Łódź: jednorazowy sprzęt medyczny 10/ZP/2010


Numer ogłoszenia: 84272 - 2010; data zamieszczenia: 24.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
jednorazowy sprzęt medyczny 10/ZP/2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
jednorazowy sprzęt medyczny 10/ZP/2010 wartość - 461537,70 zł netto.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.00.00-3, 33.17.10.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 29.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie; 1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4 spełniają warunki co do sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu. 3. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w specyfikacji w części V.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamówień publicznych zamawiający żąda: 1.1 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 i 3 do specyfikacji); 1.2 oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcom wykonania części zamówienia (załącznik nr 5 do specyfikacji); 1.3 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie; 1.4 oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie wykonawcy, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, będą stosowane przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane z 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. nr 226 poz. 1817). 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: 3.1 dokumenty (kompletne - wpis do rejestru, deklaracja zgodności) stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do stosowania w placówkach służbyzdrowia na terenie RP, przy czym dokumenty te powinny być oznakowane, której pozycji asortymentowej dotyczą, 3.2 dokumenty potwierdzające badania laboratoryjne lub kliniczne do badań biokompatybilności - dotyczy Pakietu 1, 3.3 aktualne katalogi - dla wszystkich oferowanych towarów. W katalogach należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję (np. pozycja 2). 4.Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej, 5. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobapodpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.3- w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.3 oraz jej podpisem. 6. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 7. Dotyczy wykonawców, którzy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów - zamawiający żąda pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda: 2.1 wykazu wykonanych dostaw będących przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący co najmniej dwie usługi będące przedmiotem zamówienia o wartości odpowiadającej 50% ceny złożonej oferty łącznie. Do wykazu proszę załączyć dwie referencje dotyczące ww. dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda: 3.1 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 40% wartości brutto oferowanych towarów, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Jakość (ocena techniczna) - 20


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 23 II piętro w budynku administracyjnym..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201),.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 1 - Kaniule do wkłuć obwodowych, koreczki wartość - 150582,92 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 2 - Kaniule wartość - 250,95 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 3 - Aparaty do przetoczeń krwi TS, aparaty do przetoczeń płynów IS wartość - 100070,80 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 4 poz. 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Gruszki gumowe z kanką plastikową, zdejmowany, nr9 wartość - 797,90 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 4 poz. 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Elektrody EKG do HOLTERA 24h wartość - 424,20 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 4 poz. 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Duża opaska mocująca do rurki tracheotomijnej, atraumatyczna, zapinan na rzepy, wykonana z gabczastego materiału (pakowane po 10 szt.) wartość - 16483,20 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 4 poz. 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Elektrody do defibrylatora Meducane Eazy wartość - 19897,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet 4 poz. 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z: igły Verresa wyposażonej w barwny składnik bezpieczeństwa, cewnik poliuretanowy, strzykawki 50ml, worka 2000ml. wartość - 6060,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet 4 poz. 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Łącznik Y do dwóch drenów Ulmera (docinany) CH 06-18 wartość - 1878,60 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet 4 poz. 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Liczniki do igieł do 30 szt., ze zdejmowaniem ostrzy, z podwójna pianką wartość - 9090,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet 4 poz. 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  cewniki Foleya dwudrożne, silikonowane, jałowe CH 26 wartość - 363,60 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Pakiet 4 poz. 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Filtry jednorazowego uzytku do puszek steryklizacyjnych typ PS-40; PS-45; PS-60; PS-100; PS-150, wykonane są z papieru sterylizacyjnego krepowanego niebieskiego o gramturze 60g/m2, duże średnica 190mm wartość - 7635,60 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Pakiet 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 5 - Igły specjalityczne wartość - 20200,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Pakiet 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 6 - Worki kolostomijne jednoczęściowe wartość - 5252,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Pakiet 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 7 - Tacki metalowe wartość - 990,81 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Pakiet 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 8 - Prowadnice do wprowadzenia drenów otrzewnowych wartość - 505,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Pakiet 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 9 - Strzygarka chirurgiczna i ostrza jednorazowe wartość - 28340,60 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Pakiet 10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 10 - Rękawice sterylne do neurochirurgii, mikrochirurgii i okulistyki z lateksu, wartość -7564,90 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Pakiet 11.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 11 - Rurki laryngologiczne wartość 28097,75 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Pakiet 12.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 12 - Rurki tracheostomijne wartość - 4418,75 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Pakiet 13 poz. 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rurki ustno - gardłowe GUEDELA pełne (nie połówkowe) rozm. 0 wartość -101,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Pakiet 13 poz. 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Jednorazowe czujniki pulsoksymetryczne - na palec (dla dorosłych/dzieci powyżej 40kg) z podłączeniem typu Nellcor samoprzylepne wartość - 19661,67 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Pakiet 13 poz. 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Maski z filtrem HEPA wartość - 5050,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Pakiet 13 poz. 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  zestawy do CPAP metodą Boussignac dla dorosłych - duże wartość - 7575,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
25
NAZWA:
Pakiet 13 poz. 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  łącznik do podawania tlenu wartość - 2969,40 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
26
NAZWA:
Pakiet 13 poz. 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rurki tracheotomijne z poloetylenu z wymiennym wewnętrznym wkładem, bez mankietu uszczelniającego, bez otworu fenestacyjnego, wielokrotnego użytku (z mozliwością ponownej sterylizacji) wartość - 1605,90 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
27
NAZWA:
Pakiet 13 poz. 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Elastyczna szczoteczka do higieny jamy ustnej o delikatnym miękkim włosiu, składająca się z jednoelementowej matrycy, z możliwością odsysania w końcówce wartość - 1272,60 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość - ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
28
NAZWA:
Pakiet 13 poz. 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sety do pompy objetościowej kompatybilne z pompą Volumed wartość - 2944,15 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
29
NAZWA:
Pakiet 14.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 14 - maski krtaniowe wartość - 11453,40 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


Łódź: jednorazowy sprzęt medyczny 10/ZP/2010


Numer ogłoszenia: 138495 - 2010; data zamieszczenia: 28.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 84272 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
jednorazowy sprzęt medyczny 10/ZP/2010.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
jednorazowy sprzęt medyczny 10/ZP/2010.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.00.00-3, 33.17.10.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1 - Kaniule do wkłuć obwodowych, koreczki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKAMEX spólka z ograniczona odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, {Dane ukryte}, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 150582,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  220200,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  220200,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  220200,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 3 - Aparaty do przetoczeń krwi TS, aparaty do przetoczeń płynów IS


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grena Ltd.,, {Dane ukryte}, Saxon Court, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 100070,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  85680,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  81760,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  205300,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 4 poz. 3 - Duża opaska mocująca do rurki tracheotomijnej, atraumatyczna, zapinan na rzepy, wykonana z gabczastego materiału (pakowane po 10 szt.)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • COVIDIEN POLSKA Sp. zo.o., {Dane ukryte}, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16483,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet 4 poz. 5 - Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z: igły Verresa wyposażonej w barwny składnik bezpieczeństwa, cewnik poliuretanowy, strzykawki 50ml, worka 2000ml.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GRENA LTD, {Dane ukryte}, {Dane ukryte},, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6060,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet 4 poz. 7 - Liczniki do igieł do 30 szt., ze zdejmowaniem ostrzy, z podwójna pianką


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • COVIDIEN POLSKA Sp. zo.o., {Dane ukryte}, 02-242 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9090,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8250,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8250,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8250,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pakiet 4 poz. 8 - cewniki Foleya dwudrożne, silikonowane, jałowe CH 26


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. zo.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 363,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  264,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  264,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  364,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pakiet 6 - Worki kolostomijne jednoczęściowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HOLLISTER Sp. zo.o., {Dane ukryte}, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5252,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3828,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3828,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4120,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Pakiet 7 - Tacki metalowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENDEMED Sp. zo.o., {Dane ukryte}, 01-494 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 990,81 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1930,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1930,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1930,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Pakiet 9 - Strzygarka chirurgiczna i ostrza jednorazowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3M POLAND Sp. zo.o., {Dane ukryte}, 05-830 Kajetany, Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28340,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28060,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  28060,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  38717,94


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Pakiet 10 - Rękawice sterylne do neurochirurgii, mikrochirurgii i okulistyki z lateksu,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ABOOK Sp. zo.o., {Dane ukryte}, 04-985 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7564,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6040,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5775,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7560,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Pakiet 11 - Rurki laryngologiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENDEMED Sp. zo.o., {Dane ukryte}, 01-494 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28097,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8975,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8975,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26850,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Pakiet 13 poz. 1 -Rurki ustno - gardłowe GUEDELA pełne (nie połówkowe) rozm. 0


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • COVIDIEN POLSKA Sp. zo.o., {Dane ukryte}, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 101,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Pakiet 13 poz. 2 -Jednorazowe czujniki pulsoksymetryczne - na palec (dla dorosłych/dzieci powyżej 40kg) z podłączeniem typu Nellcor samoprzylepne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • COVIDIEN POLSKA Sp. zo.o., {Dane ukryte}, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 19661,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10920,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10920,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10920,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Pakiet 13 poz. 4 -zestawy do CPAP metodą Boussignac dla dorosłych - duże


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VYGON Polska Sp. zo.o., {Dane ukryte}, 03-905 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7575,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
27   


Nazwa:
Pakiet 13 poz. 7 - Elastyczna szczoteczka do higieny jamy ustnej o delikatnym miękkim włosiu, składająca się z jednoelementowej matrycy, z możliwością odsysania w końcówce


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa Spółka Komandytowa, {Dane ukryte}, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1272,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1380,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1380,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2100,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
29   


Nazwa:
Pakiet 14 - maski krtaniowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, {Dane ukryte}, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11453,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12390,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12390,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12390,0


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-04-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8427220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-03-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 29
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 23 II piętro w budynku administracyjnym.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 - Kaniule do wkłuć obwodowych, koreczki SKAMEX spólka z ograniczona odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa
Łódź
2010-05-28 220 200,00
Pakiet 3 - Aparaty do przetoczeń krwi TS, aparaty do przetoczeń płynów IS Grena Ltd.,
Saxon Court
2010-05-28 85 680,00
Pakiet 4 poz. 3 - Duża opaska mocująca do rurki tracheotomijnej, atraumatyczna, zapinan na rzepy, wykonana z gabczastego materiału (pakowane po 10 szt.) COVIDIEN POLSKA Sp. zo.o.
Warszawa
2010-05-28 8 000,00
Pakiet 4 poz. 5 - Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z: igły Verresa wyposażonej w barwny składnik bezpieczeństwa, cewnik poliuretanowy, strzykawki 50ml, worka 2000ml. GRENA LTD
SAXON COURT,
2010-05-28 2 800,00
Pakiet 4 poz. 7 - Liczniki do igieł do 30 szt., ze zdejmowaniem ostrzy, z podwójna pianką COVIDIEN POLSKA Sp. zo.o.
Warszawa
2010-05-28 8 250,00
Pakiet 4 poz. 8 - cewniki Foleya dwudrożne, silikonowane, jałowe CH 26 Centrum Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. zo.o.
Zabrze
2010-05-28 264,00
Pakiet 6 - Worki kolostomijne jednoczęściowe HOLLISTER Sp. zo.o.
Warszawa
2010-05-28 3 828,00
Pakiet 7 - Tacki metalowe ENDEMED Sp. zo.o.
Warszawa
2010-05-28 1 930,00
Pakiet 9 - Strzygarka chirurgiczna i ostrza jednorazowe 3M POLAND Sp. zo.o.
Kajetany, Nadarzyn
2010-05-28 28 060,00
Pakiet 10 - Rękawice sterylne do neurochirurgii, mikrochirurgii i okulistyki z lateksu, ABOOK Sp. zo.o.
Warszawa
2010-05-28 6 040,00
Pakiet 11 - Rurki laryngologiczne ENDEMED Sp. zo.o.
Warszawa
2010-05-28 8 975,00
Pakiet 13 poz. 1 -Rurki ustno - gardłowe GUEDELA pełne (nie połówkowe) rozm. 0 COVIDIEN POLSKA Sp. zo.o.
Warszawa
2010-05-28 400,00
Pakiet 13 poz. 2 -Jednorazowe czujniki pulsoksymetryczne - na palec (dla dorosłych/dzieci powyżej 40kg) z podłączeniem typu Nellcor samoprzylepne COVIDIEN POLSKA Sp. zo.o.
Warszawa
2010-05-28 10 920,00
Pakiet 13 poz. 4 -zestawy do CPAP metodą Boussignac dla dorosłych - duże VYGON Polska Sp. zo.o.
Warszawa
2010-05-28 7 500,00
Pakiet 13 poz. 7 - Elastyczna szczoteczka do higieny jamy ustnej o delikatnym miękkim włosiu, składająca się z jednoelementowej matrycy, z możliwością odsysania w końcówce SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa Spółka Komandytowa
Łódź
2010-05-28 1 380,00
Pakiet 14 - maski krtaniowe SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa
Łódź
2010-05-28 12 390,00