Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów (od 7 do 16 lat) prowadzonych przez Miasto Łódź, objętych pomocą finansową Miasta w 2010 roku


Numer ogłoszenia: 87420 - 2010; data zamieszczenia: 26.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź Wydział Edukacji , ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 04, faks 42 638 48 47.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów (od 7 do 16 lat) prowadzonych przez Miasto Łódź, objętych pomocą finansową Miasta w 2010 roku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów (od 7 do 16 lat) prowadzonych przez Miasto Łódź, objętych pomocą finansową Miasta w 2010 roku.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.00.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  tak


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca winien wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługę/usługi z zakresu organizowania kolonii letnich dla dzieci i młodzieży o minimalnej łącznej wartości brutto 120 000 złotych z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wykonawca musi wykazać, że usługa/i zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: - wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługę/usługi z zakresu organizowania kolonii letnich dla dzieci i młodzieży o minimalnej łącznej wartości brutto 120 000 złotych podając, w załączonym wykazie (załącznik nr 3) do SIWZ, ich wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców oraz załączyć winien dokumenty, że usługi zostały wykonane należycie. Ponadto w przypadku, gdy wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca winien wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie powyższych usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Ponadto Wykonawca winien przedstawić oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997 roku Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późniejszymi zmianami). W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie powyższych usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia. Ponadto w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujący dokument: - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150 000 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego powyżej przez Zamawiającego warunku.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Warunki socjalno-bytowe - 20
 • 3 - Atrakcyjność programu - 10


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji, ul. Sienkiewicza 5, 90 - 113 Łódź, pok. 434, tel. 042 638-48-43. Inspektor Anna Ścibut.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.04.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji, ul. Sienkiewicza 5, 90 - 113 Łódź, sekretariat pok. 431.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Kolonie letnie w miejscowości nad morzem (Wybrzeże wschodnie).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kolonie letnie w miejscowości nad morzem (Wybrzeże wschodnie). Wymagana liczba dzieci 350, w tym 35 dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, wymagających integracji z rówieśnikami (dowolna ilość turnusów). Dokładną liczbę dzieci, które zostaną skierowane na kolonie letnie, Zamawiający określi po rozstrzygnięciu przetargu - najpóźniej w dniu podpisania umowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  92.00.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Warunki socjalno-bytowe - 20
  • 3. Atrakcyjność programu - 10


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Kolonie letnie w miejscowości nad morzem (Wybrzeże zachodnie).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kolonie letnie w miejscowości nad morzem (Wybrzeże zachodnie). Wymagana liczba dzieci 350, w tym 35 dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, wymagających integracji z rówieśnikami (dowolna ilość turnusów). Dokładną liczbę dzieci, które zostaną skierowane na kolonie letnie Zamawiający określi po rozstrzygnięciu przetargu - najpóźniej w dniu podpisania umowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  92.00.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Warunki socjalno-bytowe - 20
  • 3. Atrakcyjność programu - 10


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Kolonie letnie w miejscowości w górach - Sudety lub Karpaty.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kolonie letnie w miejscowości w górach - Sudety lub Karpaty. Wymagana liczba dzieci 300, w tym 30 dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, wymagających integracji z rówieśnikami (dowolna ilość turnusów). Dokładną liczbę dzieci, które zostaną skierowane na kolonie letnie Zamawiający określi po rozstrzygnięciu przetargu - najpóźniej w dniu podpisania umowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  92.00.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Warunki socjalno-bytowe - 20
  • 3. Atrakcyjność programu - 10


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Kolonie letnie w miejscowości w pobliżu Łodzi - w odległości do 200 km.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kolonie letnie w miejscowości w pobliżu Łodzi - w odległości do 200 km. Wymagana liczba dzieci 200, w tym 20 dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, wymagających integracji z rówieśnikami (dowolna ilość turnusów). Dokładną liczbę dzieci, które zostaną skierowane na kolonie letnie Zamawiający określi po rozstrzygnięciu przetargu - najpóźniej w dniu podpisania umowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  92.00.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Warunki socjalno-bytowe - 20
  • 3. Atrakcyjność programu - 10


Łódź: Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów (od 7 do 16 lat) prowadzonych przez Miasto Łódź, objętych pomocą finansową Miasta w 2010 roku.


Numer ogłoszenia: 128170 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 87420 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź Wydział Edukacji, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 04, faks 42 638 48 47.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów (od 7 do 16 lat) prowadzonych przez Miasto Łódź, objętych pomocą finansową Miasta w 2010 roku..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów (od 7 do 16 lat) prowadzonych przez Miasto Łódź, objętych pomocą finansową Miasta w 2010 roku..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Kolonie letnie w miejscowości nad morzem (Wybrzeże wschodnie)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PANORAMA s.c. Sandra Ziółkowska, Jarosław Ziółkowski, ul. Rybacka 189, 82-104 Kąty Rybackie, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 167929,91 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  167929,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  167929,91
  / Oferta z najwyższą ceną:
  196766,36


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Kolonie letnie w miejscowości nad morzem (Wybrzeże zachodnie)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Harctur Spółka z o.o., ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 195607,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  195607,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  195607,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  284056,07


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Kolonie letnie w miejscowości w górach - Sudety lub Karpaty


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POLTUR POLSKA sp. z o.o., ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 209822,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  209822,43


 • Oferta z najniższą ceną:
  146435,51
  / Oferta z najwyższą ceną:
  209822,43


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Kolonie letnie w miejscowości w pobliżu Łodzi - w odległości do 200 km


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Turystyczn0 Handlowo Usługowe KAMA, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 127, 61-544 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 118000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  118000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  108000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  120000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-04-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8742020100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-03-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 146 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 70%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji, ul. Sienkiewicza 5, 90 - 113 Łódź, pok. 434, tel. 042 638-48-43. Inspektor Anna Ścibut
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Kolonie letnie w miejscowości nad morzem (Wybrzeże wschodnie) PANORAMA s.c. Sandra Ziółkowska, Jarosław Ziółkowski
ul. Rybacka 189, 82-104 Kąty Rybackie, woj. pomorskie
2010-05-12 167 929,00
Kolonie letnie w miejscowości nad morzem (Wybrzeże zachodnie) Harctur Spółka z o.o.
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, woj. łódzkie
2010-05-12 195 607,00
Kolonie letnie w miejscowości w górach - Sudety lub Karpaty POLTUR POLSKA sp. z o.o.
ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra, woj. lubuskie
2010-05-12 209 822,00
Kolonie letnie w miejscowości w pobliżu Łodzi - w odległości do 200 km Biuro Turystyczn0 Handlowo Usługowe KAMA
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 127, 61-544 Poznań, woj. wielkopolskie
2010-05-12 118 000,00