Krasnystaw: Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie- VI części


Numer ogłoszenia: 82066 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Stowarzyszenie Integracyjne "Magnum Bonum" w Krasnymstawie , ul. Kwiatowa 2, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, tel. 82 5761450, faks 82 5761450.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.magnumbonum.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie- VI części.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie VI części. Zadanie realizowane w ramach projektu Bez barier ponad granicami- integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i kulturę, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, w ramach Priorytetu 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej. 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, na działkach o nr 94/4 i 94/5, podzielone na 6 części. 2.2.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 2.2.1.Część I: robót budowlanych związanych z rozbudową Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, na działkach o nr 94/4 i 94/5. Obiekt będzie pełnił funkcję rehabilitacyjno-noclegową dla Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie i dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem. W poziomie parteru połączony z istniejącym budynkiem, a w poziomie piętra z oranżerią. W budynku projektuje się windę oraz dwie klatki schodowe. Parametry geotechniczne: Długość budynku: 42,07m Szerokość budynku: 14.04m Wysokość budynku: 8,87m Powierzchnia zabudowy: 631,47m2 Powierzchnia całkowita: 2077,75m2 Powierzchnia użytkowa: 1622,70m2 Powierzchnia ruchu: 461,75m2 Kubatura: 4646m3 Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia obejmują poniżej wymienione prace i zadania: roboty ziemne, wykonanie ław i stropów fundamentowych, słupów i trzpieni, wykonanie ścian fundamentowych, wykonanie stropów i podciągów nad piwnicą, wykonanie ścian piwnic z cegły pełnej i nadziemia z bloczków gazobetonowych, wykonanie stropów, podciągów nad parterem, wykonanie attyki śr.wew1n. 362 cm otwory strop, wykonanie klatki schodowej, winda: wykonanie robót budowlanych szachtu windy, winda: dostawa i montaż urządzenia, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, stolarka okienna i drzwiowa, elementy zewnętrzne - kosze, ścianki działowe, strop z płyty GK 2x wodo i ognioodpornych na podwójnym ruszcie stalowym nad piętrem, wykonanie tynków, podłoża i posadzek, wykonanie elewacji i robót zewnętrznych. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie i dokumentacji projektowej robotami towarzyszącymi i tymczasowymi są: a) roboty towarzyszące: uporządkowanie terenu inwestycji, obsługa geodezyjna, obsługa geotechniczna, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysie lub przedmiarze, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) roboty tymczasowe: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, pomostów, wind, wyciągów i innych środków transportu materiałów i pracowników w trakcie wykonywania robót oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. Brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek robót towarzyszących, pomocniczych i tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na podstawie projektu oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędnych do wykonania robót zasadniczych, nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem uzgodnionym w umowie. 2.2.2.Część II: robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, o którym mowa w pkt. 2.2.1., w tym: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, dostawy i montażu pochwytów dla osób niepełnosprawnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej, technologii kotłowni, wykonania przyłącza wodociągowego, wykonania przyłącza kanalizacyjnego, wykonania przyłącza gazowego, dostawy i montażu sauny fińskiej i parowej. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie i dokumentacji projektowej robotami towarzyszącymi i tymczasowymi są: a) robotami towarzyszącymi są: uporządkowanie terenu inwestycji, obsługa geodezyjna, obsługa geotechniczna, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) roboty tymczasowe: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, pomostów, wind, wyciągów i innych środków transportu materiałów i pracowników w trakcie wykonywania robót oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną 2.2.3.Część III: robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, o którym mowa w pkt. 2.2.1., w tym m.in: instalacji elektrycznej, telewizyjnej, pożarowej, odgromowej, oddymiania. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie i dokumentacji projektowej robotami towarzyszącymi i tymczasowymi są: a) robotami towarzyszącymi są: uporządkowanie terenu inwestycji, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) robotami tymczasowymi są: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. 2.2.4.Część IV: robót budowlanych związanych z położeniem kostki brukowej na terenie wokół budynku i do wyjazdu na drogę miejską przy budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, o którym mowa w pkt. 2.2.1., podzielonych na dwa etapy: ETAP I Wykonanie nawierzchni z kostki na istniejącym podłożu betonowym, Wykonanie obrzeży trawnikowych w kolorze grafitowym o wym. 6x20x100 cm na gruntocemencie 2,5 MPa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w kolorze obrzeży, Wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat. I-II, Ułożenie krawężników betonowych o wym.12x25x100 cm na podsypce z gruntocementu 2,5 MPa ustawione na pierwszej warstwie podbudowy z wykonaniem oporu z gruntocementu 205 MPa. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, bezfazowej gr.8 cm układanej na gruntocemencie MPa 2,5 gr. 3-5 cm ułożonej według projektu wykonawczego. Kostka 6 cm, np. CREATIV GABRO 35,0m2, Kostka gr. 8 cm, np. URBANIT 16x16 wapień muszlowy 169 m2, np. URBANIT 16x24 wapień muszlowy 428 m2, np. Urbanit grafitowy 16x24 cm 1650 m2. ETAP II Wykonanie nawierzchni z kostki z wykonaniem koryta i warstw podbudowy, Wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV, Wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, do 30 cm grunt kat. I-IV, Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II, Wykonanie warstw odsączających na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm, Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości nie mniejszej niż 2,5 MPa wykonywane sprzętem rolniczym, gr. podbudowy po zagęszczeniu 12 cm, Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości nie mniejszej niż 2,5 MPa wykonywane sprzętem rolniczym, każdy dalszy 1 cm gr. podbudowy po zagęszczeniu pow.12 cm do 15 cm, Dostawa piasku na podbudowę mechaniczne wbudowanie, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm, Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu z wykorzystaniem gruzu betonowego inwestora o granulacji 0/63 w ilości 70 % ilości, jaka jest wymagana do wykonania podbudowy, Wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat. I-II, Ułożenie krawężników betonowych o wym.12x25x100 cm na podsypce z gruntocementu MPa 2,5 ustawionych na pierwszej warstwie podbudowy z wykonaniem oporu z gruntocementu, Ustawienie krawężników drogowych łukowych ustawienie na łukach o promieniu do 3 m, Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, bezfazowej gr.8 cm układanej na gruntocemencie MPa 2,5 gr. 3-5 cm ułożonej według projektu wykonawczego i rodzaju kostki jak podano, lub równoważnej o nie gorszych parametrach, Kostka 6 cm, np. CREATIW GABRO 107 m2, np. KONTUR GABRO 45 m2, np. PROMENADA pakiet A wapień jurajski 324 m2, Kostka gr 8 cm np. URBANIT 16x16 wapień muszlowy 57 m2, np. URBANIT 16x24 wapień muszlowy 202 m2, np. Urbanit grafitowy 16x24 cm, Ręczne formowanie nasypów z gruntocementu MPa 2,50 z wyprofilowaniem stopni schodowych i podjazdu z dowozem samochodami samowyładowczymi, Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat. I-III, Wyłożenie schodów zewnętrznych i podjazdu kostką wg wykazu pasami o odmiennym kolorze - kostka 20x10 cm o gr.8 cm na gruntocemencie, Obłożenie schodów i podjazdu: stopień blokowy 160x40x15 cm szaro bursztynowy terrazo rustical szt 24, stopień blokowy 100x40x15 cm szaro bursztynowy terrazo rustical szt 16, stopień blokowy 80x40x15 cm szaro bursztynowy terrazo rustical szt 8 oraz płytą podestową 160x100x6 cm terrazo rustical szaro butsztynowy 5 szt. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywane są w projekcie i dokumentacji projektowej roboty towarzyszące oraz roboty tymczasowe. a)robotami towarzyszącymi są: uporządkowanie terenu inwestycji, obsługa geodezyjna, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) robotami tymczasowymi są: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, wyciągów i innych środków transportu materiałów i pracowników w trakcie wykonywania robót oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. 2.2.5.Część V: robót budowlano-wykończeniowych związanych z położeniem wykładzin w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, o którym mowa w pkt. 2.2.1., w tym: mechaniczne szlifowanie podkładów jastrychowych, położenie warstw wyrównawczych i wygładzających epoksydowy grunt wzmacniający (2 warstwy), zamocowanie siatki z włókna szklanego o oczku 10mmx10mm za pomocą masy szpachlowej szybkowiążącej do zagruntowanego podłoża, nawiercenie otworów w siatce 100cmx100cm w podkładzie, obsadzenie reperów w otworach i zniwelowanie ich do poziomu, wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy samopoziomującej, mechaniczne szlifowanie wylewki samopoziomującej, wklejanie ćwierćwałka z PCV w styk podłoża ze ścianą, położenie wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV, powierzchnie płaskie, wywinięcie wykładziny rulonowej PCV na ściany na wysokość 10cm a na cokolikach przy stopniach schodowych na wysokość średnio 25 cm, obramowanie krawędzi stopni schodowych z kątowników stalowych wraz z wypoziomowaniem, położenie wykładziny na stopnie schodowe z wykładziny rulonowej, położenie paneli PCV - posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstw izolacyjnych, ilość wykładziny w panelach do położenia: 742,93m2, ilość wykładziny w rolce do położenia: 255,12m2, ilość trepnos antypoślizgowy 214,35m.b. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywane są w projekcie i dokumentacji projektowej roboty towarzyszące oraz roboty tymczasowe. a) robotami towarzyszącymi są: uporządkowanie terenu inwestycji, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) robotami tymczasowymi są: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. 2.2.6. Część VI: robót związanych z wykonaniem technologii uzdatniania wody, wyposażenia użytkowego i obsługowego zespołu SPA jacuzzi oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Szkoleniowo-ehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, w tym: wykonanie obiegu filtracji, zainstalowanie urządzeń ogrzewania wody, wykonanie technologii uzdatniania wody i dezynfekcji, urządzeń do masażu wodnego i powietrznego, wykonanie rozdzielni elektrycznej technologii, wykonanie prac montażowych oraz przeprowadzenie prób szczelności, uruchomienie kompleksu wraz z użyciem środków chemicznych i do dezynfekcji, sporządzenie dokumentacji powykonawczej z dostarczeniem instrukcji obsługi oraz szkoleniem personelu, wykonanie prac montażowych instalacji wentylacji mechanicznej, centrali, przewodów wentylacyjnych, przepustnic, tłumików wraz z izolacją i obudową kanałów wentylacyjnych. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywane są w projekcie i dokumentacji projektowej roboty towarzyszące oraz roboty tymczasowe. a) robotami towarzyszącymi są: uporządkowanie terenu inwestycji, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) robotami tymczasowymi są: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. 3.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 4. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pochodzące od konkretnych producentów są określone parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać towary (materiały i urządzenia), aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składając Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych, określony w pkt 10.9.3. s.i.w.z wraz z dokumentami wymaganymi w pkt. 10.9.5. i 10.9.6. s.i.w.z. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności) i gwarantują, wykonanie robót zgodnie z pozwoleniem na budowę. 6.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składając Opis rozwiązań równoważnych, określony w pkt 10.9.4. s.i.w.z wraz z dokumentami wymaganymi w pkt. 10.9.5. s.i.w.z. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności) i gwarantują, wykonanie robót zgodnie z pozwoleniem na budowę. 7.Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian. 8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wykonanie zamówienia według poniższego podziału: 8.1. część I: roboty budowlane związane z rozbudową Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, na działkach o nr 94/4 i 94/5 8.2. część II: roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji sanitarnych w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a 8.3. część III: roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji elektrycznych dla budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a 3.4. część IV: roboty budowlane związane z położeniem kostki brukowej na terenie wokół budynku i do wyjazdu na drogę miejską przy budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a 8.5. część V: roboty budowlano-wykończeniowe związane z położeniem wykładzin w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a 8.6. część VI: roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem technologii uzdatniania wody, wyposażenia użytkowego i obsługowego zespołu SPA jacuzzi oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku dla budynku Ośrodka Szkoleniowo Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a 9. Wykonawca składający ofertę na wykonanie więcej niż jednej części zamówienia winien podać w ofercie warunki wykonania każdej części oddzielnie. 10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej. Ilości robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na postawie dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.24.10-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: Dla części I: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) Dla części II: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Dla części III: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Dla części IV: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) Dla części V: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Dla części VI: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, nr 18 8200 0008 2001 0009 1457 0001 z dopiskiem WADIUM- robota budowlana - część I i/lub II, i/lub III, i/lub IV i/lub V i/lub VI, Nr sprawy: 7/PL-BY-UA/2013. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w Stowarzyszeniu Integracyjnym Magnum Bonum, ul. Krasickiego 4a, 22-300 Krasnystaw, pok.9 przed upływem terminu składania ofert. 5.Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1.gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 5.2.okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6.Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 6.2.poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium na podst. art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8.Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: Dotyczy części I: dwie roboty budowlane, każda o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto, z których każda polegała na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze co najmniej 4000 m3. i/lub Dotyczy części II: dwie roboty budowlane, każda o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto, obejmujące budowę lub przebudowę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. i/lub Dotyczy części III: dwie roboty budowlane, każda o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto, z których każda polegała na wykonaniu instalacji elektrycznych w obiekcie budowlanym. i/lub Dotyczy części IV: dwie roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni co najmniej 1500 m2. i/lub Dotyczy części V: dwie roboty, z których każda polegała na wykonaniu podłóg z wykładzin z PCV w ilości co najmniej 200 m2. i/lub Dotyczy części VI: dwie roboty, każda o wartości co najmniej 300 000 zł brutto, z których każda polegała na wykonaniu technologii uzdatniania wody i dezynfekcji.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli będzie dysonować: Dotyczy części I: jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno- budowlanej, i/lub Dotyczy części II: jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, i/lub Dotyczy części III: jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych, i/lub Dotyczy części IV: jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: drogowej i/lub Dotyczy części V: jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno- budowlanej, i/lub Dotyczy części VI: jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej: Dotyczy części I : 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), i/lub Dotyczy części II: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), i/lub Dotyczy części III: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), i/lub Dotyczy części IV: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), i/lub Dotyczy części V: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), i/lub Dotyczy części VI: 185 000,00 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  1.Wykaz winien wskazywać wykonane roboty budowlane: 1.1.Dotyczy części I: w zakresie budowy lub przebudowy budynków każdy o kubaturze co najmniej 4000 m3, oraz każda o wartości co najmniej zł 2 000 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, i/lub 1.2.Dotyczy części II: w zakresie budowy lub przebudowy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, każda o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, i/lub 1.3.Dotyczy części III: w zakresie wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym, każda o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, i/lub 1.4.Dotyczy części IV: w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej, każda o powierzchni co najmniej 1500 m2 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, i/lub 1.5.Dotyczy części V: w zakresie wykonania podłóg z wykładzin PCV, każda w ilości co najmniej 200 m2 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, i/lub 1.6.Dotyczy części VI: w zakresie wykonania technologii uzdatniania wody i dezynfekcji, każda o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 2.Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie oraz wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie robót budowlanych: 2.1.Dotyczy części I: w zakresie w zakresie budowy lub przebudowy budynku każdy o kubaturze co najmniej 4000 m3, oraz każdy o wartości co najmniej zł 2 000 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, i/lub 2.2.Dotyczy części II: w zakresie budowy lub przebudowy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, każda o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, i/lub 2.3.Dotyczy części III: w zakresie wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym, każda o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, i/lub 2.4.Dotyczy części IV: w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej, każda o powierzchni co najmniej 1500 m2 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, i/lub 2.5.Dotyczy części V: w zakresie: wykonania podłóg z wykładzin PCV, każda w ilości co najmniej 200 m2 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, i/lub 2.6.Dotyczy części VI: w zakresie: wykonania technologii uzdatniania wody i dezynfekcji, każda o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 3.W przypadku, gdy w wykazie, zostaną wykazane roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty budowlane określone w opisie sposobu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz inne roboty budowlane, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca wskazuje wartość wykonanych robót budowlanych określonych w opisie sposobu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia 4.Dowodami, są: 4.1.poświadczenie, 4.2.inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 4.1. 5.W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 4.1. i 4.2;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy dołączyć karty katalogowe oferowanych towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych - w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) lub rozwiązań równoważnych.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy wg Załącznika nr 6a (dla części I) i/lub Załącznika nr 6b (dla części II) i/lub Załącznika nr 6c (dla części III) i/lub Załącznika nr 6d (dla części IV) i/lub Załącznika nr 6e (dla części V) i/lub Załącznika nr 6f (dla części VI) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2.Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi) towarów (materiałów i urządzeń) opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i towarów (materiałów i urządzeń) oferowanych przez wykonawcę - w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych. 3.Opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych. 4.Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne gwarantują wykonanie robót zgodnie z pozwoleniem na budowę - w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) lub rozwiązań równoważnych wg Załącznika nr 7 do s.i.w.z. w przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych. 5.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy także wspólników spółki cywilnej). 6.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 7.Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt. 5 i 6 powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.). 8.Uzupełniony przez wykonawcę Harmonogram robót i płatności wg Załącznika nr 9a (dla części I) , Załącznika nr 9b (dla części II), Załącznika nr 9c (dla części III), Załącznika nr 9d (dla części IV), Załącznika nr 9e (dla części V), Załącznika nr 9f (dla części VI) do s.i.w.z. 9.Kosztorysy ofertowe opracowane metodą kalkulacji szczegółowej (dla każdej części odrębnie). 10.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w pkt III.4.3.. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 12.Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 8a (dla części I), Załącznik nr 8b (dla części II), Załącznik nr 8c (dla części III), Załącznik nr 8d (dla części IV), Załącznik nr 8e (dla części V), Załącznik nr 8f (dla części VI) do s.i.w.z. wraz z załącznikami do wzoru umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.magnumbonum.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Stowarzyszenie Integracyjne Magnum Bonum, ul. Krasickiego 4a, 22-300 Krasnystaw.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Stowarzyszenie Integracyjne Magnum Bonum, ul Krasickiego 4a, 22-300 Krasnystaw, pokój 9.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zadanie realizowane w ramach projektu Bez barier ponad granicami- integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i kulturę, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, w ramach Priorytetu 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Roboty budowlane związane z rozbudową Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, na działkach o nr 94/4 i 94/5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, na działkach o nr 94/4 i 94/5. Obiekt będzie pełnił funkcję rehabilitacyjno-noclegową dla Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie i dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem. W poziomie parteru połączony z istniejącym budynkiem, a w poziomie piętra z oranżerią. W budynku projektuje się windę oraz dwie klatki schodowe. Parametry geotechniczne: Długość budynku: 42,07m Szerokość budynku: 14.04m Wysokość budynku: 8,87m Powierzchnia zabudowy: 631,47m2 Powierzchnia całkowita: 2077,75m2 Powierzchnia użytkowa: 1622,70m2 Powierzchnia ruchu: 461,75m2 Kubatura: 4646m3 Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia obejmują poniżej wymienione prace i zadania: roboty ziemne, wykonanie ław i stropów fundamentowych, słupów i trzpieni, wykonanie ścian fundamentowych, wykonanie stropów i podciągów nad piwnicą, wykonanie ścian piwnic z cegły pełnej i nadziemia z bloczków gazobetonowych, wykonanie stropów, podciągów nad parterem, wykonanie attyki śr.wew1n. 362 cm otwory strop, wykonanie klatki schodowej, winda: wykonanie robót budowlanych szachtu windy, winda: dostawa i montaż urządzenia, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, stolarka okienna i drzwiowa, elementy zewnętrzne - kosze, ścianki działowe, strop z płyty GK 2x wodo i ognioodpornych na podwójnym ruszcie stalowym nad piętrem, wykonanie tynków, podłoża i posadzek, wykonanie elewacji i robót zewnętrznych. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie i dokumentacji projektowej robotami towarzyszącymi i tymczasowymi są: a) roboty towarzyszące: uporządkowanie terenu inwestycji, obsługa geodezyjna, obsługa geotechniczna, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysie lub przedmiarze, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) roboty tymczasowe: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, pomostów, wind, wyciągów i innych środków transportu materiałów i pracowników w trakcie wykonywania robót oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. Brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek robót towarzyszących, pomocniczych i tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na podstawie projektu oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędnych do wykonania robót zasadniczych, nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem uzgodnionym w umowie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.21.24.10-3, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.42.11.60-3, 45.31.31.00-5, 45.42.10.00-4, 45.42.11.31-1, 45.42.11.32-8, 45.26.25.20-2, 45.44.30.00-4, 45.32.10.00-3, 45.43.10.00-7, 45.43.10.00-8, 45.43.12.00-9, 45.43.22.10-9, 45.26.25.12-3, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.11.12.00-0, 45.26.10.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.07.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji sanitarnych w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, o którym mowa w części I,w tym: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, dostawy i montażu pochwytów dla osób niepełnosprawnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej, technologii kotłowni, wykonania przyłącza wodociągowego, wykonania przyłącza kanalizacyjnego, wykonania przyłącza gazowego, dostawy i montażu sauny fińskiej i parowej. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie i dokumentacji projektowej robotami towarzyszącymi i tymczasowymi są: a) robotami towarzyszącymi są: uporządkowanie terenu inwestycji, obsługa geodezyjna, obsługa geotechniczna, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) roboty tymczasowe: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, pomostów, wind, wyciągów i innych środków transportu materiałów i pracowników w trakcie wykonywania robót oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.30.00.00-0, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.12.00-8, 45.33.30.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.12.20-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.07.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji elektrycznych dla budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, o którym mowa w części I, w tym m.in: instalacji elektrycznej, telewizyjnej, pożarowej, odgromowej, oddymiania. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie i dokumentacji projektowej robotami towarzyszącymi i tymczasowymi są: a) robotami towarzyszącymi są: uporządkowanie terenu inwestycji, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) robotami tymczasowymi są: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.23.10-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 24.07.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Roboty budowlane związane z położeniem kostki brukowej na terenie wokół budynku i do wyjazdu na drogę miejską przy budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z położeniem kostki brukowej na terenie wokół budynku i do wyjazdu na drogę miejską przy budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, o którym mowa w części I, podzielonych na dwa etapy: ETAP I Wykonanie nawierzchni z kostki na istniejącym podłożu betonowym, Wykonanie obrzeży trawnikowych w kolorze grafitowym o wym. 6x20x100 cm na gruntocemencie 2,5 MPa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w kolorze obrzeży, Wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat. I-II, Ułożenie krawężników betonowych o wym.12x25x100 cm na podsypce z gruntocementu 2,5 MPa ustawione na pierwszej warstwie podbudowy z wykonaniem oporu z gruntocementu 205 MPa. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, bezfazowej gr.8 cm układanej na gruntocemencie MPa 2,5 gr. 3-5 cm ułożonej według projektu wykonawczego. Kostka 6 cm, np. CREATIV GABRO 35,0m2, Kostka gr. 8 cm, np. URBANIT 16x16 wapień muszlowy 169 m2, np. URBANIT 16x24 wapień muszlowy 428 m2, np. Urbanit grafitowy 16x24 cm 1650 m2. ETAP II Wykonanie nawierzchni z kostki z wykonaniem koryta i warstw podbudowy, Wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV, Wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, do 30 cm grunt kat. I-IV, Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II, Wykonanie warstw odsączających na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm, Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości nie mniejszej niż 2,5 MPa wykonywane sprzętem rolniczym, gr. podbudowy po zagęszczeniu 12 cm, Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości nie mniejszej niż 2,5 MPa wykonywane sprzętem rolniczym, każdy dalszy 1 cm gr. podbudowy po zagęszczeniu pow.12 cm do 15 cm, Dostawa piasku na podbudowę mechaniczne wbudowanie, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm, Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu z wykorzystaniem gruzu betonowego inwestora o granulacji 0/63 w ilości 70 % ilości, jaka jest wymagana do wykonania podbudowy, Wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat. I-II, Ułożenie krawężników betonowych o wym.12x25x100 cm na podsypce z gruntocementu MPa 2,5 ustawionych na pierwszej warstwie podbudowy z wykonaniem oporu z gruntocementu, Ustawienie krawężników drogowych łukowych ustawienie na łukach o promieniu do 3 m, Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, bezfazowej gr.8 cm układanej na gruntocemencie MPa 2,5 gr. 3-5 cm ułożonej według projektu wykonawczego i rodzaju kostki jak podano, lub równoważnej o nie gorszych parametrach, Kostka 6 cm, np. CREATIW GABRO 107 m2, np. KONTUR GABRO 45 m2, np. PROMENADA pakiet A wapień jurajski 324 m2, Kostka gr 8 cm np. URBANIT 16x16 wapień muszlowy 57 m2, np. URBANIT 16x24 wapień muszlowy 202 m2, np. Urbanit grafitowy 16x24 cm, Ręczne formowanie nasypów z gruntocementu MPa 2,50 z wyprofilowaniem stopni schodowych i podjazdu z dowozem samochodami samowyładowczymi, Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat. I-III, Wyłożenie schodów zewnętrznych i podjazdu kostką wg wykazu pasami o odmiennym kolorze - kostka 20x10 cm o gr.8 cm na gruntocemencie, Obłożenie schodów i podjazdu: stopień blokowy 160x40x15 cm szaro bursztynowy terrazo rustical szt 24, stopień blokowy 100x40x15 cm szaro bursztynowy terrazo rustical szt 16, stopień blokowy 80x40x15 cm szaro bursztynowy terrazo rustical szt 8 oraz płytą podestową 160x100x6 cm terrazo rustical szaro butsztynowy 5 szt. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywane są w projekcie i dokumentacji projektowej roboty towarzyszące oraz roboty tymczasowe. a)robotami towarzyszącymi są: uporządkowanie terenu inwestycji, obsługa geodezyjna, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) robotami tymczasowymi są: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, wyciągów i innych środków transportu materiałów i pracowników w trakcie wykonywania robót oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.40-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 28.10.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Roboty budowlano-wykończeniowe związane z położeniem wykładzin w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-wykończeniowych związanych z położeniem wykładzin w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, o którym mowa w części I w tym: mechaniczne szlifowanie podkładów jastrychowych, położenie warstw wyrównawczych i wygładzających - epoksydowy grunt wzmacniający (2 warstwy), zamocowanie siatki z włókna szklanego o oczku 10mmx10mm za pomocą masy szpachlowej szybkowiążącej do zagruntowanego podłoża, nawiercenie otworów w siatce 100cmx100cm w podkładzie, obsadzenie reperów w otworach i zniwelowanie ich do poziomu, wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy samopoziomującej, mechaniczne szlifowanie wylewki samopoziomującej, wklejanie ćwierćwałka z PCV w styk podłoża ze ścianą, położenie wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV, powierzchnie płaskie, wywinięcie wykładziny rulonowej PCV na ściany na wysokość 10cm a na cokolikach przy stopniach schodowych na wysokość średnio 25 cm, obramowanie krawędzi stopni schodowych z kątowników stalowych wraz z wypoziomowaniem, położenie wykładziny na stopnie schodowe z wykładziny rulonowej, położenie paneli PCV - posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstw izolacyjnych, ilość wykładziny w panelach do położenia: 742,93m2, ilość wykładziny w rolce do położenia: 255,12m2, ilość trepnos antypoślizgowy - 214,35m.b. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywane są w projekcie i dokumentacji projektowej roboty towarzyszące oraz roboty tymczasowe. a) robotami towarzyszącymi są: uporządkowanie terenu inwestycji, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) robotami tymczasowymi są: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.43.21.30-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem technologii uzdatniania wody, wyposażenia użytkowego i obsługowego zespołu SPA jacuzzi oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku dla budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót związanych z wykonaniem technologii uzdatniania wody, wyposażenia użytkowego i obsługowego zespołu SPA jacuzzi oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, w tym: wykonanie obiegu filtracji, zainstalowanie urządzeń ogrzewania wody, wykonanie technologii uzdatniania wody i dezynfekcji, zainstalowanie urządzeń do masażu wodnego i powietrznego, wykonanie rozdzielni elektrycznej technologii, wykonanie prac montażowych oraz przeprowadzenie prób szczelności, uruchomienie kompleksu wraz z użyciem środków chemicznych i do dezynfekcji, sporządzenie dokumentacji powykonawczej z dostarczeniem instrukcji obsługi oraz szkoleniem personelu, wykonanie prac montażowych instalacji wentylacji mechanicznej, centrali, przewodów wentylacyjnych, przepustnic, tłumików wraz z izolacją i obudową kanałów wentylacyjnych. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywane są w projekcie i dokumentacji projektowej roboty towarzyszące oraz roboty tymczasowe. a) robotami towarzyszącymi są: uporządkowanie terenu inwestycji, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) robotami tymczasowymi są: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.33.22.00-5, 45.33.12.10-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.04.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 87222 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
82066 - 2014 data 11.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Integracyjne "Magnum Bonum" w Krasnymstawie, ul. Kwiatowa 2, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, tel. 82 5761450, fax. 82 5761450.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  II.1.4).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  1.1.Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia (WE) Nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określającego przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą osoby fizyczne oraz osoby prawne będące obywatelami lub mające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty, kraju będącego beneficjentem w/w rozporządzenia, kraju będącego beneficjentem pomocy z instrumentu pomocy przedakcesyjnej ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiającym instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) lub państwa członkowskiego EOG. 1.2.Wszystkie dostawy i materiały, które mają być wykorzystane do realizacji zamówienia powinny pochodzić ze Wspólnoty lub krajów kwalifikujących się na podstawie art. 21 Rozporządzenia (WE) Nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określającego przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 1.3.Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dowód pochodzenia Zamawiającemu nie później niż w chwili wystawienia pierwszej faktury. 1.4.Świadectwo pochodzenia powinno zostać wystawione przez właściwe władze państwa pochodzenia dostaw i musi być zgodne z zasadami określonymi we właściwych przepisach Wspólnotowych. Termin kraj pochodzenia jest używany w znaczeniu określonym w art. 23 i 24 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny oraz innych aktów wspólnotowych dotyczących pochodzenia niepreferencyjnego..


Krasnystaw: Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie- VI części.


Numer ogłoszenia: 166852 - 2014; data zamieszczenia: 18.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 82066 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Stowarzyszenie Integracyjne "Magnum Bonum" w Krasnymstawie, ul. Kwiatowa 2, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, tel. 82 5761450, faks 82 5761450.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie- VI części..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie VI części. Zadanie realizowane w ramach projektu Bez barier ponad granicami- integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i kulturę, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, w ramach Priorytetu 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej. 1.1.Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia (WE) Nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określającego przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą osoby fizyczne oraz osoby prawne będące obywatelami lub mające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty, kraju będącego beneficjentem w/w rozporządzenia, kraju będącego beneficjentem pomocy z instrumentu pomocy przedakcesyjnej ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiającym instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) lub państwa członkowskiego EOG. 1.2.Wszystkie dostawy i materiały, które mają być wykorzystane do realizacji zamówienia powinny pochodzić ze Wspólnoty lub krajów kwalifikujących się na podstawie art. 21 Rozporządzenia (WE) Nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określającego przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 1.3.Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dowód pochodzenia Zamawiającemu nie później niż w chwili wystawienia pierwszej faktury. 1.4.Świadectwo pochodzenia powinno zostać wystawione przez właściwe władze państwa pochodzenia dostaw i musi być zgodne z zasadami określonymi we właściwych przepisach Wspólnotowych. Termin kraj pochodzenia jest używany w znaczeniu określonym w art. 23 i 24 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny oraz innych aktów wspólnotowych dotyczących pochodzenia niepreferencyjnego. 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, na działkach o nr 94/4 i 94/5, podzielone na 6 części. 2.2.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 2.2.1.Część I: robót budowlanych związanych z rozbudową Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, na działkach o nr 94/4 i 94/5. Obiekt będzie pełnił funkcję rehabilitacyjno-noclegową dla Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie i dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem. W poziomie parteru połączony z istniejącym budynkiem, a w poziomie piętra z oranżerią. W budynku projektuje się windę oraz dwie klatki schodowe. Parametry geotechniczne: Długość budynku: 42,07m Szerokość budynku: 14.04m Wysokość budynku: 8,87m Powierzchnia zabudowy: 631,47m2 Powierzchnia całkowita: 2077,75m2 Powierzchnia użytkowa: 1622,70m2 Powierzchnia ruchu: 461,75m2 Kubatura: 4646m3 Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia obejmują poniżej wymienione prace i zadania: roboty ziemne, wykonanie ław i stropów fundamentowych, słupów i trzpieni, wykonanie ścian fundamentowych, wykonanie stropów i podciągów nad piwnicą, wykonanie ścian piwnic z cegły pełnej i nadziemia z bloczków gazobetonowych, wykonanie stropów, podciągów nad parterem, wykonanie attyki śr.wew1n. 362 cm otwory strop, wykonanie klatki schodowej, winda: wykonanie robót budowlanych szachtu windy, winda: dostawa i montaż urządzenia, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, stolarka okienna i drzwiowa, elementy zewnętrzne - kosze, ścianki działowe, strop z płyty GK 2x wodo i ognioodpornych na podwójnym ruszcie stalowym nad piętrem, wykonanie tynków, podłoża i posadzek, wykonanie elewacji i robót zewnętrznych. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie i dokumentacji projektowej robotami towarzyszącymi i tymczasowymi są: a) roboty towarzyszące: uporządkowanie terenu inwestycji, obsługa geodezyjna, obsługa geotechniczna, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysie lub przedmiarze, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) roboty tymczasowe: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, pomostów, wind, wyciągów i innych środków transportu materiałów i pracowników w trakcie wykonywania robót oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. Brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek robót towarzyszących, pomocniczych i tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na podstawie projektu oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędnych do wykonania robót zasadniczych, nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem uzgodnionym w umowie. 2.2.2.Część II: robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, o którym mowa w pkt. 2.2.1., w tym: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, dostawy i montażu pochwytów dla osób niepełnosprawnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej, technologii kotłowni, wykonania przyłącza wodociągowego, wykonania przyłącza kanalizacyjnego, wykonania przyłącza gazowego, dostawy i montażu sauny fińskiej i parowej. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie i dokumentacji projektowej robotami towarzyszącymi i tymczasowymi są: a) robotami towarzyszącymi są: uporządkowanie terenu inwestycji, obsługa geodezyjna, obsługa geotechniczna, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) roboty tymczasowe: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, pomostów, wind, wyciągów i innych środków transportu materiałów i pracowników w trakcie wykonywania robót oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną 2.2.3.Część III: robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, o którym mowa w pkt. 2.2.1., w tym m.in: instalacji elektrycznej, telewizyjnej, pożarowej, odgromowej, oddymiania. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie i dokumentacji projektowej robotami towarzyszącymi i tymczasowymi są: a) robotami towarzyszącymi są: uporządkowanie terenu inwestycji, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) robotami tymczasowymi są: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. 2.2.4.Część IV: robót budowlanych związanych z położeniem kostki brukowej na terenie wokół budynku i do wyjazdu na drogę miejską przy budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, o którym mowa w pkt. 2.2.1., podzielonych na dwa etapy: ETAP I Wykonanie nawierzchni z kostki na istniejącym podłożu betonowym, Wykonanie obrzeży trawnikowych w kolorze grafitowym o wym. 6x20x100 cm na gruntocemencie 2,5 MPa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w kolorze obrzeży, Wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat. I-II, Ułożenie krawężników betonowych o wym.12x25x100 cm na podsypce z gruntocementu 2,5 MPa ustawione na pierwszej warstwie podbudowy z wykonaniem oporu z gruntocementu 205 MPa. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, bezfazowej gr.8 cm układanej na gruntocemencie MPa 2,5 gr. 3-5 cm ułożonej według projektu wykonawczego. Kostka 6 cm, np. CREATIV GABRO 35,0m2, Kostka gr. 8 cm, np. URBANIT 16x16 wapień muszlowy 169 m2, np. URBANIT 16x24 wapień muszlowy 428 m2, np. Urbanit grafitowy 16x24 cm 1650 m2. ETAP II Wykonanie nawierzchni z kostki z wykonaniem koryta i warstw podbudowy, Wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV, Wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, do 30 cm grunt kat. I-IV, Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II, Wykonanie warstw odsączających na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm, Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości nie mniejszej niż 2,5 MPa wykonywane sprzętem rolniczym, gr. podbudowy po zagęszczeniu 12 cm, Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości nie mniejszej niż 2,5 MPa wykonywane sprzętem rolniczym, każdy dalszy 1 cm gr. podbudowy po zagęszczeniu pow.12 cm do 15 cm, Dostawa piasku na podbudowę mechaniczne wbudowanie, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm, Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu z wykorzystaniem gruzu betonowego inwestora o granulacji 0/63 w ilości 70 % ilości, jaka jest wymagana do wykonania podbudowy, Wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat. I-II, Ułożenie krawężników betonowych o wym.12x25x100 cm na podsypce z gruntocementu MPa 2,5 ustawionych na pierwszej warstwie podbudowy z wykonaniem oporu z gruntocementu, Ustawienie krawężników drogowych łukowych ustawienie na łukach o promieniu do 3 m, Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, bezfazowej gr.8 cm układanej na gruntocemencie MPa 2,5 gr. 3-5 cm ułożonej według projektu wykonawczego i rodzaju kostki jak podano, lub równoważnej o nie gorszych parametrach, Kostka 6 cm, np. CREATIW GABRO 107 m2, np. KONTUR GABRO 45 m2, np. PROMENADA pakiet A wapień jurajski 324 m2, Kostka gr 8 cm np. URBANIT 16x16 wapień muszlowy 57 m2, np. URBANIT 16x24 wapień muszlowy 202 m2, np. Urbanit grafitowy 16x24 cm, Ręczne formowanie nasypów z gruntocementu MPa 2,50 z wyprofilowaniem stopni schodowych i podjazdu z dowozem samochodami samowyładowczymi, Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat. I-III, Wyłożenie schodów zewnętrznych i podjazdu kostką wg wykazu pasami o odmiennym kolorze - kostka 20x10 cm o gr.8 cm na gruntocemencie, Obłożenie schodów i podjazdu: stopień blokowy 160x40x15 cm szaro bursztynowy terrazo rustical szt 24, stopień blokowy 100x40x15 cm szaro bursztynowy terrazo rustical szt 16, stopień blokowy 80x40x15 cm szaro bursztynowy terrazo rustical szt 8 oraz płytą podestową 160x100x6 cm terrazo rustical szaro butsztynowy 5 szt. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywane są w projekcie i dokumentacji projektowej roboty towarzyszące oraz roboty tymczasowe. a)robotami towarzyszącymi są: uporządkowanie terenu inwestycji, obsługa geodezyjna, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) robotami tymczasowymi są: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, wyciągów i innych środków transportu materiałów i pracowników w trakcie wykonywania robót oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. 2.2.5.Część V: robót budowlano-wykończeniowych związanych z położeniem wykładzin w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, o którym mowa w pkt. 2.2.1., w tym: mechaniczne szlifowanie podkładów jastrychowych, położenie warstw wyrównawczych i wygładzających epoksydowy grunt wzmacniający (2 warstwy), zamocowanie siatki z włókna szklanego o oczku 10mmx10mm za pomocą masy szpachlowej szybkowiążącej do zagruntowanego podłoża, nawiercenie otworów w siatce 100cmx100cm w podkładzie, obsadzenie reperów w otworach i zniwelowanie ich do poziomu, wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy samopoziomującej, mechaniczne szlifowanie wylewki samopoziomującej, wklejanie ćwierćwałka z PCV w styk podłoża ze ścianą, położenie wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV, powierzchnie płaskie, wywinięcie wykładziny rulonowej PCV na ściany na wysokość 10cm a na cokolikach przy stopniach schodowych na wysokość średnio 25 cm, obramowanie krawędzi stopni schodowych z kątowników stalowych wraz z wypoziomowaniem, położenie wykładziny na stopnie schodowe z wykładziny rulonowej, położenie paneli PCV - posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstw izolacyjnych, ilość wykładziny w panelach do położenia: 742,93m2, ilość wykładziny w rolce do położenia: 255,12m2, ilość trepnos antypoślizgowy 214,35m.b. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywane są w projekcie i dokumentacji projektowej roboty towarzyszące oraz roboty tymczasowe. a) robotami towarzyszącymi są: uporządkowanie terenu inwestycji, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) robotami tymczasowymi są: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. 2.2.6. Część VI: robót związanych z wykonaniem technologii uzdatniania wody, wyposażenia użytkowego i obsługowego zespołu SPA jacuzzi oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Szkoleniowo-ehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, w tym: wykonanie obiegu filtracji, zainstalowanie urządzeń ogrzewania wody, wykonanie technologii uzdatniania wody i dezynfekcji, urządzeń do masażu wodnego i powietrznego, wykonanie rozdzielni elektrycznej technologii, wykonanie prac montażowych oraz przeprowadzenie prób szczelności, uruchomienie kompleksu wraz z użyciem środków chemicznych i do dezynfekcji, sporządzenie dokumentacji powykonawczej z dostarczeniem instrukcji obsługi oraz szkoleniem personelu, wykonanie prac montażowych instalacji wentylacji mechanicznej, centrali, przewodów wentylacyjnych, przepustnic, tłumików wraz z izolacją i obudową kanałów wentylacyjnych. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywane są w projekcie i dokumentacji projektowej roboty towarzyszące oraz roboty tymczasowe. a) robotami towarzyszącymi są: uporządkowanie terenu inwestycji, wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. b) robotami tymczasowymi są: Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. 3.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 4. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pochodzące od konkretnych producentów są określone parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać towary (materiały i urządzenia), aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składając Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych, określony w pkt 10.9.3. s.i.w.z wraz z dokumentami wymaganymi w pkt. 10.9.5. i 10.9.6. s.i.w.z. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności) i gwarantują, wykonanie robót zgodnie z pozwoleniem na budowę. 6.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składając Opis rozwiązań równoważnych, określony w pkt 10.9.4. s.i.w.z wraz z dokumentami wymaganymi w pkt. 10.9.5. s.i.w.z. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności) i gwarantują, wykonanie robót zgodnie z pozwoleniem na budowę. 7.Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian. 8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wykonanie zamówienia według poniższego podziału: 8.1. część I: roboty budowlane związane z rozbudową Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, na działkach o nr 94/4 i 94/5 8.2. część II: roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji sanitarnych w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a 8.3. część III: roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji elektrycznych dla budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a 3.4. część IV: roboty budowlane związane z położeniem kostki brukowej na terenie wokół budynku i do wyjazdu na drogę miejską przy budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a 8.5. część V: roboty budowlano-wykończeniowe związane z położeniem wykładzin w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a 8.6. część VI: roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem technologii uzdatniania wody, wyposażenia użytkowego i obsługowego zespołu SPA jacuzzi oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku dla budynku Ośrodka Szkoleniowo Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a 9. Wykonawca składający ofertę na wykonanie więcej niż jednej części zamówienia winien podać w ofercie warunki wykonania każdej części oddzielnie. 10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej. Ilości robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na postawie dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.24.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zadanie realizowane w ramach projektu Bez barier ponad granicami- integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i kulturę, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, w ramach Priorytetu 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Roboty budowlane związane z rozbudową Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego- Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, na działkach o nr 94/4 i 94/5.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
7.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Perfekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lwowska 105, 22-100 Chełm, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2856167,85 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2697634,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  2303616,39
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5502955,87


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji sanitarnych w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Perfekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lwowska 105, 22-100 Chełm, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 910779,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  854038,95


 • Oferta z najniższą ceną:
  774900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1375865,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji elektrycznych dla budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poleksbud Trade Sp. z o.o., ul. Hajdowska 14, 20-231 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 250405,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  228540,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  228540,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  306196,62


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Roboty budowlane związane z położeniem kostki brukowej na terenie wokół budynku i do wyjazdu na drogę miejską przy budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HEN-BUD Sp. z o.o., ul. Turystyczna 134D, 20-258 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 557300,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  397536,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  397536,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  609310,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem technologii uzdatniania wody, wyposażenia użytkowego i obsługowego zespołu SPA jacuzzi oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku dla budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sanell Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 91-342 Łódź, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 619479,01 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  541596,45


 • Oferta z najniższą ceną:
  541596,45
  / Oferta z najwyższą ceną:
  541596,45


 • Waluta:
  PLN.


Zielona Góra: Wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z remontem kwater w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora


Numer ogłoszenia: 138471 - 2015; data zamieszczenia: 19.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 82066 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4519200, faks 068 4519230.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z remontem kwater w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z remontem kwater w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora, w zakresie nie wymagającym projektu i pozwolenia na budowę. Zakres robót budowlanych obejmuje głównie roboty: malarskie, posadzkarskie, tynkarskie, murarskie, stolarskie, instalacyjne (elektryczne, wod-kan, gazowe) oraz wymianę urządzeń i wyposażenia. Rodzaj robót i ich ilość ujęto w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 11 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót- załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiary robót zawierają listę robót i sumaryczną ilość robót planowanych do wykonania w 2013 r. w kwaterach administrowanych przez OReg WAM Zielona Góra. Rzeczywisty zakres i ilość robót będzie ustalany indywidualnie dla każdej kwatery, w zależności od stanu danej kwatery i jej potrzeb remontowych oraz każdorazowo określany w zleceniu wykonania remontu danej kwatery wystawionym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powierzenia robót w innym zakresie niż określony w przedmiarach robót - załącznik nr 11. W tym przypadku wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzonych na podstawie obmiaru robót i odpowiadających im pozycji katalogów KNR, w oparciu o wymienione w ofercie składowe do kosztorysowania robót, wg § 7 ust. 5 załączonej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu kwater w takiej liczbie, jaka wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego. Zlecenie wykonania remontu danej kwatery będzie podstawą przystąpienia do remontu. Zlecenie zawierać będzie: adres danej kwatery, protokół typowania robót, ilość robót, termin wykonania prac, termin przekazania placu budowy, koszt wykonania remontu danej kwatery wynikający z jednostkowych cen określonych w ofertowym kosztorysie uproszczonym. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonane prace (w zakresie dotyczącym indywidualnie każdej kwatery) a na wbudowane wyposażenie na okres zgodny z gwarancją producenta. Wykonawca w ramach wykonania zamówienia jest zobowiązany do utylizacji gruzu i innych odpadów nie nadających się do wykorzystania, w miejscach zorganizowanego składowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.42.00.00-7, 45.44.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z remontem kwater w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZPU BUDOMET, {Dane ukryte}, 65-154 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16112,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21159,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  21159,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25668,94


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z remontem kwater w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: Zakład Remontowo Budowlany Sebastian Skabek; - lider; Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Kordian Przybytek - partner, {Dane ukryte}, 68-114 Tomaszowo, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31413,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28038,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  28038,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36548,58


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z remontem kwater w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZAPOL Budownictwo Lech Zapolski, {Dane ukryte}, 66-440 Skwierzyna, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 61600,73 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  52940,62


 • Oferta z najniższą ceną:
  52940,62
  / Oferta z najwyższą ceną:
  64512,59


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
Wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z remontem kwater w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZAPOL Budownictwo Lech Zapolski, {Dane ukryte}, 66-440 Skwierzyna, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22924,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22584,69


 • Oferta z najniższą ceną:
  22584,69
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22584,69


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Kwiatowa 2, 22-300 Krasnystaw
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: magnumbonum@wp.pl
tel: 82 5761450
fax: 82 5761450
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-03-26
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 8206620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-03-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.magnumbonum.pl
Informacja dostępna pod: Stowarzyszenie Integracyjne Magnum Bonum, ul. Krasickiego 4a, 22-300 Krasnystaw
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212410-3 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych oferujących miejsca noclegowe
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233140-2 Roboty drogowe
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45262520-2 Roboty murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45313100-5 Instalowanie wind
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45431000-7 Kładzenie płytek
45431200-9 Kładzenie glazury
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45432210-9 Wykładanie ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z remontem kwater w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora ZPU BUDOMET
Zielona Góra
2015-09-19 21 159,00
Wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z remontem kwater w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora Konsorcjum: Zakład Remontowo Budowlany Sebastian Skabek; - lider; Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Kordian Przybytek - partner
Tomaszowo
2015-09-19 28 038,00
Wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z remontem kwater w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora ZAPOL Budownictwo Lech Zapolski
Skwierzyna
2015-09-19 52 940,00
Wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z remontem kwater w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora ZAPOL Budownictwo Lech Zapolski
Skwierzyna
2015-09-19 22 584,00
Roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem technologii uzdatniania wody, wyposażenia użytkowego i obsługowego zespołu SPA jacuzzi oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku dla budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Cen Sanell Sp. z o.o.
Łódź
2014-05-18 541 596,00