Katowice: Dokumentacja do projektu: Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.


Numer ogłoszenia: 87472 - 2010; data zamieszczenia: 26.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 3511923, 3511922, faks 0-32 3511923 , strona internetowa www.sltzn.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dokumentacja do projektu: Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dokumentacja projektowa obejmuje: 1. Audyt energetyczny budynków Sl.TZN -budynek szkoły i budynek warsztatów szkolnych -wraz z inwentaryzacją techniczną obiektów 2. Studium wykonalności, 3. Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia budynków szkoły i warsztatów szkolnych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, zezwoleń i uzgodnień projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 4. Projekt adaptacji i przebudowy instalacji co z uwzględnieniem modernizacji wymiennika ciepła..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8, 71.21.00.00-3, 71.22.00.00-6, 71.24.10.00-9, 71.24.20.00-6, 71.24.40.00-0, 71.24.50.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Termin wykonania całości dokumentacji - kompletu materiałów niezbędnych do udziału w konkursie - zaplanowano na połowę grudnia 2010 roku. W dniu 09 marca 2010 roku otrzymaliśmy informację, że zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ww. konkursie upływa 05.maja 2010 roku, dlatego do dnia 23 kwietnia br. należy dostarczyć niezbędne dokumenty do Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice. Brak dokumentacji projektowej wykluczy Śl.TZN z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii do którego zostaliśmy zgłoszeni przez Prezydenta Miasta Katowice. W związku z powyższym terminy planowane na wykonanie dokumentacji (zawarte w harmonogramie prac związanych z przystąpieniem do konkursu) uległy znacznemu skróceniu czego nie można było przewidzieć. Nie można zachować terminów przewidzianych dla trybów konkurencyjnych postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (planowano przetarg nieograniczony), pozostawiając jednocześnie wykonawcom niezbędne minimum czasu na wykonanie przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   

Nazwa:
Dokumentacja projektowa


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Inter - SES, ul. Ułańska 9/214, 40-871 Katowice, kraj/woj. śląskie.

 • Energoekspert Sp z o.o., ul. Węglowa 7, 40-106 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: Dokumentacja do projektu: Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastrukturydo produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach


Numer ogłoszenia: 103778 - 2010; data zamieszczenia: 13.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 87472 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 3511923, 3511922, faks 0-32 3511923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dokumentacja do projektu: Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastrukturydo produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dokumentacja projektowa obejmuje: 1. Audyt energetyczny budynków Sl.TZN -budynek szkoły i budynek warsztatów szkolnych -wraz z inwentaryzacją techniczną obiektów 2. Studium wykonalności, 3. Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia budynków szkoły i warsztatów szkolnych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, zezwoleń i uzgodnień projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 4. Projekt adaptacji i przebudowy instalacji co z uwzględnieniem modernizacji wymiennika ciepła..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8, 71.21.00.00-3, 71.22.00.00-6, 71.24.10.00-9, 71.24.20.00-6, 71.24.40.00-0, 71.24.50.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DOCIEPLENIA BUDYNKÓW SZKOŁY I WARSZTATÓW SZKOLNYCH


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Inter-SES, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 60000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  65000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  65000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  65000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI W RAMACH RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Energoekspert Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  28000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BUDYNKÓW SZKOŁY I WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZAKRESIE INSTALACJI C.O., STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA I INSTALACJI WENTYLACYJNEJ


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SANPROJEKT, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  45000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  45000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Termin wykonania całości dokumentacji - kompletu materiałów niezbędnych do udziału w konkursie - zaplanowano na połowę grudnia 2010 roku. W dniu 05 marca 2010 roku otrzymaliśmy informację o przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przystąpienia do projektu w terminie do 23 kwietnia br. Brak dokumentacji wykluczy Śl.TZN z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii do którego zostaliśmy zgłoszeni przez Prezydenta Miasta Katowice. W związku z powyższym terminy planowane na wykonanie dokumentacji (zawarte w harmonogramie prac związanych z przystąpieniem do konkursu) uległy znacznemu skróceniu. Nie można zachować terminów przewidzianych dla trybów konkurencyjnych postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (planowano przetarg nieograniczony), pozostawiając jednocześnie wykonawcom niezbędne minimum czasu na wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z bardzo krótkim terminem na zrealizowanie całości zamówienia nie znaleziono wykonawcy, który podjąłby się wykonania całości zamówienia, dlatego zamówienie zostało podzielone na części. Podjęto negocjacje z trzema niezależnymi firmami, które są w stanie zrealizować poszczególne części w określonym terminie i wzajemnej współpracy.

Adres: ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: ka@sltzn.katowice.pl
tel: 0-32 3511923, 3511922
fax: 0-32 3511923
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8747220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-03-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.sltzn.edu.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DOCIEPLENIA BUDYNKÓW SZKOŁY I WARSZTATÓW SZKOLNYCH Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Inter-SES
Katowice
2010-04-13 65 000,00
OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI W RAMACH RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Przedsiębiorstwo Energoekspert Sp. z o.o.
Katowice
2010-04-13 28 000,00
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BUDYNKÓW SZKOŁY I WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZAKRESIE INSTALACJI C.O., STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA I INSTALACJI WENTYLACYJNEJ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SANPROJEKT
Katowice
2010-04-13 45 000,00