Piaseczno: Remont ul. Różanej w Zalesiu Dolnym oraz remontu ul. Zaleśnej w Piasecznie


Numer ogłoszenia: 86927 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno , ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.piaseczno.eu


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont ul. Różanej w Zalesiu Dolnym oraz remontu ul. Zaleśnej w Piasecznie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa wiążąca ----1680,00m2 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa ścieralna- 1680,00m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm -- 3000,00m2 TERMIN ZAMÓWIENIA 30 dni od daty zawarcia umowy.


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. W zakres zamówienia uzupełniającego wejdzie wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ustawienie krawężnika, wykonanie wzmocnienia podłoża.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.30.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
wadium 10.000 zł


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dla zamawiającego wykaz najważniejszych robót budowlanych to: wykaz minimum 2 robót drogowych polegających na wykonaniu nawierzchni drogowych o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Doświadczenie winno być poparte załączeniem dowodu potwierdzającego, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Powyższe winno być udokumentowane zgodnie z pkt 4.2. SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stwierdzający, że osoby te posiadają stosowne uprawnienia. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy - winna posiadać uprawnienia drogowe, których obowiązek posiadania nakłada ustawa Prawo budowlane oraz minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy dla robót drogowych. Konieczne jest przedstawienie jednej osoby ze stosownymi uprawnieniami - udokumentowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Osoba pełniąca funkcje kierownicze winna posiadać uprawnienia bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności drogowej, właściwej dla powierzonej funkcji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - w przypadku, gdy są one wymagane odrębnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego - ustawa Prawo budowlane art. 12 pkt 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza terytorium Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce. Powinno się to odbyć na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DZ. U z 2008r Nr 63, poz. 394). Na zaświadczeniu o członkostwie w Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa winno widnieć aktualne na dzień składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierowniczą. Wykonawca dodatkowo złoży oświadczenie, że osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane prawem uprawnienia. Powyższe winno być udokumentowane oświadczeniem zgodnie z pkt 4.3 SIWZ a dokumenty przedłożone przed podpisaniem umowy zgodnie z pkt 13.6 SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) przedstawią wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1; 2) dowód wpłaty /wniesienia wadium - zgodnie z pkt. 9.9.7 SIWZ; W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy - należy przedstawić dowód wpłaty. Wadium wniesione w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, należy złożyć w oryginale w depozycie w kasie Urzędu Miasta i Gminy. W ofercie należy pozostawić kserokopię i dowód wniesienia do depozytu kasy Gminy. Dopuszcza się dołączenie w odrębnej kopercie tylko dowodu wniesienia wadium. 3) przedstawią wypełniony kosztorys ofertowy z wypełnionymi cenami jednostkowymi , wartościami i ceną brutto Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin gwarancji - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z brzmieniem art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac w ramach zaplanowanych na ten cel środków finansowych


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.piaseczno.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5 III piętro pokój 75 osobiście lub przekazem pocztowym; materiały przetargowe w kwocie 132 zł..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5 III piętro pokój 75.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Piaseczno: Remont ul. Różanej w Zalesiu Dolnym oraz remontu ul. Zaleśnej w Piasecznie.


Numer ogłoszenia: 152063 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 86927 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont ul. Różanej w Zalesiu Dolnym oraz remontu ul. Zaleśnej w Piasecznie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa wiążąca ----1680,00m2 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa ścieralna- 1680,00m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm -- 3000,00m2 TERMIN ZAMÓWIENIA 30 dni od daty zawarcia umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe Jarpol S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 289680,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  278372,79


 • Oferta z najniższą ceną:
  278372,79
  / Oferta z najwyższą ceną:
  319800,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: rzp@piaseczno.eu
tel: 022 70 17 654, 70 17 655
fax: 022 70 17 692
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-07-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8692720160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-06-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.piaseczno.eu
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5 III piętro pokój 75 osobiście lub przekazem pocztowym; materiały przetargowe w kwocie 132 zł.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont ul. Różanej w Zalesiu Dolnym oraz remontu ul. Zaleśnej w Piasecznie. Budownictwo Drogowe Jarpol S.A.
Warszawa
2016-07-22 278 372,00