Kościerzyna: DZP/19/16 DOSTAWA TONERÓW


Numer ogłoszenia: 86678 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. , ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie, tel. 58 686 01 31, faks 58 686 01 19.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital-koscierzyna.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: podmiot prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DZP/19/16 DOSTAWA TONERÓW.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
sukcesywna dostawa tonerów.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 18.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie jest wymagane


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.1. Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku. 1.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: a. oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt. 1 PZP,


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2.1. Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku. 2.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: a. oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt. 2 PZP,


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3.1. Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku. 3.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: a. oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 PZP,


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 4.1. Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku. 4.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: a. oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 PZP,


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 5.1. Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku. 5.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: a. oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 PZP


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Formularz cenowy Załącznik 1 Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, spełnia wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie oraz spełnia wymogi dyrektyw unijnych - treść oświadczenia umieszczona jest w druku OFERTA, który stanowi załącznik do SIWZ. OFERTA


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Druk OFERTA, stanowiący załącznik do SIWZ. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu do właściwego organu rejestracyjnego. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. załącznik nr 6 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty), b. do oferty należy dołączyć dokumenty, o ile są wymienione w pkt. VI.2 SIWZ, potwierdzające, że każdy z warunków określonych w pkt. V.A. SIWZ (art. 22 ust. 1ustawy PZP) spełnia co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie, c. oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (pkt. V.A. SIWZ) składa co najmniej jeden Wykonawca albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. d. dokumenty (wymienione w pkt. VI.3 SIWZ) potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1ustawy PZP) składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-koscierzyna.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna ul. A. Piechowskiego 36.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna ul. A. Piechowskiego 36 KANCELARIA.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kościerzyna: DZP/19/16 DOSTAWA TONERÓW


Numer ogłoszenia: 115735 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 86678 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie, tel. 58 686 01 31, faks 58 686 01 19.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Podmiot prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DZP/19/16 DOSTAWA TONERÓW.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
sukcesywna dostawa tonerów.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
TONERY


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 94408,89 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  97356,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  97356,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  108281,82


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: zp@szpital.koscierzyna.pl
tel: 58 686 01 31
fax: 58 686 01 19
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-05-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8667820160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 209 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szpital-koscierzyna.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna ul. A. Piechowskiego 36
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
TONERY JM Data s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2016-07-01 97 356,00