Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Kraków: Usługi odśnieżania
ND Nr dokumentu 82170-2011
PD Data publikacji 12/03/2011
OJ Dz.U. S 50
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 09/03/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 14/04/2011
DT Termin 20/04/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
45233141 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77314100 - Usługi w zakresie trawników
90430000 - Usługi likwidacji ścieków
90491000 - Usługi kontroli ścieków
90610000 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
90641000 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
OC Pierwotny kod CPV 45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
45233141 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77314100 - Usługi w zakresie trawników
90430000 - Usługi likwidacji ścieków
90491000 - Usługi kontroli ścieków
90610000 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
90641000 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl

12/03/2011    S50    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Usługi odśnieżania

2011/S 50-082170

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Do wiadomości: Janina Kubica
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Do wiadomości: Krzysztof Molik
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126379000-142
E-mail: k.molik@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663
Internet: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56
Do wiadomości: Beata Jaśko
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126382603
E-mail: b.jasko@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663
Internet: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Do wiadomości: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126372879
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663
Internet: www.zdw.krakow.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Jednostka budżetowa
Inne Zarządzanie drogami wojewódzkimi
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16
Główne miejsce świadczenia usług drogi wojewódzkie na terenie województwa małopolskiego.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Oczyszczenie ścieków terenowych i przykrawężnikowych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Poszerzenie korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Kompleksowa naprawa przełomów,
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
Usługi i roboty stanowiące przedmiot zamówienia zostały podzielone na następujące grupy robót:
Grupa 1. Pobocza.
Grupa 2. Odwodnienie.
Grupa 3. Chodniki.
Grupa 4. Bezpieczeństwo.
Grupa 5. Estetyka.
Grupa 6. Wycinka i sadzenie drzew.
Grupa 7. Naprawa korpusu drogi.
Grupa 8. Zimowe utrzymanie dróg.
Grupa 9. Remonty cząstkowe.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77211500, 77211600, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 90430000, 90491000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
II.1.8)Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków.
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 774, 780.
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 780, 781.
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 781.
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 791.
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 933.
Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 948, 949.
Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice.
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 783, 791.
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 773, 794.
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 775, 776.
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 768, 964.
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 965.
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice.
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 946, 956, 957.
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 965, 966.
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 955, 956, 953.
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 964, 968.
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 964, 966.
Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 967.
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów.
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 768.
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 964.
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 973.
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 975, 973.
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 975.
Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 975.
Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 977.
Zadanie 8. Droga wojewódzka Nr 977.
Zadanie 9. Droga wojewódzka Nr 977.
Zadanie 10. Droga wojewódzka Nr 977, 979.
Zadanie 11. Droga wojewódzka Nr 977.
Zadanie 12. Droga wojewódzka Nr 977.
Zadanie 13. Droga wojewódzka Nr 980.
Zadanie 14. Droga wojewódzka Nr 980.
Zadanie 15. Droga wojewódzka Nr 981.
Zadanie 16. Droga wojewódzka Nr 982.
Zadanie 17. Droga wojewódzka Nr 984.
Zadanie 18. Droga wojewódzka Nr 993.
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz.
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 957, 962.
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 958, 959.
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 960, 961.
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 968.
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 969.
Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 969.
Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 971.
Zadanie 8. Droga wojewódzka Nr 975.
Zadanie 9. Droga wojewódzka Nr 981.
II.2.2)Opcje
Tak
proszę podać opis takich opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia robót w mniejszym zakresie, a także zmian w ilości i rodzaju robót w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje wykonanie w 50 % zamówienia.
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 774, 780
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Estetyka:
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 45233140, 90430000, 90491000, 77211600

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 774 odc. 010 km 0+000 - odc. 040 km 0+415; Nr 780 odc .010 km 0+000 - odc. 150 km 0+000.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 780, 781
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Estetyka:
— Koszenie traw.
Naprawa korpusu drogi:
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 90430000, 90491000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 780 odc. 150 km 0+000 - odc. 350 km 0+414; Nr 781 odc. 010 km 0+000 - odc. 140 km 5+028.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 781
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Estetyka:
— Koszenie traw.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233140, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 90430000, 90491000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 781 odc. 150 km 0+000 - odc. 230 km 3+680.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 791
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Estetyka:
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211600, 90430000, 90491000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 791 odc. 120 km 0+000 - odc. 270 km 0+156.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 5 NAZWA Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 933
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach.
Odwodnienie:
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Estetyka:
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233140, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211600, 90430000, 90491000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 933 odc. 010 km 0+000 - odc. 210 km 0+584.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 6 NAZWA Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 948, 949
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach.
Odwodnienie:
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Estetyka:
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211600, 90430000, 90491000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 948 odc. 010 km 0+000 - odc. 100 km 0+119; Nr 949 odc. 010 km 0+000 - odc. 110 km 2+212.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 7 NAZWA Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 783, 791
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Kompleksowa naprawa przełomów,
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 90430000, 90491000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 783 odc.010/0,000 -420/1,227; Nr 791 odc.010/0,000 -110/2,808.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 8 NAZWA Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 773, 794
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 90430000, 90491000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 773 odc.010/0,000-150/1,618; Nr 794 odc.010/0,000-240/1,554.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 9 NAZWA Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 775, 776
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 90430000, 90491000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 775 odc.010/0,000 -140/1,921; Nr 776 odc.010/0,000 -140/1,772.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 10 NAZWA Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 768, 964
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Kompleksowa naprawa przełomów,
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 90430000, 90491000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 768 odc. 010/0,000 -050/3,487; Nr 964 odc.450/0,000 -520/1,481.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 11 NAZWA Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 965
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 90430000, 90491000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 965 odc.010/0,000 -110/0,415.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 12 NAZWA Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 946, 956, 957
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000, 90491000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 946 odc.010/0,000-090/0,181; Nr 956 odc.030/0,000-130/1,630; Nr 957 odc.010/0,00-080/4,141,odc.080/4,141-080/9,247.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 13 NAZWA Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 965, 966
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000, 90491000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 965 odc.120/0,000-240/1,766; Nr 966 odc.100/0,00-130/0,724,odc.140/0,00-250/1,088.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 14 NAZWA Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 955, 956, 953
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000, 90491000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 955 odc.010/0,00-030/0,000; Nr 956 odc.010/0,00-030/0,000; Nr 953 odc.010/0,00-070/3,631.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 15 NAZWA Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 964, 968
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000, 90491000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 964odc.010/0,000-130/1,167, odc.140/0,00-260/0,607; Nr 968 odc.010/0,00-020/3,884.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 16 NAZWA Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 964, 966
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000, 90491000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 964 odc.270/0,00-420/1,112,odc. 420/1,112-440/2,391; Nr 966 odc.010/0+000 -090/1+454.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 17 NAZWA Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 967
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000, 90491000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 967 odc.010/0,000-170/1,870.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 18 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 768
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 768 odc.od 060 km 0+000 do 150 km 0+718.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 19 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 964
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Kompleksowa naprawa przełomów,
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 964 odc.od 530 km 0+000 do 580 km 2+259.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 20 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 973
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Poszerzenie korpusu drogi.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 973 odc.od 010 km 0+000 do 100 km 4+532.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 21 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 975, 973
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 975 odc.010 km 0+000 do odcinek 040 km 1+830, Nr 973 odc 11 km 0+000 do odc.140 km 0+991.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 22 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 975
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Kompleksowa naprawa przełomów,
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 975 odc.od 050 km 0+000 do 170 km 1+356.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 23 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 975
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 975 odc.od 170 km 1+356 do 240 km 2+733.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 24 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 977
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 977 odc.od 010 km 0+000 do 070 km 0+887.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 25 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 8. Droga wojewódzka Nr 977
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Poszerzenie korpusu drogi.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 977 odc.od 080 km 0+000 do 140 km 4+104.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 26 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 9. Droga wojewódzka Nr 977
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 977 odc.od 150 km 0+000 do 190 km 1+ 153.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 27 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 10. Droga wojewódzka Nr 977, 979
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 977 odc.010 km 0+000 do odcinek 040 km 1+830; Nr 979 odc.11 km 0+000 do odc.140 km 0+991.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 28 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 11. Droga wojewódzka Nr 977
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 977 odc.od 230 km 0+000 do 270 km 3+164.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 29 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 12. Droga wojewódzka Nr 977
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 977 odc.od 280 km 0+000 do 290 3+164.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 30 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 13. Droga wojewódzka Nr 980
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 980 odc.od 010 km 0+000 do 070 km 0+130.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 31 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 14. Droga wojewódzka Nr 980
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 980 odc.od 070 km 0+130 do 130 km 9+603.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 32 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 15. Droga wojewódzka Nr 981
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 981odc.od 010 km 0+000 do 055 km 1+510.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 33 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 16. Droga wojewódzka Nr 982
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 982 odc.od 010 km 0+000 do 060 km 6+167.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 34 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 17. Droga wojewódzka Nr 984
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Kompleksowa naprawa przełomów,
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 984 odc.od 010 km 0+000 do 060 km 0+947.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 35 NAZWA Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 18. Droga wojewódzka Nr 993
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 77211500, 77211600, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 993 odc.od 010 km 0+000 do 060 km 5+337.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 36 NAZWA Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 957, 962
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Kompleksowa naprawa przełomów,
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232452, 45233141, 45233142, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 957 odc.090 km 0+000 do odc. 190 km 3+038; Nr 962 odc.010 km 0+000 do odc. 040 km 1+270.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 37 NAZWA Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 958, 959
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Kompleksowa naprawa przełomów,
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 958 odc. 010 km 0+000 do odc. 080 km 14+569; Nr 959 odc.010 km 0+000 do 1+086.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 38 NAZWA Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 960, 961
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Kompleksowa naprawa przełomów,
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 45233220

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Drogi wojewódzkie: Nr 960 odc. 010 km 0+000 do odc. 030 km 3+428; Nr 961odc. 010 km 0+000 do 7+657.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 39 NAZWA Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 968
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Kompleksowa naprawa przełomów,
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232452, 45233141, 45233142, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 968 odc. 030 km 0+000 do odc.070 km 5+940.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 40 NAZWA Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 969
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Kompleksowa naprawa przełomów,
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232452, 45233141, 45233142, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 969 odc. 090 km 0+000 do odc. 160 km 3+532.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 41 NAZWA Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 969
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Kompleksowa naprawa przełomów,
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 969 odc. 090 km 0+000 do odc. 160 km 3+532.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 42 NAZWA Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 971
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Kompleksowa naprawa przełomów,
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 971 odc. 010 km 0+000 do odc. 070 km 3+665.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 43 NAZWA Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 8. Droga wojewódzka Nr 975
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Kompleksowa naprawa przełomów,
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232452, 45233141, 45233142, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 975 odc. 250 km 0+000 do odc. 290 km 6+973.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 44 NAZWA Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 9. Droga wojewódzka Nr 981
1)KRÓTKI OPIS
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Kompleksowa naprawa przełomów,
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 90430000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Droga wojewódzka Nr 981odc. 060 km 0+000 do odc. 150 km 5+219.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków:
Zad. Nr 1 - 30 000 PLN.
Zad. Nr 2 - 35 000 PLN.
Zad. Nr 3 - 20 000 PLN.
Zad. Nr 4 - 22 000 PLN.
Zad. Nr 5 - 25 000 PLN.
Zad. Nr 6 - 35 000 PLN.
Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice.
Zad. Nr 1 - 52 000 PLN.
Zad. Nr 2 - 58 000 PLN.
Zad. Nr 3 - 40 000 PLN.
Zad. Nr 4 - 20 000 PLN.
Zad. Nr 5 - 18 000 PLN.
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice.
Zad. Nr 1 - 80 000 PLN.
Zad. Nr 2 - 85 000 PLN.
Zad. Nr 3 - 40 000 PLN.
Zad. Nr 4 - 60 000 PLN.
Zad. Nr 5 - 50 000 PLN.
Zad. Nr 6 - 43 000 PLN.
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów.
Zad. Nr 1 - 18 000 PLN.
Zad. Nr 2 - 18 000 PLN.
Zad. Nr 3 - 18 000 PLN.
Zad. Nr 4 - 15 000 PLN.
Zad. Nr 5 - 20 000 PLN.
Zad. Nr 6 - 21 000 PLN.
Zad. Nr 7 - 15 000 PLN.
Zad. Nr 8 - 17000 PLN.
Zad. Nr 9 - 8 000 PLN.
Zad. Nr 10 - 15 000 PLN.
Zad. Nr 11 - 14 000 PLN.
Zad. Nr 12 - 17 000 PLN.
Zad. Nr 13 - 19 000 PLN.
Zad. Nr 14 - 20 000 PLN.
Zad. Nr 15 - 8 000 PLN.
Zad. Nr 16 - 10 000 PLN.
Zad. Nr 17 - 15 000 PLN.
Zad. Nr 18 - 16 000 PLN.
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz.
Zad. Nr 1 - 55 000 PLN.
Zad. Nr 2 - 50 000 PLN.
Zad. Nr 3 - 25 000 PLN.
Zad. Nr 4 - 40 000 PLN.
Zad. Nr 5 - 35 000 PLN.
Zad. Nr 6 - 35 000 PLN.
Zad. Nr 7 - 25 000 PLN.
Zad. Nr 8 - 20 000 PLN.
Zad. Nr 9 - 30 000 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Nie dotyczy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Nie dotyczy.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy spełniają warunek jeżeli wykażą, że zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonywał bądź wykonuje usługi zimowego utrzymania dróg na łącznej długości co najmniej 15 km na drogach krajowych, wojewódzkich lub powiatowych.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - wykonawcy spełniają warunek jeżeli wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
Uwagi: Spełnienie tych warunków umożliwia Wykonawcy złożenie ofert na dowolną ilość zadań.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunki oraz wykażą,że nie podklegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1Ustawy złożyć następujące dokumenty:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, należy przedłożyć:
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - (uwaga! oprócz oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie wykonawca winien również złożyć oświadczenie o którym mowa w pkt. 2.1
2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2.6 aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.7 Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 5-8, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organemsamorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w punkcie 2 ppkt. od 2.1 do 2.6
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt. 2 ppkt. 2.2 - 2.4 i ppkt. 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2) pkt. 2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1) lit. a i c oraz ppkt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 1.4 oraz pkt 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej - wykonawcy spełniają warunek jeżeli wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.
W zakresie wykazania spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu należy przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy spełniają warunek jeżeli wykażą, że zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonywał bądź wykonuje usługi zimowego utrzymania dróg na łącznej długości co najmniej 15 km na drogach krajowych, wojewódzkich lub powiatowych.
W zakresie wykazania spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu należy przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DI-3-271-10/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 14.4.2011
Dokumenty odpłatne
podać cenę 111,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Podana cena dotyczy SIWZ wraz z załącznikami dla wszystkich zadań, w przypadku zamówienia na wybrane zadania cena zostanie odpowiednio pomniejszona.Na podstawie faktury - gotówką w kasie zamawiającego, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.4.2011 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.4.2011 - 10:00

Miejsce

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, II piętro,pok.218.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.4.2014 r. Zadanie finansowane jest ze środków Województwa Małopolskiego.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych –KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zgodnie z przepisami działu VI środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie ustawy z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych –KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
9.3.2011
TI Tytuł PL-Kraków: Usługi odśnieżania
ND Nr dokumentu 116626-2011
PD Data publikacji 13/04/2011
OJ Dz.U. S 72
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 08/04/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 27/04/2011
DT Termin 04/05/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
45233141 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77314100 - Usługi w zakresie trawników
90430000 - Usługi likwidacji ścieków
90491000 - Usługi kontroli ścieków
90610000 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
90641000 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
OC Pierwotny kod CPV 45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
45233141 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77314100 - Usługi w zakresie trawników
90430000 - Usługi likwidacji ścieków
90491000 - Usługi kontroli ścieków
90610000 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
90641000 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
RC Kod NUTS PL21

13/04/2011    S72    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Usługi odśnieżania

2011/S 72-116626

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603. E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl. Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.3.2011, 2011/S 50-082170)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77211500, 77211600, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 90430000, 90491000

Usługi odśnieżania.

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

Roboty odwadniające.

Zamiast: 

Informacje na temat części.

Część nr 14 Nazwa Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 955, 956, 953.

3) Wielkość lub zakres:

Drogi wojewódzkie: Nr 955 odc.010/0,00-030/0,000; Nr 956 odc.010/0,00-030/0,000; Nr 953 odc.010/0,00-070/3,631.

Część nr 21 Nazwa Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 975, 973.

3) Wielkość lub zakres:

Drogi wojewódzkie: Nr 975 odc.010 km 0+000 do odcinek 040 km 1+830, Nr 973 odc 11 km 0+000 do odc.140 km 0+991.

Część nr 27 Nazwa Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 10. Droga wojewódzka Nr 977, 979.

3) Wielkość lub zakres:

Drogi wojewódzkie: Nr 977 odc.010 km 0+000 do odcinek 040 km 1+830; Nr 979 odc.11 km 0+000 do odc.140 km 0+991.

Część nr 37 Nazwa Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 958, 959.

3) Wielkość lub zakres:

Drogi wojewódzkie: Nr 958 odc. 010 km 0+000 do odc. 080 km 14+569; Nr 959 odc.010 km 0+000 do 1+086.

Część nr 40 Nazwa Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 969.

Droga wojewódzka Nr 969 odc. 090 km 0+000 do odc. 160 km 3+532.

Część nr 41 Nazwa Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 969.

3) Wielkość lub zakres:

Droga wojewódzka Nr 969 odc. 090 km 0+000 do odc. 160 km 3+532.

Część nr 42 Nazwa Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 971.

1) Krótki opis:

Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:

Pobocza:

— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,

— Ścięcie zawyżonych poboczy.

Odwodnienie:

— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,

— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.

Chodniki:

— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,

— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,

— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.

Bezpieczeństwo:

— Naprawa barier stalowych.

Estetyka:

— Oczyszczenie nawierzchni,

— Koszenie traw.

Wycinka i sadzenie drzew:

— Wycinka drzew.

Zimowe utrzymanie dróg:

— Zimowe utrzymanie dróg.

Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):

— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,

— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),

— Kompleksowa naprawa przełomów,

— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,

— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

2) Wspólny słownik zamówień (CPV):

90620000, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 90430000

3) Wielkość lub zakres:

Droga wojewódzka Nr 971 odc. 010 km 0+000 do odc. 070 km 3+665.

Część nr 43 Nazwa Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 8. Droga wojewódzka Nr 975.

3) Wielkość lub zakres:

Droga wojewódzka Nr 975 odc. 250 km 0+000 do odc. 290 km 6+973.

Część nr 44 Nazwa Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 9. Droga wojewódzka Nr 981.

1) Krótki opis:

Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:

Pobocza:

— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,

— Ścięcie zawyżonych poboczy.

Odwodnienie:

— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,

— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.

Chodniki:

— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,

— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,

— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.

Bezpieczeństwo:

— Naprawa barier stalowych.

Estetyka:

— Oczyszczenie nawierzchni,

— Koszenie traw.

Wycinka i sadzenie drzew:

— Wycinka drzew.

Zimowe utrzymanie dróg:

— Zimowe utrzymanie dróg.

Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):

— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,

— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),

— Kompleksowa naprawa przełomów,

— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,

— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

2) Wspólny słownik zamówień (CPV):

90620000, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90610000,90630000, 90641000, 45233220, 90430000

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 14.4.2011

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.4.2011 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 20.4.2011 (10:00)

Powinno być: 

Informacje na temat części.

Część nr 14 Nazwa Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 955, 956, 953.

3) Wielkość lub zakres:

Drogi wojewódzkie: Nr 955 odc.010/0,00-020/6,704; Nr 956 odc.010/0,00-030/0,000; Nr 953 odc.010/0,00-070/3,631.

Część nr 21 Nazwa Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 975, 973.

3) Wielkość lub zakres:

Drogi wojewódzkie: Nr 975 odc.010 km 0+000 do odcinek 040 km 1+830, Nr 973 odc 110 km 0+000 do odc.140 km 0+991.

Część nr 27 Nazwa Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 10. Droga wojewódzka Nr 977, 979.

3) Wielkość lub zakres:

Drogi wojewódzkie: Nr 977 odc.200 km 0+000 do odc.220 km 5+507; Nr 979 odc.010 km 0+000 do odc.020 km 1+518.

Część nr 37 Nazwa Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 958, 959.

3) Wielkość lub zakres:

Drogi wojewódzkie: Nr 958 odc. 010 km 0+000 do odc. 080 km 14+569; Nr 959 odc.010 km 0+000 do 1+085.

Część nr 40 Nazwa Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 969.

Droga wojewódzka Nr 969 odc. 010 km 0+000 do odc. 080 km 6+942.

Część nr 41 Nazwa Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 969.

3) Wielkość lub zakres:

Droga wojewódzka Nr 969 odc. 090 km 0+000 do odc. 160 km 3+481.

Część nr 42 Nazwa Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 971.

1) Krótki opis:

Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:

Pobocza:

— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,

— Ścięcie zawyżonych poboczy.

Odwodnienie:

— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,

— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.

Chodniki:

— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,

— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,

— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.

Bezpieczeństwo:

— Naprawa barier stalowych.

Estetyka:

— Koszenie traw.

Wycinka i sadzenie drzew:

— Wycinka drzew.

Zimowe utrzymanie dróg:

— Zimowe utrzymanie dróg.

Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):

— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,

— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),

— Kompleksowa naprawa przełomów,

— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,

— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

2) Wspólny słownik zamówień (CPV):

90620000, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 90430000

3) Wielkość lub zakres:

Droga wojewódzka Nr 971 odc. 010 km 0+000 do odc. 070 km 3+655.

Część nr 43 Nazwa Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 8. Droga wojewódzka Nr 975.

3) Wielkość lub zakres:

Droga wojewódzka Nr 975 odc. 250 km 0+000 do odc. 290 km 4+120 i odc. 290 km 4+280 do 6+973.

Część nr 44 Nazwa Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 9. Droga wojewódzka Nr 981.

1) Krótki opis:

Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:

Pobocza:

— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,

— Ścięcie zawyżonych poboczy.

Odwodnienie:

— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,

— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie.

Chodniki:

— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,

— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,

— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.

Bezpieczeństwo:

— Naprawa barier stalowych.

Estetyka:

— Koszenie traw.

Wycinka i sadzenie drzew:

— Wycinka drzew.

Zimowe utrzymanie dróg:

— Zimowe utrzymanie dróg.

Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):

— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,

— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),

— Kompleksowa naprawa przełomów,

— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,

— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

2) Wspólny słownik zamówień (CPV):

90620000, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 90430000

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 27.4.2011

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 4.5.2011 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 4.5.2011 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł PL-Kraków: Usługi odśnieżania
ND Nr dokumentu 348844-2011
PD Data publikacji 08/11/2011
OJ Dz.U. S 214
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 04/11/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
45233141 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77314100 - Usługi w zakresie trawników
90430000 - Usługi likwidacji ścieków
90491000 - Usługi kontroli ścieków
90610000 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
90641000 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
OC Pierwotny kod CPV 45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
45233141 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77314100 - Usługi w zakresie trawników
90430000 - Usługi likwidacji ścieków
90491000 - Usługi kontroli ścieków
90610000 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
90641000 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

08/11/2011    S214    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Usługi odśnieżania

2011/S 214-348844

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Janina Kubica
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujące między innymi:
Pobocza:
— Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach,
— Ścięcie zawyżonych poboczy.
Odwodnienie:
— Renowacja, pogłębianie i odmulanie istniejących rowów,
— Regulacja wysokościowa studzienek, kratek ściekowych i włazów oraz uzupełnienie włazów i kratek ściekowych,
— Wykonanie i remont przykanalików, rur kanalizacyjnych,
— Oczyszczenie ścieków terenowych i przykrawężnikowych,
— Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików, rur kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
— Oczyszczenie, udrożnienie studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, przykanalików, kanalizacji, przepustów,
— Remont, wykonanie ścieków przykrawężnikowych i korytek ściekowych,
— Czyszczenie osadników i separatorów wraz z kanalizacją oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie,
— Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dróg.
Chodniki:
— Ułożenie, wymiana krawężników betonowych,
— Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych,
— Wykonanie, wymiana nawierzchni i remont chodnika z elementów betonowych.
Bezpieczeństwo:
— Naprawa barier stalowych.
Estetyka:
— Pielęgnacja drzew. Podcinanie gałęzi i konarów drzew,
— Oczyszczenie nawierzchni,
— Koszenie traw.
Wycinka i sadzenie drzew:
— Wycinka drzew,
— Sadzenie drzew.
Naprawa korpusu drogi:
— Likwidacja obrywów i skarp korpusu drogi,
— Poszerzenie korpusu drogi,
— Mechaniczne wykonanie wykopu.
Zimowe utrzymanie dróg:
— Zimowe utrzymanie dróg.
Remonty cząstkowe (w latach 2012 i 2013):
— Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
— Remont nawierzchni betonem asfaltowym (w tym remont nawierzchni przy użyciu masy na zimno),
— Kompleksowa naprawa przełomów,
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
Usługi i roboty stanowiące przedmiot zamówienia zostały podzielone na następujące grupy robót:
Grupa 1. Pobocza.
Grupa 2. Odwodnienie.
Grupa 3. Chodniki.
Grupa 4. Bezpieczeństwo.
Grupa 5. Estetyka.
Grupa 6. Wycinka i sadzenie drzew.
Grupa 7. Naprawa korpusu drogi.
Grupa 8. Zimowe utrzymanie dróg.
Grupa 9. Remonty cząstkowe.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77211500, 77211600, 77314100, 90610000, 90630000, 90641000, 45233220, 90430000, 90491000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 63 803 500,00 PLN

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DI-3-271-10/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 050-082170 z dnia 12.3.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Umowa nr RDW-K-V-10/2011 Część nr: 1 - Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków, zadanie 1. Droga wojewódzka nr 774, 780.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Handlowo-Usługowa "Adim" Pomoc Drogowa Adam Kruszyna
Biskupice 134
32-020 Wieliczka
POLSKA
E-mail: adim@wp.pl
Tel.: +48 122507642
Adres internetowy: www.adim.strona.pl
Faks: +48 122507642

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 523 185,92 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 539 297,40 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Czyszczenie osadników i separatorów, wykonanie pomiaru zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych.
Zamówienie nr: Umowa nr RDW-K-V-11/2011 Część nr: 2 - Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków, zadanie 2. Droga wojewódzka nr 780, 781.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Handlowo-Usługowa "Adim" Pomoc Drogowa Adam Kruszyna
Biskupice 134
32-020 Wieliczka
POLSKA
E-mail: adim@wp.pl
Tel.: +48 122507642
Adres internetowy: www.adim.strona.pl
Faks: +48 122507642

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 835 191,11 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 868 772,47 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Czyszczenie osadników i separatorów, wykonanie pomiaru zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych.
Zamówienie nr: Umowa nr RDW-K-V-12/2011 Część nr: 3 - Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków,zadanie 3. Droga wojewódzka nr 781.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
POLSKA
E-mail: krakow@eurovia.pl
Tel.: +48 124200052
Adres internetowy: www.eurovia.pl
Faks: +48 124200053

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 130 358,04 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 335 297,50 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Odwodnienie, chodniki, estetyka, naprawa korpusu drogowego, zimowe utrzymanie dróg, remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.
Zamówienie nr: Umowa nr RDW-K-V-13/2011 Część nr: 4 - Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków, zadanie 4. Droga wojewódzka nr 791.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Handlowo-Usługowa "Adim" Pomoc Drogowa Adam Kruszyna
Biskupice 134
32-020 Wieliczka
POLSKA
E-mail: adim@wp.pl
Tel.: +48 2507642
Adres internetowy: www.adim.strona.pl
Faks: +48 2507642

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 179 007,46 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 320 856,97 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Czyszczenie osadników i separatorów, wykonanie pomiaru zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych.
Zamówienie nr: Umowa nr RDWK-V-14/2011 Część nr: 5 - Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków, zadanie 5. Droga wojewódzka nr 933.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. (Lider), Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Drogbud” inż. Kazimierz Sobaniak
ul. Bema 12 A
32-600 Oświęcim
POLSKA
E-mail: sekretariat@zuk.oswiecim.pl
Tel.: +48 338423140
Adres internetowy: www.zuk.oswiecim.pl
Faks: +48 338423140

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 248 323,10 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 379 171,40 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr RDWK-V-15/2011 Część nr: 6 - Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków, zadanie 6. Droga wojewódzka nr 948, 949.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe "Drog-Bud" Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice
POLSKA
E-mail: drog_bud@interia.pl
Tel.: +48 338791552
Faks: +48 338791509

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 893 215,71 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 987 688,20 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr RDW-J-V-17/2011 Część nr: 7 - Nazwa: Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice zadanie 1. Droga wojewódzka nr 783, 791.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Handlowo-Usługowa "Adim" Pomoc Drogowa Adam Kruszyna
Biskupice 134
32-020 Wieliczka
POLSKA
E-mail: adim@wp.pl
Tel.: +48 2507642
Adres internetowy: www.adim.strona.pl
Faks: +48 2507642

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 549 998,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 792 118,61 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Czyszczenie osadników i separatorów, wykonanie pomiaru zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych.
Zamówienie nr: Umowa nr RDW-J-V-18/2011 Część nr: 8 - Nazwa: Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice zadanie 2. Droga wojewódzka nr 773, 794.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Ordys Lucjan
os. Dywizjonu 303 19/100
31-872 Kraków
POLSKA
E-mail: walkor@vp.pl
Tel.: +48 126475947
Faks: +48 124459993

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 825 265,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 116 375,00 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr RDW-J-V-19/2011 Część nr: 9 - Nazwa: Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice zadanie 3. Droga wojewódzka nr 775, 776.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Ordys Lucjan
os. Dywizjonu 303 19/100
31-872 Kraków
POLSKA
E-mail: walkor@vp.pl
Tel.: +48 6475947
Faks: +48 124459993

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 916 697,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 247 818,00 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr RDW-J-V-20/2011 Część nr: 10 - Nazwa: Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice zadanie 4. Droga wojewódzka nr 768, 964.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych "Agrobud" Wiesław Nowakowski
Piotrkowice Małe 97
32-104 Koniusza
POLSKA
E-mail: agrobudpr@interia.pl
Tel.: +48 123862187
Faks: +48 123862187

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 022 167,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 404 917,00 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr RDW-J-V-21/2011 Część nr: 11 - Nazwa: Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice zadanie 5. Droga wojewódzka nr 965.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych "Agrobud" Wiesław Nowakowski
Piotrkowice Małe 97
32-104 Koniusza
POLSKA
E-mail: agrobudpr@interia.pl
Tel.: +48 123862187
Faks: +48 123862187

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 831 515,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 308 004,80 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 24/2011/RDWM Część nr: 12 - Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice zadanie 1. Droga wojewódzka nr 946, 956, 957.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Transdróg" Kaczmarczyk Spółka Jawna
Zawoja 1962
34-222
POLSKA
E-mail: transdrog@onet.pl
Tel.: +48 334887282
Faks: +48 334741182

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 650 665,60 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 489 537,40 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 19/2011/RDWM Część nr: 13 - Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice zadanie 2. Droga wojewódzka nr 965, 966.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Poldim S.A.
ul. Kochanowskiego 37 a
33-100 Tarnów
POLSKA
E-mail: ofertowanie@poldim.com.pl
Tel.: +48 146317210
Faks: +48 146317209

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 039 269,20 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 189 363,50 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Odwodnienie, chodniki, bezpieczeństwo, estetyka.
Zamówienie nr: Umowa nr 21/2011/RDWM Część nr: 14 - Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice zadanie 3. Droga wojewódzka nr 955, 956, 953.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Pol-Bruk Pietrzak spółka jawna
ul. Słowackiego 12/39
32-400 Myślenice
POLSKA
E-mail: pol.b@interia.pl
Tel.: +48 122740068
Faks: +48 122740068

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 935 321,60 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 962 040,60 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 41/2011/RDWM Część nr: 15 - Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice zadanie 4. Droga wojewódzka nr 964, 968.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Przedsiębiorstw: Sławomir Kalemba Skład Materiałów Budowlanych Kal-Bud (Lider Konsorcjum), Kazimierz Dudzik Firma Handlowo-Usługowa Catbud (Partner)
Czasław 186
32-415 Raciechowice
POLSKA
E-mail: graziazak@interia.pl
Tel.: +48 694080394
Faks: +48 122715372

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 760 024,06 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 845 947,46 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 20/2011/RDWM Część nr: 16 - Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice zadanie 5. Droga wojewódzka nr 964, 966.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wodna 4
30-556 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 346 220,64 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 935 198,02 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 39/2011/RDWM Część nr: 17 - Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice zadanie 6. Droga wojewódzka nr 967.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Enigma Group Sp.z o.o.
ul. Chodenicka 39
32-700 Bochnia
POLSKA
E-mail: enigmagroup@interia.pl
Tel.: +48 146650050
Faks: +48 146650050-21

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 961 894,30 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 923 274,10 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 62/2011/RDWT Część nr: 18 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 1. Droga wojewódzka nr 768.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Enigma Group Sp.z o.o.
ul. Chodenicka 39
32-700 Bochnia
POLSKA
E-mail: enigmagroup@interia.pl
Tel.: +48 146650050
Faks: +48 146650050-21

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 854 647,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 684 543,25 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 63/2011/RDWT Część nr: 19 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 2. Droga wojewódzka nr 964.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Enigma Group Sp.z o.o.
ul. Chodenicka 39
32-700 Bochnia
POLSKA
E-mail: enigmagroup@interia.pl
Tel.: +48 6650050
Faks: +48 6650050-21

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 820 755,28 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 701 366,40 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 66/2011/RDWT Część nr: 20 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 3. Droga wojewódzka nr 973.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.11.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Drosam Jacek Pelc
ul. Oleśnicka 12e
33-200 Dąbrowa Tarnowska
POLSKA
E-mail: drosam@op.pl
Tel.: +48 146424813
Adres internetowy: www.drosam.com.pl
Faks: +48 146424813

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 806 236,88 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 987 855,50 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 67/2011/RDWT Część nr: 21 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 4. Droga wojewódzka nr 975, 973.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.11.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Drosam Jacek Pelc
ul. Oleśnicka 12e
33-200 Dąbrowa Tarnowska
POLSKA
E-mail: drosam@op.pl
Tel.: +48 146424813
Adres internetowy: www.drosam.com.pl
Faks: +48 146424813

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 721 959,12 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 880 645,12 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 64/2011/RDWT Część nr: 22 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 5. Droga wojewódzka nr 975.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Enigma Group Sp.z o.o.
ul. Chodenicka 39
32-700 Bochnia
POLSKA
Tel.: +48 146650050
Faks: +48 146650050-21

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 945 841,32 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 790 916,20 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 65/2011/RDWT Część nr: 23 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 6. Droga wojewódzka nr 975.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Enigma Group Sp.z o.o.
ul. Chodenicka 39
32-700 Bochnia
POLSKA
E-mail: enigmagroup@interia.pl
Tel.: +48 146650050
Faks: +48 146650050-21

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 956 771,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 721 100,60 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr U-32/2011/RDWT Część nr: 24 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 7. Droga wojewódzka nr 977.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Handlowo-Usługowa Transrol Antoni Romańczyk
Biała Niżna 468
33-330 Grybów
POLSKA
E-mail: transrol.berest@interia.pl
Tel.: +48 184450686
Faks: +48 184450686

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 679 103,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 768 874,90 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr U-33/2011/RDWT Część nr: 25 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 8. Droga wojewódzka nr 977.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Park-M Sp.z o.o.
ul. Piaski 12
33-340 Stary Sącz
POLSKA
E-mail: info@park-m.pl
Tel.: +48 184462727
Adres internetowy: www.park-m.pl
Faks: +48 184462727

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 803 058,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 786 672,46 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr U-36/2011/RDWT Część nr: 26 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 9. Droga wojewódzka nr 977.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila
Wilczyska 64
38-350 Bobowa
POLSKA
E-mail: szpilamarek@interia.pl
Tel.: +48 183550127
Faks: +48 183550178

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 375 940,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 636 372,44 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr U-37/2011/RDWT Część nr: 27 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 10. Droga wojewódzka nr 977, 979.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila
Wilczyska 64
38-350 Bobowa
POLSKA
E-mail: szpilamarek@interia.pl
Tel.: +48 183550127
Faks: +48 183550178

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 702 215,33 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 788 092,35 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr U-38/2011/RDWT Część nr: 28 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 11. Droga wojewódzka nr 977.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila
Wilczyska 64
38-350 Bobowa
POLSKA
E-mail: szpilamarek@interia.pl
Tel.: +48 183550127
Faks: +48 183550178

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 608 784,11 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 608 583,05 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr U-39/2011/RDWT Część nr: 29 - Nazwa: Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 12. Droga wojewódzka nr 977.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila
Wilczyska 64
38-350 Bobowa
POLSKA
E-mail: szpilamarek@interia.pl
Tel.: +48 183550127
Faks: +48 183550178

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 801 347,70 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 066 972,86 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr U-34/2011/RDWT Część nr: 30 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 13. Droga wojewódzka nr 980.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Park-M Sp.z o.o.
ul. Piaski 12
33-340 Stary Sącz
POLSKA
E-mail: info@park-m.pl
Tel.: +48 184462727
Adres internetowy: www.park-m.pl
Faks: +48 184462727

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 884 669,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 697 147,35 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr U-35/2011/RDWT Część nr: 31 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 14. Droga wojewódzka nr 980.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Park-M Sp. z o.o.
ul. Piaski 12
33-340 Stary Sącz
POLSKA
E-mail: info@park-m.pl
Tel.: +48 184462727
Adres internetowy: www.park-m.pl
Faks: +48 184462727

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 932 566,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 248 411,50 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr U-41/2011/RDWT Część nr: 32 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 15. Droga wojewódzka nr 981.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane "Kombud" Sp .o.o.
ul. Krynicka 6
33-190 Ciężkowice
POLSKA
Tel.: +48 146510215
Faks: +48 146510595

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 363 836,20 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 499 983,10 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr U-42/2011/RDWT Część nr: 33 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 16. Droga wojewódzka nr 982.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa "Sekwoja" Dawid Sutkowski
Poręba Radlna 74
33-112 Tarnowiec
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 456 600,90 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 544 766,54 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Grupa robót nr 8 – zimowe utrzymanie dróg.
Zamówienie nr: Umowa nr U-43/2011/RDWT Część nr: 34 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 17. Droga wojewódzka nr 984.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Kompleksowe Utrzymanie Dróg Transport Drogowy Mariusz Biedroński
ul. Grunwaldzka 64A
33-200 Dąbrowa Tarnowska
POLSKA
E-mail: givmar@poczta.onet.pl
Tel.: +48 608538667
Faks: +48 6423487

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 674 845,48 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 787 592,98 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr U-40/2011/RDWT Część nr: 35 - Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 18. Droga wojewódzka nr 993.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila
Wilczyska 64
38-350 Bobowa
POLSKA
E-mail: szpilamarek@interia.pl
Tel.: +48 183550127
Faks: +48 183550178

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 720 043,23 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 005 506,41 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 18/2011/RDW-NS Część nr: 36 - Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 1. Droga wojewódzka nr 957, 962.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stachoń" Krzysztof Stachoń
ul. Ustup 23 B
34-500 Zakopane
POLSKA
Tel.: +48 182074696
Faks: +48 182074696

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 710 578,23 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 218 819,40 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 19/2011/RDW-NS Część nr: 37 - Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 2. Droga wojewódzka nr 958, 959.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stachoń" Krzysztof Stachoń
ul. Ustup 23 B
34-500 Zakopane
POLSKA
Tel.: +48 182074696
Faks: +48 182074696

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 469 690,20 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 026 368,22 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 20/2011/RDW-NS Część nr: 38 - Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 3. Droga wojewódzka nr 960, 961.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stachoń" Krzysztof Stachoń
ul. Ustup 23 B
53-400 Zakopane
POLSKA
Tel.: +48 182074696
Faks: +48 182074696

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 232 463,73 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 976 312,50 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 21/2011/RDW-NS Część nr: 39 - Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 4. Droga wojewódzka nr 968.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stachoń" Krzysztof Stachoń
ul. Ustup 23 B
53-400 Zakopane
POLSKA
Tel.: +48 2074696
Faks: +48 2074696

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 865 113,23 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 651 783,00 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 22/2011/RDW-NS Część nr: 40 - Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 5. Droga wojewódzka nr 969.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Park-M Sp. z o.o.
ul. Piaski 12
33-340 Stary Sącz
POLSKA
E-mail: info@park-m.pl
Tel.: +48 184462727
Adres internetowy: www.park-m.pl
Faks: +48 184462727

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 616 685,59 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 447 469,68 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 23/2011/RDW-NS Część nr: 41 - Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 6. Droga wojewódzka nr 969.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Park-M Sp. z o.o.
ul. Piaski 12
33-340 Stary Sącz
POLSKA
E-mail: info@park-m.pl
Tel.: +48 184462727
Adres internetowy: www.park-m.pl
Faks: +48 184462727

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 722 059,39 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 792 005,16 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 24/2011/RDW-NS Część nr: 42 - Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 7. Droga wojewódzka nr 971.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Handlowo-Usługowa Transrol Antoni Romańczyk
Biała Niżna 468
33-330 Grybów
POLSKA
E-mail: transrol.berest@interia.pl
Tel.: +48 184450686
Faks: +48 184741541

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 193 403,23 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 444 043,48 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 25/2011/RDW-NS Część nr: 43 - Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 8. Droga wojewódzka nr 975.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Handlowo-Usługowa "Fedko" Spółka Jawna
Gródek n/Dunajcem 244
33-318
POLSKA
Tel.: +48 184401024
Faks: +48 184401024

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 910 137,67 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 858 210,00 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Umowa nr 26/2011/RDW-NS Część nr: 44 - Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 9. Droga wojewódzka nr 981.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.6.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Handlowo-Usługowa Transrol Antoni Romańczyk
Biała Niżna 468
33-330 Grybów
POLSKA
E-mail: transrol.berest@interia.pl
Tel.: +48 184450686
Faks: +48 184450686

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 573 792,46 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 537 407,12 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Całkowitą końcową wartość zamówienia (zamówień) podano z VAT. Z uwagi na różne stawki VAT dla poszczególnych robót i usług w sekcji II - pkt II.2.1) oraz w sekcjach V od (1) do (44) - pkt V.4) nie zanaczono "Łącznie z VAT" i nie podano stawki VAT.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.11.2011

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-20
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 8217020111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1312000 ZŁ
Szacowana wartość* 43 733 333 PLN  -  65 600 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 44
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 14/04/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
90620000-9 Usługi odśnieżania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 9. Droga wojewódzka nr 981. Firma Handlowo-Usługowa Transrol Antoni Romańczyk
Biała Niżna 468, 33-330 Grybów, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-21 1 537 407,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 8. Droga wojewódzka nr 975. Firma Handlowo-Usługowa "Fedko" Spółka Jawna
Gródek n/Dunajcem 244, 33-318 , woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-21 858 210,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 7. Droga wojewódzka nr 971. Firma Handlowo-Usługowa Transrol Antoni Romańczyk
Biała Niżna 468, 33-330 Grybów, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-21 444 043,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 6. Droga wojewódzka nr 969. Park-M Sp. z o.o.
ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-21 1 792 005,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 5. Droga wojewódzka nr 969. Park-M Sp. z o.o.
ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-21 1 447 469,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 4. Droga wojewódzka nr 968. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stachoń" Krzysztof Stachoń
ul. Ustup 23 B, 53-400 Zakopane, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-21 1 651 783,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 3. Droga wojewódzka nr 960, 961. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stachoń" Krzysztof Stachoń
ul. Ustup 23 B, 53-400 Zakopane, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-21 976 312,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 2. Droga wojewódzka nr 958, 959. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stachoń" Krzysztof Stachoń
ul. Ustup 23 B, 34-500 Zakopane, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-21 2 026 368,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz zadanie 1. Droga wojewódzka nr 957, 962. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stachoń" Krzysztof Stachoń
ul. Ustup 23 B, 34-500 Zakopane, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-21 2 218 819,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 18. Droga wojewódzka nr 993. Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila
Wilczyska 64, 38-350 Bobowa, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-24 1 005 506,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 17. Droga wojewódzka nr 984. Kompleksowe Utrzymanie Dróg Transport Drogowy Mariusz Biedroński
ul. Grunwaldzka 64A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-22 787 592,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 16. Droga wojewódzka nr 982. Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa "Sekwoja" Dawid Sutkowski
Poręba Radlna 74, 33-112 Tarnowiec, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-22 544 766,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 15. Droga wojewódzka nr 981. Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane "Kombud" Sp .o.o.
ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-22 499 983,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 14. Droga wojewódzka nr 980. Park-M Sp. z o.o.
ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-27 1 248 411,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 13. Droga wojewódzka nr 980. Park-M Sp.z o.o.
ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-27 697 147,00
Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 12. Droga wojewódzka nr 977. Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila
Wilczyska 64, 38-350 Bobowa, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-24 1 066 972,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 11. Droga wojewódzka nr 977. Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila
Wilczyska 64, 38-350 Bobowa, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-24 608 583,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 10. Droga wojewódzka nr 977, 979. Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila
Wilczyska 64, 38-350 Bobowa, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-24 788 092,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 9. Droga wojewódzka nr 977. Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila
Wilczyska 64, 38-350 Bobowa, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-24 636 372,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 8. Droga wojewódzka nr 977. Park-M Sp.z o.o.
ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-27 786 672,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 7. Droga wojewódzka nr 977. Firma Handlowo-Usługowa Transrol Antoni Romańczyk
Biała Niżna 468, 33-330 Grybów, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-24 768 874,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 6. Droga wojewódzka nr 975. Enigma Group Sp.z o.o.
ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-10-25 721 100,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 5. Droga wojewódzka nr 975. Enigma Group Sp.z o.o.
ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-10-25 790 916,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 4. Droga wojewódzka nr 975, 973. Firma Drosam Jacek Pelc
ul. Oleśnicka 12e, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-11-03 880 645,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 3. Droga wojewódzka nr 973. Firma Drosam Jacek Pelc
ul. Oleśnicka 12e, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-11-03 987 855,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 2. Droga wojewódzka nr 964. Enigma Group Sp.z o.o.
ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-10-25 701 366,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów zadanie 1. Droga wojewódzka nr 768. Enigma Group Sp.z o.o.
ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-10-25 684 543,00
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice zadanie 6. Droga wojewódzka nr 967. Enigma Group Sp.z o.o.
ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-10-25 1 923 274,00
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice zadanie 5. Droga wojewódzka nr 964, 966. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wodna 4, 30-556 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-27 1 935 198,00
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice zadanie 4. Droga wojewódzka nr 964, 968. Konsorcjum Przedsiębiorstw: Sławomir Kalemba Skład Materiałów Budowlanych Kal-Bud (Lider Konsorcjum), Kazimierz Dudzik Firma Handlowo-Usługowa Catbud (Partner)
Czasław 186, 32-415 Raciechowice, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-10-28 2 845 947,00
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice zadanie 3. Droga wojewódzka nr 955, 956, 953. Pol-Bruk Pietrzak spółka jawna
ul. Słowackiego 12/39, 32-400 Myślenice, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-27 1 962 040,00
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice zadanie 2. Droga wojewódzka nr 965, 966. Poldim S.A.
ul. Kochanowskiego 37 a, 33-100 Tarnów, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-17 4 189 363,00
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice zadanie 1. Droga wojewódzka nr 946, 956, 957. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Transdróg" Kaczmarczyk Spółka Jawna
Zawoja 1962, 34-222 , woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-30 3 489 537,00
Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice zadanie 5. Droga wojewódzka nr 965. Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych "Agrobud" Wiesław Nowakowski
Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-29 1 308 004,00
Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice zadanie 4. Droga wojewódzka nr 768, 964. Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych "Agrobud" Wiesław Nowakowski
Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-29 1 404 917,00
Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice zadanie 3. Droga wojewódzka nr 775, 776. WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Ordys Lucjan
os. Dywizjonu 303 19/100, 31-872 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-29 2 247 818,00
Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice zadanie 2. Droga wojewódzka nr 773, 794. WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Ordys Lucjan
os. Dywizjonu 303 19/100, 31-872 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-29 3 116 375,00
Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice zadanie 1. Droga wojewódzka nr 783, 791. Firma Handlowo-Usługowa "Adim" Pomoc Drogowa Adam Kruszyna
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-29 2 792 118,00
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków, zadanie 6. Droga wojewódzka nr 948, 949. Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe "Drog-Bud" Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-27 1 987 688,00
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków, zadanie 5. Droga wojewódzka nr 933. Konsorcjum Firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. (Lider), Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Drogbud” inż. Kazimierz Sobaniak
ul. Bema 12 A, 32-600 Oświęcim, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-20 1 379 171,00
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków, zadanie 4. Droga wojewódzka nr 791. Firma Handlowo-Usługowa "Adim" Pomoc Drogowa Adam Kruszyna
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-20 1 320 856,00
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków,zadanie 3. Droga wojewódzka nr 781. Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2011-06-20 1 335 297,00
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków, zadanie 2. Droga wojewódzka nr 780, 781. Firma Handlowo-Usługowa "Adim" Pomoc Drogowa Adam Kruszyna
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-20 1 868 772,00
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 do 2014 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków, zadanie 1. Droga wojewódzka nr 774, 780. Firma Handlowo-Usługowa "Adim" Pomoc Drogowa Adam Kruszyna
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-06-20 1 539 297,00