Łódź: Wykonanie Interaktywnej Mapy Projektów prezentującej informacje o projektach realizowanych bądź zrealizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2007-2013 na terytorium województwa łódzkiego


Numer ogłoszenia: 87496 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Łódzkie , al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6633385, 6633384, faks 042 6633391.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.lodzkie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie Interaktywnej Mapy Projektów prezentującej informacje o projektach realizowanych bądź zrealizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2007-2013 na terytorium województwa łódzkiego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności a)Wykonanie Interaktywnej Mapy Projektów (IMP) w formie dynamicznej strony internetowej prezentującej dane dotyczące projektów realizowanych bądź zrealizowanych z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (POIŚ) na terytorium województwa łódzkiego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy i jej uzupełnienie nie mniej niż 500 i nie więcej niż 700 projektami wskazanymi przez Zamawiającego;b)Uruchomienie w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy dedykowanego kanału komunikacji w oparciu o serwis typu Social media oraz zbudowanie przez Wykonawcę w okresie 3 miesięcy od uruchomienia dedykowanego kanału komunikacji minimum 3 000 użytkowników kanału w oparciu o promocję oraz podejmowanie skorelowanych z wybranym kanałem Social media narzędzi; Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia 3 pracowników w zakresie wprowadzania oraz modyfikacji treści stron, bazy danych oraz obsługi panelu administracyjnego strony;c)Uzupełnienie IMP wszystkimi realizowanymi zrealizowanymi projektami z Funduszy Europejskich w ramach RPO WŁ, POIG, POIŚ na terytorium województwa łódzkiego do dnia 15.12.2014 r. w liczbie nie przekraczającej 4 000 projektów.d)Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia 3 pracowników w zakresie wprowadzania oraz modyfikacji treści stron, bazy danych oraz obsługi panelu administracyjnego strony;e)Wsparcie techniczne od momentu podpisania umowy oraz comiesięczną aktualizację danych na podstawie raportów miesięcznych KSI do dnia 15.12.2014 r.f)przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do strony IMP jako całości jak i jej poszczególnych części ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystanych grafik, bazy danych wraz ze skryptami oraz pozostałej zawartości strony, niezbędnych do jej samodzielnej obsługi, edycji oraz aktualizacji.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i Załącznik nr 5 do SIWZ. projekt umowy.Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz budżetu Województwa Łódzkiego.Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty w formie oryginału dokument zawierający spójny opis koncepcji strony IMP i promocji w serwisie Social media. Na w/w dokument składa się:Koncepcja projektu strony IMP, która powinna zawierać: co najmniej 12 widoków stron IMP w graficzny sposób prezentujących IMP na komputerach osobistych (o szerokości ekranu 1280 px oraz 1024 px) jak i urządzeniach mobilnych (o szerokości ekranu 768 px oraz 360 px) prezentujących: stronę główną (co najmniej 1 widok dla każdej z w/w rozdzielczości); wyszukiwarkę (co najmniej 1 widok dla każdej z w/w rozdzielczości);stronę z informacją o projekcie (co najmniej 1 widok dla każdej z w/w rozdzielczości);informację dotyczącą koncepcji IMP zawierającą co najmniej:proponowaną architekturę informacji strony IMP;stopień integracji strony IMP z serwisem Social media (o ile wykonawca przewiduje większą integrację strony z Social media aniżeli odnośnik w postaci hiperłącza do profilu), poprzez wskazanie jednego z poniższych stopni integracji oferowanego przez Wykonawcę tj. wskazanie, czy utworzona strona:będzie posiadać zakładkę poświęconą promocji w Social media; będzie posiadać zakładkę poświęconą promocji w Social media oraz umożliwi udostępnianie stron projektów w Social media;będzie posiadać zakładkę poświęconą promocji w Social media, umożliwi udostępnianie stron projektów w Social media oraz przewiduje zaproponowaną przez Wykonawcę alternatywną formę promocji (należy opisać alternatywne formy promocji); --narzędzia służące do realizacji zamówienia (technologie wykorzystywane do realizacji IMP).Koncepcja promocji w serwisie Social media, która powinna zawierać co najmniej:wskazanie wybranego rodzaj kanału Social media służącego do promocji IMP;opis sposobu promocji IMP w Social media zawierający co najmniej:sposób realizacji zamówienia, którego celem jest promocja projektów realizowanych bądź zrealizowanych z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (POIŚ) na terytorium województwa łódzkiego poprzez serwis typu Social media (opis kampanii promocyjnej),narzędzia służące do realizacji celu (rodzaje działań promocyjnych służących wypromowaniu IMP w tym co najmniej: długość trwania kampanii targetowanej (podana w dniach) do mieszkańców województwa łódzkiego - jeżeli jest planowana oraz ilość proponowanych konkursów wraz z określeniem grup docelowych - jeżeli są planowane).UWAGA: Powyższy dokument będzie oceniany w kryteriach przyjętych przez Zamawiającego do oceny tj. kryterium Koncepcja projektu strony IMP i Koncepcja promocji w serwisie Social media. Dokument ten nie będzie mógł być uzupełniony w rozumieniu art. 26 ust. 3 Ustawy. W związku z powyższym brak wskazanego wyżej dokumentu lub brak w dokumencie wszystkich niezbędnych elementów opisanych powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.21.20.00-4, 72.41.30.00-8, 79.34.22.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali, co najmniej dwie usługi polegające na wdrożeniu (tj. stworzeniu i uruchomieniu) dynamicznej strony internetowej o wartości min. 50 000,00 zł brutto każda. Wykonawca musi także wykazać, że usługa ta została wykonana należycie; Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, w którym zostanie on opublikowany.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za główne usługi Zamawiający przyjmuje usługi obejmujące usługi polegające na wdrożeniu dynamicznej strony internetowej. Zamawiający wymaga, aby w wykazie głównych usług znalazły się również usługi potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt III.3.2) Zamawiający wymaga załączenia dowodów, o których mowa poniżej tylko odnośnie dostaw potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt III.3.2). Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: a) poświadczenie; b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o których mowa powyżej;;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ (wolne miejsca w formularzu wypełnia Wykonawca), podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy b) d) Dokument zawierający spójny opis koncepcji strony IMP i promocji w serwisie Social media. c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna tj. wspólnicy spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wspólników spółek cywilnych nie jest wymagane składanie pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie, dla wspólnika podpisującego ofertę lub załączone do niej dokumenty, do reprezentowania spółki cywilnej), Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ udostępnia przykładowy wzór pełnomocnictwa; d) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze - odpowiednie pełnomocnictwo;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 30
 • 2 - Koncepcja projektu strony IMP - 40
 • 3 - Koncepcja promocji w serwisie Social media - 30


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.lodzkie.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Biuro Zamówień Publicznych, piętro IV, pokój 405..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Biuro Podawcze (parter budynku)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz budżetu Województwa Łódzkiego. 2.Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty w formie oryginału dokument zawierający spójny opis koncepcji strony IMP i promocji w serwisie Social media. Na w/w dokument składa się:Koncepcja projektu strony IMP, która powinna zawierać: co najmniej 12 widoków stron IMP w graficzny sposób prezentujących IMP na komputerach osobistych (o szerokości ekranu 1280 px oraz 1024 px) jak i urządzeniach mobilnych (o szerokości ekranu 768 px oraz 360 px) prezentujących: stronę główną (co najmniej 1 widok dla każdej z w/w rozdzielczości); wyszukiwarkę (co najmniej 1 widok dla każdej z w/w rozdzielczości);stronę z informacją o projekcie (co najmniej 1 widok dla każdej z w/w rozdzielczości);informację dotyczącą koncepcji IMP zawierającą co najmniej:proponowaną architekturę informacji strony IMP;stopień integracji strony IMP z serwisem Social media (o ile wykonawca przewiduje większą integrację strony z Social media aniżeli odnośnik w postaci hiperłącza do profilu), poprzez wskazanie jednego z poniższych stopni integracji oferowanego przez Wykonawcę tj. wskazanie, czy utworzona strona:będzie posiadać zakładkę poświęconą promocji w Social media; będzie posiadać zakładkę poświęconą promocji w Social media oraz umożliwi udostępnianie stron projektów w Social media;będzie posiadać zakładkę poświęconą promocji w Social media, umożliwi udostępnianie stron projektów w Social media oraz przewiduje zaproponowaną przez Wykonawcę alternatywną formę promocji (należy opisać alternatywne formy promocji); --narzędzia służące do realizacji zamówienia (technologie wykorzystywane do realizacji IMP).Koncepcja promocji w serwisie Social media, która powinna zawierać co najmniej:wskazanie wybranego rodzaj kanału Social media służącego do promocji IMP;opis sposobu promocji IMP w Social media zawierający co najmniej:sposób realizacji zamówienia, którego celem jest promocja projektów realizowanych bądź zrealizowanych z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (POIŚ) na terytorium województwa łódzkiego poprzez serwis typu Social media (opis kampanii promocyjnej),narzędzia służące do realizacji celu (rodzaje działań promocyjnych służących wypromowaniu IMP w tym co najmniej: długość trwania kampanii targetowanej (podana w dniach) do mieszkańców województwa łódzkiego - jeżeli jest planowana oraz ilość proponowanych konkursów wraz z określeniem grup docelowych - jeżeli są planowane).UWAGA: Powyższy dokument będzie oceniany w kryteriach przyjętych przez Zamawiającego do oceny tj. kryterium Koncepcja projektu strony IMP i Koncepcja promocji w serwisie Social media. Dokument ten nie będzie mógł być uzupełniony w rozumieniu art. 26 ust. 3 Ustawy. W związku z powyższym brak wskazanego wyżej dokumentu lub brak w dokumencie wszystkich niezbędnych elementów opisanych powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 13.1. Wykonawca oblicza a następnie podaje, w pkt 1 w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) Cenę brutto oferty, za realizację całego zakresu przedmiotu zamówienia. 13.2. Wypłata wynagrodzenia będzie dokonana po zrealizowaniu poszczególnych części przedmiotu umowy wskazanych w § 3 ust. 1,lit. a-f umowy. Potwierdzenie wykonania całego przedmiotu umowy stanowi ostatni podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego. Szczegółowy opis rozliczenia został opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i Załączniku nr 5 do SIWZ. - projekt umowy. Wynagrodzenie za poszczególne części zamówienia wskazane w § 6 ust.1 lit. a-e umowy - Załączniku nr 5 do SIWZ nie może przekraczać 30% Ceny ofertowej brutto zamówienia podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 2 do SIWZ..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 60993 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
87496 - 2014 data 14.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6633385, 6633384, fax. 042 6633391.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Biuro Podawcze (parter budynku).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Biuro Podawcze (parter budynku).


Łódź: Wykonanie Interaktywnej Mapy Projektów prezentującej informacje o projektach realizowanych bądź zrealizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2007-2013 na terytorium województwa łódzkiego


Numer ogłoszenia: 189396 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 87496 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6633385, 6633384, faks 042 6633391.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie Interaktywnej Mapy Projektów prezentującej informacje o projektach realizowanych bądź zrealizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2007-2013 na terytorium województwa łódzkiego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności a)Wykonanie Interaktywnej Mapy Projektów (IMP) w formie dynamicznej strony internetowej prezentującej dane dotyczące projektów realizowanych bądź zrealizowanych z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (POIŚ) na terytorium województwa łódzkiego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy i jej uzupełnienie nie mniej niż 500 i nie więcej niż 700 projektami wskazanymi przez Zamawiającego;b)Uruchomienie w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy dedykowanego kanału komunikacji w oparciu o serwis typu Social media oraz zbudowanie przez Wykonawcę w okresie 3 miesięcy od uruchomienia dedykowanego kanału komunikacji minimum 3 000 uSytkowników kanału w oparciu o promocję oraz podejmowanie skorelowanych z wybranym kanałem Social media narzędzi; Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia 3 pracowników w zakresie wprowadzania oraz modyfikacji treści stron, bazy danych oraz obsługi panelu administracyjnego strony;c)Uzupełnienie IMP wszystkimi realizowanymi zrealizowanymi projektami z Funduszy Europejskich w ramach RPO WŁ, POIG, POIŚ na terytorium województwa łódzkiego do dnia 15.12.2014 r. w liczbie nie przekraczającej 4 000 projektów.d)Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia 3 pracowników w zakresie wprowadzania oraz modyfikacji treści stron, bazy danych oraz obsługi panelu administracyjnego strony;e)Wsparcie techniczne od momentu podpisania umowy oraz comiesięczną aktualizację danych na podstawie raportów miesięcznych KSI do dnia 15.12.2014 r.f)przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do strony IMP jako całości jak i jej poszczególnych części ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystanych grafik, bazy danych wraz ze skryptami oraz pozostałej zawartości strony,niezbędnych do jej samodzielnej obsługi, edycji oraz aktualizacji.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i Załącznik nr 5 do SIWZ. projekt umowy. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz budżetu Województwa Łódzkiego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.21.20.00-4, 72.41.30.00-8, 79.34.22.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz budżetu Województwa Łódzkiego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VENTI R. Wierzbicki, M. Rytych Sp. j., {Dane ukryte}, 93-192 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 87322,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  107010,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  47970,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  110577,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: or.info@lodzkie.pl
tel: 042 6633385, 6633384
fax: 426 633 391
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-03-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8749620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-03-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 266 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 30%
WWW ogłoszenia: www.lodzkie.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Biuro Zamówień Publicznych, piętro IV, pokój 405.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie Interaktywnej Mapy Projektów prezentującej informacje o projektach realizowanych bądź zrealizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2007-2013 na terytorium województwa łódzkiego VENTI R. Wierzbicki, M. Rytych Sp. j.
Łódź
2014-06-04 107 010,00