Poznań: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń kopiujących


Numer ogłoszenia: 82573 - 2012; data zamieszczenia: 12.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Polna 33, 60-535 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8419294, faks 061 8419620.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gpsk.am.poznan.pl/dzp


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń kopiujących.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń kopiujących w podziale na części; Część nr 1 - materiały eksploatacyjne - oryginalne Część nr 2 - materiały eksploatacyjne - regenerowane Część nr 3 - nośniki do przechowywania danych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji stanowiący integralną jej część. Zamawiający w odniesieniu do przedmiotu zamówienia wymaga: a) zaoferowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne opisane w części nr 1 - oryginalne , muszą być oryginalne tzn. wyprodukowane przez producenta urządzenia do którego są przeznaczone. Muszą być fabrycznie nowe, nie uzupełnione, nie eksploatowane wcześniej, nie przerobione, w opakowaniach oryginalnych producenta oraz zabezpieczone gwarancją nienaruszenia opakowania . b) materiały eksploatacyjne opisane w części nr 2 - regenerowane, w trakcie regeneracji tonerów muszą zostać wymienione wałki optyczne na nowe, wraz ze wszystkimi zniszczonymi i zużytymi częściami, natomiast tusze winny być poddane kontroli szczelności, a także procesom czyszczenia polegających na usunięciu resztek starego atramentu a następnie napełnione nowym atramentem. Materiały wyposażone oryginalnie w chipy zliczające muszą posiadać układy ( chipy), tak aby zapewniały kompatybilność. c) nośniki do przechowywania danych opisane w części nr 3 - Wykonawca gwarantuje, że w każdym opakowaniu zbiorczym maksymalna ilość uszkodzonych płyt nie przekroczy 10%. Przez płytę uszkodzoną rozumie się płytę na której z powodu błędu fabrycznego nośnika, nie udało się zamawiającemu nagrać poprawnie danych. W przypadku stwierdzenia uszkodzonych płyt w ilości powyżej 10% , Zamawiający zażąda wymiany płyt uszkodzonych na nowe. d) w trakcie użytkowania Wykonawca gwarantuje prawidłową pracę materiałów eksploatacyjnych i nośników, e) w przypadku wad materiałów eksploatacyjnych uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie sprzętu, Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego materiału na nowy, wolny od wad lub zwrot kosztów zakupu oraz zwrot kosztów naprawy sprzętu ( bez względu na to, czy jest on jeszcze objęty gwarancją producenta czy też po jej upłynięciu), jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii było zastosowanie konkretnych materiałów . f) w przypadku wymiany materiałów eksploatacyjnych na nowe, wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo, od daty ich odbioru. g) Wykonawca który uzyska zamówienie jest zobowiązany do bezpłatnego odbioru zużytych głowic, bębnów, tasiemek drukujących, pojemników po zużytych tuszach, tonerach i tasiemkach w terminie uzgodnionym z zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania informacji o możliwości odbioru oraz dostarczenia dokumentu poświadczającego przekazanie w/w opakowań do utylizacji ( karta przekazania odpadu) h) Zamawiający wymaga terminu ważności, nie krótszego niż 12 miesięcy na oferowane materiały i nośniki. i) realizacji dostaw w terminie określonym w załączniku nr 2 - formularzu oferty, j) realizacji dostaw na CITO zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem, k) dostaw wyrobów identycznych z zaproponowanymi w ofercie..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.13-6, 30.23.40.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.1.1) specyfikacji


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.1.1) specyfikacji


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.1.1) specyfikacji


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.1.1) specyfikacji


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.1.1) specyfikacji


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ofertę stanowi wypełniony formularz Oferta, załącznik nr 2 do specyfikacji oraz niżej wymienione dokumenty: a) opis przedmiotu zamówienia/ formularz specyfikacji cenowej; załącznik nr 1 do specyfikacji Wraz z ofertą winny być złożone: a) Oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. III, pkt. 8 specyfikacji, b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty ( oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Z uwzględnieniem zapisu art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów; a) aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian, b) aneks dopuszczający zmianę oznaczenia przedmiotu umowy w zakresie: nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, nie zmieniający ceny jednostkowej i wartości umowy, c) aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, d) aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, a które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem .


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gpsk.am.poznan.pl/dzp

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Odbiór osobisty w siedzibie Zamawiający przy ul. Polnej 33 w Poznaniu, budynek E1, I pietro, pokój 105 lub za pośrednictwem poczty po uprzednio złożonym wniosku..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.04.2012 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie Zamawiajacego przy nul. Polnej 33, w pokoju 317 - Kancelaria Ogólna w Budynku Wielofunkcyjnym Szpitala, wejście D1 lub drogą pocztową na adres Zamawiającego.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
materiały eksploatacyjne-oryginalne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały eksploatacyjne - oryginalne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Materiały eksploatacyjne-regenerowane.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały eksploatacyjne-regenerowane.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Nośniki do przechowywania danych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nośniki do przechowywania danych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.40.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 88159 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
82573 - 2012 data 12.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8419294, fax. 061 8419620.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  24.04.2012 godzina 09:00.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  27.04.2012 godzina 09:00.


Poznań: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń kopiujących


Numer ogłoszenia: 127551 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 82573 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8419294, faks 061 8419620.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń kopiujących.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń kopiujących w podziale na części; Część nr 1 - materiały eksploatacyjne - oryginalne Część nr 2 - materiały eksploatacyjne - regenerowane Część nr 3 - nośniki do przechowywania danych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.13-6, 30.23.40.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Materiały eksploatacyjne - oryginalne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jaroslaw, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 147600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  120656,85


 • Oferta z najniższą ceną:
  120656,85
  / Oferta z najwyższą ceną:
  141081,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Materiały eksploatacyjne-regenerowane


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CARTRIDE CONTROL Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 25-346 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 96209,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39380,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  39380,91
  / Oferta z najwyższą ceną:
  72454,63


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Nośniki do przechowywania danych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hardsoft - Telekom Jarosław Kaźmierczak, {Dane ukryte}, 60-166 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2945,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4511,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  4511,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7017,15


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Polna 33, 60-535 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: jjaworska@gpsk.ump.edu.pl
tel: 618 419 294
fax: 618 419 620
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8257320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-04-11
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.gpsk.am.poznan.pl/dzp
Informacja dostępna pod: Odbiór osobisty w siedzibie Zamawiający przy ul. Polnej 33 w Poznaniu, budynek E1, I pietro, pokój 105 lub za pośrednictwem poczty po uprzednio złożonym wniosku.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192113-6 Wkłady drukujące
30234000-8 Nośniki do przechowywania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Materiały eksploatacyjne - oryginalne JM DATA s.c. Żebrowski Jaroslaw, Ryciak Maciej
Warszawa
2012-06-11 120 656,00
Materiały eksploatacyjne-regenerowane CARTRIDE CONTROL Sp. z o.o.
Kielce
2012-06-11 39 380,00
Nośniki do przechowywania danych Hardsoft - Telekom Jarosław Kaźmierczak
Poznań
2012-06-11 4 511,00