Maków Mazowiecki: 12/2016


Numer ogłoszenia: 87416 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital-makow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
12/2016.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pak Nr 1 - Odpady komunalne 92 ton Pak Nr 2- Odpady medyczne 70.000,00 kg.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.40.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie założonego w ofercie Oświadczenia przez Wykonawcę potwierdzające przez niego spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dodatkowo Pak Nr 1 -przedstawią pozwolenia na transport i odbiór odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 j.t. z p. zm. odpowiednio dla zadania nr 1.Pak Nr 2- odpady medyczne posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie założonego w ofercie Oświadczenia przez Wykonawcę potwierdzające przez niego spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie założonego w ofercie Oświadczenia przez Wykonawcę potwierdzające przez niego spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie założonego w ofercie Oświadczenia przez Wykonawcę potwierdzające przez niego spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie założonego w ofercie Oświadczenia przez Wykonawcę potwierdzające przez niego spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin płatności - 2


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital makow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Część administracyjna I SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 98102 - 2016; data zamieszczenia: 20.04.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
87416 - 2016 data 13.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, fax. 029 7142299.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pak Nr 1 - Odpady komunalne 92 ton Pak Nr 2- Odpady medyczne 70.000,00 kg..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pak Nr 1 - Poz.1 Odpady komunalne 156 ton, Poz. 2 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 2 tony Pak Nr 2- Odpady medyczne Poz.1- 69.810,00 kg, Poz.2. Odpady medyczne ( z krwią ) - 190 kg.


Numer ogłoszenia: 99368 - 2016; data zamieszczenia: 21.04.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
87416 - 2016 data 13.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, fax. 029 7142299.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2..


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV.4.4).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2..


{Dane ukryte}: 12/2016


Numer ogłoszenia: 70725 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 87416 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 {Dane ukryte}, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
12/2016.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pak Nr 1 - Odpady komunalne 158 ton Pak Nr 2- Odpady medyczne 70.000,00 kg.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pak Nr 1 - Odpady komunalne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BŁYSK- BIS Sp.zo.o 06-200 {Dane ukryte} Ul. Moniuszki 108, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50641,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35074,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  35074,07
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39000,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Pak Nr 2- Odpady medyczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EMKA S.A. 96-300 {Dane ukryte} ul. Jaktorowska 15a, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 107100,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  113400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  113400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  137200,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-04-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8741620160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 98%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: Część administracyjna I SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90400000-1 Usługi utylizacji nieczystości
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pak Nr 1 - Odpady komunalne BŁYSK- BIS Sp.zo.o 06-200 Maków Mazowiecki Ul. Moniuszki 108
Maków Mazowiecki
2016-06-06 35 074,00
Pak Nr 2- Odpady medyczne EMKA S.A. 96-300 Żyrardów ul. Jaktorowska 15a
Żyrardów
2016-06-06 113 400,00