Poznań: Stała konserwacja dźwigów i platform do przewozu łóżek znajdujących się na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii wraz z obowiązkiem utrzymania dźwigów w stałym ruchu oraz z zapewnieniem serwisu całodobowego.


Numer ogłoszenia: 85214 - 2011; data zamieszczenia: 20.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wielkopolskie Centrum Onkologii , ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8540500, faks 061 8521948.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wco.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Stała konserwacja dźwigów i platform do przewozu łóżek znajdujących się na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii wraz z obowiązkiem utrzymania dźwigów w stałym ruchu oraz z zapewnieniem serwisu całodobowego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Stała konserwacja dźwigów i platform do przewozu łóżek znajdujących się na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii wraz z obowiązkiem utrzymania dźwigów w stałym ruchu oraz z zapewnieniem serwisu całodobowego..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Wykaz wykonanych usług ( min. 2 ) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie odpowiadającego swoim rodzajem i wartością niniejszemu zamówieniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do specyfikacji oraz załączenia dokumentów potwierdzających, ze te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie . 2. Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego stwierdzające, iż osoby wykonujące czynności stanowiące przedmiot zamówienia posiadają uprawnienia do konserwacji i serwisu urządzeń wchodzących w skład zamówienia ( dźwigi osobowe i platformy do łóżek). 3. Wykaz osób i podmiotów (jeśli dotyczy), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat: 1) ich kwalifikacji zawodowych, 2) doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, 3) a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwa osób sporządzających ofertę, jeżeli ich kompetencja nie wynika wprost z dokumentów określonych w podpunkcie A1 punktu VI specyfikacji. 2) Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), - będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto - podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo. 3) Formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji. 4) Oświadczenie o przekazaniu części zamówienia podwykonawcom wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji. Stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 5) W związku z wdrożonym w Wielkopolskim Centrum Onkologii Systemem Zarządzania Środowiskowego i Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zobowiązuje się Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie należącym do WCO do stosowania wymaganych zasad. W chwili zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania protokółu koordynacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wco.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15 61-866 Poznań dział zamówień publicznych i zaopatrzenia.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15 61-866 Poznań Kancelaria pokój 3089.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 94978 - 2011; data zamieszczenia: 28.04.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
85214 - 2011 data 20.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8540500, fax. 061 8521948.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15 61-866 Poznań Kancelaria pokój 3089..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15 61-866 Poznań Kancelaria pokój 3089..


Poznań: Stała konserwacja dźwigów i platform do przewozu łóżek znajdujących się na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii wraz z obowiązkiem utrzymania dźwigów w stałym ruchu oraz z zapewnieniem serwisu całodobowego.


Numer ogłoszenia: 143840 - 2011; data zamieszczenia: 06.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 85214 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8540500, faks 061 8521948.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Stała konserwacja dźwigów i platform do przewozu łóżek znajdujących się na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii wraz z obowiązkiem utrzymania dźwigów w stałym ruchu oraz z zapewnieniem serwisu całodobowego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Stała konserwacja dźwigów i platform do przewozu łóżek znajdujących się na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii wraz z obowiązkiem utrzymania dźwigów w stałym ruchu oraz z zapewnieniem serwisu całodobowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Stała konserwacja dźwigów i platform do przewozu łóżek znajdujących się na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii wraz z obowiązkiem utrzymania dźwigów w stałym ruchu oraz z zapewnieniem serwisu całodobowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID - SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 193650,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  79713,14


 • Oferta z najniższą ceną:
  79713,14
  / Oferta z najwyższą ceną:
  176234,40


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zaopatrzenie@wco.pl
tel: 618850500
fax: 618 521 948
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8521420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.wco.pl
Informacja dostępna pod: Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15 61-866 Poznań dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Stała konserwacja dźwigów i platform do przewozu łóżek znajdujących się na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii wraz z obowiązkiem utrzymania dźwigów w stałym ruchu oraz z zapewnieniem serwisu całodobowego. ZID - SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2011-06-06 79 713,00