.271.15.2016 wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 2011-26 o nazwie Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul.Orkana w Zakopanem


Numer ogłoszenia: 77773 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 82000 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2020448, faks 018 2020448.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BZP.271.15.2016 wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 2011-26 o nazwie Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul.Orkana w Zakopanem.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
3.Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie, dostarczenie i przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej opracowywanej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji, zwanej w dalszej części Dokumentacją 3.1.Zakres opracowania obejmuje: 3.1.1.pozyskanie materiałów przedprojektowych, 3.1.2.sporządzenie dwuwariantowej koncepcji programowo-przestrzennej dla przebudowy i rozbudowy stadionu wykonanej na podstawie przedłoSonej przez Zamawiającego koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, 3.1.3.przygotowanie i złoSenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji na wycinkę zieleni kolidującej z projektowanymi obiektami, 3.1.4.uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji na wycinkę zieleni, 3.1.5.sporządzenie projektu rozbiórki istniejących naniesień kolidujących z zamierzona przebudowa i rozbudową, (PR), 3.1.6.przygotowanie materiałów opisowo-graficznych i uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji na lokalizację zjazdów z drogi gminnej, 3.1.7.przygotowanie materiałów opisowo-graficznych, w tym operatów, i uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji pozwolenia wodno prawnego, 3.1.8.sporządzenie wielobranSowego projektu budowlanego (PB) obejmującego: 3.1.8.1.projekt zagospodarowania(PZ) 3.1.8.2.projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy muru oporowego (PB), 3.1.8.3.projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy stadionu (PB), 3.1.9.sporządzenie informacji BIOZ dla robót objętych projektem budowlanym i projektem rozbiórki. 3.1.10.przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę, przebudowę i rozbudowę(PB + PR), 3.1.11.sporządzenie wielobranSowych projektów wykonawczych będące podstawą wykonania przebudowy i rozbudowy bedących uzupełnieniem projektu budowlanego(PW), 3.1.12.sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWIOR) 3.1.13.sporządzenie przedmiaru robót objętych pracami projektowymi, 3.1.14.kosztorys inwestorski 3.1.15.wycenę inwestorską robót budowlanych w formie Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), 3.1.16.wycenę ofertową robót budowlanych w formie Ofertowej Tabeli Elementów Rozliczeniowych (OTER), 3.1.17.Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zaprojektowaną inwestycją na Sądanie Zamawiającego w przypadku przystąpienia Zamawiającego do jej realizacji. 3.2.W ramach zadania do obowiązków wykonawcy naleSeć będzie w zakresie organizacji prac projektowych: 3.2.1.dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego oględzin obiektu i terenu, weryfikacja dla potrzeb projektowych załoSeń podanych w SIWZ i §1 ust.10 umowy oraz dokonanie analizy niezbędnych do rozwiązania zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej, 3.2.2.skoordynowanie techniczne branSowych opracowań projektowych potwierdzone umieszczeniem w dokumentacji odpowiedniej klauzuli potwierdzającej z podpisem projektanta projektu budowlanego i wykonawczego, 3.2.3.udział w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niS raz w miesiącu, projektanta projektu budowlanego lub wykonawczego albo jego upowaSnionego do podejmowania decyzji przedstawiciela, 3.2.4.zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branSowego albo jego upowaSnionego do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiającego, 3.3.W zakresie materiałów przedprojektowych: 3.3.1.pozyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście Zachód, 3.3.2.uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunków odłączenia lub likwidacji przyłączy do obiektu podlegającego rozbiórce wynikających ze specyfiki opracowania projektowego, od administratorów lub zarządców sieci, lub obiektów, 3.3.3.uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunków przyłączenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi uzbrojeniem działki wynikających ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratorów sieci, zarządców dróg lub obiektów, 3.3.4.przygotowanie i złoSenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji na wycinkę zieleni kolidującej z projektowanymi trasami lub obiektami, 3.3.5.uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji na wycinkę zieleni, 3.3.6.przygotowanie i złoSenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji na lokalizację zjazdów z drogi gminnej, 3.3.7.uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji lokalizacji zjazdu, 3.3.8.przygotowanie materiałów opisowo-graficznych, w tym operatów, i uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji pozwolenia wodno prawnego, 3.3.9.pozyskanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów i w razie potrzeb wyniki badań geologiczno- inSynierskich, 3.3.10.aktualizację w razie potrzeby decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji posiadanej przez Zamawiającego, 3.4.W zakresie opracowań geodezyjnych: 3.4.1.wysokościowej do celów projektowych zawierającej wszystkie wskazane przez projektanta naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w tym oznaczenia literowe i graficzne obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 3.5.W zakresie aktualizacji koncepcji programowo-przestrzennej: 3.5.1.wykonanie aktualizacji wj koncepcji programowoprzestrzennej uwzgledniającej: 3.5.1.1.załoSenia przedstawione w koncepcji posiadanej przez Zamawiającego, 3.5.1.2.uwagi Zamawiającego złoSone do proponowanych rozwiązań, 3.5.1.3.pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branSowe od zarządcy dróg, administratorów urządzeń obcych i innych podmiotów uzgadniających, 3.5.2.uzgodnienie koncepcji z Naczelnikiem Wydziału Edukacji Turystyki I Sportu lub osobą przez niego upowaSnioną, 3.5.3.uzgodnienie koncepcji z Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej lub osobą przez niego upowaSnioną, 3.5.4.przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach działania opisanych we wzorze umowy, 3.6.W zakresie Projektu Rozbiórki: 3.6.1.wykonanie projektu rozbiórki istniejącego budynku wraz z likwidacja przyłączy oraz innych naniesień z nim powiązanych, które kolidują z projektowanym obiektem, 3.6.2.uzyskanie dla projektu rozbiórki wszystkich wymaganych prawem ostatecznych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień lub decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanego projektu, 3.6.3.wykonanie informacji bioz dla robót objętych, 3.6.4.dopuszcza się zintegrowanie projektu rozbiórki z projektem budowlanym i objecie tego zagadnienia jednym wnioskiem o wydanie pozwolenia na rozbiórkę i budowę, 3.7.W zakresie Projektu Budowlanego: 3.7.1.wykonanie pełno branSowego projektu budowlanego dla projektowanego zamierzenia inwestycyjnego, uwzględniającego pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branSowe od zarządców urządzeń obcych i dróg, 3.7.2.uzyskanie dla projektu budowlanego wszystkich wymaganych prawem ostatecznych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień lub decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanego projektu budowlanego w tym Narady Koordynacyjnej przy Staroście Tatrzańskim, 3.7.3.wykonanie informacji bioz dla robót objętych projektem budowlanym, 3.7.4.wykonanie wizualizacji przedsięwzięcia projektowego obejmującej: 3.7.4.1.zagospodarowanie, 3.7.4.2.widoki elewacji, 3.7.5.przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach działania opisanych we wzorze umowy wykonanego projektu budowlanego, 3.8.W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na rozbiórkę i budowę: 3.8.1.pozyskanie od Zamawiającego oświadczeń o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 3.8.2.przygotowanie i złoSenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę i budowę, z wyłączeniem oświadczenia o dysponowaniu terenem na cele budowlane, 3.8.3.nieodpłatne, bezzwłoczne dokonania poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku wystąpienia z takim uzasadnionym Sądaniem przez organ administracji państwowej na etapie postępowania o pozwolenia na budowę, na wykonanie robót objętych dokumentacją, 3.9.W zakresie Projektu Wykonawczego 3.9.1.wykonanie wielobranSowego projektu wykonawczego stanowiącego uzupełnienie projektu budowlanego, w tym projektu zabezpieczenia wykopu i pompowania wody, jeśli zaistnieje taka potrzeba, 3.9.2.uzyskanie dla projektu wykonawczego wszystkich wymaganych prawem ostatecznych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień lub decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego, w tym uzgodnień z SEWIK,lub innymi administratorami sieci, 3.9.3.przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach działania opisanych we wzorze umowy, 3.10.W zakresie dokumentacji kosztowej 3.10.1.sporządzenie przedmiaru robót, 3.10.2.sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, 3.10.3.sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych zawierającej zagregowane pozycje kosztorysowe, 3.10.4.sporządzenie Ofertowej Tabeli Elementów Rozliczeniowych zawierającej zagregowane pozycje kosztorysowe, 3.10.5.Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, na wszystkie elementy realizowanych robót, dostosowane do specyfiki i skomplikowania realizowanych robót, 3.11.W zakresie opracowań i czynności dodatkowych: 3.11.1.sporządzenie na wezwanie pisemnych raportów dokumentujących przyczyny przerwania lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej części na poszczególnych zadaniach lub ich grupach, 3.11.2.wyjaśnianie wątpliwości dotyczących przyjętych w projekcie rozwiązań, 3.11.3.sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczącej zastosowania w projekcie wyrobów lub materiałów budowlanych, 3.12.w zakresie nadzoru autorskiego: 3.12.1.W przypadku przystąpienia do realizacji zaprojektowanego obiektu pełnienie nadzoru autorskiego polegającego w szczególności na: 3.12.1.1.stwierdzania w toku wykonywania projektu wykonawczego i robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 3.12.1.2.uzgadniania moSliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 3.12.1.3.kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego, 3.12.1.4.uczestniczeniu w radach budowy organizowanych nie rzadziej niS raz miesiącu, 3.13.Forma opracowania dokumentacji: 3.13.1.dokumentacja zbroszurowana, w ilości dla kaSdego z obiektów: 3.13.2.koncepcje w formie opisowej i graficznej - 2 szt 3.13.3.projekt budowlany 5 szt. (4 szt. oprawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.2012.462 z późn. zm.), 3.13.4.projekt wykonawczy - 3 szt., 3.13.5.specyfikacje istotnych warunków wykonania i odbioru robót -3 szt., 3.13.6.kosztorys inwestorski - 2 szt., 3.13.7.Tabele elementów rozliczeniowych - 2 szt. 3.13.8.dokumentacja elektroniczna w formacie Word, PDF, DWG oraz dodatkowo kosztorys inwestorski w zapisie umoSliwiającym odczyt w formacie Excel, 3.13.9.układ i zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej (np. nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację - projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinny być identyczne z wersją papierową. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji papierowej, wraz ze stosownymi podpisami i klauzulami, 3.14.Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym: 3.14.1.Prawem budowlanym (j.t. Dz.U. Z 2016 r., Nr 290), 3.14.2.Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uSytkowego (Dz.U. z 2013 r., Nr 1129), 3.14.3.Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno uSytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130 poz.1389). 3.15.Dokumentacja powinna zawierać racjonalne ekonomicznie rozwiązania, które będą zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty 3.16.Dokumentacja swoim zakresem dowiązując do posiadanej przez Zamawiającego koncepcji powinna objąć w szczególności takie elementy stadionu jak: 3.16.1.przebudowę lub rozbudowę muru oporowego w sposób umoSliwiający w II etapie lokowanie obiektu kubaturowego podziemnego pod częścią płyty stadionu, 3.16.2.rozbiórkę naniesień w tym kubaturowych kolidujących z inwestycją, 3.16.4.przebudowę, budowę i likwidację kolizji sieci podziemnych niezbędna do realizacji inwestycji, 3.16.5.przebudowę i rozbudowę stadionu wraz z wszystkimi niezbędnymi instalacjami i urządzeniami w tym ekranami dźwiękochłonnymi, uwzględniającą osiągnięcie jak największego parametry pola gry do piki noSnej ze sztuczna nawierzchnia, z zachowaniem takich elementów lekkoatletycznych jak: bieSnia okólna 4 torowa, bieSnia do sprintu, skocznia w dal, oraz opcjonalnie boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, rzutnie kula, opcjonalnie skocznie wzwyS, urządzenia rekreacyjne, 3.16.6.przebudowę i rozbudowę trybun na ok. 400 osób wraz z zadaszeniem, 3.16.7.budowę pomieszczeń administracyjnych i socjalno-sanitarnych, 3.16.8.budowę wszystkich instalacji wewnętrznych w tym: sanitarnych, grzewczych, energii elektrycznej, niskoprądowych, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w tym pół gier, niskoprądowych, wentylacyjnych, 3.16.9.budowę, przebudowę, usunięcie kolizji wszystkich niezbędnych do funkcjonowania obiektu przyłączy w tym odprowadzenia wód opadowych i drenaSowych, 3.16.10.budowę komunikacji wewnętrznej połączonej z komunikacja zewnętrzną, 3.16.11.budowę ogrodzenia obiektu. 3.17.Przyjęte przez wykonawcę załoSenia wstępne do projektu podlegają uzgodnienia z Zamawiającym. 3.18.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej rękojmi na wykonane prace projektowe objęte przedmiotowym zamówieniem.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.25.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektów Wielobranżowych ROBIPROJEKT Andrzej Kozielski, {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 220000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  280440,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  147600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  280440,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@um.zakopane.pl
tel: 18 20 20 448
fax: 182 020 448
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-04-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8200020160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 280 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.zakopane.eu
Informacja dostępna pod: Wydział Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BZP.271.15.2016 wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 2011-26 o nazwie Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul.Orkana w Zakopanem Biuro Projektów Wielobranżowych ROBIPROJEKT Andrzej Kozielski
Gliwice
2016-06-09 280 440,00