Warszawa: Zakup i dostawa wanny specjalistycznej z osprzętem (wózek z hydraulicznym podnośnikiem) przystosowanej do kąpieli osób w pozycji siedzącej i leżącej (niepełnosprawnych) wraz z montażem, w ramach projektu AGE- Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie


Numer ogłoszenia: 86808 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" , ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8366662, faks 22 8366662.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dpsbudowlani.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna pomocy społecznej samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa wanny specjalistycznej z osprzętem (wózek z hydraulicznym podnośnikiem) przystosowanej do kąpieli osób w pozycji siedzącej i leżącej (niepełnosprawnych) wraz z montażem, w ramach projektu AGE- Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wanny specjalistycznej z osprzętem (wózek z hydraulicznym podnośnikiem) przystosowanej do kąpieli osób w pozycji siedzącej i leżącej (niepełnosprawnych) wraz z montażem, w ramach projektu AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. Dostawa ww. przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami projektu umowy - załącznik nr 4. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej pomieszczenia montażu, w celu weryfikacji zakresu prac remontowych przystosowujących miejsce do montażu urządzenia - podłączenia..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.00.00.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 14.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz ofertowy, 2. parametry techniczne, 3. pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie komparycji, literówek, systematyki umowy, podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych w umowie, osób realizujących przedmiot umowy, podwykonawców, zasad realizacji umowy, warunków płatności, zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem Stron w stosowanym aneksie, zmiany korzystne dla Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dpsbudowlani.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Warszawa 01-128, ul. Elekcyjna 6 - siedziba Zamawiającego.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Warszawa 01-128, ul. Elekcyjna 6, sekretariat - pokój nr 1.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt pt. AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Zakup i dostawa wanny specjalistycznej z osprzętem (wózek z hydraulicznym podnośnikiem) przystosowanej do kąpieli osób w pozycji siedzącej i leżącej (niepełnosprawnych) wraz z montażem, w ramach projektu AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie


Numer ogłoszenia: 115452 - 2016; data zamieszczenia: 09.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 86808 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8366662, faks 22 8366662.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna pomocy społecznej samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa wanny specjalistycznej z osprzętem (wózek z hydraulicznym podnośnikiem) przystosowanej do kąpieli osób w pozycji siedzącej i leżącej (niepełnosprawnych) wraz z montażem, w ramach projektu AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wanny specjalistycznej z osprzętem (wózek z hydraulicznym podnośnikiem) przystosowanej do kąpieli osób w pozycji siedzącej i leżącej (niepełnosprawnych) wraz z montażem wanny, w ramach projektu AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.00.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt pt. AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DELTOM Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 54285,77 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  49788,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  49788,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  49788,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@dpsbudowlani.pl
tel: 228 366 662
fax: 228 366 662
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-04-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8680820160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 176 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.dpsbudowlani.pl
Informacja dostępna pod: Warszawa 01-128, ul. Elekcyjna 6 - siedziba Zamawiającego
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup i dostawa wanny specjalistycznej z osprzętem (wózek z hydraulicznym podnośnikiem) przystosowanej do kąpieli osób w pozycji siedzącej i leżącej (niepełnosprawnych) wraz z montażem, w ramach projektu AGE - Działania na rzecz aktywnego i god DELTOM Sp. z o.o.
Toruń
2016-05-09 49 788,00