Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przygotowanie i organizacja ogólnopolskiej konferencji o tematyce innowacyjnej, organizacja trzeciej edycji konkursu -Łódź Proponuje - Innowacyjni i Kreatywni realizowanego ramach projektu Łódź Miasto Innowacji.


Numer ogłoszenia: 84104 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i organizacja ogólnopolskiej konferencji o tematyce innowacyjnej, organizacja trzeciej edycji konkursu -Łódź Proponuje - Innowacyjni i Kreatywni realizowanego ramach projektu Łódź Miasto Innowacji..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja ogólnopolskiej konferencji o tematyce innowacyjnej, organizacja trzeciej edycji konkursu Łódź Proponuje - Innowacyjni i Kreatywni realizowanego w ramach projektu Łódź Miasto Innowacji oraz przygotowanie jednodniowego szkolenia w formie warsztatów dla laureatów konkursu, w tym: przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych dot. konkursu Łódź Proponuje - Innowacyjni i Kreatywni, organizacja ogólnopolskiej konferencji o tematyce innowacyjnej dla przynajmniej 140 osób będącej Galą Finałową konkursu Łódź Proponuje - Innowacyjni i Kreatywni, przygotowanie jednodniowego szkolenia dla laureatów konkursu w formie trzech warsztatów o przykładowej tematyce związanej z marketingiem, finansowaniem innowacji bądź rozwojem osobistym, rozwijaniem motywacji itp., oraz przygotowanie materiałów promujących laureatów ostatniej edycji konkursu podczas ogólnopolskich konferencji, seminariów i innych wydarzeń związanych z innowacyjnością..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.95.00.00-8, 80.59.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 220.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 2 kampanie promocyjne o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, w których zakres wchodzi m. in. zorganizowanie przynajmniej 1 konferencji prasowej w każdej z kampanii, przy czym poprzez organizację konferencji rozumie się takie działania, jak m.in.: opracowanie programu i budżetu konferencji, rezerwacja sal i hoteli, nawiązanie kontaktu i zaproszenie prelegentów i gości honorowych, projekty, produkcja i wysyłka zaproszeń, aranżacja sal, obsługa konferencji, w tym obsługa i oprawa posiłków, obsługa techniczna konferencji oraz 2 publikacje promocyjno - informacyjne w formie biuletynów, albumów, podręczników bądź informatorów przybliżających tematykę innowacyjności, funduszy unijnych, sektora kreatywnego przy czym realizacja publikacji rozumiana jest jako przygotowanie projektów graficznych, napisanie tekstów, przeprowadzenie wywiadów, zrobienie fotografii ilustrujących tekst, zlecenie składu i druku.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 m-cy przed uplywem terminu składania ofert.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, III pietro, pok. 8.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.04.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, III pietro, pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, dynmamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Przygotowanie i organizacja ogólnopolskiej konferencji o tematyce innowacyjnej, organizacja trzeciej edycji konkursu Łódź Proponuje - Innowacyjni i Kreatywni realizowanego w ramach projektu Łódź Miasto Innowacji


Numer ogłoszenia: 167574 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 84104 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i organizacja ogólnopolskiej konferencji o tematyce innowacyjnej, organizacja trzeciej edycji konkursu Łódź Proponuje - Innowacyjni i Kreatywni realizowanego w ramach projektu Łódź Miasto Innowacji.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja ogólnopolskiej konferencji o tematyce innowacyjnej, organizacja trzeciej edycji konkursu Łódź Proponuje - Innowacyjni i Kreatywni realizowanego w ramach projektu Łódź Miasto Innowacji oraz przygotowanie jednodniowego szkolenia w formie warsztatów dla laureatów konkursu, w tym: przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych dot. konkursu Łódź Proponuje - Innowacyjni i Kreatywni, organizacja w Łodzi w hotelu o standardzie przynajmniej czterogwiazdkowym ogólnopolskiej konferencji o tematyce innowacyjnej dla przynajmniej 140 osób będącej Galą Finałową konkursu Łódź Proponuje - Innowacyjni i Kreatywni, w przygotowanie jednodniowego szkolenia dla laureatów konkursu (ok. 60 osób) w formie trzech warsztatów prowadzonych równolegle w trzech odrębnych salach w hotelu o standardzie przynajmniej czterogwiazdkowym w Łodzi, o przykładowej tematyce związanej z marketingiem, finansowaniem innowacji bądź rozwojem osobistym, rozwijaniem motywacji itp., oraz przygotowanie materiałów promujących laureatów ostatniej edycji konkursu podczas ogólnopolskich konferencji, seminariów i innych wydarzeń związanych z innowacyjnością..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.95.00.00-8, 80.59.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Smartlink Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 3/10, 60-833 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 169715,45 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  189252,13


 • Oferta z najniższą ceną:
  180000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  192186,27


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8410420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 220 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, III pietro, pok. 8
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
80590000-6 Usługi seminaryjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przygotowanie i organizacja ogólnopolskiej konferencji o tematyce innowacyjnej, organizacja trzeciej edycji konkursu Łódź Proponuje - Innowacyjni i Kreatywni realizowanego w ramach projektu Łódź Miasto Innowacji Smartlink Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 3/10, 60-833 Poznań, woj. wielkopolskie
2011-06-21 189 252,00