Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Opracowanie dokumentacji projektowych


Numer ogłoszenia: 82769 - 2012; data zamieszczenia: 12.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym: Część 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont fragmentu alejki w Parku im. M.Zaruskiego zlokalizowanym przy ul. Giewont, Część 2 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację bramy wjazdowej do Parku im. T.Rejtana wraz z murowanym ogrodzeniem, Część 3 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na urządzenie placu zabaw w Pasażu Abramowskiego, Część 4 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont alejki prowadzącej do kortów tenisowych w Parku Widzewska Górka w Łodzi przy ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego, Część 5 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont schodów w Parku Helenów w Łodzi, Część 6 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ogrodzenia od ul. Północnej w Parku Helenów w Łodzi, Część 7 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na naprawę oświetlenia chodnikowego w Pasażu Józewskiego w Łodzi, Część 8 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murków okalających kwietnik w Parku im. J.Poniatowskiego w Łodzi, Część 9 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murków wokół pomnika na Placu Pamięci Narodowej w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (część II).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: Dla części 1 - 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu, przebudowy lub budowy alejek lub chodników lub ścieżek rowerowych lub dróg lub palców lub parkingów, wykonanych np. z kostki betonowej, Dla części 2 - 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego, Dla części 3 - 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na urządzenie placu zabaw, Dla części 4 - 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu przebudowy lub budowy alejek lub chodników lub ścieżek rowerowych lub dróg lub palców lub parkingów, wykonanych np. z kostki betonowej, Dla części 5 - 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę lub budowę schodów lub alejek lub placów lub dróg, Dla części 6 - 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont lub przebudowę obiektu budowlanego, Dla części 7 - 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę lub budowę oświetlenia, Dla części 8 - 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę lub budowę obiektu budowlanego, Dla części 9 - 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę lub budowę obiektu budowlanego. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia winien wykazać, że spełnia warunki łącznie określone dla poszczególnych części np. składając ofertę na część 1, 4 i 8 - 2 usługi polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu przebudowy lub budowy alejek lub chodników lub ścieżek rowerowych lub dróg lub palców lub parkingów, wykonanych np. z kostki betonowej i 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na remont, przebudowę lub budowę obiektu budowlanego. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.2 oceniane będzie łącznie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, dysponowanie co najmniej: Dla części 3 - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania w specjalności architektonicznej. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) Dla części 5 - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) Dla części 6 - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) Dla części 7 - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) Dla części 8 - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) W odniesieniu do części 1,2,4 i 9 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia winien wykazać, że spełnia warunki łącznie określone dla poszczególnych części. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.4 oceniane będzie łącznie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umownych dla następujących części zamówienia: -Część nr 2 Zmianę terminu realizacji zamówienia spowodowane okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, tj. przedłużenia powyżej 30 dni czasu uzgodnienia dokumentacji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zmiany o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności. - Część nr 5 Zmianę terminu realizacji zamówienia spowodowane okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, tj. przedłużenia powyżej 30 dni czasu uzyskania postanowienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że dokumentacja projektowa spełnia warunki do wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Zmiany o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności. - Część 6 Zmianę terminu realizacji zamówienia spowodowane okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, tj. przedłużenia powyżej 30 dni czasu uzyskania postanowienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że dokumentacja projektowa spełnia warunki do wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Zmiany o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności. - Część nr 8 Zmianę terminu realizacji zamówienia spowodowane okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, tj. przedłużenia powyżej 30 dni czasu uzyskania postanowienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że dokumentacja projektowa spełnia warunki do wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Zmiany o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności. - Część nr 9 Zmianę terminu realizacji zamówienia spowodowane okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, tj. przedłużenia powyżej 30 dni czasu uzgodnienia dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiany o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.04.2012 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a)średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b)jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 2. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont fragmentu alejki w Parku im. M.Zaruskiego zlokalizowanym przy ul. Giewont.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont fragmentu alejki w Parku im. M.Zaruskiego zlokalizowanym przy ul. Giewont, na działce nr 226/22 obręb W-12. Remont polegać ma na zmianie istniejącej nawierzchni alejki na nawierzchnię z kostki betonowej. Istniejąca alejka posiada nawierzchnię ziemną. Powierzchnia stanowi ok. 700 m2. Projektowana alejka ma być wykonana z kostki betonowej w kolorze szarym ułożona zgodnie z załączony wzorem. Szerokość alejki powinna wynosić 3 m, alejka powinna posiadać obrzeże betonowe i być wykonana na podbudowie o grubości przynajmniej 30 cm. Projekt ma uwzględniać rekultywację trawnika w pasie 1 m wzdłuż alejki po obu stronach. Zakres opracowania obejmuje: a)zakup mapy do celów lokalizacyjnych terenu objętego przedmiotem zamówienia 1 egzemplarz, b)opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych 6 egzemplarzy, c)sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 3 egzemplarze, d)wykonanie przedmiaru robót 3 egzemplarze, e)wykonanie kosztorysów inwestorskich (opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej), dla zakresu robót objętych projektem 1 egzemplarz, f)sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3 egzemplarze, g)opracowanie całości dokumentacji w wersji elektronicznej (ogólnie dostępnej) i przeniesienie jej na nośnik elektroniczny 1 egzemplarz, h)przygotowanie zgłoszenia prac budowlanych wraz z kompletem niezbędnych dokumentów 1 egzemplarz..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację bramy wjazdowej do Parku im. T.Rejtana wraz z murowanym ogrodzeniem.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na renowację bramy wjazdowej do Parku im. T. Rejtana wraz z murowanym ogrodzeniem (obiekt wpisany do ewidencji zabytków). Całkowita długości obiektu wynosi 29 m, w tym brama i 2 boczne furtki (o łącznej długości 8 m). Powierzchnia całkowita elementów murowanych wynosi około 200 m2. W ramach renowacji należy: przywrócić pierwotne kształty elementów metalowych oraz uzupełnić brakujące fragmenty bramy i furtek, wzorując się na istniejących elementach, zabezpieczyć spękania konstrukcji, usunąć mech i porosty, uzupełnić brakujące: cegły, dachówki, zaprawę murarską i detale, np. klamki. Lokalizacja bramy oraz stan obecny obiektu przedstawione zostały w załącznikach 2a-h. Zakres opracowania obejmuje: a)zakup mapy do celów lokalizacyjnych terenu objętego przedmiotem zamówienia 1 egzemplarz, b)opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych 6 egzemplarzy, c)sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 3 egzemplarze, d)wykonanie przedmiaru robót 3 egzemplarze, e)wykonanie kosztorysów inwestorskich (opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej), dla zakresu robót objętych projektem 1 egzemplarz, f)sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3 egzemplarze, g)opracowanie całości dokumentacji w wersji elektronicznej (ogólnie dostępnej) i przeniesienie jej na nośnik elektroniczny 1 egzemplarz, h)przygotowanie zgłoszenia prac budowlanych wraz z kompletem niezbędnych dokumentów 1 egzemplarz..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 60.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na urządzenie placu zabaw w Pasażu Abramowskiego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na urządzenie placu zabaw w Pasażu Abramowskiego (działka 139/29 w obrębie S-8). Dokumentacja winna uwzględniać montaż jednego wielofunkcyjnego, metalowego urządzenia zabawowego dla dzieci starszych, wyposażonego w dwie zjeżdżalnie, dwie ściany wspinaczkowe, dwa linaria, jedną kładkę ruchomą oraz wykonanie pól piaskowych pod urządzeniami otoczonych drewnianą palisadą. Ponadto dokumentacja winna zawierać: - adaptację istniejącej piaskownicy o powierzchni 17 m2, w kształcie sześciokąta z drewnianym obramowaniem, jednego drewnianego regulaminu placu zabaw i jednej karuzeli czteroosobowej, - remont metalowego ogrodzenia z płaskowników, o długości 98 m, wysokości 1,0 m, koloru żółtego, polegający na: dospawaniu brakujących płaskowników, uzupełnieniu furtki, oczyszczeniu ogrodzenia ze starych powłok malarskich i pomalowaniu farbą do metalu. Całkowita powierzchnia placu zabaw wynosi - 769 m2. Zakres opracowania obejmuje: a)zakup mapy do celów lokalizacyjnych terenu objętego przedmiotem zamówienia 1 egzemplarz, b)opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych 6 egzemplarzy, c)sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 3 egzemplarze, d)wykonanie przedmiaru robót 3 egzemplarze, e)wykonanie kosztorysów inwestorskich (opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej), dla zakresu robót objętych projektem 1 egzemplarz, f)sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3 egzemplarze, g)opracowanie całości dokumentacji w wersji elektronicznej (ogólnie dostępnej) i przeniesienie jej na nośnik elektroniczny 1 egzemplarz, h)przygotowanie zgłoszenia prac budowlanych wraz z kompletem niezbędnych dokumentów 1 egzemplarz..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 60.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont alejki prowadzącej do kortów tenisowych w Parku Widzewska Górka w Łodzi przy ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont alejki prowadzącej do kortów tenisowych w Parku Widzewska Górka w Łodzi zlokalizowanym przy ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego, na działce nr 159/1969 obręb W-21. Remont polegać ma na zmianie istniejącej nawierzchni alejki glinkowo - żwirowej (o powierzchni 180 m2) na nawierzchnię z kostki betonowej w kolorze szarym. Alejka powinna posiadać obrzeże betonowe. Zakres opracowania obejmuje: a)zakup mapy do celów lokalizacyjnych terenu objętego przedmiotem zamówienia 1 egzemplarz, b)opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych 6 egzemplarzy, c)sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 3 egzemplarze, d)wykonanie przedmiaru robót 3 egzemplarze, e)wykonanie kosztorysów inwestorskich (opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej), dla zakresu robót objętych projektem 1 egzemplarz, f)sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3 egzemplarze, g)opracowanie całości dokumentacji w wersji elektronicznej (ogólnie dostępnej) i przeniesienie jej na nośnik elektroniczny 1 egzemplarz, h)przygotowanie zgłoszenia prac budowlanych wraz z kompletem niezbędnych dokumentów 1 egzemplarz..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont schodów w Parku Helenów w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont schodów w Parku Helenów w Łodzi (działka nr 179/11 w obrębie B-48). Park Helenów jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Łódzkiego. Dokumentacja winna uwzględnić: -remont schodów od ul. Północnej o wym. 4,2 x 4,6 m - schody górne i o wym. 4,2 x 5,6 m - schody dolne, wykonanych z płyt chodnikowych o wym. 50 x 50 cm, z podjazdem betonowym dla wózków wraz z podestem między schodami o wym. 4,0 x 9,5 m z płyt chodnikowych o wym. 50 x 50 cm: przełożenie płyt chodnikowych z wymianą płyt uszkodzonych oraz obrzeży na schodach podeście, remont zjazdu dla wózków, oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych poręczy schodów, umocnienie skarp po obu stronach schodów, naprawa wodościeku po zachodniej stronie dolnych schodów, - remont schodów prowadzących do budynku dawnej restauracji wykonanych z piaskowca o wym. 2,00 x 6,00 m, składających się z 15 stopni: przełożenie stopni schodów, uzupełnienie brakujących elementów, - remont schodów o wym. 3,0 x 5,0 m prowadzących do ul. Źródłowej, wykonanych z płyt chodnikowych o wym. 50 x 50 cm: przełożenie płyt chodnikowych z wymianą uszkodzonych elementów schodów tj. płyt chodnikowych i obrzeży oraz uzupełnieniem brakujących płyt, uzupełnienie spoin, - remont schodów ceglano-betonowych o wym. 6,5 x 5,5 m i 6,5 x 4,5 m prowadzących do górnego ogrodu (18 stopni i spocznik): oczyszczenie schodów z glonów, zanieczyszczeń i uszkodzonego tynku, uzupełnienie ubytków, - remont schodów ogrodu górnego ceglano-betonowych o wym. 2,5 x 2,0 m, usytuowanych na wprost altany: oczyszczenie schodów z glonów, zanieczyszczeń i uszkodzonego tynku, połączenie ozdobnego elementu betonowego odciętego od schodów, uzupełnienie brakujących i uszkodzonych elementów schodów, - remont schodów przy ul. Smugowej o wym. 4,0 x 3,0 m wykonanych z płyt chodnikowych o wym. 50x50 cm, z podjazdem dla wózków: wymiana uszkodzonych elementów schodów tj. płyt chodnikowych i obrzeży, uzupełnienie ubytków i wykruszeń betonowych, uzupełnienie spoin. Zakres opracowania obejmuje: a)opracowanie mapy do celów projektowych 1 egzemplarz, b)opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych 6 egzemplarzy, c)sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 3 egzemplarze, d)wykonanie przedmiaru robót 3 egzemplarze, e)wykonanie kosztorysów inwestorskich (opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej), dla zakresu robót objętych projektem 1 egzemplarz, f)sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3 egzemplarze, g)opracowanie całości dokumentacji w wersji elektronicznej (ogólnie dostępnej) i przeniesienie jej na nośnik elektroniczny 1 egzemplarz, h)przygotowanie wniosku dot. pozwolenia na budowę wraz z kompletem niezbędnych dokumentów 1 egzemplarz.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 60.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ogrodzenia od ul. Północnej w Parku Helenów w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont ogrodzenia od ul. Północnej w Parku Helenów w Łodzi o łącznej długości 51 m, w skład, którego wchodzi: furtka szerokości 1,39 m, 3 przęsła stalowe długości całkowitej 12,01 m, 5 przęseł murowanych, stanowiących ścianę budynku mieszkalnego o łącznej długości 18,50 m, furtka szerokości 1,69 m, 2 przęsła stalowe długości 10,76 m, brama szerokości 4,26 m i 1 przęsło stalowe długości 2,39 m (działki nr 182 i 179/11 w obrębie B-48). Park Helenów jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Łódzkiego. Lokalizacja ogrodzenia została zaznaczona na załączonej mapie. Dokumentacja winna uwzględnić: konieczną wymianę elementów stalowych ogrodzenia (pierwsze i drugie przęsło o długości 3 m każde tj. dwa przęsła od strony zachodniej ogrodzenia), z zabezpieczeniem nowych przęseł przed korozją oraz pomalowaniem; oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie przed korozją oraz pomalowanie elementów stalowych pozostałych przęseł (trzecie, czwarte i piąte przęsło tj. przęsła od strony wschodniej ogrodzenia, bliżej Klubu Sportowego Społem) oraz dwóch furtek i bramy; oczyszczenie elementów murowanych ogrodzenia z glonów, istniejącej łuszczącej się farby i odpadającego tynku, uzupełnienie ubytków i wykruszeń betonowych, zabezpieczenie pęknięć, pomalowanie. Elementy stalowe powinny zostać pomalowane farbą chlorokauczukową w kolorze ciemny brąz, natomiast mury otynkowane tynkiem cementowym, pomalowane w następujący sposób: - część górna - farba elewacyjna zewnętrzna w kolorze kremowym z odcieniem różu - część dolna cokół (fundament) - farba egalizacyjna elewacyjna w odcieniu czerwieni wpadającym w intensywny róż. Zakres opracowania obejmuje: a)opracowanie mapy do celów projektowych 1 egzemplarz, b)opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych 6 egzemplarzy, c)sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 3 egzemplarze, d)wykonanie przedmiaru robót 3 egzemplarze, e)wykonanie kosztorysów inwestorskich (opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej), dla zakresu robót objętych projektem 1 egzemplarz, f)sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3 egzemplarze, g)opracowanie całości dokumentacji w wersji elektronicznej (ogólnie dostępnej) i przeniesienie jej na nośnik elektroniczny 1 egzemplarz, h)przygotowanie wniosku dot. pozwolenia na budowę wraz z kompletem niezbędnych dokumentów 1 egzemplarz.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 60.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na naprawę oświetlenia chodnikowego w Pasażu Józewskiego w Łodzi,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na Naprawę oświetlenia chodnikowego w pasażu Józewskiego w Łodzi (ul. Piotrkowska 135/137, działka nr 355/37 w obrębie S-6). Dokumentacja winna uwzględniać wymianę 29 szt. nieczynnych opraw typu Cricket 16 , znajdujących się w poziomie chodnika wykonanego z kostki granitowej, na oprawy o podobnym kształcie i parametrach oświetlenia, lecz o wyższym stopniu szczelności. Nowe oprawy winny zostać zlokalizowane na istniejącej sieci kablowej. Zastosowany obecnie model oprawy Cricket 16 na napięcie 230 V z 11 W fluorescencyjną żarówką jako źródłem światła i zmatowioną szybą nie świeci, najprawdopodobniej przez zwarcia spowodowane nieszczelnością (zastosowanych w 2007 r.) opraw. Zakres prac obejmuje: a)zakup mapy do celów lokalizacyjnych - 1 egzemplarz b)opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych - 6 egzemplarzy c)sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 3 egzemplarze d)wykonanie przedmiaru robót - 3 egzemplarze e)wykonanie kosztorysów inwestorskich (opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej), dla zakresu robót objętych projektem - 1 egzemplarz f)sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 3 egzemplarze g)opracowanie całości dokumentacji w wersji elektronicznej (ogólnie dostępnej)i przeniesienie jej na nośnik elektroniczny - 1 egzemplarz h)przygotowanie wniosku dot. zgłoszenia prac budowlanych wraz z kompletem niezbędnych dokumentów - 1 egzemplarz.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murków okalających kwietnik w Parku im. J.Poniatowskiego w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont murków okalających kwietnik w Parku im. J. Poniatowskiego (działka nr 11/1 w obrębie P-28). Park im. J. Poniatowskiego jest wpisany do rejestru zabytków. Dokumentacja projektowa winna uwzględniać oczyszczenie z istniejącej łuszczącej się farby, uzupełnienie ubytków i wykruszeń betonowych, zabezpieczenie pęknięć, pomalowanie farbą w kolorze białym. Murek wewnętrzny betonowy o długości 54 m, murek zewnętrzny o długości 67 m. Stan murków przedstawiony na załączonych fotografiach. Zakres prac obejmuje: a)opracowanie mapy do celów projektowych - 1 egzemplarz b)opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych - 6 egzemplarzy c)sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 3 egzemplarze d)wykonanie przedmiaru robót - 3 egzemplarze e)wykonanie kosztorysów inwestorskich (opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej), dla zakresu robót objętych projektem - 1 egzemplarz f)sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 3 egzemplarze g)opracowanie całości dokumentacji w wersji elektronicznej (ogólnie dostępnej)i przeniesienie jej na nośnik elektroniczny - 1 egzemplarz h)przygotowanie wniosku dot. pozwolenia na budowę wraz z kompletem niezbędnych dokumentów - 1 egzemplarz.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 60.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murków wokół pomnika na Placu Pamięci Narodowej w Łodzi..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont murków wokół pomnika na Placu Pamięci Narodowej w Łodzi (działka nr 1/5, 407/7 i 407/49 w obrębie B-26). W ramach remontu planowana jest naprawa zniszczonych okładzin murków wykonanych z płytek betonowych oraz cegły klinkierowej, a także naprawa drewnianych siedzisk. Ze względu na systematyczne niszczenie okładzin murków wykonanych z płyt betonowych oraz ławek, w ramach zlecanych prac projektowych zamawiający będzie oczekiwał od wykonawcy propozycji trwalszych i bardziej estetycznych rozwiązań wykończenia, przy założeniu, że: - generalny układ i wymiary murków oraz miejsc pod siedziska pozostają bez zmiany, - nie ulegnie zmianie rodzaj wykończenia murków ceglanych, natomiast dokumentacja będzie uwzględniała cały zakres prac remontowych związanych z uzupełnieniem brakujących lub wymianą zniszczonych elementów cegieł, czyszczenie murków oraz ich zabezpieczenie środkiem antygraffiti, - zaprojektowany nowy rodzaj okładzin na murkach ceglano-betonowych będzie nawiązywał do elementów wykończeniowych obecnych na Placu Pamięci Narodowej (cegła, metal), poprawiał estetykę przestrzeni publicznej z zachowaniem jej szczególnego charakteru. Powierzchnia (rzuty poziome) murków monolitycznych konstrukcji ceglano-betonowej z okładzinami z płyt betonowych: łącznie 79,29 m2 Powierzchnia (rzuty poziome) murków z cegły klinkierowej: łącznie 33,18 m2 (dł. całkowita 63,80m, szer. 0,52m, wys. 0,60m) Powierzchnie (rzuty poziome) siedzisk drewnianych: łącznie 14,37 m2 Zakres opracowania obejmuje: a)zakup mapy do celów lokalizacyjnych terenu objętego przedmiotem zamówienia 1 egzemplarz, b)opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych 6 egzemplarzy, c)sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 3 egzemplarze, d)wykonanie przedmiaru robót 3 egzemplarze, e)wykonanie kosztorysów inwestorskich (opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej), dla zakresu robót objętych projektem 1 egzemplarz, f)sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3 egzemplarze, g)opracowanie całości dokumentacji w wersji elektronicznej (ogólnie dostępnej) i przeniesienie jej na nośnik elektroniczny 1 egzemplarz, h)przygotowanie zgłoszenia prac budowlanych wraz z kompletem niezbędnych dokumentów 1 egzemplarz..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 60.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Opracowanie dokumentacji projektowych


Numer ogłoszenia: 117119 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 82769 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym: Część 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont fragmentu alejki w Parku im. M.Zaruskiego zlokalizowanym przy ul. Giewont, Część 2 -Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację bramy wjazdowej do Parku im. T.Rejtana wraz z murowanym ogrodzeniem, Część 3 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na urządzenie placu zabaw w Pasażu Abramowskiego, Część 4 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont alejki prowadzącej do kortów tenisowych w Parku Widzewska Górka w Łodzi przy ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego, Część 5 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont schodów w Parku Helenów w Łodzi, Część 6 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ogrodzenia od ul. Północnej w Parku Helenów w Łodzi, Część 7 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na naprawę oświetlenia chodnikowego w Pasażu Józewskiego w Łodzi, Część 8 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murków okalających kwietnik w Parku im. J.Poniatowskiego w Łodzi, Część 9 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murków wokół pomnika na Placu Pamięci Narodowej w Łodzi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont fragmentu alejki w Parku im. M.Zaruskiego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NORFIST Architektura Krajobrazu i Wnętrz Patrycja Zych, Piskórka, ul. Miła 7, 05-540 Zalesie Górne, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3444,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3444,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4920,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację bramy wjazdowej do Parku im. T.Rejtana wraz z murowanym ogrodzeniem


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NORFIST Architektura Krajobrazu i Wnętrz Patrycja Zych, Piskórka, ul.Miła 7, 05-540 Zalesie Górne, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7134,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7134,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7134,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na urządzenie placu zabaw w Pasażu Abramowskiego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NORFIST Architektura Krajobrazu i Wnętrz Patrycja Zych, Piskórka, ul.Miła 7, 05-540 Zalesie Górne, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8327,37 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3567,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3567,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7995,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont alejki prowadzącej do kortów tenisowych w Parku Widzewska Górka w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NORFIST Architektura Krajobrazu i Wnętrz, Piskórka, ul.Miła 7, 05-540 Zalesie Górne, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3650,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3075,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3075,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4305,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murków okalających kwietnik w Parku im. J.Poniatowskiego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NORFIST Architektura Krajobrazu i Wnętrz, Piskórka, ul.Miła 7, 05-540 Zalesie Górne, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2829,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2829,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2829,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murków wokół pomnika na Placu Pamięci Narodowej w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NORFIST Architektura Krajobrazu i Wnętrz, Piskórka, ul.Miła 7, 05-540 Zalesie Górne, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2829,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2829,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2829,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont schodów w Parku Helenów w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • COMA Projektowanie w Budownictwie, ul. Bartoka 59 m 49, 92-531 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11685,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11685,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15252,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ogrodzenia od ul. Północnej w Parku Helenów w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • COMA Projektowanie w Budownictwie, ul.Bartoka 59 m 49, 92-531 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4920,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4920,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9225,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8276920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-04-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 9
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont fragmentu alejki w Parku im. M.Zaruskiego NORFIST Architektura Krajobrazu i Wnętrz Patrycja Zych
Piskórka, ul. Miła 7, 05-540 Zalesie Górne, woj. mazowieckie
2012-05-28 3 444,00
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację bramy wjazdowej do Parku im. T.Rejtana wraz z murowanym ogrodzeniem NORFIST Architektura Krajobrazu i Wnętrz Patrycja Zych
Piskórka, ul.Miła 7, 05-540 Zalesie Górne, woj. mazowieckie
2012-05-28 7 134,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na urządzenie placu zabaw w Pasażu Abramowskiego NORFIST Architektura Krajobrazu i Wnętrz Patrycja Zych
Piskórka, ul.Miła 7, 05-540 Zalesie Górne, woj. mazowieckie
2012-05-28 3 567,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont alejki prowadzącej do kortów tenisowych w Parku Widzewska Górka w Łodzi NORFIST Architektura Krajobrazu i Wnętrz
Piskórka, ul.Miła 7, 05-540 Zalesie Górne, woj. mazowieckie
2012-05-28 3 075,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murków okalających kwietnik w Parku im. J.Poniatowskiego NORFIST Architektura Krajobrazu i Wnętrz
Piskórka, ul.Miła 7, 05-540 Zalesie Górne, woj. mazowieckie
2012-05-28 2 829,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murków wokół pomnika na Placu Pamięci Narodowej w Łodzi NORFIST Architektura Krajobrazu i Wnętrz
Piskórka, ul.Miła 7, 05-540 Zalesie Górne, woj. mazowieckie
2012-05-28 2 829,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont schodów w Parku Helenów w Łodzi COMA Projektowanie w Budownictwie
ul. Bartoka 59 m 49, 92-531 Łódź, woj. łódzkie
2012-05-28 11 685,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ogrodzenia od ul. Północnej w Parku Helenów w Łodzi COMA Projektowanie w Budownictwie
ul.Bartoka 59 m 49, 92-531 Łódź, woj. łódzkie
2012-05-28 4 920,00