Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej oraz dokumentacji projektowo -kosztorysowej


Numer ogłoszenia: 87473 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej oraz dokumentacji projektowo -kosztorysowej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
W ramach zamówienia: Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn. Przebudowa koryta rzeki Jasień od rzeki Karolewski do ul. Prądzyńskiego Część 2. Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania pn. Kanał ulgi na rzece Jasień w okolicy ul. Dubois Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub obie części zamówienia. Opis przedmiotu poszczególnych części zamówienia jest zamieszczony w części II SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie : dla cz. 1 co najmniej 2 zamówienia o wartości co najmniej 50 tys. zł brutto każde, których przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie regulacji rzek lub melioracji wodnych lub budowy zbiorników retencyjnych; dla cz. 2 co najmniej 2 zamówienia o wartości co najmniej 20 tys. zł brutto każde, których przedmiotem było opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej lub dokumentacji projektowej w zakresie regulacji rzek lub melioracji wodnych lub budowy zbiorników retencyjnych i że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca składający ofertę na obie części zamówienia może wykazać się doświadczeniem wymaganym tylko dla cz.1 zamówienia. Uwaga: W przypadku wykazania usług rozliczanych w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający przyjmie: a) średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.2 oceniane będzie łącznie. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony dla każdej z części zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże: dysponowanie minimum jedną osobą, która wykonała minimum jedną dokumentację projektową z zakresu regulacji rzek lub melioracji wodnych lub budowy zbiorników retencyjnych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnieniami równoważnymi uprawniającymi do projektowania obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnej. - Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) - Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. - W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 12 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.). Wykonawca składający ofertę na obie części zamówienia wykazuje dysponowanie minimum jedną osobą jw. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.4 oceniane będzie łącznie. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt 8 SIWZ, spowodowane: - dla części 1 zamówienia: a)przedłużającymi się procedurami administracyjnymi poza terminy określone w k.p.a. z przyczyn niezależnych od stron, b)ewentualnymi protestami mieszkańców wynikającymi z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę. c) koniecznością udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. - dla części 2 zamówienia: a)przedłużającymi się procedurami administracyjnymi poza terminy określone w k.p.a. powstałymi z przyczyn niezależnych od stron, b)ewentualnymi protestami mieszkańców wynikającymi z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, c) koniecznością udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. Zmiana nastąpi bez ustalania dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy z tytułu przedłużenia terminu jej wykonania.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź sekretariat - pok. nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1)W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a)średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany; 2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 3) Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej;.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn. Przebudowa koryta rzeki Jasień od rzeki Karolewski do ul. Prądzyńskiego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Długość odcinka planowanego do regulacji ok. 1 150 mb Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje: a. przygotowanie kompletnych materiałów służących do uzyskania prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z jej uzyskaniem. Wszystkie opracowania, decyzje, pozwolenia i uzgodnienia pośrednie służące do uzyskania ww. decyzji leżą po stronie Wykonawcy tj: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, inwentaryzacja zieleni ewentualnie raport oddziaływania na środowisko. Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 leży po stronie Wykonawcy i winno być ujęte w kosztach opracowania. b. przygotowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie wodnoprawne. c. opracowanie kompleksowego projektu budowlano - wykonawczego, którego formę i treść określi decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydana dla przebudowy ww. odcinka koryta rz. Jasień wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. d. opracowanie kosztorysu inwestorskiego, e. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, f. opracowanie przedmiaru robót, g. opracowanie wytycznych BIOZ, h. zbiorcze zestawienie kosztów. Dokumentację projektową należy wykonać w niżej wymienionych ilościach : a. materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - wraz z oryginałem prawomocnej decyzji - 5 kompletów b. materiały do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z oryginałem prawomocnej decyzji - 5 kompletów c. inwentaryzacja zieleni - 3 komplety d. operat wodnoprawny - wraz z oryginałem decyzji - 3 komplety e. projekt budowlano - wykonawczy w tym dwa egz. z pieczęciami organu wydającego decyzję pozwolenie na budowę oraz oryginał decyzji - 7 egzemplarzy, f. przedmiar robót - 5 egzemplarzy, g. kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, h. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 5 egzemplarzy, i. wytyczne BIOZ - 7 egzemplarzy, j. zbiorcze zestawienie kosztów - 2 egzemplarze. Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej w/w składników dokumentacji zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania pn. Kanał ulgi na rzece Jasień w okolicy ul. Dubois..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Planowana długość projektowanego kanału ok. 660 mb. - Przekrój początkowy kanału - przelew boczny usytuowany na prawym brzegu rzeki Jasień. Zakres dokumentacji obejmuje przygotowanie kompletnych materiałów służących do uzyskania prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z jej uzyskaniem. Wszystkie opracowania, decyzje, pozwolenia i uzgodnienia pośrednie służące do uzyskania ww. decyzji leżą po stronie Wykonawcy tj: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, inwentaryzacja zieleni ewentualnie raport oddziaływania na środowisko. Koncepcja programowo-przestrzenna winna być wykonana na mapie do celów projektowych w skali 1:500 i winna być ujęta w kosztach opracowania. Dokumentację należy wykonać w niżej wymienionych ilościach : a. materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - wraz z oryginałem prawomocnej decyzji - 5 kompletów b. materiały do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z oryginałem prawomocnej decyzji - 5 kompletów c. inwentaryzacja zieleni - 3 komplety Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej w/w składników dokumentacji zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 94819 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
87473 - 2012 data 18.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt 8 SIWZ, spowodowane: - dla części 1 zamówienia: a)przedłużającymi się procedurami administracyjnymi poza terminy określone w k.p.a. z przyczyn niezależnych od stron, b)ewentualnymi protestami mieszkańców wynikającymi z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę. c) koniecznością udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. - dla części 2 zamówienia: a)przedłużającymi się procedurami administracyjnymi poza terminy określone w k.p.a. powstałymi z przyczyn niezależnych od stron, b)ewentualnymi protestami mieszkańców wynikającymi z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, c) koniecznością udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. Zmiana nastąpi bez ustalania dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy z tytułu przedłużenia terminu jej wykonania..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt 8 SIWZ, spowodowane: - dla części 1 zamówienia: a)przedłużającymi się procedurami administracyjnymi poza terminy określone w k.p.a. z przyczyn niezależnych od stron, b)ewentualnymi protestami mieszkańców wynikającymi z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę. c) koniecznością udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. d) koniecznością opracowania raportu oddziaływania na środowisko.- dla części 2 zamówienia: a)przedłużającymi się procedurami administracyjnymi poza terminy określone w k.p.a. powstałymi z przyczyn niezależnych od stron, b)ewentualnymi protestami mieszkańców wynikającymi z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, c) koniecznością udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, d) koniecznością opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Zmiana nastąpi bez ustalania dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy z tytułu przedłużenia terminu jej wykonania..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź sekretariat - pok. nr 8, III piętro..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź sekretariat - pok. nr 8, III piętro..


Łódź: Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej oraz dokumentacji projektowo -kosztorysowej


Numer ogłoszenia: 200176 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 87473 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej oraz dokumentacji projektowo -kosztorysowej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W ramach zamówienia: Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn. Przebudowa koryta rzeki Jasień od rzeki Karolewski do ul. Prądzyńskiego Część 2. Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania pn. Kanał ulgi na rzece Jasień w okolicy ul. Dubois Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub obie części zamówienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn. Przebudowa koryta rzeki Jasień od rzeki Karolewski do ul. Prądzyńskiego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AQUAPROJEKT s.c. Biuro Inżynierii Wodnej, Środowiska i Melioracji Ireneusz Kujawa, Marcin Kujawa, ul. Gdańska 112, 90-508 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 90000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  97170,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  97170,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  114000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania pn. Kanał ulgi na rzece Jasień w okolicy ul. Dubois


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AQUAPROJEKT s.c. Biuro Inżynierii Wodnej, Środowiska i Melioracji Ireneusz Kujawa, Marcin Kujawa, ul. Gdańska 112, 90-508 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29666,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46617,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  46617,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  102000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-05-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8747320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-04-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 206 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn. Przebudowa koryta rzeki Jasień od rzeki Karolewski do ul. Prądzyńskiego AQUAPROJEKT s.c. Biuro Inżynierii Wodnej, Środowiska i Melioracji Ireneusz Kujawa, Marcin Kujawa
ul. Gdańska 112, 90-508 Łódź, woj. łódzkie
2012-06-13 97 170,00
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania pn. Kanał ulgi na rzece Jasień w okolicy ul. Dubois AQUAPROJEKT s.c. Biuro Inżynierii Wodnej, Środowiska i Melioracji Ireneusz Kujawa, Marcin Kujawa
ul. Gdańska 112, 90-508 Łódź, woj. łódzkie
2012-06-13 46 617,00