Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Promocja Miasta w ramach realizacji Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów Ubioru w Łodzi Złota Nitka w dniu 20.04.2012 r. w Łodzi, wzmacniającej wizerunek Miasta, jako stolicy mody i Centrum Przemysłów Kreatywnych


Numer ogłoszenia: 83534 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Miasta w ramach realizacji Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów Ubioru w Łodzi Złota Nitka w dniu 20.04.2012 r. w Łodzi, wzmacniającej wizerunek Miasta, jako stolicy mody i Centrum Przemysłów Kreatywnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest promocja Miasta w ramach realizacji Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów Ubioru w Łodzi, zwanego dalej Złotą Nitką w dniu 20.04.2012 r. w Łodzi, wzmacniającej wizerunek Miasta, jako stolicy mody i Centrum Przemysłów Kreatywnych. Konkurs ZŁOTA NITKA skierowany jest do młodych projektantów przedstawiających kolekcje autorskie, nie wdrożone do produkcji masowej. Konkurs odbędzie się w 2 kategoriach: -Pret a porter (modny standard, klasyka, moda ulicy), -Premiere Vision (eksperymenty z modą, pomysły niekonwencjonalne). 2. W celu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa, Wykonawca zobowiązuje się do promocji Miasta poprzez wykonanie niżej określonych czynności z wykorzystaniem przekazanych przez Miasto materiałów i informacji: 1 INTERNET 2 MEDIA ELEKTRONICZNE 3 MEDIA PRASOWE 4 OUTDOOR 5 BTL 6 DRUKI 7 PR 9 GADŻETY I INNE 2.Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy do dnia realizacji II etapu (łącznie ze złożeniem sprawozdania merytorycznego z działań).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zgodnie z art. 66 i art. 67. ust. 1 pkt. 1, lit. a, b Ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. 1. Wykonawca - Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka z o.o. dokonał zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP słownego znaku towarowego Złota Nitka w dniu 3 grudnia 1993 roku w klasach 35, 41, 42 (według klasyfikacji nicejskiej) dla towarów: organizowanie i obsługa imprez wystawienniczych, organizowanie: giełd towarowych, konkursów dla projektantów mody i pokazów mody; seminariów w zakresie wzornictwa przemysłowego; organizowanie konferencji naukowo-technicznych w zakresie włókiennictwa, organizowanie imprez artystycznych; rozpowszechnianie materiałów reklamowych wystawców szczególnie broszur, ulotek, katalogów. 2. W dniu 10 marca 1997 roku została wydana decyzja o rejestracji i wydane zostało świadectwo ochronne na znak towarowy R-94483. W dniu 11 maja 2004 roku została wydana decyzja o przedłużeniu prawa ochronnego na następny, dziesięcioletni okres ochrony. (kopia decyzji załącznik 1a), tym samym wykonawca posiada i utrzymuje prawo ochronne na słowny znak towarowy Złota Nitka. 3. Ponadto, na mocy oświadczenia stanowiącego załącznik 1b do niniejszego wniosku, MTŁ - organizator Złotej Nitki w Łodzi, jako jedyny ma prawo do promowania własnej imprezy w formie i treści według własnego uznania i tym samym do promowania Miasta w ramach realizacji tejże imprezy. Jest jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia działań promocyjnych w ramach wydarzenia. Promocja Miasta jest dzięki temu realizowana na arenie międzynarodowej w ramach realizacji Złotej Nitki we współpracy organizatora z zagranicznymi partnerami i organizatorem Fashionphilosophy Fashion Week Poland oraz organizatorami zagranicznych Fashion Week. 4. XX Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów Ubioru Złota Nitka odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Łodzi. Konkurs jest najstarszym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem dla młodych ludzi zafascynowanych sztuką projektowania mody. Jego laureatami są znane w świecie mody osoby takie jak Maciej Zień, Paprocki&Brzozowski, Jacek Gmach, Grupa Transmode. Od roku 2009 Konkurs Złota Nitka zmienił formułę - stał się zdarzeniem o charakterze międzynarodowym, a także jednym z najważniejszych wydarzeń wpisanych w program Fashionphilosophy Fashion Week Poland. 5. Łódź jest miastem związanym z szeroko pojmowaną modą, od tej kreatywnej, pokazywanej przez projektantów, poprzez profesjonalne kolekcje firm, produkcję, studenckie propozycje, pomysły. Poprzednie edycje Złotej Nitki dowodzą słuszności wykorzystania konkursu modowego z nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi i połączenia konkursu z międzynarodowym Fashion Week, co pozwala promować nie tylko osoby biorące w nich udział (łódzkich młodych projektantów), ale także samo Miasto, jako miejsce ważnych wydarzeń modowych. Łódź ze swoją przeszłością, niezwykłą atmosferą, licznymi pofabrycznymi zabytkami jest doskonałym miejscem na tego rodzaju imprezy. MTŁ podejmuje się m.in. roli partnera promującego Miasto według własnego autorskiego pomysłu na Złotą Nitkę, jako jedyny partner w kraju z takim doświadczeniem w organizacji konkursu od 19 lat, pozostający w stałym kontakcie z organizatorami Fashion Week w Berlinie, Lwowie. 6.Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych wydatek będzie dokonany w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metody i środków służących osiągnięciu założonych celów. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a,b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co zdaniem Wnioskodawcy daje podstawę do wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o., ul. Wólczańska 199, 90-531 Łodź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Promocja Miasta w ramach realizacji Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów Ubioru w Łodzi Złota Nitka w dniu 20.04.2012 r. w Łodzi, wzmacniającej wizerunek Miasta, jako stolicy mody i Centrum Przemysłów Kreatywnych


Numer ogłoszenia: 109712 - 2012; data zamieszczenia: 06.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 83534 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Miasta w ramach realizacji Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów Ubioru w Łodzi Złota Nitka w dniu 20.04.2012 r. w Łodzi, wzmacniającej wizerunek Miasta, jako stolicy mody i Centrum Przemysłów Kreatywnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest promocja Miasta w ramach realizacji Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów Ubioru w Łodzi, zwanego dalej Złotą Nitką w dniu 20.04.2012 r. w Łodzi, wzmacniającej wizerunek Miasta, jako stolicy mody i Centrum Przemysłów Kreatywnych.Konkurs ZŁOTA NITKA skierowany jest do młodych projektantów przedstawiających kolekcje autorskie, nie wdrożone do produkcji masowej. Konkurs odbędzie się w 2 kategoriach: 1. Pret a porter (modny standard, klasyka, moda ulicy), 2. Premiere Vision (eksperymenty z modą, pomysły niekonwencjonalne). W celu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa, Wykonawca zobowiązuje się do promocji Miasta poprzez wykonanie niżej określonych czynności z wykorzystaniem przekazanych przez Miasto materiałów i informacji:1) INTERNET 2) MEDIA ELEKTRONICZNE3) MEDIA PRASOWE4) OUTDOOR5) BTL6) DRUKI7) PR 8) RAPORTOWANIE9) GADŻETY I INNE. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy do dnia realizacji II etapu (łącznie ze złożeniem sprawozdania merytorycznego z działań).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o., ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 276420,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  340000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  340000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  340000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 66 i art. 67. ust. 1 pkt. 1, lit. a, b Ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. 1. Wykonawca - Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka z o.o. dokonał zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP słownego znaku towarowego Złota Nitka w dniu 3 grudnia 1993 roku w klasach 35, 41, 42 (według klasyfikacji nicejskiej) dla towarów: organizowanie i obsługa imprez wystawienniczych, organizowanie: giełd towarowych, konkursów dla projektantów mody i pokazów mody; seminariów w zakresie wzornictwa przemysłowego; organizowanie konferencji naukowo-technicznych w zakresie włókiennictwa, organizowanie imprez artystycznych; rozpowszechnianie materiałów reklamowych wystawców szczególnie broszur, ulotek, katalogów. 2. W dniu 10 marca 1997 roku została wydana decyzja o rejestracji i wydane zostało świadectwo ochronne na znak towarowy R-94483. W dniu 11 maja 2004 roku została wydana decyzja o przedłużeniu prawa ochronnego na następny, dziesięcioletni okres ochrony. (kopia decyzji załącznik 1a), tym samym wykonawca posiada i utrzymuje prawo ochronne na słowny znak towarowy Złota Nitka. 3. Ponadto, na mocy oświadczenia stanowiącego załącznik 1b do niniejszego wniosku, MTŁ - organizator Złotej Nitki w Łodzi, jako jedyny ma prawo do promowania własnej imprezy w formie i treści według własnego uznania i tym samym do promowania Miasta w ramach realizacji tejże imprezy. Jest jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia działań promocyjnych w ramach wydarzenia. Promocja Miasta jest dzięki temu realizowana na arenie międzynarodowej w ramach realizacji Złotej Nitki we współpracy organizatora z zagranicznymi partnerami i organizatorem Fashionphilosophy Fashion Week Poland oraz organizatorami zagranicznych Fashion Week. 4. XX Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów Ubioru Złota Nitka odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Łodzi. Konkurs jest najstarszym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem dla młodych ludzi zafascynowanych sztuką projektowania mody. Jego laureatami są znane w świecie mody osoby takie jak Maciej Zień, Paprocki&Brzozowski, Jacek Gmach, Grupa Transmode. Od roku 2009 Konkurs Złota Nitka zmienił formułę - stał się zdarzeniem o charakterze międzynarodowym, a także jednym z najważniejszych wydarzeń wpisanych w program Fashionphilosophy Fashion Week Poland. 5. Łódź jest miastem związanym z szeroko pojmowaną modą, od tej kreatywnej, pokazywanej przez projektantów, poprzez profesjonalne kolekcje firm, produkcję, studenckie propozycje, pomysły. Poprzednie edycje Złotej Nitki dowodzą słuszności wykorzystania konkursu modowego z nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi i połączenia konkursu z międzynarodowym Fashion Week, co pozwala promować nie tylko osoby biorące w nich udział (łódzkich młodych projektantów), ale także samo Miasto, jako miejsce ważnych wydarzeń modowych. Łódź ze swoją przeszłością, niezwykłą atmosferą, licznymi pofabrycznymi zabytkami jest doskonałym miejscem na tego rodzaju imprezy. MTŁ podejmuje się m.in. roli partnera promującego Miasto według własnego autorskiego pomysłu na Złotą Nitkę, jako jedyny partner w kraju z takim doświadczeniem w organizacji konkursu od 19 lat, pozostający w stałym kontakcie z organizatorami Fashion Week w Berlinie, Lwowie. 6. Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych wydatek będzie dokonany w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metody i środków służących osiągnięciu założonych celów. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a,b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co zdaniem Wnioskodawcy daje podstawę do wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8353420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Promocja Miasta w ramach realizacji Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów Ubioru w Łodzi Złota Nitka w dniu 20.04.2012 r. w Łodzi, wzmacniającej wizerunek Miasta, jako stolicy mody i Centrum Przemysłów Kreatywnych Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź, woj. łódzkie
2012-04-06 340 000,00