Mińsk Mazowiecki: Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 10 w Mińsku Mazowieckim


Numer ogłoszenia: 84672 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Mińsk Mazowiecki , ul. Konstytucji 3-go Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 25 7595300, faks 25 758 40 25.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.minsk-maz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 10 w Mińsku Mazowieckim.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 10. W ramach robót termomodernizacyjnych należy wykonać: a) docieplenie ścian cokołów styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm (płyty ocieplające zagłębione 20 cm poniżej terenu ) b) wykończenie w pasie cokołowym tynkiem mozaikowym c) docieplenie ścian nadziemia płytami styropianowymi gr.14cm, wykończenie tynkiem cienkowarstwowym akrylowym d) docieplenie stropodachu wentylowanego płytami z wełny mineralnej gr 20 cm e) docieplenie stropodachu nie wentylowanego płytami styropianowymi z warstwą papy (styropapa) gr 14 cm oraz płytami z wełny mineralnej gr 15 cm f) pokrycie dachów z papy termozgrzewalnej g) wymiana obróbek blacharskich h) wymiana instalacji elektrycznych i odgromowej i) wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku j) wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe k) zamontowanie daszków nad drzwiami l) wykonanie kominów z cegły klinkierowej m) wymiana nawierzchni tarasu z wykonaniem pochylni i odwodnienia.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.44.30.00-4, 45.11.13.00-9, 45.42.11.31-1, 45.41.00.00-4, 45.42.11.60-3, 45.26.21.00-2, 45.26.11.00-5, 45.32.10.00-3, 45.26.12.14-7, 45.26.13.00-7, 45.26.25.20-2, 45.11.12.00-0, 45.23.31.40-2, 45.31.23.11-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający wymaga by złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie termomodernizacji w szczególności w zakresie docieplania ścian, w budynkach użyteczności publicznej (definicja budynku użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2002.75.690 z późn. zm.]), o wartości minimum 300 000,00zł. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty wykazu robót budowlanych wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jeżeli wykonawca, w myśl §1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013 poz. 231), wykazując spełnianie wyżej opisanego warunku, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów wymaga załączenia dokumentów dotyczących sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący potencjału technicznego, Zamawiający wymaga by złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi objętymi niniejszym zamówieniem; Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobą z ww. uprawnieniami, Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli ww. osoba nabyła prawo do wykonywania ww. zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący potencjału technicznego, Zamawiający wymaga by złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zgodnie z oświadczeniem w formularzu oferty (załącznik nr 1 do siwz), składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiana numeru konta, 2) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, zmiana taka może nastąpić na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy. 4) możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, a także możliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, jeżeli nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, a Wykonawca korzystał z posiadania wiedzy i doświadczenia podmiotów trzecich dla wykazania spełnienia tego warunku. 5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmiana taka nastąpić może na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (art. 145 ustawy pzp).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.minskmaz.bip-gov.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3-go Maja 1 05-300 Mińsk Mazowiecki pok. 212.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3-go Maja 1 05-300 Mińsk Mazowiecki Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 4.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Mińsk Mazowiecki: Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 10 w Mińsku Mazowieckim


Numer ogłoszenia: 142828 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 84672 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 25 7595300, faks 25 758 40 25.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 10 w Mińsku Mazowieckim.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 10. W ramach robót termomodernizacyjnych należy wykonać: docieplenie ścian cokołów styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm (płyty ocieplające zagłębione 20 cm poniżej terenu); wykończenie w pasie cokołowym tynkiem mozaikowym; docieplenie ścian nadziemia płytami styropianowymi gr.14cm, wykończenie tynkiem cienkowarstwowym akrylowym; docieplenie stropodachu wentylowanego płytami z wełny mineralnej gr 20 cm; docieplenie stropodachu nie wentylowanego płytami styropianowymi z warstwą papy (styropapa) gr 14 cm oraz płytami z wełny mineralnej gr 15 cm; pokrycie dachów z papy termozgrzewalnej; wymiana obróbek blacharskich; wymiana instalacji elektrycznych i odgromowej; wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku; wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe; zamontowanie daszków nad drzwiami; wykonanie kominów z cegły klinkierowej; wymiana nawierzchni tarasu z wykonaniem pochylni i odwodnienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.44.30.00-4, 45.11.13.00-9, 45.42.11.31-1, 45.41.00.00-4, 45.42.11.60-3, 45.26.21.00-2, 45.26.11.00-5, 45.32.10.00-3, 45.26.12.14-7, 45.26.13.00-7, 45.26.25.20-2, 45.11.12.00-0, 45.23.31.40-2, 45.31.23.11-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
21.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
7.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.W. DANBUD Daniel Wojdat, {Dane ukryte}, 26-630 Jedlnia - Letnisko, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 371170,58 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  216940,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  216940,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  447610,32


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: agnieszka.siporska@umminskmaz.pl
tel: 257 595 300
fax: 25 758 40 25
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-03-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8467220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 89 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.minsk-maz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3-go Maja 1 05-300 Mińsk Mazowiecki pok. 212
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233140-2 Roboty drogowe
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262520-2 Roboty murowe
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45443000-4 Roboty elewacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 10 w Mińsku Mazowieckim P.W. DANBUD Daniel Wojdat
Jedlnia - Letnisko
2013-04-11 216 940,00